Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Shop.com.mm
Job Category
Retail / Wholesale
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Shop.com.mm

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
● Manage process documentation and facilitate teams training
● Initiate continuous improvement initiatives with Logistic Managers
● Synchronize processes across the BPOs team
● Identify and evaluate Logistic investments required for the process
● Monitor and report process performance through KPIs
● Evaluate and troubleshoot process issues (data collection, data analysis, and process observations, etc…)
● Manage operational problems escalation across the teams
● Internal: BPO team, logistic teams, transport team, project managers, customer and seller support
● External: Sellers and Third-Party Logistics

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
● Experience in E-commerce or transport B2C (not mandatory)
● First experience in Logistic (min 1 year) or relevant internship (min 6 months)
● Hardworking individual with outstanding academic performance


ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ Junction City Office Tower, level 6 (unit 1 & 10 No. 3/A corner of Bogyoke Aung San Road and, 27th St, Yangon 11201
ေနရာေဒသ: Yangon Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Business Development jobs
Company Industry: Retail/Wholesale
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 6/9/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Logistic Assistant

Logistics & Supply Chain Jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
Customer Service Executive

Customer Service & Call Centre jobs

18 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Handling walk-in customers and Sellers’ inquiries • Aligning with Logistics for processing of orders • Learning Shop software systems and understanding the processes • Communicating with customers and give updates on orders as well as assist with customer queries and complaints • Guiding customers throughout their order journey
.

.

Shop.com.mm

.

Junior Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

24 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Analyzing data to identify and define agents list , stores list and marketing datas ● Following up to store owners and daily feedback report ● Setting up and reach out marketing materials to stores ● To acquire potential clients for bulk order ● Wholesaling ● Communication with clients to keep relationship ● Social Media communication and problem solving ( Facebook , Viber ) ● Coordination internal marketing and an organization’s culture • Daily , Weekly, Monthly reporting to line manager • Active store rate , S ...
.

.

Shop.com.mm

.

Sortation Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

35 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Lead the Sortation team in regional hub to sustain business growth and improve logistic efficiency ● Manage the Sortation team (planning, identify needs, give objectives, debrief KPIs, organise training) ● Guaranty the Sortation efficiency and work with BPOs to ensure continuous improvement ● Debrief Sortation KPIs with Hub Manager and BPOs KPI 1. Global Operations KPIs 2. Hub’s KPIs 3. Hub’s Sortation KPIs 4. Team attendance, skills and turnover Internal: logistic team, hub manager, BPO team External: suppliers
.

.

Shop.com.mm

.

35 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Developing engaging, creative, innovative contents which enlighten audiences and promote brand-focused messages align with company’s marketing strategy • Building and maintaining company’s social media presence • Leading social media marketing team for the effective and efficient work flow and processes • Coordinating with online marketing team, content team and other internal departments to develop social media timelines coinciding with marketing campaigns • Developing social media performance reports • Evaluate emerging ...
.

.

Shop.com.mm

.

CV Maker
Hub Logistics Manager (Naypyitaw)

Logistics & Supply Chain Jobs

35 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Hire and manage First Mile, Sort and Last Mile operators and riders • Organise reception and shipment of linehauled packages to other hubs • Receive Sellers drop off and organise customers pick up in the hub • Plan, organise and optimize riders and fleet resources with central team • Guaranty the hub efficiency and work with BPOs to ensure continuous improvement • Debrief hub main KPIs with First Mile, Sort, Last Mile managers and BPOs
.

.

Shop.com.mm

.

Taxation Associate

Audit & Taxation Jobs

41 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Oversee the complete finance needs of the logistics and warehousing department • Handle monthly tax payments (CGT, CT etc) • Regularly meet tax a • Prepare and submit quarterly and annual assessments • Supervise the taxation team • Responsible for tax audits, monitoring etc • Responsible for all tax related compliance including filing of Income tax and monthly returns • Responding to tax notices • Ensure proper tax is withheld from payments being made • Liaison with Tax consultants and providing them with adequate ...
.

.

Shop.com.mm

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Core responsibility is to edit product photos according to provided guidelines with high quality. • Bring Creativity & innovation: Come up with new ideas to make product photos look attractive, informative and help customers to easily make buying decisions. • Also should be able to make designs for website banners • Competitive analysis of other Fashion, Tech websites • To manage more than one design brief at a time • Works on a variety of products • Thinking creatively to produce new ideas and concepts • Deter ...
.

.

Shop.com.mm

.

Guided Shopping Analyst

Sales & Business Development jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Shop is looking for a guided shopping analyst to create a better shopping experience on our app. As the name suggest, the guided shopping analyst is to make sure user can navigate our app very easily and find what he came for. • Understanding the sellers and user behavior is key in guiding people to the right place at the right time. • The analyst will be in charge of site search, site-real-estate and storepages to create a better shopping experience for incoming users • Owner of platform and best UI practices • Module performa ...
.

.

Shop.com.mm

.

Sales Consultant

Sales & Marketing Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Focus on Key Account sellers • Monitor sales channels • Produce content for Sales campaigns with Acquisition Team • Track and report daily signups through Sales Campaigns • Prepare Sales and Marketing material/ Sales accounts • Develop offline activities and visits to sellers • Achieve Sales Target • Manage Sales Channels • Build and maintain Sales Leads • Weekly and Monthly Sales Reporting
.

.

Shop.com.mm

.

HR Operations Senior Associate -Payroll

HR,Training & Recruitment jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• HR Operations Senior Associate is responsible for overall payroll management on daily & monthly basic. Other compensation & Benefits management eg. CB Group Life Insurance. • Ensuring all monthly transactions are processed efficiently • Collecting, calculating, entering data for monthly payroll • Compiling summaries of personal income tax, leaves, SSB • Developing ad hoc financial and operational reporting as needed • Resolving payroll discrepancies • Maintaining payroll operations by following policies and proced ...
.

.

Shop.com.mm

.

Seller Support Associate

Sales & Marketing Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Answer incoming/outgoing calls • Resolve customer complaints • Identify and escalate issues to supervisors • Provide service information to customers • Route calls to appropriate resources • Document all call information according to standard operating procedures • Follow up customer calls where necessary • Complete call logs and reports
.

.

Shop.com.mm

.

BI And Reporting Specialist (SQL)

Admin, Secretarial & PA jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Shop is looking for an BI developer to develop dashboards and analyse trends on Shop platform. E-commerce is made of assortments, buyer, sellers, promotion, various business area (marketplace, retail, imports). Understanding the sales performance of each area against other various factors such as traffic, promotions, vouchers is key to grow the business. • The performance analyst must understand sales trend, user trend, various causal relationships to give advice on growth pace, churn, run-rates which is crucial in e-commerce strategy ...
.

.

Shop.com.mm

.

Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Monitor seller communication channels • Monitor seller engagement activities • Collaboration with internal departments on campaigns • Develop Online/offline activities • Set up affiliate programs • Presence in trade shows and conferences • Implement seller engagement strategies with collaboration from Regional team • Grow seller base while increasing engagement for active sellers • Manage Shop University Users and Growth
.

.

Shop.com.mm

.

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Responsible for campaign effectiveness and campaign conversion rate and owner of price offering strategy Setting and carrying out online sale campaign strategies ● Owning and optimizing campaign layouts for easy navigation and maximize customer engagement ● Crafting campaign concepts and mechanics jointly with category managers ● Executing the campaigns onsite ● Optimizing category pages based on analytics (click-through-rate, heatmaps, etc.) ● Execute and coordinate A/B testing schedules in order to drive onsite optimization ...
.

.

Shop.com.mm

.

HR&Admin Associate

HR,Training & Recruitment jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

HR&Admin Associate is responsible for Admin tasks on daily basic, Talent attraction and Employer Branding. • Supporting interview together with talent attraction team • Prompt services to all the employees in order to have highly engaged employees • Ensure on-boarding process are implemented and communicated with all department appropriately • To support where appropriate on HR & Admin projects • Handle day to day Administration tasks KPI • Accuracy of data provided • Effectiveness of communication • Job Kn ...
.

.

Shop.com.mm

.

Sortation Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
Acquisition Manager

HR,Training & Recruitment jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• The Successful candidate will lead the overall seller acquisition portion of the business. He/she main job is to meet the monthly team target for seller onboarding acquisition. He/she needs to be on top of the entire acquisition process for initiating, to negotiating to conversion to become a committed sellers. Maximise seller signups and assortment through developing sales strategies by promoting services. He/She will lead a team of Sales Consultants to implement sales campaigns to increase seller base. He/She shall have full understanding ...
.

.

Shop.com.mm

.

Category Consultant

Sales & Business Development jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● You are the bridge between Shop and the external sellers. Your primary job is to translate strategic direction, operational standard to sellers. You are excepted to manage a strong portfolio of sellers. Through which, you are required to obtain key assortments, price, promotion and partnership that will support the overall category and commercial goal for the business. ● Report to category manage to align on strategic direction ● Acquire Tier 1 sellers who requires your network and connections ● Assist Acquisit ...
.

.

Shop.com.mm

.

Campaign Manager

Marketing & PR jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Shop.com.mm is the leading online marketplace in Myanmar with over 250,000 products and thousands of sellers. • Campaign Manager is part of Traffic Operations department to generate daily sales uplift and excitement of the assigned category (FMCG, Electronics, Fashion or Lifestyle) by creating promotional campaigns which usually include a price drop on certain products • Campaign Manager will work very closely with category manager to create a robust monthly campaign calendar where user will feel like there is something going on eve ...
.

.

Shop.com.mm

.

Customer Service Agent

Customer Service & Call Centre jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Customer service Agent communicate to customers by providing helpful information, answering questions, handling customer complaints and manage difficult situation. Also, the front line of support for customers to ensure that customers are satisfied with Shop service. • Learning Shop software systems and understanding our processes • Communicating digitally, using email and messaging services to explain our processes and give updates on orders as well as assist with customer queries and complaints • Working with your colleagues to ...
.

.

Shop.com.mm

.

Internship

Admin, Secretarial & PA jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Shop is looking for young and dynamic individuals for internship to work in the challenging environment. Fresh Graduates with creative ideas and who are willing to explore a career opportunity with us are welcome to apply. Are you a job seeker having a hard time searching for a job because you are inexperienced yet…? • Are you a fresh graduate aspiring to develop your skillset at a global organization…? • If you can be a part of defining history at the largest E-commerce company in Myanmar with limited or no experience, …? ...
.

.

Shop.com.mm

.

Video Editor

Media,Digital & Creative jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Proven work experience as a video editor • Solid experience with digital technology and editing software packages (e.g. Avid Media Composer, Lightworks, Premiere Pro, After Effects and Adobe Photoshop ) • Demonstrable video editing ability with a strong portfolio • Thorough knowledge of timing, motivation and continuity • Familiarity with special effects, 3D and compositing • Creative mind and storytelling skills • University Graduate • Motion Graphic design Knowledge (Preferable)
.

.

Shop.com.mm

.

Traffic Conversion Manager

Merchandising Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Shop.com.mm is the leading online marketplace in Myanmar with over 250,000 products and thousands of sellers. • Role of Traffic Conversion Manager is to oversee the overall conversions of the site by deal curation and building purchase channels by channels. Shop has over 200,000 products, the manager has to come up with a product curation strategy to make sure traffic channels (Flash Sale, Wholesale, Collections) are being converted in the highest way possible. In other words, the manager is to make sure people see what they come for and ...
.

.

Shop.com.mm

.

Onsite Manager

Business Management Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Operate the user friendly in-house Alibaba CMS building customized landing page as SHOP is running a lot of promotional campaigns to attract and convert user- Coordinate the wire • frame and graphic requirements to build pages in time before the campaign starts and study the user clicking behavior after the campaign ends. • Consult and propose wire frames based on user behavior • Complete building pages and putting up product ahead of the campaign dates • Operate the in-house Alibaba CMS • Communicate with regional team on ...
.

.

Shop.com.mm

.

Hub Logistics Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Hire and manage First Mile, Sort and Last Mile operators and riders • Organise reception and shipment of linehauled packages to other hubs • Receive Sellers drop off and organise customers pick up in the hub • Plan, organise and optimize riders and fleet resources with central team • Guaranty the hub efficiency and work with BPOs to ensure continuous improvement • Debrief hub main KPIs with First Mile, Sort, Last Mile managers and BPOs
.

.

Shop.com.mm

.

Guided Shopping Manager

Sales & Marketing Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Shop is looking for a guided shopping analyst to create a better shopping experience on our app. As the name suggest, the guided shopping analyst is to make sure user can navigate our app very easily and find what he came for. • Understanding the sellers and user behavior is key in guiding people to the right place at the right time. • The analyst will be in charge of site search, site-real-estate and storepages to create a better shopping experience for incoming users • Owner of platform and best UI practices • Module ...
.

.

Shop.com.mm

.

Logistics Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

●Supervise ground fleet ●Manage productivity and Actions of team ●Design optimal routes around Yangon for first or last mile deliveries ●Recruit, train, encourage and control a diverse and growing fleet of riders, directly managing up to 30 people. ●Control and supervise the daily plans ●Receive complaints and resolve problems ●System backlogs monitoring ●Ad-hoc task from Line Manager
.

.

Shop.com.mm

.

Business Process Owner

Sales & Business Development jobs

43 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

● Manage process documentation and facilitate teams training ● Initiate continuous improvement initiatives with Logistic Managers ● Synchronize processes across the BPOs team ● Identify and evaluate Logistic investments required for the process ● Monitor and report process performance through KPIs ● Evaluate and troubleshoot process issues (data collection, data analysis, and process observations, etc…) ● Manage operational problems escalation across the teams ● Internal: BPO team, logistic teams, transport team, proje ...
.

.

Shop.com.mm

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
METRO Wholesale Myanmar Ltd Assistant Accountant Sales Ledger
METRO Wholesale Myanmar Ltd
Yangon Region
8 ေန႔မ်ား
Sales & Marketing Staffs ( North Dagon )
Premium Home Co.,Ltd
Yangon Region
28 ေန႔မ်ား
Store Boy
Capital Hyper Market
Yangon Region
31 ေန႔မ်ား
Business Process Owner
Shop.com.mm
Yangon Region
43 ေန႔မ်ား
Chef
Amazing Myanmar Group
Yangon Region
49 ေန႔မ်ား
Junior Stock Audit
Sein Gay Har Super Center(Pyi Street)
Yangon Region
58 ေန႔မ်ား
Makro Myanmar QC Staff
Makro Myanmar
Yangon Region
70 ေန႔မ်ား
Business Development Executive M/F  (5)
GL Global Market (Myanmar) Co., Ltd.
Yangon Region
1 ေန႔
Business Development Executive M/F  (3)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
Software Business Analyst M/F  (2)
Berakah Peneil Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
1 ေန႔
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS