Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: NCX Myanmar Co.Ltd
Job Category
Automotive
No of Employees
101-200
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
......

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Develop new or existing UI feature use
• Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
• Optimize component for maximum speed and scalability
• Collaborate with other team members

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Any Graduate
• Strong understanding of JavaScript
• In depth knowledge of standards, cross-browser compatible HTML, XHTML, CSS and JavaScript
• Strong understanding of features and utility functions of J Query
• Familiarity with input validation techniques and approaches
• Good understanding of browser rendering behavior and performance
• Understanding of asynchronous request handling, partial page updates, and AJAX
• Proficient understanding of cross browser compatibility issues and ways to work around such issues
• Experience in Admin LTE UI is preferred.
• Loves to code pixel perfect web pages-must obsess about quality HTML, JavaScript, j Query, programming, quality
• Age under 30 years old.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable
• Overtime Payments, Annual Bonus

အလုပ္တည္ေနရာ 43/44/45, Rm A/002/003, Kyee Myin Daing Kannar Rd., Between Inn St. and Pyin Ma St., Infront Of Thiri Mingalar Old Market, Say Yoe Dan/Nyein Chan Yae Ward,Kyeemyin Daing,Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Web Developer Jobs
Company Industry: Automotive
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 24/3/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Senior Software Developer

Web Developer Jobs

757 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Identify user and system requirements for new web applications. • Create wireframes to decide on layout. • Write or review code for various applications. • Run functionality testing and debug code. • Oversea junior web developers and evaluate their performance. • Ensure our software documentation is up-to-date.
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

Warehouse Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

758 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Ensuring inbound and outbound shipments are accurate and free of damage. • Collaborate with the Transportation Supervisor to delivery process. • Handling of returned / damaged good ensuring the appropriate response to customers and shoppers question and complaints. • Ensure the efficient and safe operation of all materials handling equipment. • Ensure all operation are conducted in a manner that promotes efficiency and safety.
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

Front-End Web Developer

Web Developer Jobs

874 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive
Creative Designer

Arts, Crafts, and Design

875 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Overseeing all design projects, from conception to delivery. • Responsible for all design creation for online and offline media such as for advertisements, brochures, magazine, corporate reports,digital graphics, front-end web design, etc. • Gathering information and materials and develop concepts. • Illustrates concept by designing rough layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related concepts. • Obtains approval copy and art by operating type setting printing, and similar equipment; purcha ...
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

Senior Accountant

Accountancy Jobs

875 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Prepares and records asset, liability, revenue, and expenses entries by compiling and analyzing account information • Maintains and balances subsidiary accounts by verifying, allocating, posting,reconciling transactions; resolving discrepancies • Maintains general ledger by transferring subsidiary accounts; preparing a trial balance; reconciling entries • Summarizes financial status by collecting information; preparing atrial balance sheet, profit and loss, and other statements • Produces payroll by initiating computer processin ...
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

CV Maker
Customer Relationship Staff

Customer Service & Call Centre jobs

875 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Customer Oriented - Ability to take care of the customer needs while following company procedures . • Highly developed sense of integrity and commitment to customer satisfaction . • Troubleshoot customer issues over the phone . • Maintain a balance between company policy and customer benefit in decision making . Handles issues in • the best interest of both customer and company . • Responsible for compiling and generating reports as they relate to customer service surveys .
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

Assistant Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

875 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Answers technical questions about vehicle problems, warranties, services, and repairs . • Oversees service orders. • Maintains Customer Satisfaction scores at or above company standards. • Assists in diagnosing vehicle problems. • Orders parts and tools as necessary. • Oversees administration of warranty claims. • Works with upper management to makes service department hiring and discipline decisions. • Sets schedules and assigns takes to services department employees. • Reinforces company policies and adheres to com ...
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Trade Audit Manager
Focus Star Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Fleet Manager
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
315 ေန႔မ်ား
Human Resources Manager
Win Store
Yangon (Rangoon)
637 ေန႔မ်ား
Chinese Translator
Pyai Sone Win Aung Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
752 ေန႔မ်ား
Warehouse Trainee
Convenience Prosperity Co.,Ltd (YHE)
Yangon (Rangoon)
778 ေန႔မ်ား
Sales Manager (Automotive)
Greater Man Group of Companies
Yangon (Rangoon)
778 ေန႔မ်ား
HR Manager (Organization Development & Training)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD
Yangon (Rangoon)
782 ေန႔မ်ား
HP Staff (Thanlyin)
Precision Auto Engineering Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
823 ေန႔မ်ား
Part Sales Admin
Convenience Prosperity Co.,Ltd (YHE)
Yangon (Rangoon)
841 ေန႔မ်ား
NCX Myanmar Co.Ltd Front-End Web Developer
NCX Myanmar Co.Ltd
Yangon (Rangoon)
874 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS