Jobs In Myanmar
Load...

Workplace communication mistakes you can avoid

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Workplace-Communication-Mistakes-JobsInYangonလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင္ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္ နားလည္မႈအလြဲမ်ား 

 

စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေစ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္၎၊ အမူအယာျဖင့္ေသာ္၎ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ သင္မရည္႐ြယ္ပဲလုပ္မိခဲ့တဲ့ နားလည္မႈအလြဲမ်ားရွိခဲ့ဖူးၿပီး ထိုအရာမ်ားက ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ သင့္ကိုအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစခဲ့တာမ်ိဳးကို ႀကဳံဖူးခဲ့ၾကပါလိမ့္မယ္။ 

“ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္သူတစ္ဦး” ဆိုသည္မွာ သင္ေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ သင့္ရဲ႕ ေျပာဆိုပုံ၊ ဘယ္လိုပုံစံ (သို႔) ၾကားခံမ်ိဳးကိုအသုံးျပဳ၍ သင္ေျပာဆိုသလဲဆိုတာနဲ႔ သင္ေျပာဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခ်ိန္ အစရွိတာေတြအားလုံး ကိုက္ညီမႈရွိေနျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နားေထာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ျခင္း၊ သေဘာမေပါက္ျခင္းတို႔အေပၚ အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားတတ္ပါတယ္။  

လုပ္ငန္ခြင္အတြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ပါ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑တြင္ ရွိေနတဲ့အတြက္ အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာ မည္သို႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္မလဲဆိုတာကို တိက်ေသခ်ာစြာ သိရွိထားဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေနနဲ႔ သင့္အား အထင္လြဲမႈေတြ၊ သင္နဲ႔ နားလည္မႈလြဲျခင္းေတြမရွိေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေတြ႕မ်ားေလ့ရွိၿပီး သင္ေရွာင္ရွားႏိုင္တဲ့ “လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက နားလည္မႈအလြဲမ်ား” အေၾကာင္းကို ယေန႔ေဆာင္းပါးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 


ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔) ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းကို မလုပ္ျခင္း 

သင့္အေနနဲ႔ စာတစ္ေစာင္ကို ေရးသားၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖန႔္ေဝမႈကို e-mail နဲ႔ အျခားေသာ tool တစ္ခုခုမွတစ္ဆင့္ မျပဳလုပ္မွီတြင္ အေသးစိတ္ျပန္လည္ဖတ္ရႈၾကည့္ပါ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သတ္ပုံအမွားမ်ား၊ အထားအသိုအလြဲမ်ားနဲ႔ နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

သင္ တစ္ခုခုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳမွီတြင္ အရင္ဦးစြာ စဥ္းစားပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးေအာက္သို႔ သင္ေရာက္ေနတဲ့အခါမ်ိဳးတြင္ သင္ေျပာဆိုလိုတဲ့ အရာမ်ားနဲ႔ ထိုအရာမ်ားကို သင္ဘယ္လိုေျပာဆိုသင့္သလဲဆိုတာကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာဆိုပါ။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးေအာက္တြင္ သင့္အေနနဲ႔ မွန္ကန္စြာေျပာဆိုလိုမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ႏႈတ္ျဖင့္ (သို႔) အမူအယာျဖင့္ျပသေနေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားမွ နားလည္မႈလြဲသြားမွာကို လိုလားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 


မျမင္ႏိုင္ေသးတဲ့အဆုံးသတ္ကို ႀကိဳေတြးေနျခင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ အေတြးလြန္ျခင္း) 

မည္သို႔ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္မွ သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈမ်ားနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား မေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးမွ သင့္အား အာဏာျပတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေပါက္တဲ့ e-mail တစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔လာခဲ့ရင္ေတာင္မွ မိမိဖက္က အေဆာတလွ်င္ ႐ိုင္းပ်စြာ မတုန႔္ျပန္လိုက္ပါနဲ႔။ သင့္အေနနဲ႔ တုန႔္ျပန္မႈမျပဳလုပ္မွီတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္အတိုင္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အေျခအေနကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးရဲ႕ စံႏႈန္းမ်ား အမူအက်င့္မ်ားအတိုင္းသာ အေကာင္းဆုံးျပဳမူေနထိုင္သြားသင့္ပါတယ္။ 

E-mail မွ တစ္ဆင့္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား (သို႔) အျခားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းပုံစံျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္လည္း သင့္အေနနဲ႔ ႐ုတ္တစ္ရက္တုန႔္ျပန္မႈျပဳလုပ္မည့္အစား ေသခ်ာစြာေလ့လာသိရွိၿပီးမွ တုန႔္ျပန္မႈျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အားခိုင္းေစလိုက္သည့္ ကိစၥတစ္ခုခုအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ျခင္းမရွိေသးပါက ေပးပို႔သူအား private channel မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 


ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား vs ေမးျမန္းျခင္း 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း အမ်ားစုတြင္ ေပးပို႔သူ (သို႔) လက္ခံရရွိသူ တစ္ဦးဦးမွ ႐ုတ္တရက္တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ဒါဟာ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဖက္မွ (သို႔) ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ေျပာဆိုေနတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္တစ္ခု (သို႔) အလုပ္တစ္ခုအေပၚ ေသခ်ာစြာရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ေမးျမန္းရမည့္အစား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္လိုက္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္တဲ့အခါတြင္ သင့္ကို ဘာေတြေျပာခဲ့သလဲဆိုတာအား ပိုမို၍ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သီးသန႔္ေတြ႕ဆုံ၍ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ 


သင္ေျပာဆိုမယ့္သူမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္း 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း နားလည္မႈအလြဲမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းအမ်ားစုရဲ႕ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ မိမိတို႔ေျပာဆိုဆက္ဆံရမယ့္သူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္းနဲ႔ သူတို႔အေနနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ခံယူသြားႏိုင္သလဲဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေျပာဆိုရမယ့္သူမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိထားဖို႔အတြက္ ဆိုရာတြင္ သင္ေပးလိုတဲ့ message ကို တစ္ဖက္သားမွ နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သူတို႔ရဲ႕ personal နဲ႔ non-personal ကိစၥမ်ားတြင္ ဘယ္အခ်က္က အဟန႔္အတားျဖစ္ေစႏိုင္သလဲဆိုတာကိုလည္း သိရွိနားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


နိဂုံး 

အထက္ပါေျပာၾကားခဲ့တဲ့အခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားအေတြ႕မ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက နားလည္မႈအလြဲအခ်ိဳ႕ကေတာ့ နားေထာင္သူအား မ်ားစြာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ထိုင္တည္းေျပာဆိုျခင္း၊ နားေထာင္သူဖက္မွ ယခင္က မၾကားဖူးတဲ့ စကားဝွက္မ်ား/ ဗန္းစကားမ်ား ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္း၊ သင္ ေပးလိုတဲ့ message ကို တစ္ဖက္သားမွ အျပည့္အဝနားလည္ျခင္းရွိေစရန္ ဂ႐ုမစိုက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔လည္း ပါဝင္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ထို႔အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာနားေထာင္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး သင္ ေပးလိုက္တဲ့ message အား လက္ခံသူဖက္မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားလာမည့္ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ခံ၍ နားေထာင္လိုစိတ္ရွိလာေစရန္ ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။  

အဆုံးသတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ယခင္က မည္သို႔ေသာ နားလည္မႈအလြဲမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရပါေစ ထိုအရာမ်ားကို သိရွိၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားဟာ အတားအဆီးမရွိ၊ ေခ်ာေမြ႕လာမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ပိုတြင္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Fair Deal Co., Ltd

Fair Deal Co., Ltd

..Fair Deal Co., Ltd ....
Show the postings (1)
ABC Convenience Store

ABC Convenience Store

With over 70 stores giving access to our customers and suppliers the opportunity to leverage their product on our network. We stress on providing and maintaining highest standard in product quality an...
Show the postings (6)
LOTTE MGS Beverage Co.,Ltd

LOTTE MGS Beverage Co.,Ltd

Lotte Group’s mission : “ We enrich people’s lives by providing superior products and services that our customers love and trust.”LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd was incorporated in the ...
Show the postings (5)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
Synergy Plus Co., Ltd

Synergy Plus Co., Ltd

Vision - To be one the Leading Construction Companies Mission - To provide our High Quality Services First after SAFETY Values - Integrity, Discipline, Professionalism, Enthusiasm & Innovation .- ...
Show the postings (4)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS