Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: PFE Company Limited
Job Category
Construction / Building
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
• အရက္ေသစာေသာက္စားမႈကင္းရွင္းရမည္။
• ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပလည္ေကာင္းမြန္ရမည္။
• အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိရမည္။
• Driver (အိမ္စီးကားေမာင္းရန္)

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• ရည္ရည္မြန္မြန္ရွိရမည္။
• ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေကာင္းမြန္စြာေမာင္းႏွင္နိုင္ရမည္။
• ယာဥ္ေမာင္းကၽြမ္းက်င္ရမည္။
• ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူဦးစား ေပးမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ No. (T-33), Arnandar Pagoda Street, Maykha Housing, Thingangyun Township, Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Driver, Security & Cleaning jobs
Company Industry: Construction / Building
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 1/6/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Head Of HR

HR,Training & Recruitment jobs

338 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Manage the administration of HRM corporate policies • Oversee recruitment and selection • Oversee the performance management process. • Oversee the training and talent development programs. • Support other managers in training new staff on job details. • Excellent interpersonal skills, leadership skills and analytical skills.
Content Writer

Media,Digital & Creative jobs

338 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Able to create creative content and translate from English to Myanmar to catch audience • Able to manage the Facebook Page • Write creative contents for our Facebook page • Searching and keeping up to date with the latest trends, phrases and ideas • Make monthly schedule for content plan • Report & checking feedback from customers • Comments reply as a reasonable time • Learning new and suggesting ideas to the team • Collaborating and brainstorming with the designer for campaigns • Sharing promotion ideas wit ...
Finance Manager

Financial Management Jobs

338 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Manage the preparation of the company's budget • Report to management on variances from the established budget, and the reasons for those variances • Assist management in the formulation of its overall strategic direction • Preparation of Monthly, quarterly, annual financial and audit reports • Maintaining accurate and up to date records of all financial transactions • Reconciliation of Bank statements • Ability to work in a multicultural diverse environment and under pressure
Procurement & Logistics Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

338 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Customer Service

Customer Service & Call Centre jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
CV Maker
Sale Development Manager

Sales & Business Development jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Present the health solutions from beginning to end including conducting product demonstrations and utilizing a "solution selling" approach. • Support activities such as product software installation, customization ,technical training according to the business requirement. • Visit customers and/or potential customers on a regular and planned basis to sell and promote products and services to achieve monthly, quarterly and yearly sales targets. • Qualify target customer markets and segments, building a strong sales pipeline ...
E-Commerce Specialist

Sales & Marketing Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Identifying and evaluating new marketing opportunities to increase the website traffic and online production • Determining the website format and interacting with the web developers to design or make changes accordingly • Undertaking a research to understand the demographic targets, search engine traffic, media buying, etc. • Financial planning and preparing of budgets • Supervising the e-commerce department and allocating task to the staff • Undertake interviewing processes and recruit the e-commerce analysts, marketing exec ...
Digital Marketing Executive

Media,Digital & Creative jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for all aspects of marketing operations. Your central goal is to help grow our brand’s influence while also increasing brand loyalty and awareness. • Duties include planning, implementing, and monitoring our digital marketing campaigns across all digital networks. Our ideal candidate is someone with experience in marketing, art direction, and social media management. • An outstanding communicator, you will also demonstrate excellent interpersonal and analytical skills
M&E Operation Manager

Mechanical/Automotive Engineering Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Organise and manage of M&E projects within a commercial environment. • Develop and build the relationship wtih the potential clients and projects to get business growth • Ensure and follow up that all works are completed in line with the company and tender team • Assist with the preparation of monthly valuations of works carried out. • Attend site meetings and resolve technical/ operational issues independently • Undertake ad-hoc duties to project execution and business develpoment
Sale Person

Sales & Marketing Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Contents Specialist

Media,Digital & Creative jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Develop content strategy aligned with short-term and long-term marketing targets • Assists in the development and implementation of content on Social Media and Website. • Collects, produces, and edits content material to maintain and improve the quality of information provided. • Manage content distribution to online channels and social media platforms to increase traffic • Develop an editorial calendar and is on board
Chinese Translator

Translator/Interpreter Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
HSE Supervisor

Security & Safety jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Directly report to HSE in charge. • Willingness to travel continuously in all State & Regions. • Inspect premises and the work of personnel to identify issues or non-conformity (e.g. not using protective equipment) • Assist on Investigate accidents that have occurred within incident areas. • Re-enforce the Incident Action Plan for safety implications. • Develop and execute the site inspection and training plan. • Conducting risk assessment and enforcing preventative measures • Stop or correct any unsafe acts or proc ...
Japanese Speaking HR & Admin Staff

HR,Training & Recruitment jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

HR Responsibility •Employee recruitment/training •Doing all employee personal issue such as profile management/recording •Recording and overlook on employee attendant/leave compensation •Doing a monthly employee payroll/compensation/benefit •Assistant to manager on remuneration scheme development •Assistant to manager for performance evaluation •Assistant to manager for internal rules, policies and guidelines establishment/review Administrative support Responsibility •Arrange for business trip (includes visa applicati ...
Japan Translator

Translator/Interpreter Jobs

347 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Project ခွဲ ၀ေ ေပး ခြင်း • Auto Cad File,PDF File ,JW Cad File မ်ား ဖြင့္ ၿပီး Data မ်ားစစ္ ေဆး ေပး ျခင္း ( အိမ္ အလုံး ေရ/ဖြင့္ ရ မ ရ /သံုး လို႔ ရ မ ရ စစ္ ေဆး ေပး ျခင္း ) • Japan Office ရွိ Operator မ်ားႏွင့္ ပါတ္ သတ္ ၿပီး Schedule ညႇိ ေပး ျခင္ း • CAD data ႏွင့္ ပါတ္ သတ ...
Electrical Quantity Surveyor

Electrical Engineering Jobs

347 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Price estimate / Forecast the cost of the different materials needed for the project • Preparing , negotiating and analyzing costs for tenders and projects • Track changes to the design and adjusting budget projections accordingly • Liaise with the clients and other subcontractors , such as project managers and site engineers • Valuing completed work and arranging for payments. • Prepare tender documents, contracts, budgets, bills of quantities and other documentation • Perform other duties as assigned.
Brand Manager

Marketing & PR jobs

347 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Unit/Value Target Achievement of each brand allocated. • Ensure increase of market share and brand growth as per plan • Significant improvement for each brand allocated • Annual Brand Plan Execution including deliverables like cycle inputs etc. • KOL development & engagement with specific call visits. • Preparation & Timely execution of Brand plans/Monthly Inputs. • Introduces and markets new products by developing time-integrated plans with sales, advertising, and production. Brings new products to market by analy ...
Web Designer

Arts, Crafts, and Design

347 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Conceptualizing creative ideas with clients. • Testing and improving the design of the website. • Establishing design guidelines, standards, and best practices. • Maintaining the appearance of websites by enforcing content standards. • Designing visual imagery for websites and ensuring that they are in line with branding for clients. • Working with different content management systems. • Communicating design ideas using user flows, process flows, site maps and wireframes. • Incorporating functionalities and features int ...
Service Sale Executive

Sales & Marketing Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Maintain up to date sales pipeline in order to achieve the sales volume, month to month new customer acquisition targets and customer coverage targets (visits to existing customers) • Market Visit as per the sales plan the instructions of the Management and report to Line Manager. • Working with Line Manager for setting up the sales target for service team • Sell Services by negotiating the terms of agreement and closing sales with recommending solutions and establishing contact and relationships. • Collect market information to ...
Documentation Executive

Marketing & PR jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Sales & Marketing Manager

Sales & Marketing Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for the revenue generation across products and regions and ensure yields across products through Sales Managers and Marketing Managers. • Ensure quality of distributor activities and Area Sales Managers and across region. • Responsible for interacting with foreign principals on technical support and commercial/ pricing matters. • Keep a tab on arithmetic calculations, pricing structures, gross margin and profitability. • Responsible for Marketing and Sales and works through Marketing Managers and Sales Managers to ac ...
Surveyor

Engineering & Technical jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for lay out according to plans and drawings • Checking of elevation, location and reference point of structure • Checking of structure alignment and elevation before and after the casting activity • Record all the survey data and information, complete data regarding as built matters • Coordinate to Site Engineer / Site Supervisor for the data obtained if there is any discrepancy • Other duties assigned by Manager • Can work at Thanlyin No.3 Bridge Project and Tharketa Township.
Junior Accountant

Accountancy Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Maintenance Engineer

Maintenance Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Traveling to client locations for equipment inspection. • Inspecting equipment and conducting routine maintenance. • Servicing and replacing old or faulty equipment. • Troubleshooting equipment malfunctions. • Removing old equipment and installing new machines. • Proving technical support and training on new equipment. • Responding to customer call outs. • Adhering to all safety and performance regulations.
Creative Designer

Arts, Crafts, and Design

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Study design briefs and determine requirements • Schedule projects and define budget constraints • Conceptualize visuals based on requirements • Prepare rough drafts and present ideas • Develop illustrations, logos and other designs using software or by hand • Use the appropriate colors and layouts for each graphic • Work with copywriters and creative director to produce final design • Test graphics across various media • Amend designs after feedback • Ensure final graphics and layouts are visually appealing and o ...
Marketing Executive

Maintenance Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Supporting the Marketing team in the conception and creation of projects • Planning, Developing and Executing the annual Marketing plans • Creating Marketing content and artworks using Photoshop, Illustrator or other tools • Working closely with the Sales teams in the realization of Promotional activities • Participation in team meetings and brainstorming on larger projects • Updating and working with financial and statistical information (MS Excel) • Meeting deadlines, setting priorities and deliver reliable results
Farm Office Supervisor

Farming & Veterinary Jobs

348 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• We are looking for an organized and reliable Office Supervisor to perform administrative tasks and oversee administrative staff to ensure that all office tasks run smoothly and in a timely manner. • The Office Supervisor's responsibilities may include filing, preparing reports, ordering office supplies and performing reception duties.
Chinese Translator

Translator/Interpreter Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Read given material and research industry-specific terminology • Convert text and audio recordings from one language to one or more others • Ensure translated content conveys original meaning and tone • Prepare subtitles for videos and online presentations • Cross-reference specialized dictionaries and translation tools to check quality of translation • Proofread translated texts for grammar, spelling and punctuation accuracy • Follow up with internal team members and clients to ensure translation meets their needs • Ed ...
Leasing & Property Manager

Real Estate Sales Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Attracts tenants by advertising vacancies; obtaining referrals from current tenants; explaining advantages of location and services; showing units. • Prepares sale reports by collecting market data and summarizing data and trends. • Establishes rental rate by surveying local rental rates; calculating overhead costs, depreciation, taxes, profit goals and unique selling point (USP) creation. • Lease the company&;s properties at a competitive market rate, rentals, and achieve maximum Occupancy. • Preparing Draft proposals, leas ...
Admin & HR Executive

HR,Training & Recruitment jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိရမည္။ဘြဲ႕ရ။ အသက္(30) ႏွစ္ဝန္းက်င္။ • Managementႏွင့္ပက္သတ္သည့္ သင္တန္းထက္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ • ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳနိုင္ရမည္။ • ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိၿပီး ကားေမာင္းကၽြမ္းက်င္ရမည္။ ...
Hatchery Manager

Farming & Veterinary Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Hatchery Manager ( Poultry ) • Manage and coordinate, through supervisory personnel, hatchery activities such as, egg pick-up and deliveries, care, incubation and hatching, grading, vaccination, and preparation and shipping of chicks • Oversee Quality Assurance/Quality Control program Monitor and manage facility equipment and repairs, addressing maintenance issues. • Oversee hatchery sanitation • Keep a current knowledge of industry trends and information regarding hatchery equipment and operations • Manage animal welfare pro ...
Sales Admin

Sales & Marketing Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Receiving and processing purchase orders. • Issuing sales transaction invoices. • Verifying orders, including customers' personal information and payment details. • Contacting customers by phone or email to answer queries and obtain missing information. • Maintaining and updating sales and customer records. • Compiling monthly sales reports. • Expediting orders through internal liaison. • Directing feedback from customers to relevant departments. • Identifying new products to add to those on offer. • Supporting th ...
Site Engineer

Engineering & Technical jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• managing parts of construction projects • overseeing building work • undertaking surveys • setting out sites • checking technical designs and drawings to ensure that they are followed correctly • supervising contracted staff • ensuring project packages meet agreed specifications, budgets and/or timescales • liaising with clients, subcontractors and other professional staff, especially quantity surveyors and the overall project manager • providing technical advice and solving problems on site • preparing site repo ...
Sales Staff

Sales & Marketing Jobs

349 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Sale & Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

350 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Exceeding planned Monthly Sales Goals • Preparing and Tracking weekly and monthly sales goals and reporting results • Generating Leads for future Sales • Coordinating, Negotiating and closing of Sales with prospective clients. • Giving sales presentations to a range of prospective clients. • Understanding and promoting company programs. • Liaising on either online payment or traditional payment from clients. • Maintaining client records. • Answering client question on products, price and etc.
Commercial Manager

Sales & Marketing Jobs

350 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Resolving contractual and commerical problems. • Planning commercial proposal and investment project. • Regular reporting of specific commercial information. • Manage client relationships and identify opportunities for new contracts • Analyze data and generate reports to identify potential for business growth • Monitor local and federal regulations • Bid on new projects and negotiate contract terms • Recruit and oversee contractors and vendors.
Admin & HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Assume the role as the primary point of contact between the executives and internal/external clients • Maintain a daily electronic journal, arrange meetings and appointments and provide reminders as needed; maintain a master corporate calendar of all conferences, all-hands events, holidays, and vacations • Handle requests, feedback, and queries quickly and professionally • Arrange executive travel, hotel and dining arrangements as needed • Take dictation and meeting minutes, accurately enter notes and distribute • Monitor off ...
Service Engineer

Engineering & Technical jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
Driver

Driver, Security & Cleaning jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အရက္ေသစာေသာက္စားမႈကင္းရွင္းရမည္။ • ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပလည္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိရမည္။ • Driver (အိမ္စီးကားေမာင္းရန္)
Security

Security & Safety jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Secure premises and personnel by patrolling property; monitoring surveillance equipment; inspecting buildings, equipment and access points; permitting entry • Obtain help by sounding alarms • Prevent losses and damage by reporting irregularities, informing violators of policy and procedures; restraining trespassers • Control traffic by directing drivers • Complete reports by recording observations, information, occurrences and surveillance activities; interviewing witnesses; obtaining signatures • Maintain environment by moni ...
Bus Crew

Customer Service & Call Centre jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပရမည္။ • မိမိအလုပ္ကိုတန္ဖိုးထားလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိရမည္။ • စကားေျပာခ်ိဳသာယဥ္ေက်းရမည္။ • Customers မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးေျပလည္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ရိုးသားၿပီးအက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ ...
Assistant English Teacher

Education, Childcare & Teaching jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Work with the lead teacher to monitor the class schedule. • Assist teachers with lesson preparation by getting materials ready and setting up equipment. • Revise lesson material with students individually or in small groups. • Ensure the classroom environment is safe and clean. • Oversee students during non-classroom times including in-between classes, during lunch, and on field excursions. • Collaborate with lead teachers to recognize issues students are facing and recommend solutions. • Document student progress and comm ...
English Teacher

Education, Childcare & Teaching jobs

351 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building
PA (Chairman Office)

Admin, Secretarial & PA jobs

352 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• To provide support to the Chairman in delivering PAC UK’s overall strategic objectives. • To provide administrative services including diary management, booking meetings, planning events, organising travel and preparing travel itineraries, correspondence and prioritising emails for the Chairman. • To work closely with the Chairman and Senior Leadership Team through regular correspondence, arrange meetings and prepare briefing materials for the Chairman. • To provide administrative support in the delivery of assignments and initia ...
Marketing Executive

Marketing & PR jobs

352 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Managing all marketing for the company and activities within the marketing department. • Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives. • Co-ordinating marketing campaigns with sales activities. • Overseeing the company’s marketing budget. • Creation and publication of all marketing material in line with marketing plans. • Planning and implementing promotional campaigns. • Manage and improve lead generation campaigns, measuring results. • Overall responsibility for brand management ...
Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

352 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Think creatively and develop new design concepts, graphics and layouts. • Work with a wide range of media and use graphic design software. • Design graphics that will communicate marketing, advertising & promotional ideas. • Create content for social media, layout and production design for a range of marketing needs. • Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio. • Understanding best practices in branding and graphic design and utilizing them in all output. • Maintain freshness of concepts and ideas for ...
Secretary

Secretarial Jobs

352 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Answer telephones and give information to callers, take messages. • Arrange meetings, and travel reservations. • Manage the daily/weekly/monthly agenda and arrange new meetings and appointments • Complete forms in accordance with company procedures. • Compose, type, and distribute meeting notes, routine correspondence, and reports. • Greet visitors and callers, handle their inquiries, and direct them to the appropriate persons according to their needs. • Locate and attach appropriate files. • Make copies of corresponden ...
Admin & HR Staff

HR,Training & Recruitment jobs

352 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Manage office supplies stock and place orders • Maintain and update company databases • Organize a filing system for important and confidential company documents • Prepare reports and presentations with statistical data, as assigned • Distribute and store correspondence (e.g. letters, emails and packages) • Arrange travel and accommodations
Software Developer

IT/Computing Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Participate in the entire application lifecycle, focusing on coding and debugging • Build high-quality reusable code for future use • Responsible for the Creation and Implementation of a wide variety of projects using C#, Web API, Angular, Javascript, HTML and CSS • Database Design and optimizing • Build highly interactive UIs that look and feel great • Work independently to delivery software on time • Stay up to date with current best practices
Site Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Plans and performs work that involves ordering, receiving, inspecting, returning, unloading, shelving, packing, labeling, pricing, delivering, and maintaining a perpetual inventory of forms, office supplies, and various types of equipment. • Rotates stock and arranges for disposal of surpluses. • Keeps records to maintain inventory control, cost containment and to assure proper stock levels • Coordinates freight handling, equipment moving and minor repairs • Oversees mail handling and courier service • Operates simple office ...
Senior Site Store

Logistics & Supply Chain Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Be responsible for the security of the stores area and all stock and plant • To lead a small team to provide a plant and material service for CS that complies with agreed procedures for the efficient performance of the stores area • Ensure stock items held meet the requirements and specifications to meet operational demand • Liaise with site management in to ensure that trends are accommodated with in the min –max criteria and ensure the efficient use of imprest stocks providing regular performance reports to CSMT • Be accoun ...
Sale

Sales & Marketing Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers • Perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs • Establish, develop and maintain positive business and customer relationships • Reach out to customer leads through cold calling • Expedite the resolution of customer problems and complaints to maximize satisfaction • Achieve agreed upon sales targets and outcomes within schedule • Coordinate sales effort with team members and ...
Account Sale

Sales & Marketing Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers • Perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs • Establish, develop and maintain positive business and customer relationships • Reach out to customer leads through cold calling • Expedite the resolution of customer problems and complaints to maximize satisfaction • Achieve agreed upon sales targets and outcomes within schedule • Coordinate sales effort with team members and ...
Senior Accountant

Accountancy Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Verify, allocate, post and reconcile accounts payable and receivable • Produce error-free accounting reports and present their results • Analyze financial information and summarize financial status • Spot errors and suggest ways to improve efficiency and spending • Provide technical support and advice on Management accountant • Review and recommend modifications to accounting systems and procedures • Manage accounting assistants and bookkeepers • Participate in financial standards setting and in forecast process • Pr ...
B2C Manager

Sales & Marketing Jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Responsible for setting up the sales target and achieving Sales KPIs for assigned area. • Responsible to ensure effective operational cost by controlling expenses and monitor sales budget of assigned Region. • Analyze sales reports and develop effective sales strategy and sales plans to achieve company sales goals. • To review and find out the appropriate solutions for market feedback from Sales Team. • Participate in sales meeting on daily/ weekly to review weekly sales target and achievement and report it to Head of Sales. ...
Marketing Manager

Marketing & PR jobs

354 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Managing all marketing for the company and activities within the marketing department. • Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives. • Co-ordinating marketing campaigns with sales activities. • Overseeing the company’s marketing budget. • Creation and publication of all marketing material in line with marketing plans. • Planning and implementing promotional campaigns. • Manage and improve lead generation campaigns, measuring results. • Overall responsibility for brand management ...
Storekeeper

Logistics & Supply Chain Jobs

355 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Maintain receipts, records, and withdrawals of the stockroom • Receive, unload, and shelve supplies • Perform other stock-related duties, including returning, packing, pricing, and labeling supplies • Inspect deliveries for damage or discrepancies; report those to accounting for reimbursements and record keeping • Rotate stock and coordinate the disposal of surpluses • Ensure adequate record keeping and manage all documentation to confirm proper stock levels and maintain inventory control • Coordinate the handling of freig ...
Senior Site Engineer

Engineering & Technical jobs

355 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Maintain and interpret site drawings, topographical drawings, construction drawings, rebar drawing and rebar schedules. • Setting out from the contract drawings/information, carry out surveys as and when required. • Be able to use robotic instruments, GPS instruments, lasers, levels etc. • Ensure works are carried out as per the contract drawings and specification. • Maintain records, site diary, quality assurance documentation, reports and records. • Provide as built information. • Ensure gangs are working correct ...
Junior Accountant

Accountancy Jobs

355 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Post and process journal entries to ensure all business transactions are recorded • Update accounts receivable and issue invoices • Update accounts payable and perform reconciliations • Assist in the processing of balance sheets, income statements and other financial statements according to legal and company accounting and financial guidelines • Assist with reviewing of expenses, payroll records etc. as assigned • Update financial data in databases to ensure that information will be accurate and immediately available when nee ...
355 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Bilingual secretary: job description • Records manager: job description • Interpreter: job description • Public house manager: job description • Business analyst: job description • Statistician: job description • Catering manager: job description • Health service manager: job description • Warehouse manager: job description • Outdoor pursuits manager: job description
Office Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

355 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Collaborate with management to complete necessary projects; work independently on prior delegated tasks • Ensure an organized, clean, and tidy workspace • Maintain and re-stock office supplies as needed • Monitor and use office equipment and materials (computers, printers, fax machines, copiers, physical files, etc.) • Complete basic bookkeeping and record keeping duties • Report any problems with office equipment; help resolve the issues if possible • Answer phones, direct calls, take and deliver messages as needed; prepa ...
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Site Engineer
National Steel & Construction Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
212 ေန႔မ်ား
Site Engineer(Night Shift)
BYMA Myanmar Limited
Yangon (Rangoon)
216 ေန႔မ်ား
Quantity Surveyor
A1 Group of Companies
Yangon (Rangoon)
237 ေန႔မ်ား
Senior HR & Admin Executive (RG Logistics)
National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC)
Yangon (Rangoon)
264 ေန႔မ်ား
Account Manager
Fortune International Limited
Yangon (Rangoon)
293 ေန႔မ်ား
Purchasing Manager
KYAW THAR ENGINEERING & CONSTRUCTIONGROUP CO.,LTD
Yangon (Rangoon)
331 ေန႔မ်ား
Admin & HR Staff
PFE Company Limited
Yangon (Rangoon)
352 ေန႔မ်ား
Store Manager
Max Myanmar Construction Co.,Ltd.
Yangon (Rangoon)
380 ေန႔မ်ား
Safety Assistance
SKG & RGP
Yangon (Rangoon)
385 ေန႔မ်ား
Site Engineer
La Pyae Wun Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
393 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS