Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: RMA MYANMAR
Job Category
Trading
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”We are looking forA Leader in Global Business Solutions

Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services.

Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance.

RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services.

RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
Office Premises
• Supervise the upkeep and maintenance of the office and KBA grounds.
• Liase with Inya Lake Engineering Team for maintenance such as AC units, restroom facilities, printers, etc.
• Ensure the outsourced office maids are provided a weekly cleaning schedule – follow-up to ensure it is being followed. Cleaning schedule should include the inside offices as well as the outside grounds.
• Supervise leasing tracking for all office facilities
• Supervise leasing tracking for all employee apartment rentals

• Supplies

• Work with local suppliers to have a consistent delivery of office materials to include kitchen supplies and stationery. Study usage on a monthly basis to reduce wastage.

• Contact local suppliers to negotiate monthly billing service to reduce time wasted on one-off payments.

• Work with each BU and study their needs for supplies to assist with smart ordering.

• Work with local real-estate agents that can provide a preferred supplier rate.

• Take ownership of providing competitive quotes to manage costs effectively


Vehicles

• Oversee the management of scheduled and unscheduled maintenance of pool vehicles
• Liaise with insurers when there is an accident.
• Report any accidents to the HR & Admin Manager immediately. May be required to report accidents to the local authorities if the incident requires it – meet with HR & Admin Manager prior to raising any incident to the police.
• Supervise B2B contract with Max Energy for fuel control. Set up a monthly invoice service for fuel.
• Ensure that vehicles are cleaned regularly. Ensure that the drivers and passengers know the rules for vehicle usage, i.e. seatbelts must be worn at all times, smoking and betel are prohibited, and not to be used for personal use.
• Source, procure, and maintain safety equipment for vehicles, road triangles, first aid kits, warning flairs.
o Health and Safety
• Regularly test and maintain the fire alarms/smoke detectors.
• Develop and communicate an evacuation plan for all employees. Hold regular fire drills.
• Develop an emergency contact matrix and communicate this to all members of staff. Ensure this is updated monthly.

Travel Arrangements

• Ensure all travel arrangements are made ahead of time and that requests follow procedure.
• Manage the travel books through members of your team.
• Ensure visas are applied for with proper documentation when required.
• Advise expats of the visa requirements and send regular updates regarding work permits, residence permits, and multiple entry visas by staying up-to-date with Myanmar legislation.
• Induction
• Manage induction process to ensure that new comers are prepared with business cards, desk space, employee cards and other necessities to start work.

Management

• It is important to note that the Admini Supervisor is not solely responsible for all above mentioned duties. It is important to delegate and supervise the team effectively.
• Plan and manage junior members of the Admin team so that they can use their time and abilities to the greatest potential.
• Develop strong working relationships with people in the team as well as those in other departments. Always remember that Administration is an internal service and the customers are our colleagues.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Any graduate / Diploma in Business Management preferable
• At least 3 years of experience in office administration field
• Must be pro-active, self-motivated and possess a “can-do” attitude
• Ability and track record of success leading and supervising a team
• Strong command of written and spoken English and Burmese
• Ability to manage time effectively a must

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/ Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Mayangon, Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Admin, Secretarial & PA jobs
Company Industry: Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 28/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Plumbing & Sanitary Cad Engineer

Engineering & Technical jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Realize site inspection, project specifications and drawings analysis. • Raise request for information (RFI's) if there are conflicts between drawings and specs. Able to simply problems and evaluate them systematically. • Execute with the design office the detail design including hydraulic, static pressure calculation and final selection of equipment. • Prepare construction document to be forwarded to the site including bill of quantities of equipment, construction drawings and technical specifications & Equipment documentatio ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Assistant Procurement Officer (Buyer/Mechanical)

Purchasing/Material Management Jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Sourcing new suppliers • Researching potential vendors • Comparing and evaluating offers from suppliers • Negotiating pricing and contract terms of agreement • Liaise with technical team for verification of product specification • Prepare and process purchase orders (PO) with approved suppliers/subcontractors. • Track orders and ensure timely delivery • Enter order details (e.g. vendors, quantities, prices) into internal databases • Maintain updated records of purchased products, suppliers , delivery inf ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Administration Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

Office Premises • Supervise the upkeep and maintenance of the office and KBA grounds. • Liase with Inya Lake Engineering Team for maintenance such as AC units, restroom facilities, printers, etc. • Ensure the outsourced office maids are provided a weekly cleaning schedule – follow-up to ensure it is being followed. Cleaning schedule should include the inside offices as well as the outside grounds. • Supervise leasing tracking for all office facilities • Supervise leasing tracking for all employee apartment rentals • Supp ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Procurement and Logistic Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• To manage and respond all shipping technical support to management and other related divisions. • To ensure all controls, policies and procedures (Import duty, Tax, Supplier evaluation, contract, Handling of Payments, Domestic and International Logistics etc) are followed. • To organize and manage the work of subordinate staff to ensure that the work is accomplished in a manner consistent with company requirements. • To monitor spending to ensure that expenses are consistent with approved budgets. • To respond efficient levels o ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

260 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• PREPARE AND SUBMIT ALL MEP TESTING AND COMMISSIONING METHOD STATEMENTS INCLUDING TESTING DOCUMENTS. • COORDINATE WITH THE COMMISSIONING ENGINEER & ENSURE THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED COMMISSIONING PLANS IN ADDITION TO OVERSEEING THE PREPARATION OF COMMISSIONING SCHEDULES. • CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF A LOGICALLY LINK TESTING & COMMISSIONING PROGRAM AS PART OF THE OVERALL PROJECT CONSTRUCTION. • REVIEW REPORT GENERATED BY COMMISSIONING ENGINEERS AND PROVIDE SUPPORTS AND TECHNICAL GUIDANCE AS AND WHEN REQUIRED. ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

CV Maker
Junior Quantity Surveyor (M&E Project)

Engineering & Technical jobs

261 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Review the issued For Construction drawings for any discrepancies against the Tender drawings that could be considered a variation works. • Prepare Quantity take off and all the necessary measurements, details and other technical data for quantity surveying works. • Preparation of variations order works claim that may arise as the project progresses. • To monitor all changes/variations to the project scope, timely initiate requests for Engineer’s instruction and maintain variation log. • Raising interim Payment application to ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

IT Officer

IT/Computing Jobs

261 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Provide fast and efficient IT support to employees • Provide IT support on-site, telephone and online supports to offices and stores • Keep IT related documents as ITM standards, Asset Management • Coordinate and update with local IT team • Keep records of issue resolutions for: printers, UPS’s, networks and end users. • Able to work in non-business hours and weekends, Shift and on-call work may be required. • Prepare new workstations, printers, UPS’s and communications devices including POS system setup, maintenance, ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Testing & Commissioning Manager

Business Management Jobs

277 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ENSURE THAT ALL HEALTH & SAFETY AND PRECAUTIONARY REQUIREMENTS AND PROCEDURES ARE FOLLOWED DURING THE TESTING AND COMMISSIONING PROCESS. • LIASE WITH THE CLIENT FACILITY MANAGEMENT TEAM AND MANAGE THE PREPARATION OF THE CLIENT TRAINING PROGRAMME. • ATTEND, HOLD REVIEW MEETINGS WITH THE CLIENT ON A REGULAR BASIS. • MANAGE THE PREPARATION AND PRODUCTION OF THE PROJECT OPERATION AND MAINTENANCE MANUALS.
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Junior Purchasing Officer

Purchasing/Material Management Jobs

277 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Contact suppliers/subcontractors in regards of administrative documents and coordinate for accounts payable to pay suppliers. • Prepare and record payment requests (AFP) and coordinate with the Accounting department. Resolve payment issues when necessary. • Ensure that appropriate procurement administrative documents are recorded in accordance with the SOP. • Maintain files both soft and hard copy, and keep an updated database for the work of the team. • Adaptability with team members and department head to complete other ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Plumbing & Sanitary Cad Engineer

Engineering & Technical jobs

278 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Prepare construction document to be forwarded to the site including bill of quantities of equipment, construction drawings and technical specifications & Equipment documentation. • Pay attention on deadline submissions of shop drawings and produce shop drawings on time. • Monitor for any revisions on drawings such as PF, Plumbing and Sanitary drawing, architectural and structural drawings.
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Electrical Site Engineer (M&E)

Engineering & Technical jobs

278 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• TO PROVIDE TECHNICAL SUPPORT TO THE SALES TEAM IN THE NEGOTIATION OF THE CONTRACT. • TO LIASISE WITH THE DESIGN OFFICE THE DETAILS DESIGN INCLUDING SINGLE LINE DIAGRAM, LOAD CALCULATION, DISTRIBUTION AND PANEL BOARDS SCHEMATIC DIAGRAMS, SIXE CABLE AND WIRING LAYOUT, IFNAL SELECTION OF EQUIPMENT. • TO PREPARE CONSTRUCTION DOCUMENT TO BE FORWARDED TO THE SITE INSCLUDING BILL OF QUANTITY OF EQUIPMENT, CONSTRUCTION DRAWINGS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS. • TO PERFORM OTHER RELEVANT TASK AS REQUIRED BY THE PROJECT MANAGER.
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Assistant Manager (Sales/ Distribution)
I.E.M Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Regional Sales Manager M/F (2)
M9 Public Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Chief Executive Office ( Trading)
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Chief Auditor
Min Zar Ni Group of Companies
Yangon (Rangoon)
6 ေန႔မ်ား
Branch Manager (Thanlyin)
Royal A to Z Holdings Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
84 ေန႔မ်ား
Chief Accountant F  (2)
W.H.K Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
116 ေန႔မ်ား
Housekeeping Supervisor
KT Group
Yangon (Rangoon)
175 ေန႔မ်ား
Senior Designer
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
179 ေန႔မ်ား
Marketing Executive
Golden Petals
Yangon (Rangoon)
204 ေန႔မ်ား
Graphic Designer
Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
211 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS