Jobs In Myanmar
Load...

Head Of Technical Consulting

28.7.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service
ကုမၸဏီ: Vanguard Business Solutions & Consulting
Job Category
Business Service
No of Employees
201-500
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community. Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Work independently in client facing situations as well as part of larger project teams in the design, development and implementation of new and improved business processes and enabling technology.
• Develop and maintain key client relationships with key accounts in the local territory through professional and personal networks, market leading forums,
iconic point of view activities, and thought leadership to build new business or deepen existing engagements.
• Interacts with senior management levels at a client and/or within the firm, which involves negotiating or influencing on significant matters.
• Identify, build, and maintain the requisite capabilities/team needed to achieve the local market opportunities identified in the yearly strategic plan for technical
consulting team.
• Provide day to day leadership, direction, and communications to all local technical consulting staff while delivering on key consulting kpi's including but not
limited to: target utilization, average day rate, CS cost budget, headcount budget, learning & development etc.
• Manage and lead technical consulting team members across multiple sites
• Educate and inform teams and clients on the merits of analysis and measurement
• Ability to navigate organization and remove blockers by collaborating with partner teams.
• Ensure high quality standards with great attention to detail.
• Be an expert in the field of business data analysis and system development
• Manage and monitor timelines for major projects and cross-functional initiatives as well as ensure smooth execution of day to day tasks
• Effectively communicate projects and priorities to both partners and clients.
• Deliver projects on time that include all required specs (including proper tracking).
• Stay on top of latest trends within the technical industry as well as ensure we adopt as team and company to stay cutting edge.
• Responsible for collaborating with the business and system analyst to develop business requirements and translating requirements into a technical solution
• Responsible for identifying and communicating design and scope issues to the stakeholders
• Establish and maintain relationships to ensure efficient and effective use of departmental and company resources
• Act as a Subject Matter Expert (SME) for making client proposals and setting up project objectives for the prospective projects.
• Deploy a consistent operational framework (e.g. meetings, policies, procedures, coaching frameworks) and reporting construct in the technical consulting team
based on a single "flight deck" of metrics to assess progress and performance of the team against plan.
Dimension of roles
* Type of Role: Professional, Service, Supporting
Knowledges and Experiences
• Solid experience in technology for > 5 years of experience (total experience) and at least 2 years of professional experience with consulting firm or IT vendors
solution/design/implementation and proven experience in designing business blueprint functional solution (especially in financial/banking industry, public sector,
Telco, Supply Chain, etc).
• Have the ability to identify, anticipates and resolves technical issues with the context of client’s situation.
• Experience in data analytic and system development.
• Ability to organize and manage multiple priorities.
• Well experience in doing multi-disciplinary design involving channels, people, process, policy, compliance/controls and technology for end-to-end project delivery.
• Ability to analyze and resolve a problem at tactical, functional, and strategic levels.
• Effective communicator, collaborator, leader, project manager and problem solver.
• Proven understanding and track record of modern Business Intelligence Tools and System Development
• Understanding of data modeling techniques
• Experience working with relational databases
• Experience working with system development technologies and technical languages E.g. C#, VB, JAVA
• Executive presence with ability to present technical information clearly across a variety of stakeholders
• Proven ability to juggle multiple complex priorities within a changing environment
• Proven ability to be innovative and resourceful in problem resolution
• Experience leading small team of onshore and offshore developers and providing mentorship is required
• Experience working in an agile environment is required
• Strong project management skills with at least 5 onsite client experience driving key activities like requirements gathering, driving solution workshops and business
blueprinting.
• Experience in managing delivery of multi-functional Mobile/Enterprise Architecture/Cloud/Digital strategy program to C-Suite and business units leaders
and translating the resulting recommendations into successful design, roadmaps and execution programs.
• Hold relevant functional certification on Enterprise Architecture, ERP, PMP, CRM system with digital project experience would be an added advantage.
• Familiar with e-Commerce and Omni channels technologies/products.
• Familiar with specific business process or technology solution for finance and ERP are added advantage

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Board of directors
• Project teams
• Operational and Commercial team
• External clients

Education
• Bachelor’s Degree in information technology, business intelligence, business or related field, or equivalent years of relevant work experience is required
• Master’s Degree in business, information technology, or related field is preferred

Skills
• Strong diplomatic skills to negotiate, collaborate and persuade client, peer-level personnel, department heads
• Strong analytical, project management and report writing skills.
• Good team player and enjoy working collaboratively with people from variety of backgrounds.
• Assertive and active personality with a strong communication skill to build and sustain relationship with C-level people.
• Proficient in English, both written and spoken.
• Result/solution oriented, attention to detail.
• Proven ability to work in high mobility and dynamic environment.
• Persistence, eye for detail and ability to complete projects and keen to deadline.
• Ability to think creatively, highly-driven and self-motivated.
• Ability to manage time effectively and to manage multiple routine detail matters while attending to occasional strategic / complex matters.
• Ability in people management: coaching junior consultants, engagement managers and other more junior delivery consultants on the proposal and/or delivery teams
as appropriate.
• Sound judgment in decision making.

Key Leadership and Behaviours
• Our Leadership Behaviors describe the high standards we should expect of ourselves and colleagues at Vanguard. These behaviors are a key part of how we
deliver successfully in our roles
• This role is at the level of ‘Leader of Team’, which is about self-awareness and self- management, and our individual contribution to the team

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/ Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Room 406, 3rd Floor, Building 14, MICT Park, Hlaing University Campus,Yangon, Myanmar
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: IT/Computing Jobs
Company Industry: Business Services
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 28/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Lead generation and identify new business opportunities to meet the monthly sales target. • Plan and develop new sales opportunities pipeline and nurture the sales funnel to closure of account. • Up-sales and cross-sales for existing customers. • Collaboration with internal team and alignment with customers. • Professional sales presentation and attention to customer requirement. • Managing customer journey and customer relationship. • Provide sales forecast and report to management team. • Preparing and execute RFP/RFQ ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

258 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Work independently in client facing situations as well as part of larger project teams in the design, development and implementation of new and improved business processes and enabling technology. • Develop and maintain key client relationships with key accounts in the local territory through professional and personal networks, market leading forums, iconic point of view activities, and thought leadership to build new business or deepen existing engagements. • Interacts with senior management levels at a client and/or within the firm ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

ERP Consultant

Accountancy Jobs

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Lead the planning and implementation of Vanguard client projects • Conduct Customer Workshops, gather Business Requirements, Solution Design using best practice and industry standards • Track project deliverables and communicate with client sponsors to deliver on-time and within scope and budget • Provide direction and support to project team • Keep all stakeholders updated on progress of project • Analyse business/technical requirements and objectives, perform fit/gap analysis, and provide client recommendations • Impleme ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

Senior Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Develop and execute effective sale plan to ensure revenue target delivery and sustainable growth. • Monitor, review and report on all pipeline activities and results to convert the opportunity. • Develop sale pipeline, prospecting, qualifying, and closing for new clients. • Understanding client’s requirements and prepare on the solution with internal team to deliver the value. • Capable of conducting impressive presentations for clients based on their needs and requirements. • Establish the strong relationship with client a ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Lead generation and identify new business opportunities to meet the monthly sales target. • Plan and develop new sales opportunities pipeline and nurture the sales funnel to closure of account. • Up-sales and cross-sales for existing customers. • Collaboration with internal team and alignment with customers. • Professional sales presentation and attention to customer requirement. • Managing customer journey and customer relationship. • Provide sales forecast and report to management team. • Preparing and execute R ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

CV Maker
272 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Design, implementation and support of the SAP Business One solution • With oversight, collects, analyzes and documents requirements from process owners • Learns to effectively contract with customer, design a process workshop based on customer requirements and objectives, and disseminate information to affected parties • Learns to apply and integrate current business process into process improvement activities • Contributes to the completion of specific programs, projects and implementation activities • Configuration, testing ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

Technical Consultant

IT/Computing Jobs

273 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Design, implementation and support of the SAP Business One solution • With oversight, collects, analyzes and documents requirements from process owners • Learns to effectively contract with customer, design a process workshop based on customer requirements and objectives, and disseminate information to affected parties • Learns to apply and integrate current business process into process improvement activities • Contributes to the completion of specific programs, projects and implementation activities• Configuration, testing a ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

274 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Design and support of the SAP Business One solution • With oversight, collects, analyzes and documents requirements from process owners • Assisting with system integrations • Managing ticketed query system and ensuring comprehensive database of queries and resolutions is kept up to date • Maintaining and updating technical documents and procedures • Identifying and resolving technical issues • Managing coordination at a local and international level where required • Preparing maintenance plans and upgrading schedules fo ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

275 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Managing master data, including creation, updates, deletion and migration. • Partner with business, internal IT, and vendor implementation teams to successfully migrate master data and transactional data from current legacy systems to SAP/ERP system • Helping develop reports and analysis • Generating reports from single or multiple system • Troubleshooting the reporting database environment and reports • Training end users on new reports and dashboards • Configuration, testing and documentation • Work with business unit ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Technical Consultant (Data Analyst)
Vanguard Business Solutions & Consulting
Yangon (Rangoon)
275 ေန႔မ်ား
Office Staff
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)
Yangon Region
Today
Project Head (Second-Hand Market)
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
2 ေန႔မ်ား
Software Engineer M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon Region
3 ေန႔မ်ား
Document Center Officer ( Myit Nge - Mandalay) M/F  (1)
KM Terminal and Logistics Limited
Mandalay Region
3 ေန႔မ်ား
Junior Enterprise Development Officer M/F  (1)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)
Tanintharyi Region
3 ေန႔မ်ား
Office Cashier (Code-36732) F  (5)
Dagon Glory Co., Ltd.
Yangon Region
4 ေန႔မ်ား
Government Relationship Officer (Assistant Manager Level)
Trust Venture Partners Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Head of Technical Department ( Strategy & Transformation)
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
4 ေန႔မ်ား
Farm Office Supervisor
Eastern Group of Companies
Bago Region
5 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS