Jobs In Myanmar
Load...

ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈရွိျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ?

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Business-Planning-Plans-JobsinYangon



ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈရွိျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသလဲ?

 

ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈရွိျခင္းဟာ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုထံတြင္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္အႀကံအစည္မ်ားရွိတဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားဟာ အနာဂါတ္ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအစီအမံတစ္ခုဟာ ကုမၸဏီအတြက္ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ရန္ပစ္မွတ္ကို ဖန္တီးေပးကာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုစည္းလုံးမႈရွိေစၿပီး တူညီတဲ့ပန္းတိုင္တစ္ခုသို႔  ေရာက္ရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ လူတိုင္းဟာ အတူတူအလုပ္လုပ္ၾကေသာအခါ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အရင္း အျမစ္မ်ားကိုစီမံခန႔္ခြဲရန္၊ ကုမၸဏီကိုတိုးတက္ရန္အတြက္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားတြင္ လြယ္ကူေစပါသည္။ 

 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိျခင္းဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ပန္းတိုင္ကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ အနာဂါတ္ အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားကို ဒီကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ရွိေနရန္လို လားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ကို စဥ္းစားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုဟာ ပန္းတိုင္တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ရန္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ ထားတဲ့အခါတြင္ ထိုမွ်ေဝထားသည့္ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုကိုရရွိရန္ တန္းတူညီတူျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္ျဖစ္ပါ သည္။

 

အခ်ိန္ကိုထိထိေရာက္ေရာက္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း 
အကယ္၍ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ သူတို႔ကဘာကိုရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတာလဲဆိုတာကို မသိရွိပါက၊ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဟာ သူတို႔ဘယ္ေနရာမွာ အာ႐ုံစိုက္ကာအားထုတ္ရမယ္ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းအစီအမံ တစ္ခုရွိမေနပါက ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ အလြန္နည္းပါးစြား (သို႔) လုံးဝတန္ဖိုးရွိမည္မဟုတ္၊ အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေနျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းလိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဘယ္တာဝန္ေတြက အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သလဲဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္ၿပီး ဒီအရာ ေတြၿပီးဆုံးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုကို ခြဲေဝခ်မွတ္၊ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 

Allocate Resources (အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေဝခ်မွတ္ေပးပါ) 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားဟာ အကန႔္အသတ္ရွိပါ တယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကိုလမ္းၫႊန္မႈျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိျခင္းဟာ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို လုပ္ငန္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး အဓိပၸါယ္အရွိဆုံးေသာအလုပ္တာဝန္မ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ကာ ခိုင္းေစ ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူတိုင္းဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံးေသာစီမံကိန္းမ်ားကို အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကပါက ၎သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။ 

 

မေသခ်ာမႈမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါ
ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ႀကိဳတင္စီမံမႈမ်ားရွိသည့္အခါ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားဟာ မေသခ်ာမႈမ်ား၊ မသိကိန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအ ေနေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ အစီအမံမ်ားကိုျပဳလုပ္ဖန္တီးထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးကိုမဆို ရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ရွိေနရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စာရင္းျပဳလုပ္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ 

 

ရွိၿပီးသားစီးပြားေရးကို ပိုမိုႀကီးပြားတိုးတက္ရန္ေဆာင္႐ြက္ပါ။
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ စီစဥ္မႈမ်ားဟာ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားကို လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစပါသည္။ အစီအ စဥ္မ်ားေနရာတက်ရွိေနတဲ့အခါမွာ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူျပန္လည္သုံးသပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဘယ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ဟာေတာ့ျဖင့္ေအာင္ျမင္စြာတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာ က်ေသာအစီအစဥ္မ်ားရွိျခင္သည္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္လည္း လြယ္ကူမႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


One Two Three Express

One Two Three Express

..Door to door express delivery service last-mile delivery service.....
Show the postings (8)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)
AA Medical Products

AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.We have over 700 e...
Show the postings (1)
Mya Kyar Khine Co., Ltd

Mya Kyar Khine Co., Ltd

..Mya Kyar Khine Company Limited was established in 1997 and started distributing Paul Mitchell Professional Hair Care Products (U.S.A) to the Myanmar market. Then, Depilève Waxing and Paraffin Produ...
Show the postings (5)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articles



JobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS