Jobs In Myanmar
Load...

Finance Assistant (Sagaing)

29.10.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services
ကုမၸဏီ: Early Dawn Microfinance
Job Category
Financial Services
No of Employees
201-500
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar.

Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve.

Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.We are looking forEarly Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Maintaining and monitoring cash flow of branch with Branch manager
• ႐ုံးခြဲရွိ ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္
• Preparing, checking and recording all receipts and payments for all Account Receivables and Account Payables
• All Account Receivables and Account Payables မ်ား၏ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ ေပးေငြမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ စစ္ေဆးရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္။
• Checking all original vouchers and related documents submitted by the staff who use the money
• ေငြအသုံးျပဳထားေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွ တင္ထားေသာ မူရင္းေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
• Recording in Cash Book (Excel file) for all cash transactions
• ေငြအသြင္း/အထုတ္ စာရင္းမ်ားကို Excel file အသုံးျပဳ၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
• Filing the vouchers and documents
• ေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖိုင္တြဲျခင္း
• Verifies and safeguards all vouchers and originating documentation as per policies
• ေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကို မူဝါဒအတိုင္း မွန္ကန္ျပည့္စုံျခင္း ရွိမရွိ အတည္ျပဳေပးျခင္း။
• Ensure all staff follow the financial policies and procedures in branch
• ေငြေၾကးႏွင့္ပက္သတ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ႐ုံးခြဲရွိဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရန္စီစစ္ေပးျခင္း
• Report daily cash flow to Branch Manager
• ေန႔စဥ္ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာသို႔စာရင္းပို႔ရန္။
• Report daily cash balance to HO cashier by the approval of Branch Manager
• ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာမွ အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြပမာဏကို ႐ုံးခ်ဳပ္ေငြကိုင္သို႔ စာရင္းပို႔ရန္။
• Preparing Weekly expense report, Monthly Receipt and Payment report (two times per month) and submitting them to Accountant together with the related vouchers and documents by the approval of Branch Manager
• အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ေပးသြင္းေငြ၊ ရေငြမ်ားကို (တစ္လလၽွင္၂ႀကိမ္) စာရင္းျပဳစုျပင္ဆင္ရန္၊ စာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဘာင္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာမွ အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ စာရင္းကိုင္ဆီသို႔ တင္သြင္းရန္။
• Assist and Verifies rolling cash budget Bi weekly to Sr. Finance Assistant at Head Office
• ၂ပတ္တစ္ခါ လည္ပတ္ေငြ ဘတ္ဂ်က္ကို ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိ Sr. Finance Assistant ေပးပို႔အတည္ျပဳရန္။
• Coordinating with staff on financial policies and financial reporting requirements especially as relates to cash management
• ေငြေၾကးႏွင့္ပက္သတ္ေသာ မူဝါဒ၊ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ စာရင္းေပးပို႔ျခင္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
• Assisting administrative/HR tasks in branch – such as bill payments
• ႐ုံးခြဲရွိ Admin / HR တာဝန္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီျခင္း (မီတာခေပးသြင္းျခင္းအစရွိသည္ျဖင့္)
• Manage all processes regarding procurement
• ႐ုံးရွိ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း
• Maintaining inventory lists and fixed asset lists
• ႐ုံးရွိ inventory စာရင္း၊ fixed asset စာရင္းမ်ားကို စာရင္းသြင္းရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းေပးရန္
• Checking the application forms as per check list of Finance Assistant
• application form မ်ားကို Finance Assistant ၏ check list အတိုင္း စစ္ေဆးေပးျခင္း
• Enter data into the MIS system
• MIS system ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
• Printing and Verify the forms weekly basis from MIS system
o MIS system မွ ရရွိလာေသာ Form မ်ားကို အပတ္စဥ္ Printထုတ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• University graduate, preferably in finance and accounting or related field
• တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိရန္ (finance and accounting (သို႔) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္)

• Minimum one year working experience in Finance and accounting

• Finance and accounting လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိသူမ်ား

• Good communication, monitoring and planning skills

• ႀကိဳတင္စီစဥ္တတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ား

• Computer proficiency in word processing and spreadsheets
• Microsoft Word ႏွင့္ Excel ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
• University graduate, preferably in finance and accounting or related field
• တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရရွိရန္ (finance and accounting (သို႔) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္)

• Minimum one year working experience in Finance and accounting

• Finance and accounting လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိသူမ်ား

• Good communication, monitoring and planning skills

• ႀကိဳတင္စီစဥ္တတ္ျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ား

• Computer proficiency in word processing and spreadsheets
• Microsoft Word ႏွင့္ Excel ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

• Excellent communication skills in local and English language
• ေဒသသုံးစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္သူမ်ား

• Commitment to and understanding of aims, values and principles
• ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းကို ေလးစားလိုက္နာနိုင္သူမ်ား
• Local Residents are more preferred.
• ေဒသခံေလ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဦးစားေပးမည္။
• Excellent communication skills in local and English language
• ေဒသသုံးစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္သူမ်ား
• Commitment to and understanding of aims, values and principles
• ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းကို ေလးစားလိုက္နာနိုင္သူမ်ား
• Local Residents are more preferred.
• ေဒသခံေလ်ာက္ထားသူမ်ားအား ဦးစားေပးမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ Pyay Rd,Kamayut Township,Yangon.
For Sagaing
ေနရာေဒသ: Sagaing Region

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Accountancy Jobs
Company Industry: Financial Services
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 29/10/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

619 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Maintaining and monitoring cash flow of branch with Branch manager • ႐ုံးခြဲရွိ ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္ • Preparing, checking and recording all receipts and payments for all Account Receivables and Account Payables • All Account Receivables and Account Payables မ်ား၏ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ ေပ ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

619 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Conduct promotional activities and identify potential clients of the specific market segment for the Individual Lending Unit in his/her sales territory. • သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြဌာန အတြက္ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ တိက်ခိုင္မာေသာ ေဈးကြက ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

619 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

Goal-setting • Ensures growth and quality of the branch loan portfolio of the IL Business Unit. • Sets monthly IL targets for IL Loan Officers in collaboration with the DILM, per institutional benchmarks. • Oversees research and acquisition for new business opportunities at the branch level, in close coordination with DILM. • Promotes and represents the branch in community initiatives oriented to increase the IL portfolio. Supervising IL activities • Supervises and monitors work performance of IL team at the branch: • Organiz ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

Teller (Mawlamyine)

Banking & Insurance jobs

619 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Welcomes clients at the Branch Office and, if needed, introduces them to the most relevant person/Finance Assistant. • Carries out all cash related transactions (deposits, withdrawals, etc) • Ensures the alignment of all cash transactions • Ensures precisely and correctly payment/receipt calculations. • Checks and verifies cash voucher with necessary supporting documents. • Registers all cash transactions • Orders and maintains cash supplies for the branch requirement and ensures timely execution of the cash transaction; a ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

619 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

Goal-setting • Ensures growth and quality of the branch loan portfolio of the IL Business Unit. • Sets monthly IL targets for IL Loan Officers in collaboration with the DILM, per institutional benchmarks. • Oversees research and acquisition for new business opportunities at the branch level, in close coordination with DILM. • Promotes and represents the branch in community initiatives oriented to increase the IL portfolio. Supervising IL activities • Supervises and monitors work performance of IL team at the branch: • Organiz ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

CV Maker
649 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Maintaining and monitoring cash flow of branch with Branch manager • ႐ုံးခြဲရွိ ေငြစီးဆင္းမႈကို ဌာနခြဲ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္ • Preparing, checking and recording all receipts and payments for all Account Receivables and Account Payables • All Account Receivables and Account Payables မ်ား၏ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းႏွင့္ ေပ ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

649 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

Job Title : IT & System Assistant Location : Yangon, Head Office Number of Position : 1 Type of Contract : Open Reports to : IT Administrator JOB PURPOSE IT & System Support staff shall be in charge in providing support to Early Dawn employees in terms of all Software tools of work. He must be familiar with the Kredits System and can immediately provide assistance to any software related inquiries of Early Dawn Employees. He shall be responsible in ensuring the integrity of the Kredits Database and can also provide assist ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

Internal Auditor (Mawlamyine)

Audit & Taxation Jobs

650 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality and goal ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

Internal Auditor

Audit & Taxation Jobs

650 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality and goal ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

Application Developer

IT/Computing Jobs

650 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Responsible for design and implementation of software development • Design, development and testing of new features of existing applications • Develop various reports whenever business needs • Create system related documentations • Participate as a team member of In-house program development • Explain technical solutions to non-technical users • Support all aspects of MIS • Perform any ad-hoc duties assigned • Able to travel if require
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

650 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Conduct promotional activities and identify potential clients of the specific market segment for the Individual Lending Unit in his/her sales territory. • သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြဌာန အတြက္ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ တိက်ခိုင္မာေသာ ေဈးကြက ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

650 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Conduct promotional activities and identify potential clients of the specific market segment for the Individual Lending Unit in his/her sales territory. • သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြဌာန အတြက္ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ တိက်ခိုင္မာေသာ ေဈးကြက ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

650 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

1) Management of IL Team in Branches and Regions • Lead and supervise IL Team in Branches in respective Region to have growth and quality of business with specific targets for IL. • Assist to set the targets for IL in Branches, together with DILM. • Monitor and supervise IL Team in Branches to achieve targets of IL activities with quality. • Assist DILM to set organizational performance targets regarding IL. • Assess and monitor to ensure IL products meet demand, stay competitive and are effectively rolled-out in the region. • ...
Our Mission is to provide a wide range of high-quality financial services to the underserved, reaching low-income people, microentrepreneurs, and small enterprises across Myanmar. ​ Our Vision is to be the best microfinance institution in Myanmar, improving the lives of the families we serve. ​ Our Values are Respect, Excellence, Innovation, and Passion for Social Change.

We are looking for

Early Dawn Microfinance Company Limited - DAWN - is a microfinance institution that currently serves over 83,000 clients in 18 Townships throughout Yangon, Bago, Magwe, Mon and Kayin Regions in Myanmar. We are fast growing company with almost 300 employees with plans to expand to new townships with 50,000 new clients and an obvious need for addition staff. DAWN is registered with the Ministry of National Planning and Economic Development and was granted a license by the Financial Regulatory Department to provide credit for small business, educational and agricultural purposes.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Loan Officer - Kawhmu
Hayman Capital Co., Ltd.
Sagaing Region
99 ေန႔မ်ား
Individual Lending Coordinator (Sagaing)
Early Dawn Microfinance
Sagaing Region
650 ေန႔မ်ား
Branch Manager (Sagaing Division)
KEB Hana Microfinance
Sagaing Region
754 ေန႔မ်ား
Assistant Account
Focus Star Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Poultry Breeder Veterinary (Assistant) M/F  (1)
Eastern Group of Companies
Yangon Region
4 ေန႔မ်ား
Assistant Sales Manager M/F  ( 1)
Talent and Technology Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Assistant Marketing Manager (Best Western China Town Hotel)
Best Western Green Hill Hotel
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
CEO Assistant
Myanmar Unilink Co., Ltd
Yangon Region
4 ေန႔မ်ား
Sales & Marketing Assistant M/F  (1)
Honour Friend Co.ltd
Yangon Region
4 ေန႔မ်ား
HR Assistant F  (2 Posts)
Ve Ve Soft Drinks Factory
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS