Jobs In Myanmar
Load...


Current opportunities

Sales Coordinator

Sales & Marketing Jobs

Today

• Project Sales • မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ (စက္ဆန္း) တြင္အလုပ္ဆင္းရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူ
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!

Today

- Oversee all day to day, management of operation center - Liaise with internal and external parties - Daily reporting to management - Producing SOP, workflow and process guidelines - Report all critical matters to HOD
UNITED AMARA BANK (UAB) Co., Ltd

On 27 th December 2012, the Bank began inbound money remittance through its partnership with Western Union Payment Inc and in 2013, a principal license was obtained from VISA and MasterCard for the acquiring business.

“လံုၿခံဳစိတ္ခ်၊ အားထားယံုၾကည္ UAB"

United Amara Bank was established in 2010 as a full fledged Domestic private bank. On 16th August 2010, we opened our first branch in Nay Pyi Taw and the branch network has since grown to 22 branches. It is envisaged that the network will further expand to 30 branches by end -2014. In 2011, an Authorised Dealer License was obtained allowing the Bank to do foreign exchange transactions through its Money Changer Counters and subsequently on 9th July 2012, a Foreign Banking License was obtained which enabled the Bank to perform foreign banking transactions. The Bank is now fully licensed to make International money transfers and issue Letters of Credit.

UNITED AMARA BANK Co., Ltd

Planning Engineer

IT & Telecoms jobs

Today

• Instruct the departments/branches to build up and implement business plan in order to meet the Company target. • Monitor and follow the implementation progress of departments/branches. Support departments/branches to solve problems in work. • Make meeting minutes/report on the implementation the departments/branches.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

TIP
Management Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• To promote the company’s financial products/services addressing or predicting clients’ objectives • To provide financial advice and services to private and corporate clients. • To lead and drive marketing team and conduct training and motivate to team members • To arrange the business meetings and propose the business model to prospective clients • To recruit and supervise the coaching to the down line levels and subordinates • To build good and long-term relationship and trust with existing and potential clients . • T ...
F.U.G.I International Co.,Ltd

We seek to provide accurate, timely & unbiased information as these attributes foster overall confidence in investment strategies that are not effective at every point in time but are likely to succeed over longer periods. Our focus is the consistent results for clients. Our priority it to place client interests above our own demands an environment that is free of conflicts of interest

With our experience, expertise, and in-depth research, we provide valuable financial market advice and full service consulting in order our clients can meet their financial objectives and long-term ability to achieve their mission. Highly regarded proprietary analytical and modeling tools. With no links or ties to any insurance companies, financial market organizations or business networks we provide genuinely independent advice in any financial market. Whether you are new to financial market or an experienced veteran, it can be difficult to keep up with the industry’s rapid advancements. Without the guidance of a trusted advisor, it is easy to become detoured. And, becoming detoured can result in time consuming and costly mistakes. We believe in changing with the times. That way, we can always provide what our customers need and desire, making their lives more meaningful everyday.

Company Overview Ruling innovative and independent technical consulting firms, backed by our consultant’s proven expertise.

Training Officer

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Surveying the training need from all Department/Center/Branches to built the training program about basic knowledge/ specific knowledge/ soft skill/technical skill for current employees. • Analyzing the training need of units and then designing the outline of training course. • Make a training plan and implementing the plan ( off the job training course) • Implementing all training course according to planned and KPI criteria. • Controlling the quality of training course which organize by Department/Center/ Branches. • Contro ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Legal Officer

Legal & Compliance jobs

Today

• Legal Officer - Nationwide • Review documents, contracts (sale of goods, loans, interconnection and other contracts), contract template. • Give the advices to departments in connection with legal issues of the business activities of the Company. • Directly settle the claims or disputes in term of the Company or contact the lawfirm as outsource to resolve. • Directly up-to-date the legal policies of the goverment effecting to the Company for warning to related departments. • Organize Board of Director's meeting, set up the pla ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Warehouse Supervisor

Transport & Logistic jobs

Today

• Warehouse supervisor - Nation wide • Operating and Controlling about process import/export from warehouse company to all department, branches. • Coordination with all department ensure material/equipment/goods for build network infrastructure. • Controlling, Checking transport material/equipment/goods to construction, warehouse branches, ensure closed process, regulations. • Organizational planning warehouses, made arrangements to ensure proper warehouses first in first out principle. • Operating inventory, compare quantity i ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Radio Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Radio Engineer - Nationwide • Collect and update information on base station. • Investigation, detection of dead points • Perform network quality testing as required. • Receive station tuning modification requests, correct errors ... directly make these adjustments as required by decentralization. • Dealing with errors that cause network degradation.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

CV Maker
HR Officer

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• HR Officer - Nationwide • Implement recruitment process: collecting, scanning CVs and organizing interview in branch. • Make proposal for rotation within branch or among branches. • Timekeeping - Daily check employee attendance in branch and input in GHR system (attendance and overtime). - Make daily, weekly and monthly timekeeping report of the branch. • Personal filing in Branch • Controlling the job assignment and evaluation in Branch • Issue labor contract and service contract • Reporting and give the warning to vio ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Stock Keeper

IT & Telecoms jobs

Today

• Stock keeper - Nation wide • Performing import/export material-equipment follow process of company issued. • Performing and operating closed process export all the level warehouse from company to branched to construction. • Organizational planning warehouses, made arrangements to ensure proper warehouses first in first out principle. • Operating inventory, compare quantity inventory between: System Asset Management - Reality - Quality finance. • Guiding, Checking, Controlling about saving document import/export warehouse.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Power Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Cooperate with partners and perform the installation of the power and auxiliary systems. • Monitor on-site and remote the status of the power and auxiliary system within MTSO. • Connect to supply the power for the extension, upgrade, installation of equipment according to plan or change request (CR). • Directly on-site to do the maintenance according to the regulation. • Troubleshoot the problem occur in power and auxiliary system
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Power Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Cooperate with partners and perform the installation of the power and auxiliary systems. • Monitor on-site and remote the status of the power and auxiliary system within MTSO. • Connect to supply the power for the extension, upgrade, installation of equipment according to plan or change request (CR). • Directly on-site to do the maintenance according to the regulation. • Troubleshoot the problem occur in power and auxiliary system • For Mandalay
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Equipment Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Cooperate with partners and perform the installation of the power and auxiliary systems. • Monitor on-site and remote the status of the equipment within MTSO. • Connect, upgrade for extension of equipment and the transmission infrastructure according to plan or change request (CR). • Directly on-site to do the maintenance according to the regulation. • Troubleshoot the problem occur in power and auxiliary system
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Tester

IT & Telecoms jobs

Today

• Estimate the effort need for testing • Create test plans • Do test according to test-cases • Sign into the internal acceptance report • Prepare for customer acceptance test
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Software Developer

IT & Telecoms jobs

Today

• Developing and coding software • Fix bugs/errors. • Work with IT department for hardware sizing before development. • Help team leader in creating deployment plan. • Install/deploy software.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Equipment Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Cooperate with partners and perform the installation of the power and auxiliary systems. • Monitor on-site and remote the status of the equipment within MTSO. • Connect, upgrade for extension of equipment and the transmission infrastructure according to plan or change request (CR). • Directly on-site to do the maintenance according to the regulation. • Troubleshoot the problem occur in power and auxiliary system • For Mandalay
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Software Solution Engineer

IT & Telecoms jobs

Today

• Analyze software requirement; Describe business flow; • Design software prototype. • Create software solutions documents • Support customer to test the system after deployment
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

RAN Solution Engineer

IT & Telecoms jobs

Today

• Collect, inspect and manage the inbuilding stations, remote coverage stations (stations, locations, design parameters). • Directly design and survey inbuilding station, micro, small cell .. • Periodically measure the quality of service within buildings. • Directly co-ordinate with the branch to handle errors affecting the quality of the network of buildings. - • Researching new technology and features to propose for applying in the network • Building tools, software applications in the work of network quality optimization.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Training Officer

IT & Telecoms jobs

Today

• Surveying the training need from all Department/Center/Branches to built the training program about basic knowledge/ specific knowledge/ soft skill/technical skill for current employees. • Analyzing the training need of units and then designing the outline of training course. • Make a training plan and implementing the plan ( off the job training course).
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Today

• Checking progress tracker of each work for each sites with coordinator in branches and contractor. • Managing, Evaluating contractor regarding to progress and quality- Managing line staffs to assure materials, commence, construction, errection, installation, commissioning ... to on-air BTS. • Cooperation with towerco for acceptance and installation of equipment/cable on coloration site/Ruote • Suggest and propose to have suitable solution in development infrastructure.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

System Process Officer

IT & Telecoms jobs

Today

• Receive the requests of change, Evaluate the requests to building/ upgrading BCCS, mBCCS system to meet the needs of mobile services business. • Proactively propose the change requests to adjust/ upgrade the BCCS, mBCCS system to eliminate risks and improve efficiency.- in charge of conducting acceptance tests for the adjusted/ upgraded functions. • Document the processes, guidelines on adjusted/ upgraded mobile services-related functions which will be put into practice; Train & instruct the staffs how to use the system functions; ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Warranty Officer

IT & Telecoms jobs

Today

• Evaluating the prototype and proposed solutions to improve the product. • Customizing the products and determining prototype to put into production. • Check the product quality before delivery. • Writing KPIs; norm of terminal equipment, use of materials, tools and tools for warranty service; Business processes and documents. • Building terminal repair documentation. • Professional training for direct warranty staff. • Supervision of warranty operation and error rate monitoring, providing safety notices under KPIs.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Core Mobile Engineer

IT & Telecoms jobs

Today

• Design and estimate network: Check the technical project to upgrade the performance/feature Network Element on the BSS/NSS/PS/VAS system; check the technical problems encountered obstacles during operation of to propose Technical Department of Viettel Global for support (if have); Make KPI report to issue traffic profile and customer behaviour; Update contingency plan Monthly on the BSS/NSS/PS/VAS system. • Intall and integrate: Co-work with partner to install, configure to integrate new network node on requested time. • Operation and ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Business Operator

Business Management Jobs

Today

• Collect market information on the service, develop action plans for each of the services monthly, quarterly and annual. • Analyze the results by day and make proposals to change the communication plan (if needed) to ensure the goal is achieved. • Cooperate with relevant departments to upgrade new features and policies • Implementing - monitoring - evaluating communication programs for the service. • Provide information about the service for customer complaint resolution.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Project Logistic Officer

Transport & Logistic jobs

Today

• Follow plan to make materials delivery plan of materials to sites/routes. • Managing line staffs in branches to make request, and delivery location to handover to transport contractor for transporting. • Checking request, approve and create stock-out command • Managing the synchronization of material of sites, routes to give report about the need of additional procurement.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Event Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Develop ideas, plan and conduct events at Head office and guide / support branches with big events. • Organize facilities and manage all event’s details such as decor, catering, entertainment, transportation, location, invitee list, special guests, equipment, promotional material etc • Conduct pre- and post – event evaluations and report on outcomes • Research market, identify event opportunities and generate interest
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

PR & CSR Officer

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• Developing and implementing PR strategies; • Communicating with colleagues and key spokespeople; • Researching, writing and distributing press releases to targeted media; collating and analysing media coverage; • Organising events including press conferences, exhibitions, open days and press tours;
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

M&E Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Synthesizing and standardizing the data from M&E staffs of Main Station & Branches (resource & equipment operation status) weekly. • Monitoring and inspecting the implementation of procedures and plan in Main Station and Branches to ensure the timeline and quality. • Give support to Main Station and Branches regarding to M&E issues.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Market Researcher

Marketing & PR jobs

Today

• Studies on legal institution relate to telecommunication • Supervise the business activities and policies of rival- Research and survey the behaviors of consumer. • Researh on the trend of mobile product on the world.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

Today

• Obtain input from clients to create concepts • Decide on specific colors, images, text, styles, and layouts • Draw images and logos by hand or with design softwareImplement style, shading, art, and other highlights to designs • Keep up with the latest design trends and techniques • Collaborate with other graphic designers, and marketers
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Complaint Officer

IT & Telecoms jobs

Today

• Dealing with customer complaint :answering, cooperate with other department to fix the problems, report cases to direct supervisor • Warn to supervisor about the risk of arising error. • Make a daily solving complaint report
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Today

• Monitor, direct, control, and alert for quality and capacity of 2G / 4G radio networks. • Monitoring and evaluating results of processing network quality of cash advance accounts • Research and propose to monitor and evaluate new KPIs towards customers, new tools and software to reduce the processing time, reporting and data storage.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Transmission Engineer

IT & Telecoms jobs

Today

• Transmission Engineer - IP/DWDM • Making the details of the system parameter.- Organizing / supervising / guiding installation, integration and acceptance testing of transmission network in Myanmar. • Changing transmission device configuration • Processing according to the operation of the transmission incidents processing department • Organizing / monitoring / guiding implementation of transmission network as required • Implementation of optimum transmission network • Synthesis of transmission network resource include: eq ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Sales & Marketing

Sales & Marketing Jobs

Today

• Sales & Marketing for Internet Services • Make the planning for sales by daily, weekly, monthly. How to get the target? • Find and meeting with new customers, introduce all of Mytel service • Advertising and Introduce Mytel service to potential customers • Customers care after sale • Recover customers leave out of service • Make the survey and feedback market information to Internet & corporate sales center • Suggesting the Solutions to improving sales result.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Sales & Marketing

Sales & Marketing Jobs

Today

• Sales & Marketing for Internet Services • Make the planning for sales by daily, weekly, monthly. How to get the target? • Find and meeting with new customers, introduce all of Mytel service • Advertising and Introduce Mytel service to potential customers • Customers care after sale • Recover customers leave out of service • Make the survey and feedback market information to Internet & corporate sales center • Suggesting the Solutions to improving sales result.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Corporate Sales Officer

Sales & Business Development jobs

Today

• Good communication skills.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Sales Planning Officer

Sales & Business Development jobs

Today

• Monitoring and collecting information on sales channel. • Analyze, evaluate and propose to develop / adjust the appropriate channel policy to the head. • Suggested KPI development for agency channels. • Make plans, business targets month / quarter / year. Guide and supervise the branch to implement the plan, fulfill set targets.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Today

• Manage all technical activities of Company • Co-ordinate all Departments under Technical Center and Branches to complete all jobs with high efficient • Report the results of all Technical activities of Company to C-Level. • Propose, make plans and conduct coaching and training programs in technical activities of Company and Branches • Evaluate, propose, conduct all technical program related to upgrade, extend or modify network (coverage, capacity), chooses technology, equipment, features and solutions to fulfill business require ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Radio Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Collect and update information on base station. • Investigation, detection of dead points • Perform network quality testing as required. • Receive station tuning modification requests, correct errors ... directly make these adjustments as required by decentralization. • Dealing with errors that cause network degradation.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Sales & Marketing

Sales & Marketing Jobs

Today

• Sales & Marketing for Internet Services • Make the planning for sales by daily, weekly, monthly. How to get the target? • Find and meeting with new customers, introduce all of Mytel service • Advertising and Introduce Mytel service to potential customers • Customers care after sale • Recover customers leave out of service • Make the survey and feedback market information to Internet & corporate sales center • Suggesting the Solutions to improving sales result.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Course Designer

IT & Telecoms jobs

Today

• Designing the e-learning training course about knowledge for all units. • Designing the training materials for off the job training course including slide, trainee book, outline for trainer's lecture. • Designing the reference book such as: guideline, handbook, language... for employee to learn themselves. • Updating the training materials related to basic knowledge, specific knowlegde in to E learning system.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Accountant

Accountancy Jobs

Today

• Accountant - Nationwide • Making receipt, cash voucher and entry to ERP • Do cash and bank account inventory. • Gather and check documents for payment arising expense at branch • Create Stock in, Stock out and manage material, asset, goods inventory
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Accountant

Accountancy Jobs

Today

• Checking vouchers, records cost payment and asset purchase transactions • Monitoring receivable and payable finalization process of employees and suppliers; makes payment documents: payment, receipt voucher, invoice, recod • Implements tax declaration and finalization; conducts monthly tax payment, manage invoicces and printed matters. • Manages inputs and outputs of materials, goods, tools & instruments. Regular check warehouse capacity. • Evaluating differences in exchange rates. • Develop periodic reports for managemen ...
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Recruitment Officer

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Recruitment: - Receive personnal request from hiring manager and check with manpower planning, make recruitment plan and get approval from General Director- Conduct recruitment process, ensure all preparation for the interview.- Prepare recruitment decision. - Do the orientation training on organization and regulations. • Rotation:- Receive the application for rotation, conduct interview.- Prepare rotation decisions.
MyTel

.

.

We’re more than 25,000 dedicated employees providing telecom services to nearly 100 million customers in 10 countries from Asia, Africa and America. We work to make the high-quality mobile connection accessible for every segment of customers. Opportunities at MyTel range from sales and marketing jobs to technical and system engineering. We’re always looking for exceptional professionals interested in developing a strong career while collaborating to develop solutions for telecom industry. Joining the team you will have a chance to work in a multinational, innovative and professional environment. Sound like a job for you? View more our current opportunities at below.

.

Audit Trainee

Audit & Taxation Jobs

Today

• လုိအပ္ပါက နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • Team Work ျဖင့္ အလုပ္လုပ္နုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။
Sinma Furnishings Co., Ltd.

Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace.

Sinma Living Mall မွာရွိတဲ့ Sinma Furnishings မွ ေစ်းႏွံုးခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Office Furniture မ်ား၊ Table မ်ား၊ Sofa Settee မ်ား၊ Dining Set မ်ား၊ Bed Room Set မ်ား၊ Safe Box မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေလ့လာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Sinma Furnishings Co., Ltd. was established back in 1996 as a local furniture business. Sinma Furnishings now deals with furniture retail through 6 showrooms spread over 3 major cities in Myanmar, namely, Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace. This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices.

This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices. Better Things For Better Living.

Site Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• မိမိအလုပ္အေပၚ တာ၀န္ယူနုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားျကုိးစား၍ စိတ္ရွည္သည္းခံနုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။ • Team Work ျဖင့္ အလုပ္လုပ္နုိ္င္သူ ျဖစ္ရမည္။
Sinma Furnishings Co., Ltd.

Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace.

Sinma Living Mall မွာရွိတဲ့ Sinma Furnishings မွ ေစ်းႏွံုးခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Office Furniture မ်ား၊ Table မ်ား၊ Sofa Settee မ်ား၊ Dining Set မ်ား၊ Bed Room Set မ်ား၊ Safe Box မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေလ့လာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Sinma Furnishings Co., Ltd. was established back in 1996 as a local furniture business. Sinma Furnishings now deals with furniture retail through 6 showrooms spread over 3 major cities in Myanmar, namely, Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace. This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices.

This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices. Better Things For Better Living.

Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• ရိုးသားျကို္းစား၍ စိတ္ရွည္သည္းခံနုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။ • Team Work ျဖင့္ အလုပ္လုပ္နုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။
Sinma Furnishings Co., Ltd.

Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace.

Sinma Living Mall မွာရွိတဲ့ Sinma Furnishings မွ ေစ်းႏွံုးခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Office Furniture မ်ား၊ Table မ်ား၊ Sofa Settee မ်ား၊ Dining Set မ်ား၊ Bed Room Set မ်ား၊ Safe Box မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေလ့လာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Sinma Furnishings Co., Ltd. was established back in 1996 as a local furniture business. Sinma Furnishings now deals with furniture retail through 6 showrooms spread over 3 major cities in Myanmar, namely, Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace. This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices.

This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices. Better Things For Better Living.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• ရိုးသားျကို္းစား၍ စိတ္ရွည္သည္းခံနုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။ • Team Work ျဖင့္ အလုပ္လုပ္နုိ္င္သူျဖစ္ရမည္။
Sinma Furnishings Co., Ltd.

Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace.

Sinma Living Mall မွာရွိတဲ့ Sinma Furnishings မွ ေစ်းႏွံုးခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာ Office Furniture မ်ား၊ Table မ်ား၊ Sofa Settee မ်ား၊ Dining Set မ်ား၊ Bed Room Set မ်ား၊ Safe Box မ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို ေလ့လာဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Sinma Furnishings Co., Ltd. was established back in 1996 as a local furniture business. Sinma Furnishings now deals with furniture retail through 6 showrooms spread over 3 major cities in Myanmar, namely, Yangon, Mandalay and Nay Pyi Taw. Here at Sinma Furnishings, we believe in quality furniture to create the perfect living environment whether it be in your home or your workplace. This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices.

This is why Sinma Furnishings offers a wide range of only the best solutions to serve your every furnishing needs, at affordable prices. Better Things For Better Living.

Today

To improve several Areas of improvements in current sales Techniques. To strong drive reinforce to Sale & Marketing Team to achieve good stable Profits To Manage all marketing matter for the company and activities within the Sale & Marketing department To Develop Sale &marketing strategy for the company in line with company Goals and to monitoring company marketing budget Creation and publication of all Sale & Marketing material in the line with marketing plans & Strategy. Overall responsibility for brand management and ...
Apexand International Company Limited

Company provided ferry.

AIOZAY ​ We aim to help small, medium, large merchants and brands to sell online easy and help consumers to eliminate the frustration of travelling and finding the products in a marketplace. MYANMAR TELEGRAPH is freely distributed to over 30,000 people every month in Yangon, Myanmar. Myanmar Telegraph can be picked up at more than 40 points across Yangon, airlines, express buses, and our trusted network of samplers. Every afternoon, readers flock to the Myanmar Telegraph branded distribution stands at the office building, bus stands, street corners, restaurant and shopping mall for a dose of news, sport, business, travels and entertainment. FRESHY ​ Freshy is a grocery store chain in Myanmar owned by Apexand International. Freshy is specialised in selling vegetable, fruits, meat and packaged food through clean, hygienic and green stores which are located in high traffic areas. Freshy is also specialised in selling organic and unprocessed food to promote healthier eating. Both website and mobile application (IOS/Android) are available so you can order online to pick it up at nearest store or get delivered by Freshy's Fleet.

Yard Operation Driver M  (1)

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

1. Support all activities related to yard operation at Thilawa SEZ. 2. Support band new cars driving or shifting within motor storage yard 3. Support brand new cars inspection 4. Record new cars check list and report defects, accident or violations to manager 5. Operation car driving for team's activity if require
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Trailer Driver’s Assistant M  (10)

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

1. Support all activities related to operation / trailer maintenance 2. Support band new cars driving or shifting within loading/unloading yard 3. Support brand new cars inspection 4. Record new cars check list and report defects, accident or violations to main driver 5. Keep fuel and toll receipts 6. Assist on Road survey activities (city or long distance) if require 7. Operation car driving for team's activity if require
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Today

 Able to work as team work  Can handle Free Hand customers/ Nomination Customers for their requirements.  To follow up for agents side inquiry  To work with in house/ out side carriers and vendors closely  To follow KPI this set up by Unit Head.
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Kitchen

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• Kitchen For Black Canyon Coffee Shop (Thailand Original) • လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Chinese Translator

Translator/Interpreter Jobs

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Restaurant Manager

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Assistant Purchaser

Accountancy Jobs

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Assistant Executive Chef

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• Sous Chef For Bread & Toast Bakery • လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

HR Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• HR Assistant For Black Canyon. • လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Admin Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Admin Supervisor For Head Office. • လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Marketing Promotion Team

Marketing & PR jobs

Today

• Marketing Promotion Team For Gionee Mobile. • လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Showroom Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Show Room Supervisor For Do Co Mo Mobile. • လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Marketing Promotion

Marketing & PR jobs

Today

• Daily Sales invoices, sample forms and manual invoices to logistic and store. • To collect back daily Sales invoices, sample forms and manual invoices from logistic • To prepare gate label for logistic • To pass daily cancelled invoice to sales team from delivery man
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Today

- ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားႏိုင္ရမည္။ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာသြားလာႏုိင္ရမည္။ - ရိုးသားျပီး အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္က ...
Medi Myanmar Group Ltd.

Vision To be one of the leading healthcare and lifestyle companies in Asia. Mission To select reputable and reliable partners, delivering good quality products at affordable prices with superior quality customer service, giving our best effort that brings higher healthcare standard to the community.

.

Medi Myanmar Group Ltd is a 100% locally owned Private Company .A guiding theme of concern for the mankind and mission to realize healthy human life led to the establishment of MEDI MYANMAR GROUP LTD in the year 1991 engaged in the importation, marketing and distribution of Pharmaceutical formulations from reputable and reliable manufacturers. We are also the Sole Distributor of Retail Products Line for the following brands: • Cosmetics from USA- Estee Lauder, Clinique, Designer fragrances from Donna Karen New York (DKNY), Tommy Hilfiger and Ermenegildo Zegna, Micheal Kors • Skincare, Body-care from L’Occitane ( France ) • Health and Fitness Products from OGAWA (Malaysia), AIBI (Singapore) • Functional Food drinks from Kinohimitsu (Singapore)

.

Today

• လစဥ္ Stocks အ၀င္၊ အထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ Report ေပးႏုိင္ရမည္။ • ရိုးသားျပီး အလုပ္ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
Medi Myanmar Group Ltd.

Vision To be one of the leading healthcare and lifestyle companies in Asia. Mission To select reputable and reliable partners, delivering good quality products at affordable prices with superior quality customer service, giving our best effort that brings higher healthcare standard to the community.

.

Medi Myanmar Group Ltd is a 100% locally owned Private Company .A guiding theme of concern for the mankind and mission to realize healthy human life led to the establishment of MEDI MYANMAR GROUP LTD in the year 1991 engaged in the importation, marketing and distribution of Pharmaceutical formulations from reputable and reliable manufacturers. We are also the Sole Distributor of Retail Products Line for the following brands: • Cosmetics from USA- Estee Lauder, Clinique, Designer fragrances from Donna Karen New York (DKNY), Tommy Hilfiger and Ermenegildo Zegna, Micheal Kors • Skincare, Body-care from L’Occitane ( France ) • Health and Fitness Products from OGAWA (Malaysia), AIBI (Singapore) • Functional Food drinks from Kinohimitsu (Singapore)

.

Trailer Driver M  (1)

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

1. Inspects trailer’s condition and safety issue before and after trips. 2. Records daily check list to perform preventive maintenance with maintenance team. 3. Inspects brand new cars condition before and after loading / unloading as per SOP. 4. Input hydraulic control for each stage of loading/unloading process. 5. Loading & Unloading of new cars and related operating activities as per SOP. 6. Records new cars check list and report defects, accident or violations to supervisor 7. Records distance kilometers spent and retain f ...
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Today

· Good interpersonal Communication Skills with English & Chinese · Able to work under pressure
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Today

1. To lead and manage company’s Warehouse and Logistics operations including monitoring and achievement of Operation Key Performance Index., including but not limited to: Storage Accountability, Order Accuracy, Safety, Housekeeping and Security of Operation, Warehouse turn-around-time, Billing and documentation, Inventory Management (Control, Accuracy and level), Overtime Ratio & Labor Productivity 2. Review of Operation status with customers & management on a timely and regular basis. Provide management report on operation status an ...
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Assistant Operation Manager M  (1)

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

- Vessel Operation Assistance.
Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the Partner/Vendor of choice for importer, exporter, investors & retail customers in international supply chain logistics services.

To connect Myanmar to the world so that its people can access, afford and enjoy the abundance of quality goods and services from the region and the World

Founded in 1993, PHEE Group has three main business units in Shipping Agencies, Total Logistics Solution and Liner/Box Operation. The Group offers an entire spectrum of reliable and efficient logistics services from shipping, 3rd party logistics, warehousing to relocations services. In just 23-years, The Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar and will be expanding to its neighboring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.

ACTIVE energetic fun loving resourceful BRAVE accountable evolving perseverance COMMITTED loyal passionate inspiring

Today

• FOREIGN ONLY • For Medical Diagnostics Trading Department • English 4 skills must be fluent
Advanced Medical & Diagnostics Trading Ltd

.

.

Amd was established in 1994 with the vision of providing state-wide service in the areas of Laboratory and Medical equipment supplies. Amd Water Treatment Division commenced operations in 1997. Amd has designed and Installed Water Treatment and Waste Water Treatment systems for Hotels, Housing Estates, Hospitals, Drinking Water Manufacturer, Factories and Embassies.

.

M&E Technician

Engineering & Technical jobs

Today

• To be perform minor and major repair of electrical, mechanical and building • To be perform scheduled preventive maintenance • To be perform maintenance procedures and recording • To be perform corrective maintenance complete within schedule timeline and recording
Capital Diamond Star Group (CDSG) Co.,LTD.

Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

Mechanic Engineer

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

Today

• Mechanic Engineer (Factory) • Ensure that all machines and utilities are operating properly • Conduct inspections of the machines and utilities to identify and resolve problems • Modify and improve the machines and utilities based on requests from the production line • Fix the machines and utilities based on requests from the production line • Conduct weekly / monthly / yearly maintenance based on the plan • Prepare for all maintenance work such as repair, modification, improvement and new installation • Keep track of m ...
Capital Diamond Star Group (CDSG) Co.,LTD.

Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

Today

• Discuss and revise update information with operation planning and organization planning • Communicate with state and region and HR department • Communicate with training Program by HR • Prepare report (daily , weekly ad monthly ) and Backup, etc.
Myanma Posts & Telecommunications (MPT)

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar.

At MPT, we welcome all facets of lives to be a part of the family. With our size and scope means we have opportunities to suit almost any skillset. And you’re almost certain to find a uniquely rewarding opportunity in telecommunications with us. Working in MPT provides you a challenging and rewarding career, where sky is the limit to what you can achieve. We are firm believers in innovation and best in class experience in telecommunications which ultimately develops you into leaders of tomorrow in the telecommunications industry.

For over 130 years, the operator has been championing the development of the telecommunications industry in Myanmar. Today, it operates a nationwide network infrastructure, with the widest mobile network coverage of 96% throughout Myanmar. Through its wide network of retail outlets and points of sale, MPT aims to make telecommunications services more accessible nationwide. Together with its workforce of over 8,000 employees and KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) all of whom are intensively supporting MPT’s operation, MPT is committed to continually driving the development of the telecommunications sector, and moving Myanmar forward. MPT was ranked as the most loved Brand in Myanmar amongst 42 key brands on June 30, 2016 according to a brand research in Myanmar by Millward Brown, a British multinational market research firm.

We welcome you to be a part of the MPT family where we can all collaborate and drive success for both MPT & your career.

Today

• Discuss and revise update information with operation team member for Scope Of Work and Standard Operating Procedure • Define the definition for OSS • Draw the flow charts and create document of process management • Prepare report (daily, weekly ad monthly ) and Backup, etc.
Myanma Posts & Telecommunications (MPT)

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar.

At MPT, we welcome all facets of lives to be a part of the family. With our size and scope means we have opportunities to suit almost any skillset. And you’re almost certain to find a uniquely rewarding opportunity in telecommunications with us. Working in MPT provides you a challenging and rewarding career, where sky is the limit to what you can achieve. We are firm believers in innovation and best in class experience in telecommunications which ultimately develops you into leaders of tomorrow in the telecommunications industry.

For over 130 years, the operator has been championing the development of the telecommunications industry in Myanmar. Today, it operates a nationwide network infrastructure, with the widest mobile network coverage of 96% throughout Myanmar. Through its wide network of retail outlets and points of sale, MPT aims to make telecommunications services more accessible nationwide. Together with its workforce of over 8,000 employees and KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) all of whom are intensively supporting MPT’s operation, MPT is committed to continually driving the development of the telecommunications sector, and moving Myanmar forward. MPT was ranked as the most loved Brand in Myanmar amongst 42 key brands on June 30, 2016 according to a brand research in Myanmar by Millward Brown, a British multinational market research firm.

We welcome you to be a part of the MPT family where we can all collaborate and drive success for both MPT & your career.

Today

• Channel management/development • Direct Dealer strategy development • Branded Store strategy development • Direct Dealer development/roll-out • Ensure dealers accomplish their sales target • Ensure channel comply with KPIs & take action when required • Branded store design, planning & roll-out
Myanma Posts & Telecommunications (MPT)

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar.

At MPT, we welcome all facets of lives to be a part of the family. With our size and scope means we have opportunities to suit almost any skillset. And you’re almost certain to find a uniquely rewarding opportunity in telecommunications with us. Working in MPT provides you a challenging and rewarding career, where sky is the limit to what you can achieve. We are firm believers in innovation and best in class experience in telecommunications which ultimately develops you into leaders of tomorrow in the telecommunications industry.

For over 130 years, the operator has been championing the development of the telecommunications industry in Myanmar. Today, it operates a nationwide network infrastructure, with the widest mobile network coverage of 96% throughout Myanmar. Through its wide network of retail outlets and points of sale, MPT aims to make telecommunications services more accessible nationwide. Together with its workforce of over 8,000 employees and KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) all of whom are intensively supporting MPT’s operation, MPT is committed to continually driving the development of the telecommunications sector, and moving Myanmar forward. MPT was ranked as the most loved Brand in Myanmar amongst 42 key brands on June 30, 2016 according to a brand research in Myanmar by Millward Brown, a British multinational market research firm.

We welcome you to be a part of the MPT family where we can all collaborate and drive success for both MPT & your career.

Today

• Channel management/development • Direct Dealer strategy development • Branded Store strategy development • Direct Dealer development/roll-out • Ensure dealers accomplish their sales target • Ensure channel comply with KPIs & take action when required • Branded store design, planning & roll-out
Myanma Posts & Telecommunications (MPT)

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar.

At MPT, we welcome all facets of lives to be a part of the family. With our size and scope means we have opportunities to suit almost any skillset. And you’re almost certain to find a uniquely rewarding opportunity in telecommunications with us. Working in MPT provides you a challenging and rewarding career, where sky is the limit to what you can achieve. We are firm believers in innovation and best in class experience in telecommunications which ultimately develops you into leaders of tomorrow in the telecommunications industry.

For over 130 years, the operator has been championing the development of the telecommunications industry in Myanmar. Today, it operates a nationwide network infrastructure, with the widest mobile network coverage of 96% throughout Myanmar. Through its wide network of retail outlets and points of sale, MPT aims to make telecommunications services more accessible nationwide. Together with its workforce of over 8,000 employees and KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) all of whom are intensively supporting MPT’s operation, MPT is committed to continually driving the development of the telecommunications sector, and moving Myanmar forward. MPT was ranked as the most loved Brand in Myanmar amongst 42 key brands on June 30, 2016 according to a brand research in Myanmar by Millward Brown, a British multinational market research firm.

We welcome you to be a part of the MPT family where we can all collaborate and drive success for both MPT & your career.

Today

• Handle general affairs of the Department such as budget monitoring, PC arrangement, JO training arrangement etc. • Support existing Department team operation such as; archive management, payment handling, etc. • Support new Dept. team operation such as: handle new business development with sales team, supporting TRA existing operation, training arrangement for new service and system
Myanma Posts & Telecommunications (MPT)

With over 20 million users, MPT is the first and leading telecommunications company in Myanmar, providing both fixed and mobile telecommunication services to people and enterprises of Myanmar.

At MPT, we welcome all facets of lives to be a part of the family. With our size and scope means we have opportunities to suit almost any skillset. And you’re almost certain to find a uniquely rewarding opportunity in telecommunications with us. Working in MPT provides you a challenging and rewarding career, where sky is the limit to what you can achieve. We are firm believers in innovation and best in class experience in telecommunications which ultimately develops you into leaders of tomorrow in the telecommunications industry.

For over 130 years, the operator has been championing the development of the telecommunications industry in Myanmar. Today, it operates a nationwide network infrastructure, with the widest mobile network coverage of 96% throughout Myanmar. Through its wide network of retail outlets and points of sale, MPT aims to make telecommunications services more accessible nationwide. Together with its workforce of over 8,000 employees and KDDI Summit Global Myanmar (KSGM) all of whom are intensively supporting MPT’s operation, MPT is committed to continually driving the development of the telecommunications sector, and moving Myanmar forward. MPT was ranked as the most loved Brand in Myanmar amongst 42 key brands on June 30, 2016 according to a brand research in Myanmar by Millward Brown, a British multinational market research firm.

We welcome you to be a part of the MPT family where we can all collaborate and drive success for both MPT & your career.

Retail Sales Supervisor

Sales & Business Development jobs

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

Today

• လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ • ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ရမည္။
Strong Source Co., Ltd.

Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Project Engineer

Engineering & Technical jobs

Today
Travel Consultant

Hospitality & Tourism jobs

Today

• Travel consultants provide information, advice and booking service for people wishing to travel. • Travel consultants may perform the following tasks; • Provide literature and information to clients concerning local, interstate and international tours, travel routes, accommodation, local customs, fars, and travel regulation. • Discuss client requirements and advise on suitable options • Plan, prepare and cost itineraries (travel plans)for clients • Make travel, accommodation and related bookings • Confirm booking and notif ...
Unique Asia Gate Construction Developer Group Ltd.

Unique Asia Gate Construction Developer Group Ltd.

.

.

.

Training Manager

Health & Medicine jobs

Today

• Responsible for training and sharing about product knowledges and teaching regarding Over-The-Counter Products (OTC) and Prescription Only Medicine (POM) to non-medical representatives by student-base approaching methods • Ensures continues Products learning, Self-Study and product training for the company • Responsible for searching latest internet guidelines regarding, with medical products and need to translate by matching with company's products
AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• စကားေျပာေျပျပစ္သူ၊ တိက ်စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

QC Lab Technician

Engineering & Technical jobs

Today

• Responsible for all activities in Analytical Research and Development, including cGLP, documentation and implementation of departmental quality systems. • Responsible for initiation, execution and completion of Analytical method validations and Analytical method transfers. • To assist the Team Leader in the day-to-day functioning of the Analytical Research and Development Laboratory. • To perform routine development analysis and method development activities. • Responsible for performing analytical activities as a part of ...
AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Today

• Responsible for all activities in Formulation Research and Development, including GMP, documentation and implementation of departmental quality systems. • To assist the Team Leader in the day-to-day functioning of the Formulation Research and Development Laboratory. • Responsible for cleaning and maintenance of Formulation development laboratory & equipments. • Performing all the activities in support of Pacific Medical Industries Ltd. Corporate Values of Collaboration, Courage, Perseverance and Passion; Demonstrates strong a ...
AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Maintenance Helper

Maintenance Jobs

Today

• စည္းကမ္းရွိသူ၊အမိန္႔နာခံသူ၊တာ၀န္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • လၽွပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံတတ္ကၽြမ္းနားလည္သူျဖစ္ရမည္။
AA Medical Products

Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

HR & Admin Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Must be active and good attitude.
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

IT Technician

IT & Telecoms jobs

Today

• ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Key Account Manager

Business Management Jobs

Today

• ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Asian & Western Food Chef

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Service Provider

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

Today

• Working within a team environment • Working in a safe manner
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• Good communication skill and interpersonal skill. • Able to work with learn.
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Cashier

Accountancy Jobs

Today

• Good communication skill and interpersonal skill.
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

Today

• အေသာက္အစားကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Sale Supervisor

Sales & Marketing Jobs

Today

• ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ • Sale Supervisor for Freight Forwarding
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Industry Gas Manager

Oil/Gas Engineering Jobs

Today

• Communicate with technical teams for specifications • Sourcing new suppliers or business partners • Negotiate quotation for awarded tenders • Cooperate with HR in developing & updating Job Descriptions and competencies • Strong knowledge and understanding of material and service requirements within the gas industry • Cooperate with NPT office staff for tender process • Prepare & follow up budget to settle payments to suppliers • Follow up to get payments from clients • Good inter-personal skill • Manageme ...
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Admin Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good dealing with the government ministry such as Immigration and embassy entry for visa extension • Over see all the operations, such as related with tender bidding, hiring office building, Vehicle license extension, transportation arrangement, handing grievance Procedure, arranging events ect., • Can handle in Admin process. • Dealing with government office and authorities related to administration process.
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Warehouse Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• To support any raw materials requirement quantity to production department to finished every W /O on time • Check & counts every ram materials list to get certainly quantity from incoming and outgoing time • Properly to send Finished Goods product to customer as per DO and other Instruction • Collect and received waste materials from production and factory operation and analysis between production actual usage quantity and return waste quantity. • Support and coordination with relative department for factory operation prope ...
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• HR Executive (generalist) • Able to work under pressure. • Good in English. • Proficient in MS Application. • Must be active and good attitude.
National Energy Group Construction Company

Our Services are, Construction Services The main focus of our Construction Services at NEGCC was to provide the much needed reliability services in civil and building construction General Contractor As a General Contractor, our services begin with pricing. We bid for the job in predetermined packages, Strategic Partner Since its establishment, NEGCC has been known to provide reliable and quality services with her good reputation Parenent. Design Builder Our expertise also extends to Design-Build Construction. After first examining the specifications of the owner,

NEGCC is registered in Singapore, the commercial and financial hub of South East Asia, and is ready to launch its operations of helping the foreign companies to gain smooth and easy access to the emerging profitable opportunities in vibrant Myanmar economy.

In order to fulfill the demand of steadily growing Myanmar energy market, National Energy Group Company (NEGC) was formed to supply products and provide services to the governmental, multinational and local private companies operating in Myanmar’s oil & gas, petrochemical, power and heavy industry sectors.

.

Web Designer M/F  (.)

Web Developer Jobs

Today

• Creates the look, layout, and features of a website. • Design, build, or maintain web sites, using authoring or scripting languages, content creation tools, management tools, and digital media • Understanding both graphic design and computer programming. • Maintenance and additions to the website. • Work with development teams or managers for keeping the site up-to-date and prioritizing needs, among other tasks. • Writing and editing content • Designing webpage layout • Determining technical requirements • Updating w ...
Yandayar Group of Companies

To be the trusted partner of choice for the leading service providers, government agencies and enterprises by providing "SAFE, RELIABLE & INNOVATIVE" services and solutions across multiple industry sectors.

Excellent Career development opportunities which allow employees to refine their skills .

Yandayar is a Technology Company aim to provide complete Turn - Key Project Services that consistently follow the principles of sustainability and reliability. We have extensive experience in offering a wide range of ICT Services and Solutions in all phases of the project life cycle. We are not only expert in infrastructure but also specialised in the integration of IT systems. Our team consist of locals and expatriates in order to provide wider bandwidth of skillset and knowledge in ICT

Good working environment Convenient working location 5 days per week

HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • Rule & Regulation ကို သိရိွျပီး ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းပိုင္းထိန္းသိမ္းနုိင္ရမည္။ • Interview Arrangements ေသခ်ာစီစဥ္ေပးနုိင္ရမည္။ • လူမွဳဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္ျပီး Personal Grooming ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

HR Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • အသက္ (၂၀)ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ • လူမွုဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။ • Personal Grooming ေကာင္းမြန္ရမည္။ • မိမိအထက္အရာရွိအား ေကာင္းစြာ တင္ျပနိုင္ ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

HR Coordinator

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • လူမွဳဆက္ဆံေရးအထူးေကာင္းမြန္ရမည္။ • Recruitment & Selection ပိုင္းကို တိက်ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္နုိင္ရမည္။ • ေန႕စဥ္ Attendance ကိစၥမ်ား တိက်စြာလုပ္ေဆာင္နုိင္ရမည ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Sales Supervisor

Sales & Business Development jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • Sales Team တစ္ခုလံုးအား ဦးေဆာင္နုိင္ရမည္။ • Customer Complain, Staff Complain မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းနုိင္ရမည္။ • အသက္ (၂၅)ႏွစ္ ႏွင့္ (၃၅) ႏွစ္ၾကား ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • အသက္ (၂၀) ႏွင့္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ • မိမိအထက္အရာရွိအားေကာင္းစြာ တင္ျပနိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ • အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမ ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Cashier

Accountancy Jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • အသက္(၂၃) ႏွင့္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ • မိမိအထက္အရာရွိအား ေကာင္းစြာ တင္ျပနိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ • အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ျပႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ရပါမ ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Sales Assistant

Sales & Marketing Jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • သြက္လက္တက္ၾကြ၍ သင္ယူေလ့လာလိုစိတ္ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္။ • Personal Grooming ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသက္ (၂၀)ႏွစ္ ႏွင့္အထ ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Sales Senior Assistant

Sales & Marketing Jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • မိမိကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္နုိင္ျပီး မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို လက္တြဲသင္ျပေပးႏိုင္ရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရပါမည္ ...
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Marketing Assistant

Marketing & PR jobs

Today

• အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • အသက္(18)ႏွစ္ အထက္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားစြာ ေရရွည္လုပ္ကုိင္နုိင္ရမည္။ • မႏၱေလးျမိဳ႕အတြင္းကြ်မး္က်င္စြာ သြားလာနုိင္ရမည္။
Mobile Mother

We are looking for

The first Mobile Mother was established in 2006, started with retail of mobile phones and telecommunication accessories. Mobile Mother has gradually grown into a chain of 14 retail shops. Company had gained the trust from many local and abroad companies to work together. Thus we'd gained the chance on successful Franchise business work with Samsung (2012), Ooredoo (2014), and MPT (2015). We are trying to extend over 100 retail shops for covering many regions of Myanmar to be the market leader. At the same time, we would like to implement Distribution, Production Plan and Mobile Operator.

Cashier

Accountancy Jobs

Today

• ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာ၀န္ယူ၍ စီစစ္လက္ခံျခင္းအတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အမ ်ားနွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႔ႀကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးမည္။ • က ်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္သူဦးစားေပးမည္။
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Sale Trainee

Sales & Marketing Jobs

Today

• အေရာင္းစြမ္းအားတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာအေရာင္း Target ျပည့္မီွေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Inventory

Purchasing/Material Management Jobs

Today

• ေရာက္႐ိွလာေသာ အ၀င္ Invoice မ်ားကို မွန္ကန္တိက်မႈ႐ိွေအာင္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရ႐ိွေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ျခင္း
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Purchasing Trainee

Purchasing/Material Management Jobs

Today

• ေရာက္႐ိွလာေသာ အ၀င္ Invoice မ်ားကို မွန္ကန္တိက်မႈ႐ိွေအာင္ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရ႐ိွေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ျခင္း
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Facebook ​Admin

Media,Digital & Creative jobs

Today

• Good communication skills.
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Junior Audit

Audit & Taxation Jobs

Today

• Good communication skills.
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Skin Care Brand Sale Executive

Sales & Marketing Jobs

Today

• Identifies business opportunities by identifying prospects and evaluating their position in the industry; researching and analyzing sales options. • 
Sells products by establishing contact and developing relationships with prospects; recommending solutions. • 
Maintains relationships with clients by providing support, information, and guidance; researching and recommending new opportunities; recommending profit and service improvements.
 • Identifies product improvements or new products by remaining current on industry trends ...
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Inspection Trainee

Audit & Taxation Jobs

Today

• ေန႔စဥ္မိမိတာ၀န္ယူထားေသာ Counter အား Group အလိုက္တိက်မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရ႐ိွေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Auditor

Audit & Taxation Jobs

Today

• အိမ္ေထာင္မရွိ • အလုပ္ႏွင့္နီးသူဦးစားေပးမည ္။ • ေစ႔စပ္ေသခ ်ာရမည ္။
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

HR Trainee

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္စည္းကမ္းပိုင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လိုက္လံစစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရ႐ိွေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Marketing Trainee

Sales & Marketing Jobs

Today

• Center အေရာင္းႃမွင့္တင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရ႐ိွ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

M & E Trainee

Engineering & Technical jobs

Today

• စက္မ်ား၊ေရပိုက္၊မီးလိုင္းျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ QMS စနစ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Security

Security & Safety jobs

Today

• အက ်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္။ • အိမ္ေထာင္မရွိသူ/အလုပ္ႏွင့္နီးသူဦးစားေပးမည္။
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Sales & Marketing Trainee

Sales & Marketing Jobs

Today

• စည္းကမ္းရွိၿပီး ရိုးသား၍သြက္လက္သူျဖစ္ရမည္။ • အက ်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရမည္။
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Graphic Designer

Architecture & Design jobs

Today

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ အေျပာအဆိုေျပျပစ္သူ ျဖစ္ရမည္။ • တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ရွိရမည္။
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Stock Controller

Accountancy Jobs

Today

• လိမၼာေရးျခားရွိ၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Skin Care Sale Promoter

Sales & Marketing Jobs

Today

• လိမၼာေရးျခားရွိ၍ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Product Security

Security & Safety jobs

Today

• ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈမရရိွေအာင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ISO 9001း2008 လက္မွတ္ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ (QMS) စနစ္တြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္
Sein Gay Har

.

.

Business: First started Sein Gay Har Super Market at (China Town) in (1985) and expanded to 6 Places. Now there are ( 2 ) Hypermarkets in Dagon Township & Kamayut Township selling consumer goods, textiles, jewellery, medicines and medical equipments,sports equipments and food and beverages including varieties of fast food outlets. Organization Culture: The hypermarkets have floor managers, supervisors and sales persons who are polite and alert to satisfy. The needs of the customers.There are daily reviews of the personnel behavior and daily,weekly ,monthly audit of revenue.If anyone visits our hypermarket, he will find that we have a vibrant organizational culture.

.

Small & Growing Business Specialist

NGO, Charity & Voluntary jobs

Today

• Prospects new clients and assists them for loan application. • Analyze and interpret financial statements of the business in order to access the repayment capacity and financial soundness of the client • Conducts loan appraisal and collects detailed information (personal, business, and guaranties) and arrange to opens loan account. • Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan reports for internal and external use. • Monitors the loan utilization, provide financial management and follows up of ...
World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

Small & Growing Business Specialist

NGO, Charity & Voluntary jobs

Today

• Prospects new clients and assists them for loan application. • Analyze and interpret financial statements of the business in order to access the repayment capacity and financial soundness of the client • Conducts loan appraisal and collects detailed information (personal, business, and guaranties) and arrange to opens loan account. • Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan reports for internal and external use. • Monitors the loan utilization, provide financial management and follows up of ...
World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

Risk, Security & Compliance Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

Today

• The objective of the position is to provide, to implement and to continuously improve Enterprise Risk Management procedures and mitigation methodologies of organization.
World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

Today

• Breakdown business/project requirements to simple IT system specification and documented • Communicate with third parties/vendor and negotiate the requirements • Assist in budgeting and financial projection • Support Project Manager in monitoring the project
World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

M&E Supervisor

Engineering & Technical jobs

Today

• Good communication skills
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Site Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Good communication skills • Site Engineer For Htoo Hospitality
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Sales Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• Ability to work independently and as part of a team • Ability to work under pressure
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

Today

• Good Communication skills • Marketing Manager For Htoo Hospitality
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Reservation Manager

Hospitality & Tourism jobs

Today

• Excellent customer service skills and demonstrable experience • Creative, Innovative and willing to contribute ideas and professional opinion • Ability to work independently and as part of a team • Ability to work under pressure
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• Good personality, well corporate and coordinate at team work, possess excellent, interpersonal skill & good communication
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Accountant

Accountancy Jobs

Today

• Good personality, well corporate and coordinate at team work, possess excellent, interpersonal skill & good communication
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Web Developer

Web Developer Jobs

Today

• Good personality, well corporate and coordinate at team work, possess excellent, interpersonal skill & good communication
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

M&E Technician

Engineering & Technical jobs

Today

• Good personality, well corporate and coordinate at team work, possess excellent, interpersonal skill & good communication
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

Today

• Good personality, well corporate and coordinate at team work, possess excellent, interpersonal skill & good communication
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Waiter

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• Good communication skill.
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Digital Marketing Manager

Marketing & PR jobs

Today

• Good communication skill.
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Assistant Chief Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Good communication skill.
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Assistant Chief Engineer

Engineering & Technical jobs

Today

• Good communication skill.
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

IT Technician

IT & Telecoms jobs

Today

• Good communication skill.
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

IT Supervisor

IT/Computing Jobs

Today

• Good in personality and communications skills • Able to work with Teamwork and strong Leadership and Interpersonal Skills
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Housekeeping Manager

Hotel & Restaurant Jobs

Today

• Good in personality and communications skills • Able to work with Teamwork and strong Leadership and Interpersonal Skills
Htoo Group of Companies

.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Service Technician

Engineering & Technical jobs

Today

• Service လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ ရွိရမည္ ။ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီးအဖြဲ႕ႏွင့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ၊ ဦးေဆာင္လိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္ ။ • နယ္မွ Fresh Graduate မ်ား ၊ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ကိုက္ညီေသာေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္ေနေရးစီစဥ ...
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Business Development Manager

Business Management Jobs

Today

• Ability to identify target customer • Ability to analyze the market and relevant strategy to set up • Develop strategic plans, sales forecast and communicates the organization’s short and long term objectives • Participate in lead generation and business development. • Assign and collaborate with the customers , wholesalers and also dealing with new and existing foreign suppliers to ensure that operations are done in the most effective and efficient way • Establish and review business unit KPIs, financial performance & ...
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Designer

Architecture & Design jobs

Today

• Ability to deliver creative designs to the customers • Good personality, self-motivated and good customer communication skill
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Service Hotline Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကား၍ Customer Complain အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူၿပီးသက္ဆိုင္ရာဌာနတာဝန္ခံသို႔ အေၾကာင္း ၾကားျခင္း။ • စက္ပစၥည္းဝယ္ယူထားသည့္ Customer မ်ား၏ Feedback အား After Sales Service အဖြဲ႕ သို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း။ ေျဖရွင္းၿပီး/ မၿပီး ...
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Sales Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

Today

• Good communication skills.
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Customer Service

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• စကားေျပာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ၍ သီးခံတတ္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • Customer complain မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Digital Printing Machine မ်ားအား အေျခခံနားလည္သူျဖစ္ရမည္။
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Senior Operation Manager

Business Management Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Production Manager

Media,Digital & Creative jobs

Today

• Manage the whole production process smoothly • Check, calculate and control the yield % and wastage % in every unit of the processes • Ensure to deliver high quality products as per delivery plan • Maintain products quality report and daily operation report • Plan, implement and manage the production process and procedures • Responsible for scheduling and managing manpower in production lines
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Admin & HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Sales Supervisor

Sales & Marketing Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Marketing Trainee

Sales & Marketing Jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အမ်ားနွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႔ႀကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးမည္။ • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ေရရွည္လုပ္ကိုင္နိုင္သူဦးစားေပးမည္။
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Sale & Marketing Manager

Sales & Business Development jobs

Today

• Day to day management of the sales team ensuring they are on track for achieving KPI’s. • Setting sales and marketing KPI’s to manage activity within the team. • Working with sales executives on approaches to building business. • Training the sales team on sales techniques and giving advice. • Ensuring the sales team update the CRM effectively with all appropriate data. • Overseeing all marketing activity and ensuring it fits with the marketing strategy. • Managing the company’s social media accounts and posting rele ...
New Harmony

Digital Inkjet Printing & Material

New Harmony

New Harmony ကုမၸဏီသည္ Digital Inkjet Printing လုပ္ငန္းအျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ Mimaki Brand ၊ တရုတ္နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ Infiniti Brand မ်ားမွ တင္သြင္ေသာ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုး UV Printer , Laser Cutting Machine , CNC Router ၊ ေၾကာ္ၿငာနွင့္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳေသာ Vinyl Printer , Sticker Printer , Cutting Bloder နွင့္ Textile Printing တို႔တြင္ အသံုးျပဳေသာ Textile Printer စသည့္ Printing စက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ Service ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္္ ၎Printing စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ား နွင့္ Gift Item မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Assistant Supervisor - Tender

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Supervisor - Tender

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good communication skills.
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Assistant Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good communication skills.
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• Good communication skills.
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• Communication Skill ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Supervisor - Export & Import

Admin, Secretarial & PA jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Senior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • စကားေျပာေျပျပစ္၍ Communication Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Junior Accountant

Accountancy Jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • စကားေျပာေျပျပစ္၍ Communication Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Store Trainee

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• က်န္းမာသန္စြမ္းသူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Manager -Export & Import

Business Management Jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Manual Accountant

Accountancy Jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • စကားေျပာေျပျပစ္၍ Communication Skill ေကာင္းမြန္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

HR Supervisor

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • Communication Skill ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Manager-Tax Department

Accountancy Jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

HR Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

Today

• အဖြဲ႔အစည္းအတူ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ • Communication Skill ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Senior Store Trainee

Logistics & Supply Chain Jobs

Today

• Good communication skills.
Steel King Company Limited

Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Project Medical Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

1 Day

Supervision and quality control - Regular discussing the complicated patients in HIV/AIDS, PMTCT, TB, STD patients and under5 children with other doctors and responsible for CMV retinitis screening and treatment - Providing technical supports for clinic Medical doctor and other staffs related project. Monitoring and evaluation - Regular monitoring and evaluation of doctors regarding in the management in HIV/AIDS, PMTCT, TB, STD patients and under5 children.PLHA/ ART File reviewing and giving Support and advice to our staffs, the program ...
Medical Action Myanmar (MAM)

.

.

Medical Action Myanmar (MAM) is a medical aid organization, whose mission it is to improve access to quality health care in Myanmar. MAM aims to provide large-scale access to prevention, diagnosis & treatment of malaria, Basic Health Care (BHC) and tuberculosis. We support a large number of Village Health Workers (VHW) who are volunteers trained in rapid diagnostic testing and supplied with diagnostics and treatments. A basic health care package is provided to deal with the most common BHC diseases, including a referral system for complicated cases. Furthermore a TB Active Case Finding component is offered including screening and referrals of suspected TB cases and treatment follow-up of confirmed TB cases.

.

M&E Technician

Engineering & Technical jobs

1 Day

- To be perform minor and major repair of electrical, mechanical and building - To be perform scheduled preventive maintenance - To be perform maintenance procedures and recording - To be perform corrective maintenance complete within schedule timeline and recording - To be perform emergency attendant when require - To be perform good relationship with owner, tenants, neighbors and all trades - To be perform and aware safety rules and regulations at all the time - To be cooperate with Estate Management Staffs
Capital Diamond Star Group (CDSG) Co.,LTD.

Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

Office Security

Security & Safety jobs

1 Day

• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ေန႕ဆိုင္း၊ညဆုိ္င္းဆင္းနိုင္ရမည။္ • ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသစာမေသာက္စားတတ္သူ၊စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Site Admin & Accountant

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳနို္င္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Backhoe Loader Operator

Driver, Security & Cleaning jobs

1 Day

• အရက္ေသစာမေသာက္စားတတ္သူ၊ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

1 Day

• ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲႏို္င္သူျဖစ္ရမည္။ • ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳနို္င္သူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Site Manager

Senior Management jobs

1 Day

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳနို္င္သူျဖစ္ရမည္။ • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပို္င္းႏွင့္ပက္သက္၍အေတြ႕အႀကံဳရိွသူ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ရမည္။ • Heavy Equipment & Car, Construction Tools, Store လုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္ၿ ...
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

1 Day

• လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳနို္င္သူျဖစ္ရမည္။ • ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏို္င္ရမည္။
Pro Paragon Construction Co.,Ltd

OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that t