Jobs In Myanmar
Load...


Current opportunities

Senior Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Good communication skills.
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

IT Technician

IT/Computing Jobs

Today

• Install and configure computer hardware operating systems and applications. • Monitor and maintain computer systems and networks. • Take care of staff or clients through a series of actions, either face-to-face or over the telephone, to help set up systems or resolve issues. • Troubleshoot the system and network problems and diagnosing and solving hardware or software faults. • Manage to Replace the parts as required. • Provide support, including procedural documentation and relevant reports
Wall Street English Myanmar

To be the best English Language schools for adults in Myanmar measured by how quickly and conveniently our students speak English with confidence and reach their dream

We have over 450 Wall Street English centers in 29 different countries across the globe. Our centers offer a new immersion experience: • English is the only language spoken in the centers • We have native English-speaking teachers • Through planned Social Club activities students can practice their new language in a fun environment with other people going through the same journey • We offer a global online student community where students can find additional language exercises and have the ability to chat with friends from around the Wall Street English global family

The new way for adults to speak English is now in Myanmar. The world is full of people who have dreams – dreams of a successful career, dreams about moving abroad, dreams about traveling to far off places. At Wall Street English Myanmar, we help people realize their dreams. By learning English, a door of opportunity opens to a new future. We have 20 different levels of English language courses ranging from beginner to advanced. Throughout the courses students learn to properly use English in real-life situations. Included in these levels are three unique business-oriented levels that focus on how to apply the language learned to professional situations.

- Curious - Innovation - Brave - Decent - Result Oriented

Custom Clearance (Executive) F  (4)

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• To prepare document and submit to OSSC & Custom. • To go outside to collect the document at DHL & shipping Co.,ltd.
Foster Electric (Thilawa) Co.,Ltd

.

.

As a specialist in acoustics, we will continue to pursue better quality sound to delight music-lovers worldwide. Through acoustics, we provide not only music, but an interface between digital signals and human beings, and continue to contribute to the creation of a new age. Moving forward, the Foster Group will continue to maintain compliance and promote environmental activities as part of our CSR activities, to ensure thorough quality control and risk management, and strive to become an enterprise that is loved by society and offers satisfaction for its various stakeholders; by continuing to conduct our business operations based on the values of discipline, responsibility and social contribution.

.

TIP
Preschool Teachers (English)

Education, Childcare & Teaching jobs

Today

• Plan, supervise and deliver the program in accordance with the policies, guidelines, frameworks and philosophy of our school. • Prepare and implement programs and age-appropriate teaching aids • Keep accurate records of the children’s progress and address the children’s educational and development needs individually • Complete the progress reports of the children for each semester and prepare development portfolio for every child • Communicate with parents via the Connection Book at least one a week, weekly team newsletters ...
Pre-School

.

English Pre School

Receptionist (Female - 1 Post) F  (5 Posts)

Customer Service & Call Centre jobs

Today

- Handle incoming, outgoing calls, fax & business correspondence. - Assist the tenants with required things & keep the working area neat & tidy. - Inform the security & cleaning team to make sure the office tower safe & clean. - Record daily complaints & report to Office Property Manager/Asst.Property Manager. - Perform other duties instructed by Office Property Manager/Asst.Property Manager as required.
Hoang Anh Gia Lai Myanmar Company Limited

.

HAGL Myanmar Centre is the single-largest 100% Vietnam invested project in Myanmar and owns First Integrated and International Standard, mixed-use development located at No.192 Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon. Our premium facilities comprise Four Grade A Office Towers, One Retail Podium, One Five-Star Hotel, Three Residential and Two Serviced Apartments. Hoang Anh Gia Lai (HAGL) Group is one of the leading real estate companies in Vietnam with 1,028,594 sqm of residential and commercial property gfa completed, and 1,1130,236 sqm gfa under construction. The company enjoys strong financial backing and competitive advantages of low- cost land banks acquired before Vietnam’s property boom. The group has built robust synergies with subsidiaries in construction, furniture and granite production. HAGL Group focuses on the development of residential and commercial real estate in Vietnam’s principal economic centers including Ho Chi Minh City and Da Nang City. The company has been expanding regionally with real estate projects in Laos, Thailand and Myanmar. In 2009, HAGL Group completed and delivered the Athletes’ Village for the 25th Southeast Asian Games to the Government of Laos.

Senior Engineer

Electrical Engineering Jobs

Today

• Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ (Microsoft Office, Auto CAD 2D & 3D) • လွိုင္သာယာစက္႐ုံတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Auditor

Audit & Taxation Jobs

Today

• Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ (Microsoft Office, Auto CAD 2D & 3D) • လွိုင္သာယာစက္႐ုံတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီးရိုးသားႀကိဳးစားသူျဖစ္ရမည။္
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Revenue Assistant

Accountancy Jobs

Today

• Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ (Microsoft Office) • ႐ုံးခ်ဳပ္ (ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီးရိုးသားႀကိဳးစားသူျဖစ္ ...
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

CV Maker
Sales Coordinator - Project Sales

Sales & Marketing Jobs

Today

• Computer အသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ (Microsoft Office) • မဂၤလာေတာင္ညြန႔္ (စက္ဆန္း) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည။္
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Sales Coordinator - Project Sales

Sales & Marketing Jobs

Today

• Computer အသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ (Microsoft Office) • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည။္
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Auditor

Audit & Taxation Jobs

Today

• မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (ပုလိပ္ ၿမိဳ႕) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • ပုလိပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ ဦးစားေပးမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Admin Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး (ပုလိပ္ ၿမိဳ႕) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

POS Operator

Chemical Engineering Jobs

Today

• Computer အသုံးျပဳနိုင္ရမည္။(Microsoft Office) • ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Senior IA Analyst

Audit & Taxation Jobs

Today

• Assist the Group IA Manager in the supervision of Group IA teams for the assigned portfolio, including coordinating a centralized focus in the scope of review and risk assessment for respective units within the cluster. Ensure appropriate and consistent focus on risk areas in the review scope. • Assist in managing reviews and responsibilities through the management of assigned teams (from the commencement of planning to closure and follow-up) in accordance with Group IA methodology and practices to achieve established objectives. • As ...
Capital Diamond Star Group (CDSG) Co.,LTD.

Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

Fresh Food Specialist

Food & Beverages/Bakery Jobs

Today

Fresh Food Specialist (Retail) • Establish and maintain/update product specification book • Monitor the implementation of product specification book • Establish cold chain policy and monitoring the implementation of it including receiving and storing of products • Train, coach and advise the fresh food operations and fresh food buying team on quality standard • Visit the farm/wet market regularly with fresh food buying team to improve sourcing standard • Check quality of receiving regularly and give feedback to fresh food b ...
Capital Diamond Star Group (CDSG) Co.,LTD.

Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

Chief Accountant

Accountancy Jobs

Today

• Daily,Weekly, Monthly Report မ်ားအား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရမည္၊ တိက်မွန္ကန္စြာစစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။ • ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Site Admin

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သူ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဖယ္ရီ အသြား /အျပန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Assistant HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• ရိုးသားႀကိဳးစားသူ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ဌာနဆိုင္ရာရံုးမ်ားအား ၀င္/ထြက္သြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္းကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Sr. Site Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္ေနထိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Site Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ၊ စာရင္းမ်ားကိုတိက်စြာ စစ္ေဆးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္ေနထိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Site Account

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သူ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဖယ္ရီ အသြား /အျပန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ဌာနဆိုင္ရာရံုးမ်ားအား၀င္/ထြက္သြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္းကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Project Manager

Engineering & Technical jobs

Today

Project Manager (Civil) • အဂၤလိပ္စကား (ေရး၊ဖတ္၊ေျပာ)တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ရမည္။ • ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏိႈ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Account Executive

Accountancy Jobs

Today

• Daily, Weekly, Monthly Report မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Sr. Account Executive

Accountancy Jobs

Today

• Daily,Weekly, Monthly Report မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Procurement Executive

Heavy Equipment /Machinery Operator Jobs

Today

Procurement Executive (HEM/MCT) • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ၊ စာရင္းမ်ားကိုတိက်စြာ စစ္ေဆးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Site Inspection သြားႏိုင္ရမည္။ • ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားသို႔ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္သူ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Sr. M&E Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Building, M&E , QS ပိုင္း လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ • လိုအပ္ပါက သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• HR ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား သိရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ • ၀န္ထမ္းေရးရာျပႆနာမ်ားအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏို္င္သူ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ၀ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Project Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေပၚမူတည္၍ လစာညွိႏိႈင္းေပးမည္။ • လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အာရံုစိုက္ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္ေနထိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Procurement Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • (၈)မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• HRႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား သိရွိနားလည္ရမည္။ • ၀န္ထမ္းမ်ား၏သာေရး၊နာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္္လိုစိတ္ရွိရမည္။ • ရိုးသားႀကိဳးစားသူလူမ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Site Manager

Senior Management jobs

Today

• ၀န္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Computer, Email, Excel ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Sr. Supervisor

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

Today

Sr. Supervisor (HEM) • စာရင္း၊ ဇယားမ်ားအား တိက်မွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။ • Site Inspection သြားႏိုင္ရမည္။ • (၈) မိုင္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Security

Security & Safety jobs

Today

• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ၊အရက္ေသစာမေသာက္စားတတ္သူ၊ စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ေန႔ဆိုင္း၊ညဆိုင္း ဆင္းႏိုင္ရမည္။ • သန္လ်င္ သီလ၀ါ Site တြင္ေနထိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Silo Technician

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• Organize, monitor and supervise wheat grain intake in each shift. Organize the implementation of this shift intake the wheat program, and the implementation process management and supervision. • Conduct inspection on silo and equipment, familiar with wheat quality parameter. Able to identify and familiar with defects in wheat grains, such as insect-damaged grains, sprouted wheat and fungal damage. Report to superior and relevant department once found the above issue. Familiar with the quality indicators of wheat, insect food, germinatio ...
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Senior Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

Today

• Able to build customer relationship and listen customer's requirement. • Responsible for checking information and competitor's selling price. • Able to receive customer incoming call and follow up for sales order. • Responsible for dealing sales and delivery arrangement. • Able to follow up for payment in time. • Responsible for preparing daily sales report and market report, and monthly trading sales report.
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Milling Operator

Food Tech/Nutritionist Jobs

Today

• Carry out wheat transfer and pre-cleaning process for wheat • Carry out bin measurement on every shift. • Carry out wheat cleaning and conditioning process. • Ensure proper operation of all wheat cleaning and conditioning machines according to operation manual. • Carry out product sampling by following Sampling Instruction • Carry out maintenance, servicing, repairing, cleaning of plant and clearing of blockage / spillage during normal operation and maintenance stoppage with assistance from Contract Cleaner. • Ensure wo ...
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Senior M&E Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Electrical engineering M&E design and installation, planing, conclusion. • Power authority, Fire Fighting authority, coordination, approval processing.
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

Driver-Red License • အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းအေသာက္အစားကင္းရမည္။ • လိုအပ္ပါက ခရီးေဝးေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။ • ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ျပီးေပါ ...
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Sales Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Have to analyze the sales data as per management requirement. • Have to follow up the respective sales progress. • Have to prepare daily/ weekly/ monthly sales report • Collect the data from each region • Remind the customer for payment • Calculate the rebate related data
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Project Assistant

Project Management Jobs

Today

• Work collaboratively with the project manager and team, and with outside consultants efficiently to maximize productivity • Collaborate with the whole project team, sorting mail, follow up with contractors, report updates verbally and in written form to management • Organize and monitor schedules and see that deadlines are met • Monitor budget and help ensure resources are used efficiently • General administrative support affairs for the field office. • Complete any necessary administrative tasks, such as research and email ...
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Stock Controller

Accountancy Jobs

Today

• Responsible for conducting monthly stock taking as per stock take instructions, tracking and tally stock movements daily, verifying disposable stocks ( damage/expired, etc.), monthly stock aging/balance/movements reports, verifying trade purchases and data entry to system, data entry for trade purchase payments to system. • Able to assistant on COGS calculation. Other Ad-hoc assigns.
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Account Executive

Accountancy Jobs

Today

• Responsible for account payable with strong knowledge in any accounting system. With the experience of Sage 300 will be added advantages • Assist on monthly, quarterly and yearly closing with supervision and meet the tight deadline • Responsible for stocks, post journal entries, and maintain a complete and accurate general ledger in accordance with accounting principles and reporting schedules which included accrual & prepayment and etc • Responsible for trade payment to supplier and provide supervision and guidance to account ...
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Account Payable

Accountancy Jobs

Today

• Responsible for checking all attached documents and required signatures in Payment Vouchers, checking & verifying all claims and advances with aging & respective PIC, posting AP invoices, • Payment and account allocations, accrual and prepayments journal preparing ( BS schedules), • Expense analysis, tracking and reporting, comply with internal audit producers, checking all the payment vouchers sequences and daily filing.
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Today

Must have (5) years experience in Sales field. Good Communication, Relationship and Presentation Skills. Able to go travel. Able to use English.
W.H.K Co., Ltd.

.

.

Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthiness among all of our clients. We provide a wide range of automotive spare parts, in which W.H.K occupies 40% of the sales-market among over 1,500 retail stores throughout Myanmar. We ensure superior quality products at competitive prices.

.

National Event Officer

Marketing & PR jobs

Today

• Independently plan and execute recurring chamber events in close coordination with external service providers • Support the Marketing and Communications Manager in the organization of signature events • Support preparation of concepts for new events and campaigns • Contribute to design and layout of corporate publications and promotional presence at events • Assist the EuroCham team in communicating with local counterparts, including translation • Other tasks requested by the unit manager
Eurocham Myanmar

Eurocham’s main mission is to significantly increase the presence of European business in Myanmar. Facilitating market access - especially for European SMEs - and promoting Myanmar’s potential for investment shall be the main drivers of our actions. Due to decades of political and economic isolation as well as the resulting insecure investment climate, only few European companies have dared to venture into Myanmar in the past. As Myanmar currently finds itself at political and economic crossroads after its opening in 2011 and recent elections in 2015, interest within the European business community towards the many underdeveloped economic sectors is continuously growing. EuroCham Myanmar will address these interests by offering various activities to its members and by supporting the commercial endeavors of European companies, in particular SMEs, in Myanmar and vice versa, thereby expanding and developing economic ties between Myanmar and the EU. These activities will mainly include services such as advocacy and lobbying for the interests of EU companies and EU economic diplomacy publication investment guides and market studies organisation of economic visits and fairs Therefore, EuroCham Myanmar seeks to play a crucial role in the rebuilding of the Myanmar business environment by offering technical assistance and advocacy. In addition, EuroCham will also provide business incubator space to European companies wishing to venture into the Myanmar market.

EuroCham Myanmar, through its various activities and in the framework of EU economic diplomacy, wishes to initiate positive and lasting change in economic governance, in order to contribute to a sustainable way of development in Myanmar. This includes operating and promoting EU principles on gender equality (for more information on EU gender equality policy please click here). By working closely with both European and Myanmar stakeholders as well as with the network of European Chambers of Commerce in the ASEAN region, EuroCham seeks to create a mutually beneficial relationship and trusting environment for both parties, and to position itself as a significant provider of entry-level information for European companies.

The European Chamber of Commerce in Myanmar – EuroCham – serves as the voice of European business in Myanmar. Its main mission is to advocate member interests with organisations in Myanmar, the ASEAN region and the EU. EuroCham Myanmar, funded by the European Union, was formally launched in Yangon in December 2014. The creation of a European Chamber of Commerce in Myanmar reinforces the mutually beneficial relationship between the EU and the Republic of the Union of Myanmar. The European Union was in fact one of the first actors to respond to the country's political opening, suspending in April 2012 its restrictive measures except for the arms embargo. This was followed by the full lifting of sanctions in April 2013. In July 2013, Myanmar was reinstated as a beneficiary of the “Everything But Arms” initiative under the Generalised Scheme of Preferences (GSP). This allows companies to enjoy duty-free and quota-free access to the European single market with over 500 million consumers. As Myanmar seeks to reenter the world community, there is no better time and opportunity for the European business community - in particular SMEs - to invest in one of the fastest growing economies in the world. With a strong growing network of partner organisations in Myanmar and the ASEAN region, EuroCham seeks to offer on the ground assistance to European businesses interested in commercial endeavors in Myanmar – be it in the form of advocacy, services, studies, or other related activities. Currently, EuroCham is being funded by the European Union through a five year grant which will end in September 2019, after which EuroCham Myanmar is intended to become self-sustainable.

.

Assistant Chief Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Manage activities in civil responsibility area and project activities together with suppliers, service providers and internal team members. • Plan and execute activities with total costs, schedule, quality and customer needs in focus. • Manage all aspects of multiple related projects to ensure the overall program is aligned to and directly supports the achievement of strategic objectives. • Prepare estimate and detailed project plan for all phases of the project. • Procure adequate resources to activities and res ...
Aung Myin Thu Group co., Ltd

.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

Financial Controller

Accountancy Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
Aung Myin Thu Group co., Ltd

.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

Social Media

Media,Digital & Creative jobs

Today

• Myanmar Plazar တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရည္ရွည္လုပ္ကို္င္ႏုိင္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

Today

• Myanmar Plazar တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

Manager

Business Management Jobs

Today

• Team Work ျဖင့္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ • ေရရွည္လုပ္ႏိုင္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

Assistant Manager

Business Management Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

Service Crew

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• S.T John (City Mall) တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရည္ရွည္လုပ္ကို္င္ႏုိင္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

Customer Service

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• Myanmar Plaza တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ေရရွည္လုပ္ကိုင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

Cashier

Accountancy Jobs

Today

• Myanmar Plaza တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ေရရွည္လုပ္ကိုင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Mo Mo Play

.

.

Mo Mo Play

.

General Manager

Business Management Jobs

Today

• Coordinating and managing all departments. • Analyzing and observing barriers and solving them • Monitoring each department directions whether on right tracks or not and making correction. • Making SWAT analysis on the company timely and report findings to MD • Innovate the company’s 360 degree communication system • Recruiting and selecting senior position staff • Develop training programs to increase employees’ hard and soft qualities • Person to be accountable to Managing Director
Aung Myin Thu Group co., Ltd

.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

Q.S-Civil

Engineering & Technical jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
Aung Myin Thu Group co., Ltd

.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

Accountant

Accountancy Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
Aung Myin Thu Group co., Ltd

.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

Junior Engineer-M & E

Electrical Engineering Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္
Aung Myin Thu Group co., Ltd

.

Aung Myin Thu Group co., Ltd

QC Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ရွိ၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
Southern Metal Industry Co., Ltd.

Southern Metal Industry Co., Ltd. သည္ Construction လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

.

Southern Metal Industry Co., Ltd. is located in 66-67,De Pe` Yinn Wun Htauk U Mye` St., Industrial Zone (4),, Hlaing Thar Yar township, Yangon, Myanmar. Company's main business category is Construction Services.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • ရုပ္ရည္အသင့္အတင့္ရွိ၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
Southern Metal Industry Co., Ltd.

Southern Metal Industry Co., Ltd. သည္ Construction လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

.

Southern Metal Industry Co., Ltd. is located in 66-67,De Pe` Yinn Wun Htauk U Mye` St., Industrial Zone (4),, Hlaing Thar Yar township, Yangon, Myanmar. Company's main business category is Construction Services.

.

Accountant

Accountancy Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Southern Metal Industry Co., Ltd.

Southern Metal Industry Co., Ltd. သည္ Construction လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

.

Southern Metal Industry Co., Ltd. is located in 66-67,De Pe` Yinn Wun Htauk U Mye` St., Industrial Zone (4),, Hlaing Thar Yar township, Yangon, Myanmar. Company's main business category is Construction Services.

.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

Office Staff ( For Procurement Department) • Good interpersonal and communicate skill. • Must be computer skill (internet, email, Microsoft Word, Excel, Power point) • Excellent typing skill in both English & Myanmar Fonts
KTK Electrical Engineering Co., Ltd.

To become a leading organization in manufacturing global quality, green energy, best efficient electrical power products. Our Road-map is to create superior value for our customers, suppliers, employees and communities through the production of high technology products.

On the other hand, we do provide consultation, installation and services on electrical fields and project trading according to tender basics of our valuable customer. Our other businesses are paper production and elevator installation and trading. The staffs those working at KTK are professionals and specialist with a strong background and rich experience in engineering fields.

KTK Electrical Engineering Co., Ltd. is established in the year 2005 in Yangon, Myanmar. We are in the business lines of trading, manufacturing and factory automation of electrical goods; we produce Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage Switchgear Panels, Distribution Transformers and other electrical products.

Our slogan is Save the energy for the future

Administrator

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good hospitality,attitude and willing to work as team • Computer literacy (MS Office applications, in particular)
KTK Electrical Engineering Co., Ltd.

To become a leading organization in manufacturing global quality, green energy, best efficient electrical power products. Our Road-map is to create superior value for our customers, suppliers, employees and communities through the production of high technology products.

On the other hand, we do provide consultation, installation and services on electrical fields and project trading according to tender basics of our valuable customer. Our other businesses are paper production and elevator installation and trading. The staffs those working at KTK are professionals and specialist with a strong background and rich experience in engineering fields.

KTK Electrical Engineering Co., Ltd. is established in the year 2005 in Yangon, Myanmar. We are in the business lines of trading, manufacturing and factory automation of electrical goods; we produce Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage Switchgear Panels, Distribution Transformers and other electrical products.

Our slogan is Save the energy for the future

IT Support Assistant

IT/Computing Jobs

Today

• Provides basic troubleshooting,repair and maintenance for computer equipment (e.g.computers, disk drives, and laser printers) and may assist with testing personal computers and peripherals on a network to diagnose,hardware versus software problems;
KTK Electrical Engineering Co., Ltd.

To become a leading organization in manufacturing global quality, green energy, best efficient electrical power products. Our Road-map is to create superior value for our customers, suppliers, employees and communities through the production of high technology products.

On the other hand, we do provide consultation, installation and services on electrical fields and project trading according to tender basics of our valuable customer. Our other businesses are paper production and elevator installation and trading. The staffs those working at KTK are professionals and specialist with a strong background and rich experience in engineering fields.

KTK Electrical Engineering Co., Ltd. is established in the year 2005 in Yangon, Myanmar. We are in the business lines of trading, manufacturing and factory automation of electrical goods; we produce Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage Switchgear Panels, Distribution Transformers and other electrical products.

Our slogan is Save the energy for the future

Warehouse Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• Leadership skills and ability manage staff • Strong decision making and problem solving skills • Good hospitality, attitude and willing to work as team • Good Communication skills
KTK Electrical Engineering Co., Ltd.

To become a leading organization in manufacturing global quality, green energy, best efficient electrical power products. Our Road-map is to create superior value for our customers, suppliers, employees and communities through the production of high technology products.

On the other hand, we do provide consultation, installation and services on electrical fields and project trading according to tender basics of our valuable customer. Our other businesses are paper production and elevator installation and trading. The staffs those working at KTK are professionals and specialist with a strong background and rich experience in engineering fields.

KTK Electrical Engineering Co., Ltd. is established in the year 2005 in Yangon, Myanmar. We are in the business lines of trading, manufacturing and factory automation of electrical goods; we produce Low Voltage, Medium Voltage, High Voltage Switchgear Panels, Distribution Transformers and other electrical products.

Our slogan is Save the energy for the future

Office Trainee-Account

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

.

AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

Manager-Admin

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

.

AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

Translator Chinese-English-Myanmar

Translator/Interpreter Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

.

AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

• အရက္ေသစာကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

.

AG Resources Myanmar Co., Ltd

.

Today

• CCTV,NETWORKING,Fingerprints နင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားကို Sales & Marketing လုပ္ရမည္ • Marketing Plan ေကာင္းေကာင္းေရးဆြဲနိင္ၿပီး Marketing Team ကိုဦးေဆာင္နိင္ရမည္ Team workအားေကာင္း၍ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္ • Market An ...
IT Pro Engineering Group

Aenean sollicitudin Duis sed odio sit amet Morbi accumsan Nam nec tellus Class aptent taciti

.

Duis sed odio sit Morbi accum ipsum Nam nec tellus Class aptent taciti Morbi accum ipsum

.

Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

Today

Marketing Executive (CCTV Site) • အိမ္,ဆိုင္,Company,Construction,Mini Market အစ႐ွိသည့္ ပုဂၢလိကပိုင္ Bussiness ကိုMarketဆင္းရမည္
IT Pro Engineering Group

Aenean sollicitudin Duis sed odio sit amet Morbi accumsan Nam nec tellus Class aptent taciti

.

Duis sed odio sit Morbi accum ipsum Nam nec tellus Class aptent taciti Morbi accum ipsum

.

CCTV Installer

Security & Safety jobs

Today

CCTV Installer (Experienced) • Team Work ေကာင္းၿပီးဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္နိင္သူျဖစ္ရမည္ • Devices မ်ားတပ္ဆင္တက္ပါကဦးစားေပးမည္ • CCTV,Networking,Fingerprints Devices Site Installation လုပ္ရမည္ • CCTV အဓိကတပ္ဆင္ရမည္
IT Pro Engineering Group

Aenean sollicitudin Duis sed odio sit amet Morbi accumsan Nam nec tellus Class aptent taciti

.

Duis sed odio sit Morbi accum ipsum Nam nec tellus Class aptent taciti Morbi accum ipsum

.

Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

Today

Marketing Executive (CCTV Project) • CCTV Projectျကီးမ်ားကိုအဓိကထားMarketingဆင္းရမည္ • CV ေပးပို႔ေလ်ာက္ထားရာတြင္ Marketing (CCTV Project ) ဟုထည့္သြင္းေရးသားပါ
IT Pro Engineering Group

Aenean sollicitudin Duis sed odio sit amet Morbi accumsan Nam nec tellus Class aptent taciti

.

Duis sed odio sit Morbi accum ipsum Nam nec tellus Class aptent taciti Morbi accum ipsum

.

CCTV Helper

Security & Safety jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။ • CCTV,Networking,Fingerprints & PABX တပ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ကိုင္ရမည္
IT Pro Engineering Group

Aenean sollicitudin Duis sed odio sit amet Morbi accumsan Nam nec tellus Class aptent taciti

.

Duis sed odio sit Morbi accum ipsum Nam nec tellus Class aptent taciti Morbi accum ipsum

.

Marketing Trainee

Sales & Marketing Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။
IT Pro Engineering Group

Aenean sollicitudin Duis sed odio sit amet Morbi accumsan Nam nec tellus Class aptent taciti

.

Duis sed odio sit Morbi accum ipsum Nam nec tellus Class aptent taciti Morbi accum ipsum

.

Computer Operator

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good communication skills & interpersonal skills.
Info Myanmar College

Info Myanmar College (IMCS LTD) is Committed to providing high quality IT training in an inclusive, supportive and challenging environment, helping people to achieve their potential. We will work in partnership with our clients and students to enhance their capacity to achieve their objectives.

Arrange to learn the information technology modules of university standard to become skilful information technology technicians. Support to be stronger at Network Trend for the students who want to emphasize at networking. Teach and practice English well from HND Foundation to get English Proficient Skills and high score at IELTS. Arrange to be available of essential supports

IMCS Company Ltd which is the root of Info Myanmar College was established since 2008 and run a Computer Training Centre in Myanmar.

Nowadays it runs five Computer Training Centers with over (50) skillful teachers as an Educational Service Company with good name and fame. IMCS computer center is an Accredit Training Center which is accredited by EC-council (USA) and also support many courses of International Standard Certification Programs

English Teacher

Education, Childcare & Teaching jobs

Today

• Good communication skills & interpersonal skills.
Info Myanmar College

Info Myanmar College (IMCS LTD) is Committed to providing high quality IT training in an inclusive, supportive and challenging environment, helping people to achieve their potential. We will work in partnership with our clients and students to enhance their capacity to achieve their objectives.

Arrange to learn the information technology modules of university standard to become skilful information technology technicians. Support to be stronger at Network Trend for the students who want to emphasize at networking. Teach and practice English well from HND Foundation to get English Proficient Skills and high score at IELTS. Arrange to be available of essential supports

IMCS Company Ltd which is the root of Info Myanmar College was established since 2008 and run a Computer Training Centre in Myanmar.

Nowadays it runs five Computer Training Centers with over (50) skillful teachers as an Educational Service Company with good name and fame. IMCS computer center is an Accredit Training Center which is accredited by EC-council (USA) and also support many courses of International Standard Certification Programs

Jr. M & E Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Good communication skills & interpersonal skills.
Info Myanmar College

Info Myanmar College (IMCS LTD) is Committed to providing high quality IT training in an inclusive, supportive and challenging environment, helping people to achieve their potential. We will work in partnership with our clients and students to enhance their capacity to achieve their objectives.

Arrange to learn the information technology modules of university standard to become skilful information technology technicians. Support to be stronger at Network Trend for the students who want to emphasize at networking. Teach and practice English well from HND Foundation to get English Proficient Skills and high score at IELTS. Arrange to be available of essential supports

IMCS Company Ltd which is the root of Info Myanmar College was established since 2008 and run a Computer Training Centre in Myanmar.

Nowadays it runs five Computer Training Centers with over (50) skillful teachers as an Educational Service Company with good name and fame. IMCS computer center is an Accredit Training Center which is accredited by EC-council (USA) and also support many courses of International Standard Certification Programs

Pharmacist

Pharmacy Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Parami Hospital

.

.

Parami General Hospital

.

Imaging Technologist

Health & Medicine jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Parami Hospital

.

.

Parami General Hospital

.

Electrician

Electrical Engineering Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Parami Hospital

.

.

Parami General Hospital

.

Cashier

Accountancy Jobs

Today

• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္ျပီးစကားအေၿပာအဆိုခ်ိဳသာသူ၊ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူၿဖစ္ရပါမည္။
Esperado Getaway Mandalay Hotel

.

.

This is a hotel in Mandalay that is international in its outlook, accomplished in its services and individual in its hospitality.

.

Kitchen Department

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး နာခံတတ္ရမည္။
Esperado Getaway Mandalay Hotel

.

.

This is a hotel in Mandalay that is international in its outlook, accomplished in its services and individual in its hospitality.

.

Sale & Marketing

Sales & Marketing Jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး နာခံတတ္ရမည္။
Esperado Getaway Mandalay Hotel

.

.

This is a hotel in Mandalay that is international in its outlook, accomplished in its services and individual in its hospitality.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး နာခံတတ္ရမည္။
Esperado Getaway Mandalay Hotel

.

.

This is a hotel in Mandalay that is international in its outlook, accomplished in its services and individual in its hospitality.

.

Security

Security & Safety jobs

Today

• လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္၀င္စားျပီးယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ စြာေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ရမည္။
Esperado Getaway Mandalay Hotel

.

.

This is a hotel in Mandalay that is international in its outlook, accomplished in its services and individual in its hospitality.

.

Assistant Manager (Warehouse) M  (2)

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႕ခြဲ႕ကိစၥမ်ားကိုကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ကိုင္ရမည္။ • လိုအပ္လွ်င္ MD ထံတုိက္ရိုက္အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။
W.H.K Co., Ltd.

.

.

Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthiness among all of our clients. We provide a wide range of automotive spare parts, in which W.H.K occupies 40% of the sales-market among over 1,500 retail stores throughout Myanmar. We ensure superior quality products at competitive prices.

.

Chief Accountant F  (1)

Accountancy Jobs

Today

• Preparation of monthly, quarterly and annual financial reports • Preparation of monthly, quarterly and annual budget execution • Maintaining accurate and up to date records of all financial transactions • Recording, Classifying and Summarizing financial transactions and events
W.H.K Co., Ltd.

.

.

Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthiness among all of our clients. We provide a wide range of automotive spare parts, in which W.H.K occupies 40% of the sales-market among over 1,500 retail stores throughout Myanmar. We ensure superior quality products at competitive prices.

.

Business Development Manager

Business Management Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ ။
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Cashier Supervisor

Accountancy Jobs

Today

• အသစ္၀င္ေသာ Cashierမ်ားအား EASY RAY မွသတ္မွတ္ထားေသာ Cashier JD ႏွင့္ အျခားသိသင့္သိထိုက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးရမည္။ • Cashierမ်ား၏ လစဥ္ Assign Plan မ်ားခ်မွတ္ေပးရမည္။ • Cashier မ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ရမည့္တာ၀န္မ်ားေက်ပြန္မႈအ ...
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Cashier

Accountancy Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ ။
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Chief Accountant

Accountancy Jobs

Today

• You are required to generate financial report timely. • You need to manage your subordinate and organize the accounting procedures within the organization. • General Ledger preparation, year end audit preparation, support of budget and forecast activities. • Payroll for all employees in every shops, restaurant. • Monthly reports and tracking all the transaction which are corrected manner. • Work flows and procedure of the department must be defined and well organized.
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Bakery Chef

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• Possess leadership quality and initiative. • Able to communicate ideas and thoughts across to others. • Ability to build Teamwork community. • Excellent mechanical and operational aptitude.
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Junior F&B

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• Good communication skills.
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Senior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• Able to work under pressure • Candidate must have good Microsoft office skill • Must have good personality & communication skills
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Web Designer

Architecture & Design jobs

Today

• We are looking for web designer to help us build projects. • Collaborate with other teams. • Participate in code and design reviews. • Marketing Knowledges. • Have to maintain in-house websites. • Good Communication and negotiation skills.
Global Connect Asia

We have more than 19 outstanding programmers developing and supporting on international projects, communicating and working with the international teams. Join us if you want to be a part of this success.

We are providing: - Web Application Development - Award Management System - Event Management System - ERP Solutions

Global Connect Asia is a technology company specialized in providing ERP solutions and online solutions tailored for the MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) industry. It was founded in 2012 headquartered in Yangon, Myanmar, and ever since has been supporting and specializing in development for business solutions. Our offerings include outsourcing and managed services.

We work smart and we play hard.

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good communication and interpersonal skills
Easy Ray

ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Senior PHP Team Lead

Web Developer Jobs

Today

• Good social communication skill and team work. • Able to work under pressure and timeline schedule. • Handle the project and lead the team members. • Assign team member for respective module of the project. • Able to work overtime if require.
Blue Ocean Operating Management Co., Ltd.

Our vision, to be number one customer choice company.(Partners)...To provide you a good services we do partner with Myanmar Post and Telecommunication (MPT) and Yantanapon Teleport Co., Ltd.(YTP) who support as with their telecom infrastructure facility.

Blue Ocean Operating Management Co., Ltd.

As our short nick name, BOOM, our business is booming again and again. BOOM started run the business by 9 employees and employed over 400 employees today. We are serving enterprises customer from various industries such us, financial, mass media, travel and tours, hotel and health care services.

.

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good communication skill • To manage all responsibility of vehicle & driver • Arranged car ferry way & office car way • Knowledge in vehicle repair an maintenance • Support to Other Urgent process • Perform miscellaneous job related duties as assigned • Daily check to Security Report , Assign and feedback
Blue Ocean Operating Management Co., Ltd.

Our vision, to be number one customer choice company.(Partners)...To provide you a good services we do partner with Myanmar Post and Telecommunication (MPT) and Yantanapon Teleport Co., Ltd.(YTP) who support as with their telecom infrastructure facility.

Blue Ocean Operating Management Co., Ltd.

As our short nick name, BOOM, our business is booming again and again. BOOM started run the business by 9 employees and employed over 400 employees today. We are serving enterprises customer from various industries such us, financial, mass media, travel and tours, hotel and health care services.

.

Tax Manager

Audit & Taxation Jobs

Today

• Prepare complex and review basic tax returns, including complex filings, supporting work papers, estimated tax payments, and various other tax compliance filing requirements for 20+ group entities • Prepare and review tax provision in accordance with IAS 12 and local Statutory accounting principles, including reports to management and the external auditor, account reconciliations, tax basis balance sheet support, and execution of internal controls • Support the company’s tax audits, response to tax notices, deal with tax authorities ...
Young Investment Group

We aim to become market leader in every business that we own, manage or invest, not only in the country but also in international market. While contributing to society through our sustainable and environmental friendly business and creating a better world for all.

.

Young Investment Group

.

HR&Admin Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Daily and Monthly Attendance Report • Check Day To Day Records absent,Leave on duty . • Prepare Staff Facilities for all staff .
Asia Winner Industrial Limited

Our company deals with general trading ranging from beans & pulses, Frozen marine products, steel, pharmaceutical products and other value added products, exporting to and importing from other countries.

Asia Winner Industrial Ltd.

Asia Winner Industrial Ltd. (AWI) was founded in 1995 and is a conglomerate of international and local companies including; May Yu Trading Co. Ltd, Agritrade International Ltd , May Yu Marine Products Co. Ltd and Indo Suez Trading Pte Ltd. AWI is a leading trading in Myanmar; importing and distributing products throughout Myanmar and exporting products globally. AWI specialist export products include: Beans & Pulses, Spices, Rice, Powder, Marine Products, Meats Products, Frozen Vegetables and other value–added products such as Balachong. Key import goods include: pharmaceutical products, construction materials (under Steel Mart & May Yu) and consumer products. AWI has over 500 employees based across Myanmar; we are a proactive, energetic hardworking team and have developed a strong company culture. If you enjoy a challenge and creating your own opportunity we would love to hear from you.

- Premium Quality Products - Competitive Price - Continuous and Steady Supply - On time delivery - Customer Satisfaction - Long term Business Relationship - Reliability in Business

Computer Operator

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• English အေျခခံ နားလည္ရမည္။ • အေျပာဆုိ ေျပျပစ္ရမည္။
Asia Winner Industrial Limited

Our company deals with general trading ranging from beans & pulses, Frozen marine products, steel, pharmaceutical products and other value added products, exporting to and importing from other countries.

Asia Winner Industrial Ltd.

Asia Winner Industrial Ltd. (AWI) was founded in 1995 and is a conglomerate of international and local companies including; May Yu Trading Co. Ltd, Agritrade International Ltd , May Yu Marine Products Co. Ltd and Indo Suez Trading Pte Ltd. AWI is a leading trading in Myanmar; importing and distributing products throughout Myanmar and exporting products globally. AWI specialist export products include: Beans & Pulses, Spices, Rice, Powder, Marine Products, Meats Products, Frozen Vegetables and other value–added products such as Balachong. Key import goods include: pharmaceutical products, construction materials (under Steel Mart & May Yu) and consumer products. AWI has over 500 employees based across Myanmar; we are a proactive, energetic hardworking team and have developed a strong company culture. If you enjoy a challenge and creating your own opportunity we would love to hear from you.

- Premium Quality Products - Competitive Price - Continuous and Steady Supply - On time delivery - Customer Satisfaction - Long term Business Relationship - Reliability in Business

Today

• To oversee the organization’s financial reports and produce ad hoc detailed reports • Provide and maintain the investors’ required information as needed, • Advice on the financial implications of business activities, • Effective internal controls and compliance with GAAP, IFRS • Federal, state and local regulatory laws and rules for financial and tax reporting.
Frontiir Co., Ltd.

Frontiir was founded by three co-founders who have world-class expertise in communication and information technologies with 30 years of combined industry experience in America. Two co-founders are MIT Ph.D. graduates, have authored dozens of technical papers in the areas of wireless communications, cloud computing and information technology and hold several US patents.

.

Frontiir Co., Ltd

.

Finance Manager – Store Finance

Financial Management Jobs

Today

• Review and investigate daily transactions and manage and support the operation • Ability to deep dive to find root cause as necessary and suggest for improvements to strengthen the internal controls • Assist Monthly Reports and support BU heads • Develop and document business processes and accounting policies to maintain and strengthen internal controls
Frontiir Co., Ltd.

Frontiir was founded by three co-founders who have world-class expertise in communication and information technologies with 30 years of combined industry experience in America. Two co-founders are MIT Ph.D. graduates, have authored dozens of technical papers in the areas of wireless communications, cloud computing and information technology and hold several US patents.

.

Frontiir Co., Ltd

.

Senior Unix / Linux Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Manage and monitor all installed systems and infrastructure (BSD, Linux, Windows) • Proactively ensure the highest levels of systems and infrastructure availability • Maintain security, backup, and redundancy strategies • Write and maintain custom scripts to increase system efficiency • Provide 2nd and 3rd level support
Frontiir Co., Ltd.

Frontiir was founded by three co-founders who have world-class expertise in communication and information technologies with 30 years of combined industry experience in America. Two co-founders are MIT Ph.D. graduates, have authored dozens of technical papers in the areas of wireless communications, cloud computing and information technology and hold several US patents.

.

Frontiir Co., Ltd

.

Senior Electrical Engineer

Electrical Engineering Jobs

Today

• To lead troubleshooting, implementation & design teams working on projects of small to medium scope or on sub-systems of large projects (DC UPS & Power systems). In addition to project management responsibilities, • To contribute to the design & Implementation team based on expertise and experience in electrical design & Implementation. • coordinate all design & Implementation activities of the company, interface with key cross-functional teams (OPI, Infra, Network, Fiber, Facility, etc.), • To report project ...
Frontiir Co., Ltd.

Frontiir was founded by three co-founders who have world-class expertise in communication and information technologies with 30 years of combined industry experience in America. Two co-founders are MIT Ph.D. graduates, have authored dozens of technical papers in the areas of wireless communications, cloud computing and information technology and hold several US patents.

.

Frontiir Co., Ltd

.

Sales Representative

Sales & Marketing Jobs

Today

Sales Representative (Medical) • Medical Sale Representative is responsible for achieving sales target in assigned areas through medical promotion, order placing and credit collection through promotional inputs provided by the company. • Customer relationship is mandatory & must be able to generate sales & prescription. • Order taking from Pharmacies & Clinics • Medical & Sales promotion • Sales negotiation • Follow up on delivery & necessary delivery • Take part in credit collection • Credit control ...
Ayer Shwe Wah Co.,Ltd. [H.O]

When Shwe Mann was Regional Commander in the Ayeyarwady Division, Ayer Shwe Wah received lucrative government contracts to supply fertilizers to farmers throughout the delta.[6] The company also received 30,000 acres of land for development under the government’s Lowland Development Program.

The company has been sanctioned by the United States government since 18 October 2007 for its ties to the ruling military junta, the State Peace and Development Council.[4] On 15 May 2010, it won a license to operate gas stations in Myanmar, as part of the Ministry of Energy's privatization efforts.

Ayer Shwe Wah is a group of companies doing a variety of businesses and managing each unit underneath the breath of a strategic sustainability.

These have since been returned with all dues and taxes paid for.Ayer Shwe Wah has also been involved in construction projects in Naypyidaw.[7]

General Manager

Business Management Jobs

Today

General Manager (Hotel) •recruiting, training and supervising staff •meeting and greeting customers •managing budgets •setting and achieving sales and profit targets •maintaining statistical and financial records •planning maintenance work, events and room bookings •handling customer complaints and queries •promoting and marketing the business •carrying out inspections of property and services •Ensuring compliance with health and safety legislation and licensing laws.
Ayer Shwe Wah Co.,Ltd. [H.O]

When Shwe Mann was Regional Commander in the Ayeyarwady Division, Ayer Shwe Wah received lucrative government contracts to supply fertilizers to farmers throughout the delta.[6] The company also received 30,000 acres of land for development under the government’s Lowland Development Program.

The company has been sanctioned by the United States government since 18 October 2007 for its ties to the ruling military junta, the State Peace and Development Council.[4] On 15 May 2010, it won a license to operate gas stations in Myanmar, as part of the Ministry of Energy's privatization efforts.

Ayer Shwe Wah is a group of companies doing a variety of businesses and managing each unit underneath the breath of a strategic sustainability.

These have since been returned with all dues and taxes paid for.Ayer Shwe Wah has also been involved in construction projects in Naypyidaw.[7]

HSE Officer

Security & Safety jobs

Today

• Develop all necessary Auditing plan and implementation • Execute the HSE management system including safety procedure, instruction, HSE plan and / or other project. • Report HSE concern and HSE issue on site. • Coordinate all the site HSE activities and between other projects. • Prepare the HSE statistics reports, HSE reports ( Weekly, Monthly and annually ) and submit to management. • Prepare weekly report, CARE card report with tracking system and other audit report on regular basis. • To prepare biding document which ma ...
MPRL E&P Pte Co., Ltd.

MPRL E&P is a privately owned, independent oil and gas exploration and production company with interests in both onshore and offshore Myanmar. Founded in 1996, we are now at an exciting stage in our development as we evolve to take advantage of new business opportunities, consolidate our successes to date and collaborate with other major E&P companies to progress new projects.

.

MPRL E&P is a privately owned, independent oil and gas exploration and production company with interests in both onshore and offshore Myanmar. Founded in 1996, we are now at an exciting stage in our development as we evolve to take advantage of new business opportunities, consolidate our successes to date and collaborate with other major E&P companies to progress new projects.

.

HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Draft and update of documents such as Job Descriptions, Employee Handbook, Performance appraisal, Forms, SOP, Policies & Procedure and other HR-related documents. • Organize staff training program, workshops and activities. • Provide and assist in developing human resource plans. • Evaluates the effectiveness of the respective training programs by obtaining feedback from employees. • Maintain record and track SSB contributing/registration and claim procedure for all employees • Ensure that SSB calculates correctly and pai ...
Information Matrix Co., Ltd.

INFORMATION MATRIX is a pioneering IT solutions provider in Myanmar for government ministries, large and small enterprises and educational institutions. We provide our clients with a comprehensive array of internet-based services and solutions, including web design, application development, web hosting, e-government & e-commerce strategies and related consulting services.

.

.

.

Online Marketing Executive

Marketing & PR jobs

Today

• Can be flexible with other team members, self-motivated and creative.
Information Matrix Co., Ltd.

INFORMATION MATRIX is a pioneering IT solutions provider in Myanmar for government ministries, large and small enterprises and educational institutions. We provide our clients with a comprehensive array of internet-based services and solutions, including web design, application development, web hosting, e-government & e-commerce strategies and related consulting services.

.

.

.

Senior Web Developer

Web Developer Jobs

Today

• To support digital sale & marketing, editors and social media team, to change the UI on the fly and provide them with new features and special content. • To be familiar with online publishing and advertising service such as FBIA, DoubleClick for Publishers (DFP) and other sales & marketing tools. • To create new views and components based on JSON feeds and set them up on react.js or any front-end client. • To create the necessary templates and implement them in the above mentioned systems based on the UX and designs of our ...
Information Matrix Co., Ltd.

INFORMATION MATRIX is a pioneering IT solutions provider in Myanmar for government ministries, large and small enterprises and educational institutions. We provide our clients with a comprehensive array of internet-based services and solutions, including web design, application development, web hosting, e-government & e-commerce strategies and related consulting services.

.

.

.

Admin Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Performance Auto International Co.,Ltd ( Volvo Cars Showroom)

.

Performance Auto International Co.,Ltd ( Volvo Cars Showroom)

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အဂၤလိပ္ အေျပာ၊ အေရး အနည္းငယ္တက္ကြ်မ္းသူျဖစ္ရမည္။ • သံရံုးမ်ားသုိ ့၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ျပီး၊ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ျခင္းအေတြ႕အၾကံဳ ရွိရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အထူးေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ျပီး အသင္းအဖြဲ႔ႏွင ...
TMW Enterprise Limited

Welcome to our official Facebook page of TMW Enterprise Limited.

Established in 1992, TMW Enterprise Limited is a business unit and parent company of the TMW Group of Companies, which is engaged in business through its six operating segments – >>Professional/Consumer Electronics & Home Appliances (SONY, LG, T-Home and Hitachi) >>Luxury Tiles and Bathroom Accessories (INAX, T-Home, Grohe and Tostem) >>Multi-brand Electronics and IT Retail Chain Stores (Wai Yan Electronics, Apple Authorized Reseller for iPhone & iPad) >>Real Estate (Mya Yamon Water-front Villa) >>Music/Movie Production & Distribution (Excellent Creation) >>Hotel & Resorts (Sunny Paradise, Dream Paradise and Ocean Paradise Hotels @ Ngwe Saung Beach)

Established in 1992, TMW Enterprise Limited is one of the leading companies in Myanmar, which is engaged in business through - Professional/Consumer Electronics & Home Appliances (SONY, LG, T-Home, Hitachi) - Luxury Tiles, Bathroom Accessories and Aluminum sashes (INAX, Tostem, Grohe, Somany, T-Home) - Multi-brand Electronics and IT Retail Chain Stores (Wai Yan Electronics) - Real Estate (MyaYamon Water-front Villa) - usic/Movie Production & Distribution (Excellent Creation) - Hotel & Resorts (Sunny Paradise, Dream Paradise and Ocean Paradise Hotels @ NgweSaung Beach) - Mobile Phone Distribution Now, as we are taking a new step in New Year by becoming Myanmar’s First Apple Authorized Service Provider for i phone, we are seeking highly motivated, energetic and result oriented applicants for following vacant posts to work together and grow together.

Wai Yan Elctronics (Apple Authorized Reseller) Chain Stores SONY, LG, Hitachi and T-Home (Professional, Consumer Electronic and Home Appliances products) INAX, GROHE, Tostem, T-Home and SOMANY Luxury Tiles, Bathroom Accessories, Sash and Doors Hotel and Resort (Sunny Paradise, Dream Paradise, Ocean Paradise) @ Ngwe Saung Beach Real Estate (Mya Yamon Water-front Villa) Music/Video Production & Distribution ( Excellent Creation & Mahar Myaing 3D Cinema)

International Relationship

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Myanmar Native Land Public Co., Ltd.

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးပြားတုိးတက္ခ်မ္းသာလာေစေရး၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွဴဒါန္းသြားႏုိ္င္ေစေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္၊ S.M.E အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားအတြက္ ေသခ်ာေပါက္အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာစိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စိတ္ခ်လုံျခံဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏုိင္ေစရန္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံတကာစံ၀င္သည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းနည္းလမ္း ပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔တတ္စြမ္းသည့္ က႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ လည္ပတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

– ၅ / ၅ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္ ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ : ၂ / ၉ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္အမ်ဳးိသားစီမံကုိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ကကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္၂၆၇၅/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာမွာ ၂၀၀၀၀၀၀၀၀၀ိ/- (ေငြက်ပ္ကုေဋေပါင္း ၂၀၀ိ/-တိတိ= ႏွစ္ဘီလီယံ တိတိ ) ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း တိတိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စက္မႈလက္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏုိင္ငံေတာ္မွခြင့္ျပဳသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

Information-IT

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Myanmar Native Land Public Co., Ltd.

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးပြားတုိးတက္ခ်မ္းသာလာေစေရး၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွဴဒါန္းသြားႏုိ္င္ေစေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္၊ S.M.E အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားအတြက္ ေသခ်ာေပါက္အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာစိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စိတ္ခ်လုံျခံဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏုိင္ေစရန္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံတကာစံ၀င္သည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းနည္းလမ္း ပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔တတ္စြမ္းသည့္ က႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ လည္ပတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

– ၅ / ၅ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္ ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ : ၂ / ၉ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္အမ်ဳးိသားစီမံကုိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ကကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္၂၆၇၅/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာမွာ ၂၀၀၀၀၀၀၀၀၀ိ/- (ေငြက်ပ္ကုေဋေပါင္း ၂၀၀ိ/-တိတိ= ႏွစ္ဘီလီယံ တိတိ ) ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း တိတိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စက္မႈလက္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏုိင္ငံေတာ္မွခြင့္ျပဳသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

HR Department Head

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Myanmar Native Land Public Co., Ltd.

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးပြားတုိးတက္ခ်မ္းသာလာေစေရး၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွဴဒါန္းသြားႏုိ္င္ေစေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္၊ S.M.E အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားအတြက္ ေသခ်ာေပါက္အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာစိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စိတ္ခ်လုံျခံဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏုိင္ေစရန္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံတကာစံ၀င္သည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းနည္းလမ္း ပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔တတ္စြမ္းသည့္ က႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ လည္ပတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

– ၅ / ၅ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္ ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ : ၂ / ၉ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္အမ်ဳးိသားစီမံကုိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ကကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္၂၆၇၅/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာမွာ ၂၀၀၀၀၀၀၀၀၀ိ/- (ေငြက်ပ္ကုေဋေပါင္း ၂၀၀ိ/-တိတိ= ႏွစ္ဘီလီယံ တိတိ ) ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း တိတိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စက္မႈလက္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏုိင္ငံေတာ္မွခြင့္ျပဳသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

Office Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
Myanmar Native Land Public Co., Ltd.

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႀကီးပြားတုိးတက္ခ်မ္းသာလာေစေရး၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွဴဒါန္းသြားႏုိ္င္ေစေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္၊ S.M.E အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားအတြက္ ေသခ်ာေပါက္အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိသာစိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္၊ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စိတ္ခ်လုံျခံဳေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏုိင္ေစရန္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံတကာစံ၀င္သည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းနည္းလမ္း ပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔တတ္စြမ္းသည့္ က႑မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ လည္ပတ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

– ၅ / ၅ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္ ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ပါသည္။ : ၂ / ၉ / ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေန႔တြင္အမ်ဳးိသားစီမံကုိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ကကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္လက္မွတ္အမွတ္၂၆၇၅/၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖင့္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ မတည္ေငြရင္း အစုရွယ္ယာမွာ ၂၀၀၀၀၀၀၀၀၀ိ/- (ေငြက်ပ္ကုေဋေပါင္း ၂၀၀ိ/-တိတိ= ႏွစ္ဘီလီယံ တိတိ ) ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ : ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း တိတိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စက္မႈလက္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏုိင္ငံေတာ္မွခြင့္ျပဳသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

Quality Control

Engineering & Technical jobs

Today

• Responsible for QC reports and analyze QC statistical data on regular basic in Steel Pipe,MS Pipe Manufacturing. • Ensure the quality of finished goods and raw materials meet with company QC standards and report to manager if there is any deviation • Work closely with Warehouse Manager and Production team • Maintain health and safety standards within working area at all times • Perform related duties as required
Thiha Group

.

The Thiha Group was conceived by Aye Thiha, a former UBS Investment Banker, who has advised various leading multinational corporations on their corporate finance and capital market transactions globally.Thiha Group’s professionals possess strong technical skills and experience; its management team have strong relationships with government officials and advisors in addition to a strong network of local service providers.The key objective of Thiha Group is to become the trusted and value-added partner for foreign corporations, government / non-profit organizations and investors.

Finance Manager

Financial Management Jobs

Today

• Contribute to competitive bid proposals and formal presentations • Engage in ongoing cost reduction analyses in all areas of the company • Control the company’s expenses • Project and manage the company’s cash flow • Maintain a documented system of accounting policies and procedures • Oversee the operations of the treasury department, including the design of an organizational structure adequate for achieving the department's goals and objectives • Manage the preparation of the company's budget • Report to management ...
Chin Corp (Myanmar) Co., Ltd.

To be satisfy Myanmar people’s desires and needs by our variety of International standard quality products and services.Making Business Easier Worldwide through Our Service and Distribution Network, Delivery Personalize and Best Business Solutions with International standard Customer Service.

Chin Corp (Myanmar) Co., Ltd.

Golden Key Co. Ltd. (GKC) is a Partnership Company, which has renowned reputation for its successful business activities in Myanmar. Based in the Union of Myanmar, GKC was established in 1990. As an independent partnership company of long standing tradition, GKC has developed an integrated sales and distribution network which covers all Myanmar and is actively working in close contact with customers. There are GKC associates in Australia, Bangladesh, China, India, S. Korea, Singapore and Thailand to support efficient and effective work flow, quality service and product. With its rapid growth within a decade, it performs various diversified industries such as Agro Chemical, Agro Forestry, Property Development, Food and Beverage, Finance, Health and Beauty, Hotel and Tourism, Logistics, Parboiled Rice Mill, Renewable Energy and Trading. Nowadays, GKC expanded 79 Branches, 6 Factories, 29 Wholesales and channels, 3 Sales teams, 4 Mega projects and Over 2000 Employees around the World. The whole group has total turnover more than US$ 200 millions.

Chief Accountant

Accountancy Jobs

Today

• The chief accountants have to handle the complete account departments and their employees • They should know all the latest accounting laws and procedures • They should develop accounting procedures specific to their own company • They should teach the new accounting programs to the new employees • The chiefs have to make recommendations for promotions • They also have to coordinate with the heads of other departments • The chiefs have to come up with financial solutions to improve profits • They also have say in the ...
Chin Corp (Myanmar) Co., Ltd.

To be satisfy Myanmar people’s desires and needs by our variety of International standard quality products and services.Making Business Easier Worldwide through Our Service and Distribution Network, Delivery Personalize and Best Business Solutions with International standard Customer Service.

Chin Corp (Myanmar) Co., Ltd.

Golden Key Co. Ltd. (GKC) is a Partnership Company, which has renowned reputation for its successful business activities in Myanmar. Based in the Union of Myanmar, GKC was established in 1990. As an independent partnership company of long standing tradition, GKC has developed an integrated sales and distribution network which covers all Myanmar and is actively working in close contact with customers. There are GKC associates in Australia, Bangladesh, China, India, S. Korea, Singapore and Thailand to support efficient and effective work flow, quality service and product. With its rapid growth within a decade, it performs various diversified industries such as Agro Chemical, Agro Forestry, Property Development, Food and Beverage, Finance, Health and Beauty, Hotel and Tourism, Logistics, Parboiled Rice Mill, Renewable Energy and Trading. Nowadays, GKC expanded 79 Branches, 6 Factories, 29 Wholesales and channels, 3 Sales teams, 4 Mega projects and Over 2000 Employees around the World. The whole group has total turnover more than US$ 200 millions.

Security

Security & Safety jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီးတစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈရိွသူျဖစ္ရမည္။
Camel International Co., Ltd

Our business must keep FOCUS: Our customers are our focus and most valuable asset. Our motivations are customer needs and providing superior service. We aim to provide the right solutions for our customers every time. Our business must maintain QUALITY: Our quality comes from staff experience, commitment, attention to detail, following a job through, and sourcing products only from reliable and reputable suppliers. Our business must give EXCELLENT SERVICE: We have a long-term view and aim to achieve steady growth through building relationships based on trust and integrity. We have an established history of long-term customer relationships, built from delivering quality products and services. Our business must be committed to CONTINUOUS IMPROVEMENT: We work hard to continuously improve our level of service and customer support in order to exceed customer expectations. Our business must maintain HIGH INTEGRITY: Trust is the foundation of everything we do and the principles of integrity, excellence, service, and responsibility are at the center of Camel International. Excellence is always our goal.

We are working hard to grow and expand our business. In 2006, we expanded operations into the Singapore market, a step towards our goal to become a global brand by supplying our customers with excellent products that meet their requirements. Currently, we are expanding our local manufacturing operations.

Camel International, formally established in 1996, has its roots in a humble neighbourhood shop begun in 1968. Now a leading national company, Camel International is a major ingredients supplier in Myanmar and the company has developed excellent relationships with scores of food manufacturers and government factories.

Our spacious and modern facility is located at the Dagon Seikkan Industrial Zone in Yangon. Spread over an area of 97,767 sq. ft. Camel International is a well constructed and well maintained company and home to a close team of qualified, well-trained staff. Our facility provides a peaceful and picturesque setting with employee-friendly surroundings. Camel International Company is the first achievement of ISO 9001:2008 & HACCP Certified Company for Importing & Distributing of Food Ingredients & Chemicals in Myanmar.

HR Coordinator

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Facilitating human resources processes • Assisting with the recruitment and interview processes • Assisting with new employee hiring processes • Assisting with the performance review and termination processes • Administering employee health and welfare plans • Acting as a liaison between employees and insurance providers • Ensuring the effective utilization of plans related to HR programs and services • Answering employee requests and questions • Reconciling benefits statements • Cond ...
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Senior Sales & Marketing Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• Creating the annual dealership sales forecasts by estimating total vehicle sales, gross and operating profits as well as expenses for the new-and-used sales departments. • Meeting with vehicle sales managers to plan and implement objectives for achieving sales and gross profits. • Hiring and monitoring the performance of the department managers, holding weekly sales meetings and conducting sales training. • Overseeing standards for displaying and merchandising both new and used vehicles as well as reviewing and initiali ...
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Corporate Sales Consultant

Sales & Business Development jobs

Today

Corporate Sales Consultant for Mandalay KIA Showroom • Learn the products and services offered, including the sales terms (e.g. special features, return and warranty policies) • Set targets for the sales department • Collaborate with the marketing department to prepare common strategies • Monitor sales numbers and marketing metrics • Calculate business trends, like monthly sales rates • Analyze market trends • Monitor competition and follow current developments • Ensure sales team is up-to-date wi ...
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
First National Insurance Public Co., Ltd.

First National Insurance

First National Insurance (FNI) was established in 2012. With a Strong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.

Graphic Designer

Architecture & Design jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
First National Insurance Public Co., Ltd.

First National Insurance

First National Insurance (FNI) was established in 2012. With a Strong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.

IT Web Developer

Web Developer Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
First National Insurance Public Co., Ltd.

First National Insurance

First National Insurance (FNI) was established in 2012. With a Strong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.

Audit Assistant

Audit & Taxation Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
First National Insurance Public Co., Ltd.

First National Insurance

First National Insurance (FNI) was established in 2012. With a Strong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.

Senior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
First National Insurance Public Co., Ltd.

First National Insurance

First National Insurance (FNI) was established in 2012. With a Strong management team and insurance professional on board, FNI has set out to become the largest insurance provider in both the life and nonlife insurance industries.

HR Generalist

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Monthly Payroll calculation with HR software for all employees. • Keep the record (Attendance, Leave, overtime) for all employees. • Keep all the records data and documents related to the employees. • Arrange employee ID card, insurance and education supplies for all employees. • Responsible for recruitment and selection process for all showrooms and departments. • Prepared for yearly bonus list with service year for all employees by company policy. • Arrange the training for all employees. • Support to employees such a ...
Sweety Home

.

.

.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

Today

• ဆန္းသစ္လွပေသာ Design မ်ားကိုသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ရမည္။ • အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ဦးစားေပးမည္။
Nibban Electric & Electronic

We are looking for

NIBBAN Electric & Electronics လုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းၾကည္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ဗဟိုလွ်ပ္တာေျပာင္းစက္ ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘက္ထရီသံုးမီးေခ်ာင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဗဟို ဘက္ထရီအားသြင္းစက္ ၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုမီးအားျမွင့္စက္ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN TV Antenna ၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN Safeguard ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုအင္ဗာတာ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ TV Antenna Booster မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ လုပ္ငန္း၏အမည္ကို ေရႊဗဟိုစက္မႈလုပ္ငန္းမွ Nibban Electric & Electronics သို႕ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိိုႏွစ္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေသာ ISO 9001:2000 လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ NIBBAN အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ မီးအားျမွင့္စက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အင္ဗာတာအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕ကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Digital ရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ Digital TV Set-top Box ႏွင့္ Antenna မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုပ္သံဖမ္းယူမႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Colour TV, DVD/EVD ဖြင့္စက္မ်ား၊ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ စပီကာမ်ား၊ Infrared Cooker ၊ Air Cooler ၊ Hot & Cold Water Dispenser ၊ လွ်ပ္စစ္ပန္ကာ၊ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၊ အိမ္သံုးႏွင့္လုပ္ငန္းသံုး Online UPS မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Air Conditioner, ေရခဲေသတၱာ၊ Chest Freezer ႏွင့္ LCD TV မ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Ceramic Cooker ၊ (ဒုတိယမ်ိဳုးဆက္ Infrared Cooker) ၊ Induction Cooker (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္မီးဖို) ၊ Electric Frying Pan (အေၾကာ္အိုး) ၊ Coffee Maker (ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္) ၊ Bread Toaster (ေပါင္မုန္႕ကင္စက္) ၊ Electric Blender (သစ္သီးေဖ်ာ္စက္) မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့သလို အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ Electric Termo Pot (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ဘူး) ၊ Electric Cloth Dryer (အ၀တ္ေျခာက္စက္) ႏွင့္ Hair Dryer (ဆံပင္ ေလမႈတ္စက္) မ်ားအျပင္ Foldable TV Antenna (ေခါက္အင္တာနာ) အသစ္တစ္မ်ိဳးကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ် ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးသံုး စပီကာေဘာက္(စ္) ႏွင့္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား၊ ျခင္ဖမ္းစက္ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Digital Tuner ပါေသာ LED TV မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Air Fryer, Electric Grill, Pressure Cooker ႏွင့္ Solar Lighting Products မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႕ျဖဴး ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အာဆီယံအင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္ဆုကို ရရွိခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ထူးခၽြန္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ) တတိယဆုကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။

Hotline Customer Service

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• Problem solving for customer on the hotline • Preparing the daily,weekly & monthly report • To explain customer for product & price on the hotline • To check the Facebook Page & Message reply • To sales & explain product & price on the hotline
Hlwintlive Co.,Ltd

.

.

Hlwintlive Co.,Ltd

.

Marketing Executive

Marketing & PR jobs

Today

• Planning and implementing promotional campaigns. • Overall responsibility for brand management and corporate identity • Preparing online and print marketing campaigns. • Monitor and report on effectiveness of marketing communications. • Working closely with design agencies, digital agencies and assisting with new product launches. • Maintain effective internal communications to ensure that all relevant company functions are kept informed of marketing objectives. • Analysing potential strategic partner relationships for com ...
Jardine CM Restaurant Group(Pizza Hut)

Vision - “The whole Pizza Hut family takes pride in creating GREAT experiences that keep our customers and colleagues hungry for more!” Mission - Each time enjoying Pizza Hut’s globally loved food and our warm hospitality”

We once again reiterate our corporate commitment to serve in our best capacity to our customers and to collaborate and cooperate with our counterparts based on a win-win and mutual prosperity spirit. Jardine CM Restaurant Group is committed to providing challenging career and personal development opportunities to all of our employees.

Jardine CM Restaurant Group(Pizza Hut).

Jardine CM Restaurant Group has been approaching a critical development stage, at which the best international management practice is being introduced into every aspect of our business.

Supply Chain Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• Manage the supply, quality and distribution of all procured food and non-food items for Pizza Hut in Myanmar. • Ensure stable and consistent product and services supply, lowest attainable pricing, and specification-based product quality. • Support all Supply Chain Management strategies and initiatives. • Support the development of all menu food items with its knowledge and management of supplier resources, and activities and manpower in procurement. • Ensure the availability of ingredients to support marketing plan and store sal ...
Jardine CM Restaurant Group(Pizza Hut)

Vision - “The whole Pizza Hut family takes pride in creating GREAT experiences that keep our customers and colleagues hungry for more!” Mission - Each time enjoying Pizza Hut’s globally loved food and our warm hospitality”

We once again reiterate our corporate commitment to serve in our best capacity to our customers and to collaborate and cooperate with our counterparts based on a win-win and mutual prosperity spirit. Jardine CM Restaurant Group is committed to providing challenging career and personal development opportunities to all of our employees.

Jardine CM Restaurant Group(Pizza Hut).

Jardine CM Restaurant Group has been approaching a critical development stage, at which the best international management practice is being introduced into every aspect of our business.

Air Ticketing Marketing

Hospitality & Tourism jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီးရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Asia Time Group of Companies

.

One of the Dynamic and endeavor local owned Company founded in 2011. Asia Time Group of Companies covers various business sectors and Business services.

.

Tour Operator

Hospitality & Tourism jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီးရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Asia Time Group of Companies

.

One of the Dynamic and endeavor local owned Company founded in 2011. Asia Time Group of Companies covers various business sectors and Business services.

.

Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီးရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Asia Time Group of Companies

.

One of the Dynamic and endeavor local owned Company founded in 2011. Asia Time Group of Companies covers various business sectors and Business services.

.

Product Planning &Inventory Controller

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• To check and prepare the data regarding the product production and inventory sheet. • To record daily usage of raw materials, packaging materials, reagents, media and reference standards etc. • To maintain Stock Storage condition • To prepare the procurement list and cooperate with procurement department • To manage work place (cleaning/ keeping/ maintain)
AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Assistant General Manager

HR,Training & Recruitment jobs

Today

Assistant General Manager (HR) • Be responsible for managing the full spectrum of HRM functions including manpower planning, talent management , recruitment and selection , training and development , compensation and benefits and performance management. • To establish and maintain the HR Policies and procedures to ensure the Internal controls are maintained. • Align HR strategies and initiatives in supporting the Company’s business objectives and goals • Communicate changes in policies and procedures and ensure proper compliance ...
Wa Minn Group of Companies

From its origin, Wa Minn’s long standing goal is to maximize its shareholder returns. Guided by this principle, the company has created a quality focused and disciplined business culture.

The company road map begins with our mission and that is excellent quality, boundless innovation, care for our investors, providing employee opportunities and passion for service which is shown in all of our ventures. Regardless of the many changes and diversification Wa Minn has had over the years it continues to focus on providing a satisfactory return to shareholders; looking after its employees and ensuring they have a safe environment in which to work; looking after and caring for the environment; and making a contribution to the communities in which it operates.

The company road map begins with our mission and that is excellent quality, boundless innovation, care for our investors, providing employee opportunities and passion for service which is shown in all of our ventures. Regardless of the many changes and diversification Wa Minn has had over the years it continues to focus on providing a satisfactory return to shareholders; looking after its employees and ensuring they have a safe environment in which to work; looking after and caring for the environment; and making a contribution to the communities in which it operates.

Wa Minn Group of Companies

Receptionist(Contract Type)

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• Handling a daily phone call • Support office in administrative and organizational tasks. • Assist to HR department
Myanmar Jardine Schindler

Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators and related services. Its innovative and environmentally-friendly access and transit-management systems make an important contribution to mobility in urban societies. Behind the company’s success are over 54,000 employees in more than 100 countries.

We provide Career Development for every employee with local and overseas trainings. We have different benefit package for our employee including Annual Medical Checkup, Insurance, Education Allowance, Medical Allowance and Marriage Allowance etc.

Myanmar Jardine Schindler Ltd., is one of the top companies in the engineering and machinery industry. The company is considered as one of the leading providers of elevators, escalators, and other related services in the country. The Schindler Group is known for delivering innovative and environment-friendly products and services. Currently, there are various job openings in the company.

levators - and escalators - made tall buildings possible, and tall buildings gave rise to the cities that house over half the world’s population today. More than 140 years ago, Robert Schindler founded a small family engineering company and built his first elevator. It was powered by water. Much has changed. Today, Schindler elevators and escalators are powered using Power Factor 1 inverters and permanent magnet gearless hoisting machines, with microprocessors assuring optimum passenger handling capacity. We operate in over 100 countries and manufacture our equipment through a global network of latest-technology production facilities. Yet despite the many changes of the past 140 years, our values and ambitions remain constant. Schindler is still a family-run company, built on family values and principles. And we still have the same unerring commitment to using the skills, resources and exceptional abilities of our worldwide family of experts to make tomorrow’s world of megacities not just possible, but better every day. Who are we? We are Schindler: engineers, pioneers, innovators and visionaries – a very large family of urban mobility specialists dedicated to make tomorrow’s world a better place to live in. We are always at your service, and we will never stop trying to be Your First Choice.

Receptionist F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Answer phones and operate a switchboard. • Schedule meetings and conference rooms. • Send email and faxes. • Prepare travel vouchers. • Take and relay messages. • Update appointment calendars • Schedule follow-up appointments.
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.

.

Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a group planning to introduce new soft-drinks brands in Myanmar.

.

Today

• Good Communication. • Good English Speaking.
Vivo Group Of Companies

-

We are looking for motivated and talent individuals to work under our company. We believe in teamwork and recruiting the best people to achieve a strong sales and operation team.

Vivo Group was founded in 1995 as a privately-owned trading company. We have three main business divisions. The first division specializes in manufacturing noodles, soybeans, canned food etc. The second division was started in 2004. In 2004, we expanded local food distribution unit of our own that supply international FMCG products such as 100Plus, Lipo, Vitasoy etc to local customers. In 2010, we commenced our third business division that specializes in distributing personal care segments mainly skincare, cosmetics, haircare etc. Since then, we have become a solution provider for overseas principals looking to commercialize their beauty & personal care brands in Myanmar. We bring in worldwide recognized brands from mainly USA and Europe that offer great quality under affordable price. So far, our brands portfolio includes Petal Fresh (USA), Luscious Colored Cosmetics (London, Dubai), Crazy Rumors (USA), Byphasse (Spain).

VIVO Company Limited was established in 1995. We are first to introduce vermicelli 0.25 vss packaing in the market. We, then, started new business line of noodle and specialed in local food distribution chain. We are FMCGs distribution companies which have more than 50,000 dealers network all over the myanmar. We specialized in production and distribution of FMCGs products to myanmar market and exporting the commodities.

Modern Trade Manager M  (5)

Sales & Business Development jobs

Today

• Good Communication. • Good English Speaking.
Vivo Group Of Companies

-

We are looking for motivated and talent individuals to work under our company. We believe in teamwork and recruiting the best people to achieve a strong sales and operation team.

Vivo Group was founded in 1995 as a privately-owned trading company. We have three main business divisions. The first division specializes in manufacturing noodles, soybeans, canned food etc. The second division was started in 2004. In 2004, we expanded local food distribution unit of our own that supply international FMCG products such as 100Plus, Lipo, Vitasoy etc to local customers. In 2010, we commenced our third business division that specializes in distributing personal care segments mainly skincare, cosmetics, haircare etc. Since then, we have become a solution provider for overseas principals looking to commercialize their beauty & personal care brands in Myanmar. We bring in worldwide recognized brands from mainly USA and Europe that offer great quality under affordable price. So far, our brands portfolio includes Petal Fresh (USA), Luscious Colored Cosmetics (London, Dubai), Crazy Rumors (USA), Byphasse (Spain).

VIVO Company Limited was established in 1995. We are first to introduce vermicelli 0.25 vss packaing in the market. We, then, started new business line of noodle and specialed in local food distribution chain. We are FMCGs distribution companies which have more than 50,000 dealers network all over the myanmar. We specialized in production and distribution of FMCGs products to myanmar market and exporting the commodities.

Trainer

HR,Training & Recruitment jobs

Today

(This position is only for Myanmar nations.) • Research, develop and design trainings to meet organization’s needs. • Schedule the training calendar and keep updating it on timely basis. • To undertake training related administrative duties. • To deliver and facilitate the training programs to OML employee and undertake the formative and summative evaluation for all the trainings. • To generate training related reports and submit to TD Senior Manager and Director. • To actively participate in Talent Development & HR ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Vendor Management Specialist

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

(This position is only for Myanmar nations.) • Support the rollout team to ensure the accurate prices are used by the vendors and suppliers. • Build the network and communicate with internal and external stakeholders to align on the category sourcing activities. • Support the implementation of contracts and manage contract variations. • Support the development of supplier’s KPIs, scorecard and manage the collection of supplier performance data for the regular review. • romote compliance within Ooredoo Myanmar and ensure that ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Today

(This position is only for Myanmar nations.) • Good knowledge of Internal Audit framework with preferably experience in telecom industry. • Responsible for planning, executing and reporting on operational, financial, information technology and network related audits/ reviews. • Provide value added recommendations and identifies process design gaps, system control weakness, cost-effective and practical solutions to address control deficiencies, execute audit on timely basis and ensure adherence to Internal Audit standards to ensure qu ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Area Sales Manager (Kyaing Tone)

Sales & Business Development jobs

Today

(This position is only for Myanmar nations.) • In charge of Indirect Channel Sales and distribution activities within the region. • Work with respective counterparts from HQ to implement channel and distribution policies/ strategies. • Provide support to implement Sales Program and new product launches. • Responsible to hit monthly/quarterly/annual gross sales and revenue targets. • Responsible for the end-to-end Channel Management and get the feedback from all the channels for improvement. • Responsible for the territory ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Area Sales Manager (Pakkouku)

Sales & Business Development jobs

Today

(This position is only for Myanmar nations.) • In charge of Indirect Channel Sales and distribution activities within the region. • Work with respective counterparts from HQ to implement channel and distribution policies/ strategies. • Provide support to implement Sales Program and new product launches. • Responsible to hit monthly/quarterly/annual gross sales and revenue targets. • Responsible for the end-to-end Channel Management and get the feedback from all the channels for improvement. • Responsible for the territory ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Area Sales Manager (Maubin)

Sales & Business Development jobs

Today

(This position is only for Myanmar nations.) • In charge of Indirect Channel Sales and distribution activities within the region. • Work with respective counterparts from HQ to implement channel and distribution policies/ strategies. • Provide support to implement Sales Program and new product launches. • Responsible to hit monthly/quarterly/annual gross sales and revenue targets. • Responsible for the end-to-end Channel Management and get the feedback from all the channels for improvement. • Responsible for the territory ...
Ooredoo Myanmar

We are committed enriching people’s lives. We are passionate about the ability of our technology to enable human growth in the communities we operate in. We are a community-focused business so we have a responsibility to our customers to help contribute to the social and economic development of the communities we operate within.

At Ooredoo Myanmar, we put our people first. We attract the best talent by offering all our employees world class career development opportunities and programs as well as comprehensive compensation & benefits packages. Our employees are our first priority and we retain our talents by fostering succession planning and career paths that will provide bigger and better advancement opportunities. We listen to our employees’ voice so that together we can all say how proud we are to work at Ooredoo.

Ooredoo, the mobile telecom operator bringing crystal clear voice calls and fast internet to Myanmar, announced the availability of its life-enriching services in August 2014. In June 2013 Ooredoo was awarded a licence to operate in Myanmar. The past twelve months have been spent laying the foundations for Ooredoo to become an integral part of the nation’s daily life. Ooredoo launched the first 4G experience in Myanmar in May 2016. Ooredoo Myanmar offers a wide range of life-enriching, exciting and customer-friendly mobile communication services through its next generation network. These services provide a platform for human growth and empowerment and are designed to help people achieve their full potential and businesses run more efficiently. Our commitment is “Connecting to the better future!” and we are doing business in Myanmar using international best practices, bringing world class technology and services while taking full responsibility for our corporate social responsibility activities. Our contribution for the CSR activities and our investment in telecom are the long term benefits for our country and our people. Twitter: @ooredoo_mm Instagram: @ooredoomyanmar Facebook: www.facebook.com/OoredooMyanmar LinkedIn:www.linkedin.com/company/ooredoomyanmar ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမန္ဆန္ဆံုးႏွင့္လိုင္းအတည္ၿငိမ္ဆံုးေသာ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံတို႕ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေသာ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွၿပီးေနာက္ တစ္နွစ္တာကာလအတြင္း အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရနိင္ရန္အတြက္ အျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႕ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 4G ကြန္ရက္၀န္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ၿပီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႕၏လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္ အျပင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ေနေသာ သံုးစြဲရလြယ္ကူသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ေတာက္ပေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္အျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမည့္ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ားပင္ျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

We strive to make Ooredoo the best place to work with our focus on fairness and respect and embracing our brand pillars of “Caring”, “Connecting” and “Challenging”. We provide world-class facilities and of course, fun and enjoyable working environment.

Sales Supervisor M/F  (1)

Sales & Business Development jobs

Today

• Supervises and Coordinates the daily activities of sales representatives engaged in promoting and selling a product. • Plan, Develop and Implement long-term and short-term of sales and marketing strategies. • Maintain relationship with existing customers. • Accomplishes marketing and organization mission by completing related results as needed. • Must have good communicative skill. • Must be able to work as a team. • Performs miscellaneous job-related duties as assigned.
HN International Myanmar Trading Co.,Ltd.

.

We are newly incoperated company so if you join us now in future you will be in good position in our company.

HN International Myanmar Trading Co.,Ltd. do trading of many products but our main buisness is distribution of FMCG products , currently engaged in distribution of Baby Care Products (Mitu) / Kitchenware Products (Ankur) / Detergent / Salt.

We are newly incoperated company so if you join us now in future you will be in good position in our company.

Marketing Person

Sales & Marketing Jobs

Today

• Marketing Person for IT Products - website, e-commerce, Software’s and hardware.
HN International Myanmar Trading Co.,Ltd.

.

We are newly incoperated company so if you join us now in future you will be in good position in our company.

HN International Myanmar Trading Co.,Ltd. do trading of many products but our main buisness is distribution of FMCG products , currently engaged in distribution of Baby Care Products (Mitu) / Kitchenware Products (Ankur) / Detergent / Salt.

We are newly incoperated company so if you join us now in future you will be in good position in our company.

Medical Representative M/F  (1)

Health & Medicine jobs

Today

• Responsible to supervise MSR to ensure that to promote medical products effectively to get more market share. • This could consist of physically running routes and/or doing market visit, medical promotion activities, meeting with doctors and partner developing action plans to increase business.
HN International Myanmar Trading Co.,Ltd.

.

We are newly incoperated company so if you join us now in future you will be in good position in our company.

HN International Myanmar Trading Co.,Ltd. do trading of many products but our main buisness is distribution of FMCG products , currently engaged in distribution of Baby Care Products (Mitu) / Kitchenware Products (Ankur) / Detergent / Salt.

We are newly incoperated company so if you join us now in future you will be in good position in our company.

Merchandising Executive

Merchandising Jobs

Today

• Good Communication Skill, Interpersonal Skill and Problem Solving Skill must be work in cooperation with the organization.
G&G Company Limited

Vision To be the leading conveniences store in Myanmar. Mission To be the destination for consumers, offering the BEST RTE and E-Services in all G&G stores.

Each “G&G” location offers 24-hour service and offers customers exceptional value by providing basic consumer goods such as dry food, fast food, stationery; and offering e-services such as mobile top up, bill payment, bus and air ticket. “G&G” aims to be the top convenience outlet in Myanmar by accelerating and focusing on customer service

CDSG operates a chain of convenience stores under the "Grab & Go" or “G&G” brand. The first “G & G” store was opened in 2012 and the chain has expanded rapidly ever since. “G&G” celebrated the opening of its 200th store in April 2017 and continues to expand rapidly. Currently, there are “G&G” stores at various townships in Yangon, Nay Pyi Taw and Mandalay.

.

TIP
Forex Broker Internship M/F  (3)

Financial Management Jobs

Today

- learn about international market - understand the product - market our services to customers - create new customers by your own network - analyse the market - market reviews - trading - consult the customers - maintain good relationship with customers ***It is a commission hunting industry. The person who wants a normal income or just a small fixed regular salary, shouldn't apply.*** ***If you want very high salary, don't apply.*** ***If you want very high income, yes sure apply.*** Before you apply, study about basic of the ...
F.U.G.I International Co.,Ltd

We seek to provide accurate, timely & unbiased information as these attributes foster overall confidence in investment strategies that are not effective at every point in time but are likely to succeed over longer periods. Our focus is the consistent results for clients. Our priority it to place client interests above our own demands an environment that is free of conflicts of interest

With our experience, expertise, and in-depth research, we provide valuable financial market advice and full service consulting in order our clients can meet their financial objectives and long-term ability to achieve their mission. Highly regarded proprietary analytical and modeling tools. With no links or ties to any insurance companies, financial market organizations or business networks we provide genuinely independent advice in any financial market. Whether you are new to financial market or an experienced veteran, it can be difficult to keep up with the industry’s rapid advancements. Without the guidance of a trusted advisor, it is easy to become detoured. And, becoming detoured can result in time consuming and costly mistakes. We believe in changing with the times. That way, we can always provide what our customers need and desire, making their lives more meaningful everyday.

Company Overview Ruling innovative and independent technical consulting firms, backed by our consultant’s proven expertise.

Today

စက္႐ံုမွ ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးဂိုေဒါင္သို႔ အခ်ိန္မွီပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ညႊန္ၾကားျခင္း ဂိုေဒါင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို နယ္ဂိတ္မ်ား၊ ရန္ကုန္႐ွိShopping Center မ်ားသို႔ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန ...
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Sales Admin Female (1) Post F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

Experienced before and able to issue necessary sales report as designed by supervisor or manager or management. - Able to check daily sales and stock for each sales team. - Processing a high volume of product orders. - Processing invoices for all sales transactions.(issuing and collecting invoices) - To send daily sales invoices, manual invoices to logistic and store.
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Research & Development Staff M/F  (1)

Food Tech/Nutritionist Jobs

Today

• Required skills computer competency, Fitness to manage personal of R & D Department. • Preferably Good interpersonal skill, presentation skill, reporting skill, cooperative, motivated, fast learner. • Modifying existing products and processes and developing new ones; • Can be work as a team, can be work under pressure.
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Today

Job Description • Gathering invoices, receipt slips and prepare the journal slip for each office expenses. • Responsible for making payment to company administrative fees. • Preparing the reimbursement slips for each staffs. • Inputting into the cash statement and closing the daily cash statement. • Counting the money every day and check with daily cash statement. • Scanning and delivering the accounting procedures and daily cash statements to Head office. • Able to handle accounts and deal with banks ...
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

TIP
Today

Developing a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction . Understand the company products and services . Marketing our services to new clients . Create customer base on own network . Preparing market review and Business Proposal . Arranging business meetings with prospective clients . Assess and to interpret complicated financial information . Provide information and the latest update to customers . Maintain good relationship with customers . Build long-term relationships with new and existing customers .
F.U.G.I International Co.,Ltd

We seek to provide accurate, timely & unbiased information as these attributes foster overall confidence in investment strategies that are not effective at every point in time but are likely to succeed over longer periods. Our focus is the consistent results for clients. Our priority it to place client interests above our own demands an environment that is free of conflicts of interest

With our experience, expertise, and in-depth research, we provide valuable financial market advice and full service consulting in order our clients can meet their financial objectives and long-term ability to achieve their mission. Highly regarded proprietary analytical and modeling tools. With no links or ties to any insurance companies, financial market organizations or business networks we provide genuinely independent advice in any financial market. Whether you are new to financial market or an experienced veteran, it can be difficult to keep up with the industry’s rapid advancements. Without the guidance of a trusted advisor, it is easy to become detoured. And, becoming detoured can result in time consuming and costly mistakes. We believe in changing with the times. That way, we can always provide what our customers need and desire, making their lives more meaningful everyday.

Company Overview Ruling innovative and independent technical consulting firms, backed by our consultant’s proven expertise.

Today

• Planning & Management of BTL (Merchandising, Sampling, Consumer promotion) activity based on total communication strategy • POSM production, checking the usage status by visiting retail shop • Sampling company management & audit • Event Management • Consumer promotion execution • Evaluate the each activity and improvement • Discussing & cooperating with Sales department
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Today

Cash Collector Female (1) post - ဆိုင္မ်ားမွေငြမ်ားကို သြားေရာက္သိမ္းဆည္းရမည္။ - ဂိုေဒါင္မွပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရမည္။
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.

HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

Senior Loan Officer

Banking & Insurance jobs

Today

• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရပါမည္။
BC Finance Ltd.

Bagan Capital is a member of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association.

At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.

Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.

The firm is also a foundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce.

HR Assistance

HR,Training & Recruitment jobs

1 Day

• Regent Education Group ၏ လက္ေအာက္ရွိ Business College တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Catering Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Regent Education Group ၏ လက္ေအာက္ရွိ Business College တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Facilities Officer

Marketing & PR jobs

1 Day

• Regent Education Group ၏ လက္ေအာက္ရွိ Business College တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

1 Day

• Regent Education Group ၏ လက္ေအာက္ရွိ Business College တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Accountant

Accountancy Jobs

1 Day

• Active and pleasant Personality.
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

1 Day

• Active and pleasant Personality.
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• Active and Pleasant Personality.
Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group

Regent Education Group of Myanmar is empowering Myanmar students with access to world-class education, locally and abroad, to maximise their potentials for themselves, their families, and Myanmar.

1 Day

• Checking progress tracker of each work for each sites with coordinator in branches and contractor. • Managing, Evaluating contractor regarding to progress and quality- Managing line staffs to assure materials, commence, construction, errection, installation, commissioning ... to on-air BTS. • Cooperation with towerco for acceptance and installation of equipment/cable on coloration site/Ruote • Suggest and propose to have suitable solution in development infrastructure.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Project Logistic Officer

Project Management Jobs

1 Day

• Follow plan to make materials delivery plan of materials to sites/routes. • Managing line staffs in branches to make request, and delivery location to handover to transport contractor for transporting. • Checking request, approve and create stock-out command • Managing the synchronization of material of sites, routes to give report about the need of additional procurement.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Sales Planning Officer

Sales & Business Development jobs

1 Day

• Sales Planning Officer - Thintharyi Branch • Advisory for Mobile business manager planning Distributor channel. • Advisory and support for Mobile business manager to operate and supervise the process to roll-out distributor channel • Advisory and support for Mobile business manager to make plan business monthly/quarterly/Yearly and assign target and KPI for Distributor channel. • Operate and supervise Sales Representative to deploy business plan for ensuring complement Target for Distributor channel
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Business Operator

Sales & Business Development jobs

1 Day

• Collect market information on the service, develop action plans for each of the services monthly, quarterly and annual. • Analyze the results by day and make proposals to change the communication plan (if needed) to ensure the goal is achieved. • Cooperate with relevant departments to upgrade new features and policies • Implementing - monitoring - evaluating communication programs for the service. • Provide information about the service for customer complaint resolution.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

RAN Solution Engineer

Engineering & Technical jobs

1 Day

• Collect, inspect and manage the inbuilding stations, remote coverage stations (stations, locations, design parameters). • Directly design and survey inbuilding station, micro, small cell .. • Periodically measure the quality of service within buildings. • Directly co-ordinate with the branch to handle errors affecting the quality of the network of buildings. - • Researching new technology and features to propose for applying in the network • Building tools, software applications in the work of network quality optimization.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Software Solution Engineer

Engineering & Technical jobs

1 Day

• Analyze software requirement; Describe business flow; • Design software prototype. • Create software solutions documents • Support customer to test the system after deployment