Jobs In Myanmar
Load...

IT Project Manager (Microsoft)

25.10.2022, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology
ကုမၸဏီ: Access Spectrum Co., Ltd
Job Category
Information Technology
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Access Spectrum is a leading technology solutions provider and distributor, offering a spectrum of products, services and turnkey solutions. We provide innovative information and Communication Technology (ICT) solutions to enhance small and mid-sized businesses, and large enterprises to successful in planning, employing and managing their IT infrastructure with a broad range of computer products, network appliances, services and solutions designed to fulfill customer needs. Corporate ICT products, Data Center, Power & Cooling, and Network & Security solutions are one of our strengths, enhancing and protecting our customers’ valuable investment on the information systems and data, which is vital to their organizations. Access Spectrum Co., Ltd သည္ ျမန္မာျပည္ရိွ IT လုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ျပီး Enterprise Datacenter and Network Solution လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကဝန္ေဆာင္္မႈ ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Access Spectrum မွ တင္သြင္းေသာ Allied Telesis switch, ATEN LCD KVM, AV Extender, Neuro Power UPS, EnGenius wireless Network Products, SJ Rack Enclosure, X-Mini speaker မ်ား, Dell နွင့္ HP Branded Enterprise Desktop, Laptop, Server မ်ား, Firewall / Security products မ်ား, WAN Acceleration နွင့္ Optimization product မ်ားအစရိွသည္တို့ကို Customer စိတ္တိုင္းက် ေရာင္းခ်ဝန္ေဆာင္္မႈ ေပးျခင္း ၊ Helpdesk / Wireless Solution, Enterprise Network / Security Solution, Digital Surveillance Solution, Datacenter Solution for Corporate, Campus, Hospital, Hotel wifi Hotspot Solution, WAN Optimization Solution, Virtualization Solution, SAN solution, Video Conferencing Solution နွင့္ Server Advanced Clustering Solution တို႔ကို Customers မ်ား၏ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ အရ End to End စိတ္တိုင္းက် ဝန္ေဆာင္္မႈေပး လွ်က္ ရွိပါသည္။For more than 18 years, Access Spectrum is committed to enabling organizations & individuals to use technology to enhance their daily life, and that includes yours. Here in Access Spectrum we have a number of opportunities to work with the company at all levels and are looking for dynamic, enthusiastic people to help us take the company to new levels of excellence.

• We are dynamic, growing and our employees are the heart of it all. If you are passionate, smart and forward thinking person, submit your resume’ to HR.ASC(@)AccessSpectrum.net to be part of the winning team.Access Spectrum is a leading technology solutions provider and distributor, offering a spectrum of products, services and turnkey solutions. We provide innovative information and Communication Technology (ICT) solutions to enhance small and mid-sized businesses, and large enterprises to successful in planning, employing and managing their IT infrastructure with a broad range of computer products, network appliances, services and solutions designed to fulfill customer needs. Corporate ICT products, Data Center, Power & Cooling, and Network & Security solutions are one of our strengths, enhancing and protecting our customers’ valuable investment on the information systems and data, which is vital to their organizations. Information & Communication Technology (ICT) is the key driver of new evolution technology era. Today's leading organizations are transforming their business strategies and processes to take advantage of the internet and facilitate information exchange online. Myanmar has opened up intranet and internet to fulfill specific functional requirements of and organization: mail, file, web, e-commerce and video/audio conferencing services, Resulting benefits to organizations include reduced costs of information distribution and increased online data services. Information Technology was a strategic and competitive advantage for organization for years due to its accuracy, flexibility and efficiency. Now ICT becomes ubiquitous component of organizational architecture and substantial investment for both small and large organizations since recent advancement in communication infrastructure and internet applications. Moreover, ICT is the only part that deals with any other parts of the organization. Managing the ICT infrastructure from the business perspective becomes one of the core factor to successful integration of information & communication technology. As a result, organizations will have to cope with the problems that might encounter before and after the ICT deployment. However, availability, performance, business priority and downtime can often cost company's time and money. In order to meet these challenges our approach is to help organizations plan a successful ICT deployment first - the blueprint for what one needs to do to add value of ICT to business. Then, to smoothly run the information system, our support services proactively monitor performance and detect problems, quickly response and restore in case of failure to minimize impact to business operations.- Attitude & Responsibility
- Self-development
- Customer Experience
- Team Work

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ရွိအလုပ္မ်ား

Information
၀မ္း နည္း ပါ သည္။ သို႔ သာ္ ၄င္း အလုပ္ ကမ္း လွမ္း ခ်က္ မ်ား ကို ယ ခု ထက္ ပို ၿပီး မ ရ ရွိ ႏုိင္ ေတာ့ ပါ
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS