Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Fair Deal Co., Ltd
Job Category
Distribution / Logistic
No of Employees
201-500
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Fair Deal Co., Ltd .

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• To verify to all Payment and Receipt Transactions
• Counter check by journal entry in software for account transaction & monthly report
• Prepare National Sale report. Monthly compare and achievement report to MD.
• Monthly LTP account statement for pharma & consumer.
• To control and follow up to long overdue issue closely by concern.
• To review Daily checking to invoicing issue and delivery pending issue.
• To control & inform stock nearly expire to all Department and stock analysis report value with CPU to MD.
• To control & register monthly report for the fixed Asset. Accrual A/C Prepaid & Prepayment A/ C.
• To check Cash Report and Bank Statement.
• To check Purchase costing and entry record with GRN & sale & stock statement.
• To verify monthly suspense account. A & P report to MD & Management Groups.
• All principal Sale & Expenses (Sale Target, Budget & Actual) Analysis report to MD by monthly.
• To Prepare Profit Margin report by principal report to MD.
• Monitored and Checking to General Ledger combine detail transactions.
• Monitored and Control All branch A/c operation and transactions.
• Prepare & Printing for accounting final report to auditor.
• Manage to Account, Finance, Warehouse and Invoicing Team for daily operation smooth and monthly report with Timeline.
• Verify to import duty, TT, DN transaction, signing to cheque payment from Finance Department,…
• Counter check to Account Procedure for Cambodia Office.
• Quarterly Debtor Balance Confirmation Plan & Arrangement and action plan.
• Review to monthly Physical stock taking report and CPD retail Van Stock taking for necessary action plan.
• Monthly delivery invoice checking arrangement.
• Prepare and Check to Budgeting, Bonus & Increment Price, evaluate and Expenses calculation and analysis.
• As plan visit to MDY trip for overall operation issue review and action plan and then feedback to MD.
• Arrange monthly assignment of To Do List & Trip surprise plan for account team.
• Yearly Tax Filling Co-operate with external audit for FD & Phoenix.
• Ensured compliance with accounting deadlines.
• Assist to MD
• Financial Report to MD.
• Maintains accounting controls by establishing a chart of accounts, defining account policies and procedures.
• Avoids legal challenges by understanding current and proposed legislation, enforcing accunting regulations, recommending new procedures.
• Protects organization’s value by keeping information confidential.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related field
• Qualified / Part – Qualified Chartered Accountant being holder of CPA.
• At least 6 years of overall working experience in Leadership positions with at least 4 years of working experience in Accounting Management environment.
Language Skill and Other Skills
• Developing Budgets, Legal Compliance, Tracking Budget Expenses, SFAS Rules, Accounting, Managing Processes, Reporting Research
Results, Management Proficiency, Coordination, Motivating Others, Attention to Detail.
Certificates, Licenses, Registrations

• Good knowledge in accounting software
• Email, Internet, Microsoft Office

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ 39/A/40, Yan Naing Swe 2nd St , Industrial Zone,Thakata,Yangon.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Accountancy Jobs
Company Industry: Distribution/Logistics
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 21/5/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

- Assist with preparing audit reports that clearly, concisely and accurately summarize results. - Analyze issues identified during audits and assist in developing appropriate corrective action plans. - Perform detailed data analysis and document audit testing. . - Organizing & overseeing audit process - Planning and monitoring operational and financial audits - Identifying business process risks - Developing testing methodologies to evaluate the adequacy of controls - ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Admin Executive M/F  (2)

Admin, Secretarial & PA jobs

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

. Arrange for renewal of office vehicles together with Senior Admin Executive. . Prepare and update meeting schedule time sheets. . Arrange to complete for supply requisitions, inventory, stationary. . Liaise with supplier agencies and fine more new for purchasing function. . Prepare proposal of purchasing team for marketing materials buying process. . Fixed asset Control and new update movement . Maintain and update office service contracts such as security, office ferry and Branch office rental. . Supe ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

. Service existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential healthcare professionals . Analyze reports, data, target list and appropriate territory information to focus sales efforts . Submit activity and result reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analysis to management. . Expanding coverage, developing new territories for business development. . Collection & communication the market information ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Personal Assistant M/F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

· Managing Director’s travel arrangements (including visas/accommodation). · Managing Director’s office systems, including data management and filing. · Maintain records of Director’s contacts. · Screen calls, enquiries and requests, and deal with them when appropriate. · Assist Managing Director in researching and following up with action on matters which fall within the Director’s responsibility – chasing responses, triggering follow-up action. · Produce documents, briefing papers, reports and presentations for the Direct ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Digital Marketing Executive M/F  (1)

Media,Digital & Creative jobs

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

· Creating annual content calendar and marketing plan · Aligning in store promotions with online activities · Creating and publishing original, creative content relevant to the brand · Manage and oversee all social advertising campaigns · Create a regular publishing schedule and promote content · Identifying target customers · Increasing brand awareness and customer engagement · Responding and engaging with audience · Converting fans into customers (outlin ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

CV Maker
Social Media Executive M/F  (1)

Media,Digital & Creative jobs

228 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

· Creating annual content calendar and marketing plan · Aligning in store promotions with online activities · Creating and publishing original, creative content relevant to the brand · Manage and oversee all social advertising campaigns · Create a regular publishing schedule and promote content · Identifying target customers · Increasing brand awareness and customer engagement · Responding and engaging with audience · Converting fans into customers (outlin ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Conduct a daily IT checklist to proactively check, monitor, review to ensure all IT equipment are in working order at all times, including servers, network switch, network wireless router, network printer, connections, company domain etc. • Respond to requests to trouble shoot / resolve hardware and software issues readily . • Plan maintenance schedule, coordinate with vendors accordingly. • Install and configure new hardware and software. • Assist with the enforcement of IT policies for the company. • Communicate, guide empl ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Tender Business Coordinator

Purchasing/Material Management Jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Tender Calling Government Newspaper watch out Daily • Buying Tender Form • Data processing with Envelop Prepare. • Request Price approval From Principal and COO. • Bank Deposit implementation and Applying Hospital Tender. • Attending Meeting when Hospital Calling Meeting Time. • Winning List Confirming to Hospital by Quantity. • Contract with Hospital and Tax Stamp 1% at Taxations Office. • 10% Deposit at Myanmar Economics Bank by Wining Amount. • 2% Tax of Wining Amount at Government Bank. • Delivery Confirmin ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Warehouse Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Manage the warehouse storage for inbound and outbound functions. • Manage to assign supervisors for container receiving. • Manage the 100% open check for GRN process issue shortage, damage and cover damage. • After finished GRN process inform to Account, finance and concern principles. • Report to COO for NCR. • Checking the sale return, Van return and branches return received by supervisors. • Manage the ground stocks taking assign to supervisors. • Manage the daily issue in time deliver to operation team. • Manage ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Sales Manager (Taunggyi)

Sales & Marketing Jobs

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Drive closely with sales team to achieve sales growth, motive team, counseling and product knowledge education • Strong Analysis on Distribution Tracking, Sales Performance, Data with Weekly, Monthly, Quarterly, Yearly • Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure its strong presence • Maintain and develop cordial relationship with existing customers and providing solutions to their queries and complaints • Identify emerging markets and market shifts while being fully aware of ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

260 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Direct all operational aspects such as distribution operations, customer service, administration, marketing and sales • Responsible for managing the Sale team, developing a business plan covering sales, revenue, and expense controls, meeting agreed targets, and expanding company’s business. • Build and promote strong, long lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs. • Present Sales, Operation revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team. Achieve ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

260 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Plan and track performance of all regions using the necessary analysis methodology, standardized reporting formats and dashboards. • Optimize product distribution opportunities to achieve wide product availability in all channels within the covered areas / regions. Attain high numerical distribution via well effective programs execution. • Facilitate in the development of trade and consumer programs in conjunction with the festive periods and seasonality. • Educate retailers on matters relating to proper handling of products, optim ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Sales Supervisor (Pathein)

Sales & Marketing Jobs

261 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
285 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Reports To Sales and Marketing Manager will report to COO, ED, MD. Job Overview Serves customers by selling pharmaceutical products, develops and manages a territory to achieve the maximum sales goals and maintain profitability. Responsibilities and Duties • Service existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential healthcare professionals • Analyze reports, data, target list and appropriate territory information to focus sales efforts S ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

IT Manager

IT/Computing Jobs

285 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Manage and perform IT system review, including the scoping, execution, documentation and reporting of findings • Perform special reviews, data analytic • Work closely with stakeholders to understand business processes and improve the continue monitoring process and control systems • Write well structured, logical and objective reports. Responsibilities and Duties • Work closely with business units to identify and analyze business issues/problems, scope, stakeholders, budget, etc. • Gather and define business requirements ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Cashier

Accountancy Jobs

285 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Handlings are daily Cash and Cheque payment and receive and bank process. • Managing transactions Cash or cheque in and out. • Responsibilities and Duties • Ensure that each cash In and cash out transaction process. • To submit monthly bank statement, • Import shipment TT payment process in bank. • MFTB / KBZ /UAB earning purchase process. • USD purchase process. • Supplier payment transfer process in bank • Customer cheque transfer, cheque clearance and etc ……. • Any other tasks as assigned from time to ti ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Cash Collector

Accountancy Jobs

307 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Monitor accounts to identify outstanding depts. • Update account status records and collection effort. • Providing customer service regarding collection issues, process customer refunds, process and review account adjustments, short payments. • Find and contact clients to ask about their overdue payments. • Resolve billing and customer credit issue. • Take actions to encourage timely dept payments. • Report on collection activity and accounts receivable status.
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Personal Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

307 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Preparation of the department meeting. • Prepare letters and documents as required in Myanmar and English language. • Taking notes and writing minutes during meetings • Managing diaries and managing database • Typing,complying and preparing reports,presentations • Organizing meetings and appointments
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

National Sale Manager

Sales & Marketing Jobs

307 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Develop and implement effective sales strategies • Lead nationwide sales team members to achieve sales targets • Establish productive and professional relationships with key personnel in assigned customer accounts • Negotiate and close agreements with large customers • Manage and oversee the daily operations of the sales department • Monitor and analyze performance metrics and suggest improvements • Prepare monthly, quarterly and annual sales forecasts • Perform research and identify new potential customers and new mark ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Internal Auditor

Audit & Taxation Jobs

308 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Examine documents to ensure accuracy, timeliness, and compliance with applicable standards and regulations • Inspect incomes, expenses, and computing systems for use of accepted procedures • Document all internal processes within an audit; list all data sources; detail all conclusions after an investigation. • Review all financial procedures in order to spot errors, inefficiencies or instances of misuse. • Keep all sensitive information confidential and secure. • Reviews work papers for audit report. • The Auditor reports ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Ware House Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

308 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Checking stocks receive GRN, sale return and branches return. • Receiving container unloading. • Supervise to outside labours and warehouse assistants when the container unloading. • Supervise the 100% open check GRN shortage, damage and cover damage. • GRN entry. • Supervise to place the stocks respective area. • Supervise to warehouse assistants for stocks taking, bin-card entry and balance check. • Checking expire date and quantity daily issue DO, Branches transfer and dealers. • Checking ground stocks balance, Bi ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Assistant Finance Manager

Financial Management Jobs

308 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Weekly financial management planning ( TT, Earning, Cash USD ) for both FD Myanmar and Cambodia • Daily Exchange Rate Control planning with management • Cash flow / Budget allocation planning as daily, weekly, monthly ( both local and overseas transactions ) • Preparation on receivables & Payables (Debit Notes/ Credit Notes/ TT (or) LC payments) – via SG or Local banks (Overseas transactions) • Preparation on Purchase order [FOB & CIF price checking, price register, further planning and proposals if any price changes] ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

309 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Service existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential healthcare professionals • Analyze reports, data, target list and appropriate territory information to focus sales efforts Submit activity and result reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analysis to management. • Monitor competition by gathering current marketplace information • Maintain professional technical knowledge by working wi ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Assistant Customer Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

309 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Manage large amounts of incoming calls. • Generate sales leads. • Identify and assess customers’ needs to achieve satisfaction . • Build sustainable relationships and trust with customer accounts through open and interactive communication. • Provide accurate, valid and complete information by using the right methods/ tools • Meet personal/ customer service team sales targets and call handling quotes. • Handle customer complaints, provide appropriate solutions and alternatives within the time limits; follow up to ensure r ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Sales Supervisor (Consumer)

Sales & Marketing Jobs

309 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Understand customer needs and offer solutions and support • Organize and coordinate sales representatives schedules • Recruit, hire, and train new sales representatives • Receive and report on all sales leads • Supervise sales representatives and assistants • Answer potential customer questions and follow-up call questions • Work with sales team for field coaching • Track weekly, monthly, and quarterly performance and sales metrics • Meet all sales quotas and goals
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Senior Auditor

Audit & Taxation Jobs

310 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Examine documents to ensure accuracy, timeliness, and compliance with applicable standards and regulations • Inspect incomes, expenses, and computing systems for use of accepted procedures • Document all internal processes within an audit; list all data sources; detail all conclusions after an investigation. • Review all financial procedures in order to spot errors, inefficiencies or instances of misuse. • Keep all sensitive information confidential and secure. • Reviews work papers to summarize and edit for audit report. ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Secretary

Admin, Secretarial & PA jobs

310 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Preparation of the department meeting. • Prepare letters and documents as required in Myanmar and English language. • Taking notes and writing minutes during meetings • Managing diaries and managing database • Typing, complying and preparing reports,presentations • Organizing meetings and appointments
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Auditor

Audit & Taxation Jobs

310 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Examine documents to ensure accuracy, timeliness, and compliance with applicable standards and regulations • Inspect incomes, expenses, and computing systems for use of accepted procedure • Document all internal processes within an audit; list all data sources; detail all conclusions after an investigation. • Review all financial procedures in order to spot errors, inefficiencies or instances of misuse. • Keep all sensitive information confidential and secure. • Reviews work papers to summarize an ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Sales Representative

Sales & Marketing Jobs

325 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Selling products and services using solid arguments to prospective customers • Meeting or exceeding sales goals • Coordinating sales efforts with marketing programs • Understanding and promoting company programs • Preparing and submitting sales contracts for orders • Answering client questions about products, prices and availability
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Medical Representative

Sales & Marketing Jobs

325 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
National Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

325 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Manage the organizational sales by developing a business plan. Meet plan sales goals. Oversee the activities and performance of the sales team. Responsibilities and Duties: • To develop nation-wise strategy and tactical plans • To work with COO to develop nation-wise strategy • To develop pricing strategy and Integrated Product Strategy for relevant brands • To develop relationships with Key Opinion Leaders and other external stakeholders • To develop Market Access Strategy in line with market opportunities and build powerful ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Store Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

325 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Report to the Store Supervisor reports to the Store Manager • 2nd Overall in charge of managing store operations, team member hiring, training & development, managing operational cost, and planning & execution of company initiatives to maximize the store’s profitability. • Assist the Store Manager in managing overall store operations. • Execute store standards and provide customer service according to company standards. • Ensure that all company policies, procedures, and controls are implemented and enforced ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Brand Manager

Business Management Jobs

326 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Oversee new and ongoing marketing and advertising activities • Analyze brand positioning and consumer insight • Manage a team of marketing people working on brand initiatives • Measure and report performance of all marketing campaigns, and assess ROI and KPIs • Monitor product distribution and consumer reactions • Manage budgets • Devise new and innovative growth strategies • Establish performance specifications, cost and price parameters, market applications and sales estimates • Translate brand strategies into bran ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Sales and Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

326 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Service existing accounts, obtain orders, and establish new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential healthcare professionals • Analyze reports, data, target list and appropriate territory information to focus sales efforts Submit activity and result reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analysis to management. • Monitor competition by gathering current marketplace information • Maintain professional technical knowledge by working wi ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Sales Associate

Sales & Marketing Jobs

326 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Ring Sales accurately. • Receive and display stocks according to company's standards. • Provide high level of customer service. • Ensure store cleanliness and orderliness is according to company and government standards. • Sell OTC medicine and consumer products according to company and government agency's standards. • Comply with company policies, procedures, and controls. • Maintain company machine and equipment. • Execute company initiatives and promotions on time. • Participate a ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Tax Manager

Audit & Taxation Jobs

327 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Manage SAS and OAS tax submissions process • Integrate processes, procedures and technologies to enhance tax compliance quality and efficiency • Assist with tax analysis as part of the monthly, quarterly and annual tax accounting process • Participate in tax planning and manage tax compliance related to legal entity rationalization projects • Responsible for tax notices & inquiries and execute tax audit defense • Coordinate and collaborate with offices • Ad hoc tax projects as assigned
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Internal Audit Manager

Accountancy Jobs

327 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Audit Planning and Strategy • Develop Internal Audit Planning and audit strategy and approaches, e.g. risk-based approach • Develop and implement audit Policy and Procedures, • Train and support management and staff in the company to understand about importance of Internal Audit Department. • Board Reporting and Relationship • Send regular report to the board of directors• • Submit annual audit plan to the board of directors • Be active in regular meeting with board of directors, e.g. Board Audit Committee ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

327 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
Medical Representative (HCPS)

Sales & Marketing Jobs

327 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
332 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Check and sign all payment voucher and cover sheet • Check and sign dealer 1% commission amount and bank cash received cover sheet • Check and approve Mandalay PH payment requisition. • Check and sign delivery report by rotate • Check and sign cash closing by rotate • Check and sign daily invoice • Check and sign purchase cover sheet ( check CIF , stock qty , invoice amt & PO amt) • Prepare & send PH national sale report to concern Mgr. • Update entry for all USD account • Update entry for NNS statement wi ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Finance Assistant

Accountancy Jobs

332 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Ensure that each LVCL financial transaction in and out process • Accurately and efficiently ring on registers for new supplier bank account. • Supplier payment transfer process in bank for LVCL • To check and follow up form 31 • To assist for IRD tax filling process • Any other tasks as assigned from time to time by any manager
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

332 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Conceptualizing visuals based on requirements • Creating images and layouts • Develop illustrations, logos and other designs using software • Use appropriate colors and layouts for each graphic • Amend designs after feedback • Work with merchandising department, copywriters, and marketing team to create designs • Follow appropriate corporate identity, brand identity guidelines • Coordinating with external agencies • Reviewing final layouts and suggesting improvements
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Store Pharmacist

Pharmacy Jobs

332 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• To build up the culture of the Standard Professional Pharmacy Service at the store • To promote the Standard Professional Pharmacy Service to Myanmar people (customers) • To be the leader of Pharmacy Expert in Myanmar by sharing knowledge with all team members at the store about pharmacy products • To ensure that every customer/patient receive the same Standard Professional Pharmacy Service to suit the appropriate medication • Maintain the pharmacy shelves and counters including checking the merchandise and price e ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

System Administrator

IT/Computing Jobs

332 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Installing, configuring, maintaining and troubleshooting computer hardware, software, systems, networks, printers and strengthening the IT infrastructure by implementing new technologies • Management of server software and associated backup routines • Procurement of IT hardware, software and maintenance products & services. • Providing technical support via helpdesk systems for a wide range of internal &external user • Maintaining all business information data of system, backed up and stored in a safety place and easy to ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Account Manager

Accountancy Jobs

333 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• To verify to all Payment and Receipt Transactions • Counter check by journal entry in software for account transaction & monthly report • Prepare National Sale report. Monthly compare and achievement report to MD. • Monthly LTP account statement for pharma & consumer. • To control and follow up to long overdue issue closely by concern. • To review Daily checking to invoicing issue and delivery pending issue. • To control & inform stock nearly expire to all Department and stock analysis report value with CPU to ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Assistant Account

Accountancy Jobs

333 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Daily Payment preparation with complete attach & sign. • Daily Payment file filling. • Daily Payment entry in record book and transfer to finance. • Daily bank payment entry and check with bank statement. • Daily invoice checking as per assignment plan. • Daily Payment entry in MBC software. • Record for TT purchase / Earning Purchase / USD Purchase and report to Ma Ni. • Record for Kitchenware accessories & Stationery buying. • Go to check by Promotion material & Admin accessories. • Separate A&P ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Finance Manager

Financial Management Jobs

333 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for the financial planning and management of our day to day operation. • Oversee operations of the finance department, set goals and objectives, and design a framework for these to be met. • Manage the preparation of company’s budget. • Develop financial management systems, SOP and procedures to ensure with management guide line. • Managing the financial day to day operational. • All Local supplier payment (operation payment, import exp) • All oversea supplier payment (Earning, USD, TT , LC process…) • A ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Customer Services

Customer Service & Call Centre jobs

334 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• collect order online (Facebook,phone) • Manage large amounts of incoming calls • Generate sales leads • set up new customer accounts. • keep records of customer interaction and transactions. • provide feedback on the efficiency of the customer service process • prepare and distribute customer activity report. • organize workflow to meet customer timeframes. • Identify and assess customers’ needs to achieve satisfaction • Build sustainable relationships and trust with customer accounts through open and intera ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Senior Cashier

Accountancy Jobs

334 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Maintain a positive work environment for all Cashiers • Resolve cash tills at the end of every shift • Generate accurate till reports for each register • Process bank deposits, Transfer, withdrawals and other banking transactions • Manage and perform all check-out functions on a daily basis • Communicate clearly and openly with customers • Manage the check-out area and ensure each station remains clean and efficiently run
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

334 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

(1)Operations and Management • Lead the sales team keeping a high level of motivation & feedback with a view to build an aggressive and motivated sales management team in the region • Liaison with Marketing to set sales goals and budgets to meet and exceed Sales targets. • Design, implement and manages sales forecasting, planning, and budgeting processes with high levels of accuracy and consistency • Create a winning atmosphere by effectively communicating the sales strategy and vision to all branches throughout the ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Cashier

Accountancy Jobs

334 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
Accountant

Accountancy Jobs

334 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Daily Payment preparation with complete attach & sign. • Daily Payment file filling. • Daily Payment entry in record book and transfer to finance. • Daily bank payment entry and check with bank statement. • Daily invoice checking as per assignment plan. • Daily Payment entry in MBC software. • Record for TT purchase / Earning Purchase / USD Purchase and report to Senior Account Manager. • Record for Kitchenware accessories & Stationery buying. • Go to check by Promotion material & Admin accessories. • ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Business Development Manager
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
11 ေန႔မ်ား
Channel Sales Drive
TMW Enterprise Limited
Yangon (Rangoon)
176 ေန႔မ်ား
IT Manager
Fair Deal Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
285 ေန႔မ်ား
Sales Manager
Tharaphu Soe Myint Company Limited
Yangon (Rangoon)
334 ေန႔မ်ား
Business Development Manager M/F  (1)
AA Medical Products
Yangon (Rangoon)
343 ေန႔မ်ား
Senior Admin & Accountant (ရဲမ ြန္တြ ြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္) F  (1)
Eastern Group of Companies
Bago Region
2 ေန႔မ်ား
AA Electronics Ltd. General Manager
AA Electronics Ltd.
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Deputy Sales & Marketing Manager
Sweety Home
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
E-Commerce Manager
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Corporate Communication Manager M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS