Jobs In Myanmar
Load...

Business Development Manager

6.8.2019, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training
ကုမၸဏီ: WEBS College
Job Category
Education / Training
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Our vision

--------------

Our aim is to help students of different backgrounds to build a better career and thus a better Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education.

Our mission

-------------------

We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education.

We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world.

We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network.

Our products

-----------------

Our products include MBA, UK diplomas and English courses.
A brief story

-------------------

Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• ေက်ာင္းရွိ ဆရာမ်ားထံမွ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု သင္ျကားနည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ master အဆင့္ သင္ၾကား ရန္ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• MBA ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ MBA မဟုတ္ေသာ အျခားေသာ Business ဘာသာရပ္အထူးျပဳ ေသာ Master ဘြဲ႕ရသူမ်ား လည္းေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။
• Business Development ပိုင္း အေတြ႕ အၾကံဳ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ရွိရမည္။ ( အေတြ႕အၾကံဳ မရွိေသးေသာ master ျပီးထားေသာ fresh graduate မ်ားလည္းမိမိ ကိုကို မိမိ ယံုၾကည္မႈ ရွိလ်င္ေလ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳ ရွိမႈကို တန္ဖိုးထားေသာ္လည္း အလုပ္အေတြအၾကံဳ မရွိေသးသူမ်ားထဲတြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသူမ်ားရွိ သည္ကိုယံု ၾကည္ပါသည္။
• customer care assistants team တစ္ခုကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမည္။
• ေက်ာင္းရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း, ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း, စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း operations မ်ားကို
ေခ်ာမႊတ္စြာလည္ ပတ္မႈအားတာဝန္ယူေဆာင္ရႊက္ရမည္။
• MBA ေက်ာင္းသားမ်ားကို guide သေဘာသင္ျပေပး ရမည္။ Guide လုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္းမွ လိုအပ္သလို train ေပးမည္။ MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအား support ေပးရမည္။
• စာသင္ၾကားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိရန္မလိုပါ။ ( ရွိလ်င္ဦးစားေပးမည္။)
• ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို (အားလံုးျဖစ္ရန္မလို) မိမိ master လုပ္စဥ္က ေလ့လာေအာင္ျမင္ျပီးျဖစ္ရမည္။ ၎ subjects မ်ားကို MBA ဆရာမ်ားကဲ႕သို႕ သင္တတ္ရန္မလိုပါ။ ၎ ဘာသာရပ္မ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ဝင္ေရာက္၍ သင္ယူေလ့လာရမည္ျဖစ္ျပီး ဝါရင့္ပညာရွင္ MBA ဆရာမ်ားက အပတ္စဥ္သင္ၾကားထားသည္မ်ားကို MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအား Guide သေဘာ ျပန္သင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ Accounting & Finance ပိုင္း subject မ်ား အထူးျပဳ က်ြမ္းက်င္မႈ ရွိရန္မလို။ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကို အထူးျပဳ က်ြမ္းက်င္ရန္မလို။
• Accounting
2) Entrepreneurship & Creativity
3) Financial Management
4) Project Management
5) Marketing Management
6) Human Resources Management
7) Strategic Management
8) Managerial Economics
• MBA ဆရာမ်ားအား ေကာင္းစြာ လိုအပ္ေသာ academic support ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
• Sales & Marketing အေတြ႕အၾကံဳ ရွိရန္ မလိုေသာ္လည္း ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
• English စာ advanced level ရွိရမည္။ (လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္မွတ္ျပႏိုင္ရုံမဟုတ္ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ရမည္)
• ျမန္မာစာ စာလံုးေပါင္းမွန္ေအာင္ ေရးႏိုင္ရမည္။
• Computer သံုးနိုင္၍ Microsoft office ကိုက်ြမ္းက်င္ရမည္။ (Words, Excel, Powerpoint) (သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္သာရွိ၍ လက္ေတြ႕ အသံုးမခ်ႏိုင္သူမျဖစ္ေစရ)
• ျမန္မာ အဂၤလိပ္ စာရုိက္နိုင္ရမည္။
• Email, Internet ေကာင္းစြာသံုးႏိုင္ရမည္။
• Internet ကိုအသံုးျပဳ ၍ အခ်က္အအလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္လိုရွာေဖြႏိုင္ရမည္။
• Internet ႏွင့္ computer ကို ေန႕စဥ္ဘဝတြင္ အျမဲထိေတြ သံုးစြဲေနသူျဖစ္ရမည္။
• Facebook သံုး၍ customer care ေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• MBA ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ study tour မ်ားကို စီမံေဆာင္ရႊက္ေပးရမည္။
• ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ပြဲမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာပြဲမ်ားကို စီမံေဆာင္ရႊက္ ႏိုင္ရမည္။
• မိမိမလုပ္ဖူးေသာ အရာမ်ားအားျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းရွိရမည္။
• Business Development Manager ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ျခားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အလုပ္မ်ားလဲ လိုအပ္လ်င္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
• အစမ္းခန္႕ (၃) လ ရွိမည္။
• bond (1) ႏွစ္ ႏွင့္ (3) လ ရွိမည္။
• ရည္ရွည္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• လစာ ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္
-------------------------
• အေျခခံလစာအား ညႈိႏႈိင္းမည္ျဖစ္သည္။
• Very attractive incentive system စြမ္းေဆာင္ရည္ေပါ ္မူတည္၍ လစဥ္ incentive bonus 500,000 မွ စ၍ (no upper limit) အကန္႕အသတ္မရွိ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး interview အဆင့္ေရာက္လွ်င္ ရွင္းျပမည္ျဖစ္သည္။
• အလုပ္ရွင္သည္ အမွန္တစ္ကယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းသူအား ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းအား ယံုၾကည္လက္ခံ ထားသူျဖစ္ျပီး win-win policy
ခ်မွတ္ထားပါသည္။
• ေက်ာင္းရွိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား, IQN UK single subject business diploma အတန္းမ်ားကို လုပ္သက္ (၆) လျပည့္လွ်င္အခမဲ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။
• လုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ျပည့္လ်င္ WEBS ရွိ MBA သင္တန္းေၾကး ၏ 75% အားေက်ာင္းမွ စိုက္ထုတ္ေပးမည္။
• Bond (2) ႏွစ္ ႏွင့္ (3) လ ထိုးလ်င္ WEBS ရွိ MBA အား သင္တန္းေၾကး 100% အားေက်ာင္းမွ စိုက္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ MBA ကို ခ်က္ခ်င္းပင္
free တက္ခြင့္ေပးမည္။
• MBA ႏွင့္ အျခားေသာ course မ်ား free ေပးတက္ သည့္အတြက္ လုပ္ခအား ႏွိမ္ေပးျခင္း ျပဳ မည္မဟုတ္။
• အလုပ္သမားဥပေဒ ႏွင့္အညီ ခြင့္ခံစားခြင့္ရွိမည္။

အလုပ္တည္ေနရာ No.21/23 (E4), Hledan Road, The street next to J'Donts, Hledan, Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Business Management Jobs
Company Industry: Education/Training
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 6/8/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Customer Care Assistant

Customer Service & Call Centre jobs

45 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• customer care assistant ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း အျခားေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အလုပ္မ်ားလဲ လိုအပ္လ်င္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
Our vision -------------- Our aim is to help students of different backgrounds to build a better career and thus a better Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education. Our mission ------------------- We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education. We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world. We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network. Our products ----------------- Our products include MBA, UK diplomas and English courses.

.

A brief story ------------------- Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.

.

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

45 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Developing and executing a comprehensive marketing plan meeting and/or exceeding sales lead targets within the set marketing budget • Working with outside agencies and freelancers regarding the design and development of marketing collateral (both printed and on screen) and events • Planning and implementing effective campaigns (online and off-line), events and media planning • Setting up and running effective competitors and market intelligence system to guarantee in-depth environmental analysis • Building a strong and positive ...
Our vision -------------- Our aim is to help students of different backgrounds to build a better career and thus a better Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education. Our mission ------------------- We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education. We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world. We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network. Our products ----------------- Our products include MBA, UK diplomas and English courses.

.

A brief story ------------------- Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.

.

Weekend English Teacher

Education, Childcare & Teaching jobs

45 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• General English ႏွင့္ Academic English ကိုသင္ၾကားႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
Our vision -------------- Our aim is to help students of different backgrounds to build a better career and thus a better Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education. Our mission ------------------- We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education. We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world. We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network. Our products ----------------- Our products include MBA, UK diplomas and English courses.

.

A brief story ------------------- Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.

.

Business Development Manager

Business Management Jobs

45 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• ေက်ာင္းရွိ ဆရာမ်ားထံမွ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု သင္ျကားနည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ master အဆင့္ သင္ၾကား ရန္ရည္မွန္းခ်က္ရွိသူမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။
Our vision -------------- Our aim is to help students of different backgrounds to build a better career and thus a better Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education. Our mission ------------------- We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education. We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world. We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network. Our products ----------------- Our products include MBA, UK diplomas and English courses.

.

A brief story ------------------- Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.

.

Centre Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

45 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• small customer care assistants team တစ္ခုကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမည္။ • ေက်ာင္းရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း, ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း, စသည့္ ေက်ာင္းတြင္း operations မ်ားကို ေခ် ...
Our vision -------------- Our aim is to help students of different backgrounds to build a better career and thus a better Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education. Our mission ------------------- We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education. We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world. We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network. Our products ----------------- Our products include MBA, UK diplomas and English courses.

.

A brief story ------------------- Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS