Jobs In Myanmar
Load...

Accounting Officer (Myawaddy, Myanmar) M/F  (1)

14.2.2019, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic
ကုမၸဏီ: KM Terminal and Logistics Limited
Industry
Distribution / Logistic
No of Employees
101-200
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
VISION
To be the leading Asia based logistics service provider.

MISSION
With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful.

CORE VALUES – VOICE
Value Creation
We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth.

Openness
We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation.

Integrity
Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company.

Commitment
As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations.

Excellence
We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance.

Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value.

As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe.

With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region.

Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions.

We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare.

Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers.

We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services.

Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
Job summary:

Accounting officer is responsible for overall under Accounting Receivable, Accounting Payable with other assignments from Assistance Finance and Accounting Manager.

AP Responsible:-

- Ensure compliance with corporate accounts payable policies, procedures, and controls.
- Petty cash holder and responsibilities petty cash voucher and reimburse expenses.
- Cash Management for operation smooth and control cash in Hand Amount. Prepare Cash in Hand Report
- To coordinate with Operations team in relation to PO for timely payment process.
- To process all invoices with correctness, correct approval and with no duplication
- Review all types of vendor invoices and expense reports for accuracy and completeness, including proper documentation and approval prior to payment.
- Prepare Payment Voucher with approval documents
- Perform day to day financial transactions including verifying, coding, classifying, computing, posting and recording accounts payable data in the Accounting System.
- Ability to handle AP inquiries and follow through to completion.
- Assist in monthly and annual sub-ledger and account closings and accounts reconciliation.
- Assist with tax reporting as needed.
- Maintain files and documentation thoroughly and accurately, in accordance with the Firm and Office policy and accepted accounting practices.
- Perform other duties and functions as assigned by accounting management.

AR Responsible:-

- Ensure that all type of invoicing and billing have been processed smoothly on time and correct
- Perform day to day financial and accounting transaction are properly recording
- Coordinate to solve disputes from customers.
- Call follow up customers for payment
- Maintain and organize support for customer remittances
- Maintain files and documentation thoroughly and accurately, in accordance with the Firm and Office policy and accepted accounting practices.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
Requirements;

1. Bachelor degree in accounting/finance (ACCA,B. Com, DIFR, LCCI Level (3))
2. At least 3-5 years of experience in Accounts Payable.
4. Age between 20 and 35 years.
3. Good understanding of tax rules and regulations, as well as Generally Accepted Accounting Standards/practices and IFRS
4. Must be able to read, write and speak English good level.
5. Accuracy and correctness of data and documents
6. Well organized with systematic and able to prioritize effectively.
7. Good negotiate skill
8. Proficient in Microsoft office “Excel/Word/Powerpoint” and experience in ERP would be advantages.

The preferred competencies :

- Can do attitude, open-minded, hardworking, high responsibility and a good team player.
- Good analytical skills, accuracy, and attention to detail with the ability to manage multiple priorities and be self-motivated.
- Good interpersonal and communication skills.
- Able to work under pressure.
- Planning and prioritize effectively.
- Integrity and honesty.

ဘာသာစကားမ်ား ၿမန္မာ (Excellent/ Native speaker)

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ Male/Female

အလုပ္တည္ေနရာ ေနရာေဒသ: Kayin State

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Accountancy Jobs
သက္ဆုိင္ရာ ရာထူးအမည္: Accounting
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 14/2/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Job summary: The Fleet Supervisor is responsible for managing, selecting and maintaining vehicles in order to keep deliveries and distributions on schedule and within its established budget. In order to succeed, fleet managers need significant experience and skills in operations, logistics and using software programs to monitor both fleets and drivers. Responsibilities: - Manage Transport day to day operation to ensure that all products are delivered on time - Prepare daily transport planning and maximize own fleet utilization - Ensure th ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

Asst. Fleet Manager M  (1)

Logistics & Supply Chain Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

For managing, selecting and maintaining vehicles in order to keep deliveries and distributions on schedule and within its established budget. In order to succeed, Operations managers need significant experience and skills in operations, logistics and using software programs to monitor both fleets and drivers. Direct activities related to dispatching, routing and tracking vehicles Need to arrange for selecting the right vehicles and maintaining them in good operating condition so that the company can meet delivery and distribution on schedul ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

Sales & Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for the sales and marketing for driving business revenue performance and development of the new business opportunity • Drive volume and revenue growth to meet or exceed agreed targets of department and to achieve revenue target • Forecast, analyze and design appropriate sales and marketing plan in all changes for logistics industries; Railways, • Containers, Warehouse and Transportation • Consult customers to monitor the quality of service they are receiving • Prepare action plan by individual as well as by team ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

1 ေန႔, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

For managing, selecting and maintaining vehicles in order to keep deliveries and distributions on schedule and within its established budget. In order to succeed, Operations managers need significant experience and skills in operations, logistics and using software programs to monitor both fleets and drivers. Direct activities related to dispatching, routing and tracking vehicles Need to arrange for selecting the right vehicles and maintaining them in good operating condition so that the company can meet delivery and distribution on schedul ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Job summary: Accounting officer is responsible for overall under Accounting Receivable, Accounting Payable with other assignments from Assistance Finance and Accounting Manager. AP Responsible:- - Ensure compliance with corporate accounts payable policies, procedures, and controls. - Petty cash holder and responsibilities petty cash voucher and reimburse expenses. - Cash Management for operation smooth and control cash in Hand Amount. Prepare Cash in Hand Report - To coordinate with Operations team in relation to PO for timely payme ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

CV Maker
Warehouse Operator & Data Entry M  (2)

Logistics & Supply Chain Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Receiving delivery of goods from supplies and Store goods appropriately. Check for damaged or missing items. Pick and pack and load orders for dispatch. Move stock around either by hand, using lifting equipment or a fork lift truck. Ensure delivery of materials to production lines in accordance with production standards. Input data regarding stock and inventory into a computerized system (KWMS). Keep accurate stock records and Carry out stock counts as and when required. Keep paperwork up to date. Ensure that all lifting and maneuvering ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Plan & manage for yard empty containers empty, receive and delivery. Management for equipment and internal transport. Planning for the daily activity in dry port. Achieve for the monthly and yearly KPI. Plan and manage for safety and security in dry port. The work assigned by the Operations Supervisor.
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Job summary: The Vehicle Forklift Is respond for support Operated forklifts to transport pharmaceutical materials between loading, unloading, processing and storage areas and keeping the working area clean and safety guidelines knowledge, teamwork, good communication skills, and attention to details. - Movement inbound Laden and empty containers to stack area. - Move products to storage locations. - Stack and store merchandise in appropriate places. - Prepare and stage skids for outbound shipments. - Assist with picking and packing. - ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Senior Application Support Specialist is responsible for provide services concerning installation, troubleshooting and develop the company application systems. Work closely with Regional IT Team in Bangkok to deliver the application services to the users including but not limited to installation, configuration, troubleshooting and solve application issues. Develop the applications or reports as assigned. Be a project member of the assigned project that support the operation of company Perform other duties and functions as assigned
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

TIP
Customer Service Manager M/F  (1)

Customer Service & Call Centre jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Responsibilities:  Lead and manage the CS Team to ensure they deliver an exceptional customer service in an operationally efficient way, as per agreed KPIs  Maintain any customer service and/or operational issues and proactively seeking, recommending and implementing resolutions and improvements  To represent the company as the contact person with the key customer  Monitor and maintain the company’s reputation and upholding the company’s values  Maintain good relationship and network connections among customers, suppli ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

TIP
Sale & Marketing Executive (Yangon) M/F  (1)

Customer Service & Call Centre jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Responsibilities: - To set up & develop individual marketing plan, selling product and service as ad hearing to company & management policy. - Achieve assigned business targets with dedicated sales performance. - Develop new clients and retain existing clients. - Prompt and accurate responses to all incoming queries. - Plan and attend to client meetings independently. - Handle quotations and negotiations effectively. - Proactive periodical Reports to management and provide solutions.
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

TIP
4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Responsibilities: - To set up & develop individual marketing plan, selling product and service as ad hearing to company & management policy. - Achieve assigned business targets with dedicated sales performance. - Develop new clients and retain existing clients. - Prompt and accurate responses to all incoming queries. - Plan and attend to client meetings independently. - Handle quotations and negotiations effectively. - Proactive periodical Reports to management and provide solutions.
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

TIP
4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Responsibilities: Responsible for the sales and marketing for driving business revenue performance and development of the new business opportunity Drive volume and revenue growth to meet or exceed agreed targets of department and to achieve revenue target Forecast, analyze and design appropriate sales and marketing plan in all changes for logistics industries; Railways, Containers, Warehouse and Transportation Consult customers to monitor the quality of service they are receiving Prepare action plan by individual as well as ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

TIP
4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Responsibilities:  Responsible for the sales and marketing for driving business revenue performance and development of the new business opportunity  Drive volume and revenue growth to meet or exceed agreed targets of department and to achieve revenue target  Forecast, analyze and design appropriate sales and marketing plan in all changes for logistics industries; Railways, Containers, Warehouse and Transportation  Consult customers to monitor the quality of service they are receiving  Prepare action plan by individual as we ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

Customer Services Manager M/F  (1)

Transport & Logistic jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Job summary: The Customer Service Manager is responsibilities for this role include managing and improving customer service standards and service quality. This role will manage the day to day provision of quality removals services and contribute to the achievement of meeting and exceeding customer expectations, reducing claims and reducing the incidence of customer complaints. Manage team to provide effective customer service for all internal and external customers as well as communicating effectively with team members. Responsibilities: ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Responsible for the sales and marketing for driving business revenue performance and development of the new business opportunity Drive volume and revenue growth to meet or exceed agreed targets of department and to achieve revenue target Forecast, analyze and design appropriate sales and marketing plan in all changes for logistics industries; Railways, Containers, Warehouse and Transportation Consult customers to monitor the quality of service they are receiving Prepare action plan by individual as well as by team for effective search o ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

TIP
10 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Accounting Officer Responsible: - • Petty cash holder and control cash for Operation/Warehouse and responsibilities petty cash voucher and reimburse expenses. • To process all Petty Cash Voucher with correctness, correct approval and with no duplication and check Ac/Code in ERP. • Review all types of expense reports for accuracy and completeness, including proper documentation and approval prior to payment. • Check petty cash documents for Related with Jobs from FMIS. • Run ERP System to make process for all expenses related wit ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

Sale & Marketing Manager M/F  (1)

Transport & Logistic jobs

19 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 800 - 2 Ks, Distribution / Logistic

Responsibilities: Responsible for the sales and marketing for driving business revenue performance and development of the new business opportunity Drive volume and revenue growth to meet or exceed agreed targets of department and to achieve revenue target Forecast, analyze and design appropriate sales and marketing plan in all changes for logistics industries; Railways, Containers, Warehouse and Transportation Consult customers to monitor the quality of service they are receiving Prepare action plan by individual as well as by ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

179 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

The Gate Clerk is to provide support to the gate operations and clerical support for the release and receipt of the containers. Inspection responsibilities of cargo, including checking documents, custom inspection, damages etc. Regularly communicating with the Operations Supervisor and reporting any issues in a timely manner Direct the customers to the appropriate yard locations for cargo release and discharge Offer every possible assistance to the truck drivers and agents, thereby facilitating effective gate operations Coordinate with the ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

Gate Inspector In/ Out M  (1)

Logistics & Supply Chain Jobs

179 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Job summary: Inspector Gate Out will respond for Inspects the Laden/empty containers before receiving and delivering in system. Follow up the SOP and LCL. Responsibilities: - Plan to the management the area of dry port, receiving & delivering Laden and Empty container. - Management for equipment and internal transport. - Overall services to all the customers. - Planning for the daily activity in dry pot. - Achieve for the monthly and yearly KPI. - Plan and manage for safety an ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

179 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

Close monitoring of the yard during the discharge to ensure that all the containers received and during the loading operation to ensure smooth feeding from the yard to the vessel minimizing re-handling in the yard. Checking of the stacks including empties in order to have a perfect preparation for the shipments. Controlling and planning the complete yard process order to achieve maximum productivity and efficiency. Create and maintain the yard setup and planning to maximum utilization of yard equipment. Check and support an accurate and ef ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

222 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Inspects area and buildings and other structures to determine functional systems and detect malfunctions and needed repair making notes and recommendations using a pre‐established check sheet. • Performs minor electrical maintenance to include but not be limited to replacement or repair of fixtures (e.g. wall switches and outlets, incandescent and fluorescent bulbs and tubes, ballast, sockets, fuses, minor appliances, cords, etc.) using appropriate hand, power and specialty tools. • Performs minor plumbing maintenance (e.g. replacem ...
VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers successful. CORE VALUES – VOICE Value Creation We create real value for our clients, employees and shareholders through innovative solutions, rewarding careers and financial growth. Openness We believe in true openness and transparency throughout our company. Our management actively encourages open communication and dialogue at every level of the organisation. Integrity Our business is built on integrity. We follow clear ethical guidelines and strictly enforce them throughout the company. Commitment As a service provider we are committed to the success of our clients. We are fully dedicated to all projects and assignments we take on. We are also committed to our employees’ career development and to meeting shareholders’ expectations. Excellence We believe in excellence and practice a continuous process of improvement and innovation.

The key strength of Kerry Logistics remains its people. We are committed to creating value for our employees through rewarding careers, workplace quality and work-life balance. Our people are self-starters with can-do attitude and entrepreneurial spirit. We strive to be proactive in meeting customers’ needs, providing innovative solutions that help them fully realise their business goals. From frontline handlers to the top seat in the boardroom, we employ team approach, where respect for one another is a fundamental value. As we continue to grow and expand, we constantly invest in the development of our people, building a winning team by recruiting industry professionals and young talent from a diverse range of cultural backgrounds.

Kerry Logistics is Asia’s premier logistics service provider. We offer end-to-end supply chain solutions for multinational corporations and international brands – from sourcing and manufacturing, to selling across the globe. With head offices in Hong Kong, we employ a far-reaching global network that stretches across six continents, and includes the largest distribution network and hub operations in the Greater China and ASEAN region. Kerry Logistics’ core business encompasses integrated logistics, international freight forwarding, express and supply chain solutions. We are the logistics partner of choice for many “Top 100” brands across a wide spectrum of industries – including fashion & lifestyle, electronics & technology, food & beverage, wine, FMCG, industrial & material science, automotive, and pharmaceutical & healthcare. Our expertise covers all categories of merchandise, non-merchandise, Point-of-Sale Materials (POSM), and more.

At Kerry Logistics, we place great importance on attracting and retaining high-quality staff, and are committed to nurturing individual careers. We believe in value creation for our employees; openness that gives consideration to all input; integrity to keep standards high and quality consistent; commitment to facing challenges together; and excellence in teamwork, innovation and improving our services. Diversity is our strength, so whatever your background, we welcome you to join Kerry Logistics and grow with us.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Accounting Officer (Myawaddy, Myanmar) M/F  (1)
KM Terminal and Logistics Limited
Kayin State
2 ေန႔မ်ား
Safety Officer
Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.
Yangon (Rangoon)
Today
Fleet Supervisor (Myawaddy, Myanmar) M/F  (1)
KM Terminal and Logistics Limited
Kayin State
Today
Telecom Logistic Warehouse Officer
YOUNG INVESTMENT GROUP CO., LTD
Yangon Region
1 ေန႔
Guest Relations Officer
Aquamarine Ecotourism Development Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Group Chief Human Resource Officer
Global Grand Group of Companies
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Network Officer
DAWN Microfinance
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Customer Service & Information Officer
George English Training Centre
Yangon Region
2 ေန႔မ်ား
Accountant (Head of Myanmar Office) M/F  (1)
Kruger Ventilation (Myanmar) Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
O&M Officer, NOC
i engineering Myanmar Ltd
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS