Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Save the Children International
Industry
INGO
No of Employees
1001-5000
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.Better ExperiencesSave the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country.

Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.Good Environment and Good Teamwork

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Overall responsibility for the day to day management of IYCF activities including other Nutrition Program activities in the program areas.
• In coordination with community outreach workers(CDFs), identify, train mother to mother support group, volunteers and other members of the community on Nutrition activities.
• Supervise the activities of the community development facilitators and Volunteer on Nutrition Activities, Malnutrition screening and refer in community levels.
• Take a lead to train the community development facilitators, volunteers and mother to mother support group and partners on promotion of IYCF (i.e. timely initiation of breast feeding, exclusive breastfeeding, introduction of complimentary feeding, importance of dietary diversity and meal frequency).
• Provide technical guidance to support save the children staff at field level as necessary to promote consistent good IYCF practice
• Ensure there is regular community mobilization/ SHD supports to enhance community engagement.
• Mobilization in the camp levels with influential leaders groups, and other partner agencies.
• Arrange cooking demonstrations sessions for the beneficiaries in collaboration with Community Development Facilitators, mother to mother support group and key members of the community.
• Contribute to the development of contextually appropriate IEC materials for IYCF and BSFP based on local assessments.
• Regular Data checking and closed supervision to CDFs and volunteer, build their capacity.
• Monitoring of our project progress and give report to supervisor.
• Report timely and precisely.
• Assist in any other tasks when required
BEHAVIOURS (Values in Practice)

Accountability:
• Holds self accountable for making decisions, managing resources efficiently, achieving and role modelling Save the Children values
• Holds the team and partners accountable to deliver on their responsibilities - giving them the freedom to deliver in the best way they see fit, providing the necessary development to improve performance and applying appropriate consequences when results are not achieved.
Ambition:
• Sets ambitious and challenging goals for themselves and their team, takes responsibility for their own personal development and encourages their team to do the same
• Widely shares their personal vision for Save the Children, engages and motivates others
• Future orientated, thinks strategically and on a global scale.
Collaboration:
• Builds and maintains effective relationships, with their team, colleagues, Members and external partners and supporters
• Values diversity, sees it as a source of competitive strength
• Approachable, good listener, easy to talk to.
Creativity:
• Develops and encourages new and innovative solutions
• Willing to take disciplined risks.
Integrity:
• Honest, encourages openness and transparency; demonstrates highest levels of integrity
• Always acts in the best interests of children

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Any Graduate, Health / Public Health / Nutrition / BSc or equivalent experiences
• Qualified nurse or midwife, HAs with primary health care / community health care experience or Nutrition experiences

EXPERIENCE AND SKILLS

• One year experience of implementation programs (ideally nutrition related), including monitoring and evaluation
• Experience in conducting assessments and an understanding of nutritional data
• Proven capacity to supervise, train and coach staff and working with community members
• Willingness and capacity to be flexible and accommodating when faced with difficult and frustrating working conditions
• Prepared to live and work in an uncertain security environment
• Ability and willingness to frequently travel and stay at the field
• Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles
• Experience and ability to represent Save the Children's nutrition work in external meetings
• Demonstrable ability at report writing and excellent communication skills
• Computer literate
• A commitment to children’s rights, children’s participation and non-discrimination
• Emergency programming experience
• Working knowledge of English in communication skills, both written and verbal
• Excellent personal organizational skills, including time management, and ability to meet deadlines and work under pressure
• Willingness to travel to field offices and work in difficult environment according to travel requirements
• Ability to work collaboratively with colleagues across the organization developing effective working relationships to deliver outstanding results for children
• Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles.
• Willingness and capability to comply with all relevant Save the Children policies and procedures with respect to health and safety, security, equal opportunities and other relevant policies, including the Child Safeguarding Policy

Additional job responsibilities
The duties and responsibilities as set out above are not exhaustive and the role holder may be required to carry out additional duties within reasonableness of their level of skills and experience.
Equal Opportunities
The role holder is required to carry out the duties in accordance with the SCI Equal Opportunities and Diversity policies and procedures.
Child Safeguarding:
We need to keep children safe so our selection process, which includes rigorous background checks, reflects our commitment to the protection of children from abuse.
Health and Safety
The role holder is required to carry out the duties in accordance with SCI Health and Safety policies and procedures.
not later than 5 P.M., 17 September 2018 (Monday).

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Wizaya Plaza,226 U Wizaya Road,Bahan Township,Yangon, Myanmar
For Rakhine State
ေနရာေဒသ: Rakhine State

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: NGO, Charity & Voluntary jobs
သက္ဆုိင္ရာ ရာထူးအမည္: Project Assistant (Nutrition)
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 14/1/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Head of MEAL

NGO, Charity & Voluntary jobs

52 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Lead on the development and roll-out of an organisational MEAL strategy and approaches across Save the Children Myanmar’s humanitarian and longer-term development programming, in line with Save the Children Myanmar’s Country Strategic Plan and Save the Children International MEAL requirements; • Ensure that the Country Office (CO) MEAL framework is in place and well communicated to, and appropriated by, all programme staff; • Lead on the roll-out of MEAL MIS system and provide technical support to project leads to ensure ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior Procurement Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

52 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1. Manage PSM activities conducting International procurement by dealing with authorized International procurement agents and International suppliers to get quality products to be delivered to 14 partners (SRs) • Ensure that Bid, RFP, EOI and RFQ documents are systematically prepared and created to be reviewed by PSM Manager / PSM Sr. Manager. • Manage and conduct advertisement of Bid, RFP, EOI and RFQ to ensure that adequate solicitation process is timely accomplished and systematically saved and filed. • Conduct internati ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Programme Advisor

NGO, Charity & Voluntary jobs

52 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Provide guidance and technical support in developing Nutrition and Livelihoods programming documents including: Child Rights Situation Analysis (CRSA), Thematic Programme Strategies and Annual Operational Plans and contribute to the development of the overall Country Strategic Plan • Participate in Emergency Clusters for Nutrition and SUN CSA. • Working together with the Senior Programme Advisor by integration, expansion and growth of existing programmes strengthen links with other sectors as appropriate such as new born care ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior M&E Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

52 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Undertake visits to Sub-Recipients in order to monitor their performances at national level and at field level. Identify and report issues and challenges. This includes Routine Data Quality Assessment and, in collaboration with TB/HIV Senior Program Coordinators, assessment of the quality of services. • Verify that programmatic data submitted every semester by SRs is accurate, complete and that explanations given are sound. This include desk and field reviews of supportive documents. • Receive, review and integrate the period ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

52 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1. Administer ASISt (the sponsorship database), oversee data collection 2. Manage quality and accuracy of data 3. Ensure the data is properly entered 4. Troubleshoot issues and perform database maintenance 5. Liaison with the Global Sponsorship Team in the United States on issues related to ASISt(database) and overall exchange of Sponsorship data 6. Liaison with the local IT manager for upgrades and implementation of the system and for troubleshooting issues 7. Analyse data and produce reports that reflect sponsorshi ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

CV Maker
Child Protection Thematic Advisor

NGO, Charity & Voluntary jobs

55 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1. Strategic Programme Development: • Lead the development of Save the Children’s child protection strategic direction in Myanmar, in collaboration with other child protection staff; • Work closely with Save the Children members to develop funding strategies aimed at expanding the child protection portfolio in line with the strategic priorities outlined in the 2019-2021 Country Strategic Plan (CSP), and technical best practice and evidence; • Based on strategic priorities, identify funding opportunities and design high qu ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Education Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

55 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1.1 Manage MTB-MLE Overall Activities • Liaise with EBEPs and their MTB-MLE teams to ensure communication is clear, work plans are followed and outcomes are on track. • Strengthen Math and Social study curriculum of EBEPs and comparative analysis with Moe Curriculum • Support efforts to expand availability of children’s readers, reference materials, and other teaching-learning materials in ethnic languages • Support Policy Advocacy and Education Director in MTB-MLE Policy Advocacy within EBEPs and with MoE • Take ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Programme Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

55 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Overall responsible for the management and implementation and quality of integrated project activities and staff; • Coordination with government counterparts and other stakeholders including members • Provide guidance and technical support to the teams involved in the process • Ensure the donor reports are prepared according to the guideline: the thematic related reports are combined and consolidated and submitted in a timely manner. • Primary budget-holding responsibility for the fund related to the project; • ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Logistics Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

55 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Responsible for overall fleet management including the management of drivers, fuel management, and vehicle plans. • Establishing and maintaining vehicle fleet management routines, ensure all cars /road are in good and road • worthy condition and encourage safety practices at all time • Execute with precision planned staff movements to ensure effective delivery of fleet services to staff, visitors • and others and ensure vehicles are checked against with checklist before leaving to the field • Make sure all d ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Health & Nutrition Thematic Advisor

NGO, Charity & Voluntary jobs

55 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1.Strategic Programme Development (35%) • Based on Save the Children Myanmar’s 2019-21 Country Strategic Plan (CSP), as well as all relevant national policies and strategies (e.g. National Health Plan), lead the development of thematic and sub-thematic strategies for health and nutrition; • In collaboration with other Save the Children staff and member offices, lead the development of concept notes (CNs) derived from the CSP and sub-thematic strategies, with a view to securing donor funding for new areas of work; • In collab ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

MEC Awards Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

56 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ensure that award management systems and processes are successfully implemented across the life of MEC awards, and that key controls (in Yangon and field offices) are in place to support effective management of the MEC award portfolio and compliance with the donor requirements. • Develop positive working relationships and maintain effective communications with MEC SMT and partner organizations, the Region, the Centre and with Save the Children Members, being responsive to stakeholders needs. • Provide regular management infor ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

56 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

The translator will translate written documents from English into Myanmar and from Myanmar into English. In some cases, the translator may also act as an interpreter to provide oral translation during meetings as required. Number of working days and rate: Variable, depending on needs, paid preferably on per page (or pay per word) ROLE PURPOSE: The Myanmar Education Consortium (MEC) is a national programme designed in view of the rapidly evolving changes occurring in the education sector and the overall country context. The goal/impact ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

59 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Responsible for the design, establishment of work specifications and monitoring of activities related with the construction of WASH infrastructures in IDP camps. • Conduct volunteer selection, WASH committee establishment and needs assessments in project camps. • Share technical concepts to project assistant(s) and motivate them to productive. • Prepare and lead the trainings such as Hygiene Promotion and O&M for volunteers/ CMC at community level. • Establish annual master plan together with Programme Coordin ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

59 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Manner procure/arrange for project supplies and materials as needed. • Assist the Livelihoods Programme Coordinator in coordinating with partners, other organizations and local authorities, in their area of jurisdiction (e.g., township or villages, as the case may be). • Assist Livelihoods Programme Coordinator in preparing township work plan and budget estimation. • Assist in developing training manuals and IEC materials • Train and support the project assistants to conduct all necessary steps for proper project ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

59 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Facilitate sessions on Child Protection issues for Child Groups in order to support prevention and avoid harmful practices for children • Providing technical support to Child Protection Project Assistant and Partner staff in Case Management • Facilitate sessions/workshop for parents and their on Life Skill session and other relevant topics • Organise with the Project Assistant peer-to-peer groups’ discussion on child protection and child rights issues with children and members of communities • Facilitate Excel l ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

59 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ensure timely recruitment of local enumerators as needed • Ensure Team composition and number appropriate for quality survey • Review survey questionnaire and field recording instruments and update adapt if necessary • Ensure use of standardized indicators and produce indicator registry (must be compatible with DHS/MICS National nutrition surveys and SDG indicators) • Draw up detailed Field travel plans with logistics/field team Rakhine and supervisors Yangon • Carry out quality Enumerator training for surve ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

61 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1. Introduction 1.1 Overview of the Programme 1.1.1 Purpose and design 1.1.2 Program Implementation 1.2 End line Data collection 1.2.1 End line timeline 1.2.2 Field team composition 1.2.3 Piloting 1.2.4 Description of the sample 1.2.5 Description of the questionnaires 1.2.6 Data Analysis Methods 2. Findings 2.1. General information about respondents and households 2.1.1 Demographics and education 2.1.2 Household income and expenditures 2.1.3 Household Assets 2 ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

National Case Management Advisor

NGO, Charity & Voluntary jobs

61 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Provide technical leadership to Case Management staff of SC and partner MNGOs to ensure the quality of provision of case management services meeting international standards • Represent Save the Children, as required, at national and inter-ministerial events and proactively facilitate linkages among key stakeholders to collaborate in develop of national level case management and centralized databased systems for Myanmar • Liaise with DSW and other key actors and ensure the process is participatory, coordinated and well informe ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Head of HIV TB Program

NGO, Charity & Voluntary jobs

63 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Since 2010, Save the Children has served as one of the two Principal Recipients for the Global Fund for HIV/AIDS, TB and Malaria (GFATM) grants in Myanmar. Head of HIV & TB Program is responsible the HIV and TB grants implemented by the 11 NGO sub-recipients (SRs) and additional sub-SRs. The Head of HIV & TB Program is a senior level program position and ensures timely, high quality and effective delivery of HIV and TB programs in compliance with the GFATM, international and national approved policies and guidelines. The Head of HIV &am ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

63 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist and check in preparing payments for project related activities which submitted by program staff • Coordinate with Unicef for any logistic preparation for discharge events • Maintain a filing system of project related documents and letters communicate with government counterparts • Maintain a register on books and publications received from Unicef and other projects • Make sure assist in preparing any logistic related and administrative for all trainings and workshops to be organized by project team across r ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior Executive Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

63 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Coordinate efficient and timely in-and out-flow of documents which require the Director – Programme Implementation/PDQ signature/approval, including letters, contracts/agreements, financial documents, invoices for payment, obtaining additional background information on these documents from relevant sections in the Yangon office and/or programmes/Regional and/or Field offices as necessary. This includes the immediate redistribution of the approved documents to the relevant departments to avoid delays in the flow. • Maintain a syst ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior Field Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

63 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Works with technical consultants to develop appropriate and effective data collection plans and design, including critical components such as scope, methodology and key questions. • Coordinates and consults with technical experts from partner organisations on initiative design, methodology and planning. The design and implementation should be in accordance with best practices. In particular, the Senior Field Coordinator must design and implement approaches to data collection that are participatory and/or empowerment-focused. Every ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Service Provider

NGO, Charity & Voluntary jobs

63 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Provide assistance to state/regional TB officers of NTP for planning, implementation, training, management and supervision of mobile team activities • Ensure to operate mobile team activities in accordance with approved work plan • Supervise mobile team staff during field visits • Timely report to respective TMO and TB RO/TL whenever required • Take financial accountability and responsibility for mobile team operations under the guidance, supervision and management of TB RO/TL • Review and check data regardi ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant (CP)

NGO, Charity & Voluntary jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Support POs for implementing, monitoring project activities to achieve project targets in timely Manner • Work closely with partner CBOs and community members and children in addressing child protection issues • Train, coach and support CBOs and community members so as enable them to implement project activities at the same time ensuring quality of the delivery • Ensure systematic documentation of cases, or if necessary, develop a system of filing to respond to local needs in coordination wi h the line management and ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

MEAL Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

•• Ensure Area Team staff and Partners are assisted and equipped to consistently and regularly monitor their work collecting quantitative and qualitative data on programming activities. • Manage data collation of accurate and timely data of programme activities and consolidate against outputs indicators from Area Offices • Monthly reporting of data in order to follow up the standard project and strategic indicators (Number of beneficiaries, number and type of activities completed) • Ensure data entry for 4-Ws matrix and Output T ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant (WASH)

NGO, Charity & Voluntary jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Reports to: Project Officer Budget Responsibilities: No Role Dimensions: Construction, Water Supply, Public Health Promotion, Training • Regular contact of detailed explanations of policy, regulations, programs, services and representation of SCI at the local level or with mid-level counterparts. Need Assessment • Be responsible for technical part of WASH needs assessments and participate in the selection of target communities and WASH facilities to be rehabilitated and / or build in the project, through technical feasibili ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Conduct baseline survey and data entry, and assist in design of project activities in line with agreed work plan. • Ensure community mobilisation, and facilitate community-based project activities through regular interaction with children and community members, including providing training, guidance and support. • Conduct necessary meetings, discussions and sensitization to organize community targeting • Take steps to ensure that the programme benefits the poorest and most disadvantaged children and assist in beneficiar ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

PSM Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

69 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Procurement Review the evaluation and selected suppliers of OI drugs • Procurement Develop the EOI/Tender document for Key Populations Assessment • Procurement Provide technical support and Guidance on Suppliers Performance Review/ Re-assessment of PAs. • PSM Review of final 2020 forecasting packages (individual and consolidated) • PSM Assess and revise the incinerator operation guideline/SOP • PSM Review the KPI results and assist in provide guidance/training to the PSM team on how to write the SR feedback ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Regional Support Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

70 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Oversight of all regional Logistical activities including; planning, procurement, warehousing, communications, fleet management, Assets management and reporting as per SCI policies and guideline. • Implement logistics systems in accordance with SCI logistics procedures and manual; including Country Logistics Manual and new SCI Logs initiatives. • Monitor the Logistics compliance to SCI policies and procedures through regular visits to the field sites and close supervision of logistics focal persons, and report to ROM and tech ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

75 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Produce data analysis result and interpret on those analysis together with the team and prepare the reports (e.g., Minimum Standards, Quality of Services, Beneficiary Satisfaction Survey), with support from Case Management Advisor and Case Management specialist. • Support the implementation and share analysis on the result of achievement against the target with implementation staff • Coordinate and support CPiE MEAL officer and CPiE data base assistant to ensure case management standards are applied in both humanitarian and d ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

75 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Provide capacity building workshops to partner on child protection and case management in collaboration with Case management advisor and case management specialist • Technical support to partner staff for networking, developing and strengthening referral guidelines and referral networks with service providers at assigned areas • Ensure that the Case Management system is functional and follow the SOP and guidelines ensure that partner staff fill in correctly the case management forms, databases, and other tools • Provide ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Program Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

75 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Responsible together with the Humanitarian PM for the overall project coordination, implementation of the project and oversight of administration, accounting, procurement and staffing issues related to the project. • Work in close collaboration with the Humanitarian PM, as well as Technical Advisors (TAs), to determine the most appropriate technical approach in implementation areas and to develop and monitor implementation of the work plan. • Make regular visits to the IDP camps to support Project Officers to ensure structure ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Regional Awards & Finance Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

76 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Have up-to-date knowledge about the budgets or partial budgets relevant to the region. • Support the budget holders (BHs) or delegated BHs based in the region (at the Regional Office RO or in Field Offices FOs) to develop their budget plans in line with SCI requirements and support Budget Holders to phase their budgets over the financial year and the life cycle of each project. Support Budget Holders to reforecast their spending and update the finance system on at least a quarterly basis throughout the life of the project. • ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Intern

NGO, Charity & Voluntary jobs

81 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• To receive and check incoming Medical Products and supplies (from suppliers and other organization) and ensure quality and standards of the medical products and supplies. • To ensure proper storage of medicines by standard warehouse running documents and procedures and to locate the drugs by categorized lay-out. • To maintain medical storage space clean and tidy stacking of boxes and set correct room temperature and level of moisture by keeping daily track records • To arrange picking, sorting and packing of Medical Pro ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior Procurement & Supply Chain Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

81 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Manage procurement of GFATM grant related health commodities: • Lead Save the Children Global Fund PSM team, including SRs in the areas of Forecasting, Procurement of health and non-health products, Supply Chain, Logistics and PSM Management Information System. • Lead the PR team in the identification of international recognized Procurement Agents (PA) as well as in the negotiations of terms and conditions for PA delivery of pharmaceuticals and health products to Myanmar. This includes the consolidation of SRs health products and ph ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Finance Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

86 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Directly lead, motivate and manage financial planning and analysis team • Work closely with all finance team members in the field, region and head office to provide strong financial support in proposal budget development, managing and monitoring Budget Variances of all award, meeting donor, SCI and Audit requirements. Proposal Development • Maintain non thematic cost database for Country Annual Plan processing and up to date data for gap analysis are available in timely manner to include in proposal development. • De ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

86 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Coordinate the review and internal approval of the Construction and Community-led Construction SOP (Including procurements, contracts and insurance) • Architectural/engineering drawings and technical support • Support in reviewing the proposed construction sites, finalize it in consultation with the community representatives as required • Support in reviewing current design in use by SC and provide updated infrastructure designs whenever necessary, including designs based on soil testing results, ensuring safety and sec ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Program Support Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

86 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Make regular payments (such as office rent, utility charges for water and electricity) and periodical payments as and when required • Take responsibility of local procurement to ensure following SCI logistic guidelines • Register, submit and file daily incoming and outgoing correspondence • Report to Head at the Office any cases, known or suspected, of fraud within Save the Children • Maintain a filing system • Maintain a register on books and publications in the field office • Make sure all vehicle in ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

89 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist to Program Manager for baseline survey, household economy analysis (HEA), cost of diet (CoD) surveys, market/value chain analysis, labour market analysis and data entry and assist in design of project activities in livelihoods programing in line with agreed work plan • Assist Livelihoods Programme Manager in preparing township work plan and budget estimation • Develop the project implementation strategies and operational work plan; • Assist all aspects of expansion for target villages , assist in village selectio ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

89 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist baseline survey, household economy analysis (HEA), and data entry, assist in design of vocational training according to communities’ business planning and documentation for program implemention. • Responsible and conduct for the productive grants, financial education, business skills development and life skills activities. • Ensure community mobilization, and facilitate community-based project activities through regular interaction with children and community members, including providing training, guidance and suppor ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Program Manager-Malaria/GFATM

NGO, Charity & Voluntary jobs

89 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Under the guidance and with the support of Head of Malaria Programs (GFATM), the incumbent will provide- Technical oversight • Participate and provide input (policy advice, strategy of disease control, operational plan) to the National Malaria technical strategy groups and technical working groups • Provide technical assistance to SRs not only on quality programming but also epidemiology and medical subjects to ensure that GFATM grants are implemented in compliance with the national strategic guideline and treatment protocol and SC/GFATM ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Construction Officer

Construction & Property jobs

92 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Support strengthening of health system of Northern Shan State under the close supervision of State Health Director (SHD) • Closely collaborate and coordinate with National Health Plan Implementation Monitoring Unit (NIMU) to effectively support State Health Department on finalization of 2019 State Health Plan (SHP) • Provide technical assistance to State Health Working Groups (SHWG) and Township Health Working Groups (THWG) on the development and implementation of SHP and iTHP • Coordinate and maintain professional ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Service Provider

NGO, Charity & Voluntary jobs

92 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Support strengthening of health system of Northern Shan State under the close supervision of State Health Director (SHD) • Closely collaborate and coordinate with National Health Plan Implementation Monitoring Unit (NIMU) to effectively support State Health Department on finalization of 2019 State Health Plan (SHP) • Provide technical assistance to State Health Working Groups (SHWG) and Township Health Working Groups (THWG) on the development and implementation of SHP and iTHP • Coordinate and maintain professional ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Field Office Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

95 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Provide day-to-day field operations and administrative support to the Pauktaw team, including contracts, human resource coordination, coordinate staff travel, information management; • Coordinate effectively with Awards and Finance, Admin, IT, Safety and Security and Operations units as necessary, ensuring the timely completion of administrative tasks assigned • Maintain strict compliance with confidentiality on documentation and information in the area of responsibilities; • Support international staff in the process o ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

95 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ensure VHW Monitoring and Supervision joint with BHS according to CTHP. • Facilitate Monthly and Quarterly Meeting with VHWs and BHS. • Ensure VHC and VTHC lead community meeting and coordinate with the stakeholders at the village level for community mobilization. • Conduct data collection and data entry for monthly field activities and submit reports to the supervisors as monthly basis. • Keep records of activities and report regularly and as requested on program progress. • Perform project data collection ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Supply Chain Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

97 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ensure that SR forecasts are reasonable, in line with program needs, policy compliant, and within the approved budget. • Ensure Good Storage Practices and Good Distribution Practices of pharmaceuticals and health commodities throuout the supply chain. • Lead the review of stock and monitoring visit reports and mitigate risk of expiry or loss within the supply chain. • Oversee Global Fund Price and Quality Reporting (PQR) database reporting. • Build capacity PR and SR staff capacity in supply chain management • ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

MEAL Officer (Nutrition)

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Collection quality data on field- leveled information against outputs indicators from Log frame. • Data consolidation and clarification from multi- project and report to respective focal within strict deadline. • Analysis on field level output if reaching against output indicator or not. • Identified where is quality data gap • Creative M&E methodology and communication channel so that qualitive data collection achieves and data flow speed up. • Coaching/guiding and building capacity to Sittwe MEAL tea ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant Myanmar Language Class Teacher

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• To be able to communicate effectively in Myanmar • To be able to know Myanmar culture and customs • To be able to read and write a good number of essential words and phrases by course end • To be able to handle simple and easy to use conversation structures
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Support in conducting baselin/endline surveys at the field level to engage with community and other stakeholder, • Improve the quality of SBCC related activities by learning from community through different channels such as barrier analysis and community feedbacks. • Ensure the quality implementation of SBCC activities such as Mother/Father support group, nutrition promotion campiagns, • Mobilization of community members to nurture good practices for appropriate nutrition during the first 1000 days period, provision of hyginene kit ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Support Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• To manage all bills such as (telephone, electricity, water, and International staff houses’ bills) for the payment, keep up to date balance and advance payment for each telephone. • Responsible for handling the petty cash expenses for head office in Yangon, such as office supplies, materials, equipment maintenance; • Maintain stock record and stock control update and be sure available all times. • Assist in organizing of training, workshops, meeting, special event and other related activities • Arrange travel ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Program Coordinator

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

QUALIFICATION, EXPERIENCE AND SKILLS Program and Sponsorship Operation Management • Work with Programme Manager and project officers of Basic Education, School Health and Nutrition and Early Childhood Care and Development programs and Sponsorship Operations to ensure the timely, efficient and effective delivery of high quality programmes and reaching the targets and deliverables • Work with Programme Manager in planning Sponsorship Annual Plan(SAP) and Annual Report. • Act as the main liaison with local authorities and partne ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Office Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Smoothly running of mission office systematic, safe & secure electricity supply system, telephone PABX system installation & management system, • Building & Office Auto Machine, Generator, Voltage Stabilizer & Air corn systematic maintenance & repair, office auto machine, furniture, etc… in line with Save the Children International guidelines and procedure; • Ensure that the Save the Children International office, residences and Equipment’s are all well-maintained and organize prompt and appropriate re ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist Project Officer (MS Component) in designing of data collection, recording, coding tools and defining the channels and schedule in close consultation with project team members. • Conduct data entry, data processing, data analysis and data compilation of project intervention area • Ensure proper filing and documentation of collected data (hard and soft copies – VHW monthly reports, PQA reports, training attendance, bed net census data etc.) • Assist the programme teams in information management related works • ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Finance Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• To assist smooth and effective programme implementation by assuming the financial responsibilities at the field office level and performing in a way that meets the relevant SCI Essential Standards. SCOPE OF ROLE: Reports to: Programme Manager/FOM , Regional Award and Finance Coordinator Direct Reports: Finance Assistant (Only in Namtu) Financial Approval: No financial approval External Representation: Regular contact of basic factual information Travel: Occasional (up to 3 days per month) KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY : Finance: • ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• To be able to communicate effectively in Myanmar • To be able to know Myanmar culture and customs • To be able to read and write a good number of essential words and phrases by course end • To be able to handle simple and easy to use conversation structures
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Coordinator (Nutrition)

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Together with the PM and Technical Advisors, design and implement the Nutrition scheme for community/villages. • In coordination with the PM and other Project Coordinators, prepare the sector’s detailed implementation plan and other planning tools, as well as support budget analysis and forecasting. • Coordinate the baseline/endline surveys at the field level to engage with community and other stakeholder, • Responsible for daily coordination and implementation of the nutrition component of the program as well as their monitoring ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist baseline survey, household economy analysis (HEA), cost of diet (CoD) surveys, market/value chain analysis, labour market analysis and data entry and assist in design of project activities in public work programing in line with agreed work plan. • Coordinate implementation of public work related activities including Financial Education, Business and Skills Development • Ensure community mobilization, and facilitate community-based activities through regular interaction with children and community members, including providing tr ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Program Delivery • Work as focal person for the specific program of Basic Education or School Health and Nutrition. • Assist the Programme Coordinator in ensuring that project inputs are provided in a timely manner; procure/arrange for project supplies and materials as needed • Assist the Programme Coordinator in coordinating with local authorities and partners in their area of jurisdiction (e.g., township or villages, as the case may be) • Organize, administer and facilitate capacity building activities in geographic ar ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior Education Consultant (MEC)

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Introduction: Myanmar Education Consortium was established as a multi-donor program in early 2013 with a mandate to support non-government education organizations to provide quality education to the hardest to reach communiti ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ensure community mobilization, and facilitate community-based project activities through regular interaction with children and community members, including providing training, guildance and support. • Supervise and train(on-job training) village level nutrition volunteer(focal persons) and peer mothers through quality monitoring support • Conduct SBCC training for FPs and MtMSG leaders, nutrition education activities through Intensive Social Behavior Change Framework. • Develop, facilitate and mentor the Mother to Mothe ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Assistant (Nutrition)

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Overall responsibility for the day to day management of IYCF activities including other Nutrition Program activities in the program areas. • In coordination with community outreach workers(CDFs), identify, train mother to mother support group, volunteers and other members of the community on Nutrition activities. • Supervise the activities of the community development facilitators and Volunteer on Nutrition Activities, Malnutrition screening and refer in community levels. • Take a lead to train the community development ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer (Nutrition)

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Responsibility for the day to day management of project site activities and staff i.e. Program Assistants, Community Facilitator, community volunteers. • Provide technical support to Save the Children staff on issues related to maternal and child care, IYCF and others as necessary liaise with the MoH and other stakes holders as necessary to promote and provide consistent good practices • Take a lead in ensuring Nutrition promotion activities and awareness is in place. • Liaise with other sectors such as child protecti ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1.1. Partners’ M&E systems strengthening • To assist partners in M&E systems development/strengthening. • To identify the capacity gaps of partners in the field of M&E and recommend actions • To assist in the development/revision of M&E plans (separate for each partner and for MEC) • To assist in the training programmes for partners on the use of recommended reporting and monitoring formats and guidelines, • Contribute to the process for annual review of partners’ organizational development i ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Field Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1. Facilitation and Training • Lead in providing facilitation for focus group discussions, interviews, training sessions as necessary for the IRI Project Team. • Provide translation from Myanmar, Rakhine and Muslim languages, as necessary. 2. Data Collection: • Work with the project team to develop data collection strategies and methodologies. • Implement data collection plans through focus group discussions, key informant interviews, and other data collection methods. • Undertake field visits to ethnic Rakhine and Muslim areas ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Finance Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

98 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ability to work collaboratively with colleagues across the organization developing effective working relationships to deliver outstanding results for children • Commitment to and understanding of Save the Children’s aims, values and principles. • Willingness and capability to comply with all relevant Save the Children policies and procedures with respect to health and safety, security, equal opportunities and other relevant policies, including the Child Safeguarding Policy • Willingness to work in filed office locati ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer-SBCC

NGO, Charity & Voluntary jobs

101 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Responsible for the timely, efficient and effective implementation of Social and Behaviour Change Communication activities of TEAM MCCT program in assigned township • Develop work plans and revise/update them regularly. • Implement project activities in accordance with the work plans and budgets. • Coordinate with and support partner organizations of the project. • Provide to the Field Office Manager and Project Manager sound explanations for any significant variance (beyond SCI- accepted limits) from work plan and budget plan, ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

101 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Programme Implementation LOCATION: Yangon – with occasional trips to Chin State as required Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultancy Role: To write Analytical Re ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Project Officer (MS Component)

NGO, Charity & Voluntary jobs

101 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Program Implementation LOCATION: Tonzang, Chin Region Number of Position: 1 Grade: D-2 Type of Contract: Fixed Term CHILD SAFEGUARDING: Level 3: the role holder will have contact with children and/or young people either frequently (e.g. once a week or more) or intensively (e.g. four days in one month or more or overnight) because they work in country programs; or are visiting country programs; ore because they are responsible for implementing the police checking/vetting process staff. ROLE PURPOSE: To support the ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

105 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Ensure community mobilisation, and facilitate community-based OTP project activities through regular interaction with children and community members, including providing training, guidance and support. • Supervise and provide on the job training to Outreach workers and/or Community Peer counsellor. This include liaison with other sectors to ensure integrated intervention and optimum services delivery. • Compile and analyse OTP centres (Pauk Taw area, Rakhine State) data and complete all relevant documents. • Assist and ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Pre-Program Consultation Consultant (MEC)

NGO, Charity & Voluntary jobs

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Consultancy Role: In collaboration with MEC, the consultant will prepare the agenda for and facilitate a two day workshop which will introduce the concept of multilingual education as well as setting out the requirements for participation in a long term multilingual capacity building of the participating organizations. Purpose of Consultancy: MEC recently conducted research to identify ethnic education organizations who are ready to receive capacity development for implementation of first language based multilingual education (MLE). As a res ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Partnership & Planning Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Support the Partnership Programme Team (PPT) in collecting and making available the needed data and information for the external report writer to develop the MEC semi-annual report; • Support the PPT in leading the design and planning of program objectives and agendas for 4 partner Reflection, Learning and Planning (RL&P) meetings to be held in January 2019; • Support the PPT Managers and Coordinators in planning and coordinating the implementation of Reflection, Learning and Planning partner meetings; • Advice finalization of ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Project Delivery: • Responsible for the timely, efficient and effective implementation of the Education project in 4 townships • Develop work plans and revise/update them regularly. • Implement project activities in accordance with the work plans and budgets. • Provide to the Project coordinator sound explanations for any significant variance from work plan and budget plan, together with proposed actions to remedy this situation. • Maintain regular communication with the PC and PM • Organize, administer and f ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Under the supervision of the Education Director support the development, implementation, monitoring and evaluation of MEC communication strategy that aims to increase MEC’s visibility among key national, regional, and global players in education sector and development policy-makers and donors. • Responsible to support the effective and accountable implementation of MEC communication strategy under the direct supervision of the Education Director. • Create and maintain an ongoing communications journal to provide an overview ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Program Support Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist PC/FOM or SPO for regular payments (such as office rent, utility charges for water and electricity) and periodical payments as and when required • Assist PC/FOM or SPO to make sure all vehicle in the field office are insured • Under supervision of PC/FOM or SPO, hotel booking, air ticketing and other logistical arrangement in the field office; • Assist in proper allocation of workstations, furniture and equipment in office buildings; • Managing stationery supplies, office supplies, staff house supplies in assigned offic ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Head of Programme Education

NGO, Charity & Voluntary jobs

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Leadership and Representation • Ensure the implementation of a high quality Education programme through management oversight of existing projects and strengthening links with other sectors • Engage directly with SC Members to ensure that projects are aligned with country programme strategy and plans and effectively support increasing children’s access to their rights in Myanmar. • Represent Save the Children at national and international events and proactively explore opportunities • In collaboration with PDQ Education ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

MEAL Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• To conduct data entry , data processing , data analysis for proper monitoring and analysis of Tat Lan Plus against the activity indicators and targets • To conduct field indenpenent monitoring visit and phone follow up on the program activities including public infrastructure work in project area • To report supervisor the findings of monitoring visit and phone follow up for in-time adaptation of program implemtation • Assist MEAL Officer in collecting and responding to feedback • Ensure all necessary information is collected an ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

MEAL Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Consolidate timely collection of data for malaria project activities and against outputs indicators on monthly basis to meet agreed deadlines • Crosscheck to ensure that data being collected are reflecting the log frame indicators of malaria prevention and control project and report discrepancies to MEAL Officer and Senior Project Officer • Ensure timely data entry in the project database and share report to MEAL Officer and Senior Project Officer on a monthly, quarterly and bi-annual basis • Make data available for ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist baseline survey, household economy analysis (HEA), cost of diet (CoD) surveys, market/value chain analysis, labour market analysis and data entry and assist in design of project activities in public work programing in line with agreed work plan. • Coordinate implementation of public work related activities including Financial Education, Business and Skills Development • Ensure community mobilization, and facilitate community-based activities through regular interaction with children and community members, including providing tr ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

116 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Assist baseline survey, household economy analysis (HEA), a cost of diet (CoD) surveys, market/value chain analysis, labour market analysis and data entry and assist in design of project activities in Business and Financial Development programing in line with agreed work plan. • Coordinate implementation of business and financial development related activities including life skills activities and public work. • Ensure community mobilization, and facilitate community-based project activities through regular interaction with children an ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Head of Programmes Health

NGO, Charity & Voluntary jobs

117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Health / Programme Implementation LOCATION: Yangon, Head Office, Yangon Number of Position: 1 GRADE: A-1 CONTRACT LENGTH: Open CHILD SAFEGUARDING: Level 3: the post holder will have contact with children and/or young people either frequently (e.g. once a week or more) or intensively (e.g. four days in one month or more or overnight) because they work country programs; or are visiting country programs; or because they are responsible for implementing the police checking/vetting process staff. ROLE PURPOSE: The Head ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (Education – IKEA Access)

NGO, Charity & Voluntary jobs

117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Education LOCATION: Yangon Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultancy Role: Conducting final evaluation for IKEA Access to School Project and reporting I ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultancy Role: Data analysis and interpreting of the results of Adolescent Development KAP Survey of baseline study and writing report by consolidating with draft reports of interpreting the other to ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Service Provider (Data Collector)

NGO, Charity & Voluntary jobs

117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

CHILD SAFEGUARDING: Level 3: the role holder will have contact with children and/or young people either frequently (e.g. once a week or more) or intensively (e.g. four days in one month or more or overnight) because they work in country programs; or are visiting country programs; ore because they are responsible for implementing the police checking/vetting process staff. Consultancy Role: To assist to MEAL Officer in Save the Children International for collecting Survey data (including FGD session, Household data collection, completing c ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (Humanitarian)

NGO, Charity & Voluntary jobs

117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Humanitarian/Program Implementation LOCATION: Northern Shan Region Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 3: the role holder will have contact with children and/or young people either frequently (e.g. once a week or more) or intensively (e.g. four days in one month or more or overnight) because they work in country programs; or are visiting country programs; ore because they are responsible for implementing the police checking/vetting process staff. Consultancy Role: The Cons ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (Assistant Engineer)

NGO, Charity & Voluntary jobs

117 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

1. Construction Standard Operation Procedure • Coordinate the review and internal approval of the Construction and Community-led Construction SOP (Including procurements, contracts and insurance) • Architectural/engineering drawings and technical support • Support in reviewing the proposed construction sites, finalize it in consultation with the community representatives as required • Support in reviewing current design in use by SC and provide updated infrastructure designs whenever necessary, including designs based on ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

MEC Education Director (Re-announcement)

NGO, Charity & Voluntary jobs

118 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Leadership and Representation • Lead an effective EPAC team, ensuring timely and high quality delivery of team activities and supporting collaborative cross-team working. Ensure the development of a highly qualified EPAC team and its practices. • Oversee the research, design and implementation of quality broad based capacity development (BBCD) in the priority areas of multilingual education and associated teacher and curricula development. • Lead the conceptualization, planning and implementation of best practice education int ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Senior Programme Manager

NGO, Charity & Voluntary jobs

118 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Grant Management • Guide the Programme Managers and their teams to ensure the effective management of ongoing projects in Rakhine. In particular the SPM will provide support and supervision to the following: o Work plans are implemented, challenges identified and corrective actions taken o Budgets are spent according to plans and in line with phased budgets that are up to date and reflect realistic spend estimates o Assist in monthly reviews of activity plans and expenditures to achieve o Support the donor reporting – Re ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Programme Support Assistant

NGO, Charity & Voluntary jobs

119 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Administration: • Assist SPO/FOM for regular payments (such as office rent, utility charges for water and electricity) and periodical payments as and when required • Assist SPO/FOM to make sure all vehicle in the field office are insured • Accommodation booking, car ticketing and other logistical arrangement in the field office; • Assist in proper allocation of workstations, furniture and equipment in office buildings; • Managing stationery supplies, office supplies, staff house supplies in assigned office; • Make sure office ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Planning & Reporting Writing Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

119 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Purpose of Consultancy: • Support the Senior Management Team (SMT) to draft the Semi-Annual Report based on quantitative and qualitative inputs from ethnic education partners as well as MEC staff • Support SMT to draft Annual Operational Plan on the basis of partners program priorities • Support drafting of concept notes, strategy documents, education frameworks documents • Support drafting responses to Steering Committee as guided by MEC Director • Support M&E and Planning teams with information systems upda ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Service Provider (Enumerator)

NGO, Charity & Voluntary jobs

119 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

• Collect baseline /monthly/end line survey day to day data of selected HH beneficiaries in line with agreed work plan according the survey guidelines • Ensure to get the correct information of selected HH beneficiaries by visiting in their available time day to day • Ensure to report regularly to supervisor day to day and participate in monthly coordination meeting to present the data of analysis • Link and summit the data of baseline/monthly MEAL/ end line data to web page in time day to day • In coordination with ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (Translation)

NGO, Charity & Voluntary jobs

119 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Education Programme LOCATION: Yangon and Field Offices Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultancy Role: The translator will translate written documents fro ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Regional Support Officer

NGO, Charity & Voluntary jobs

120 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Logistics and Supply Chain Component  Oversight of all regional Logistical activities including; planning, procurement, warehousing, communications, fleet management, Assets management and reporting as per SCI policies and guideline.  Implement logistics systems in accordance with SCI logistics procedures and manual; including Country Logistics Manual and new SCI Logs initiatives, briefing and training all relevant staff as required.  Monitor the Logistics compliance to SCI policies and procedures through regular visits to the field ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Trainer

NGO, Charity & Voluntary jobs

120 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Human Resources LOCATION: Head Office, Yangon Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultancy Role: To develop customized training design for leadership and management p ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

120 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY : Partnership & Planning • Work with other Directors to support the development of the Annual Operating Plan (AOP), which balances MEC strategic objectives and ensures that MEC is supportive towards partners and holds them accountable to agreed objectives and deliverables and meet their contractual obligations; • Lead the Partnership and Planning team to develop quarterly field monitoring plans with Partnership Managers/Coordinators, ensuring inputs from all teams and partners; • Lead cross-s ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (SBCC for Malaria)

NGO, Charity & Voluntary jobs

120 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultancy Role: Save the Children is looking for the technical support in developing the local context appropriate Malaria SBCC strategy followed by developing training package and SBCC tools. The ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

120 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Reports to: Procurement Coordinator Direct Reports: 1 Procurement Officer (Service Procurement) Financial Approval: No Financial Approval or when delegated External Representation: Regular contact of detailed explanations of policy, regulations, programs, services and representation of SCI at the local level or with mid-level counterparts Travel: Minimum (up to 3 days per month) Key accountabilities In consultation with the Procurement Coordinator: 1. Service procurement • Ensure SCI’s essential procurement policy and pr ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (SBCC)

NGO, Charity & Voluntary jobs

121 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Programme Implementation/ Health LOCATION: Ngape Township in Magway Region and Hlaing Bwe Township in Kayin State Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 1: the role holder will not have contact with children and/or young people, or access to personal data about children or young people, as part of their work; therefore a police check will not be mandatory unless the content or location of the role changes, in which case the Child Safeguarding level will be reviewed. Consultanc ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (CP/CRG)

NGO, Charity & Voluntary jobs

121 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

TEAM/PROGRAMME: Child Protection/ Child Rights Governance – Programme Implementation LOCATION: Yangon Number of Position: 1 Type of Contract: Agreement CHILD SAFEGUARDING: Level 3: the role holder will have contact with children and/or young people either frequently (e.g. once a week or more) or intensively (e.g. four days in one month or more or overnight) because they work in country programs; or are visiting country programs; ore because they are responsible for implementing the police checking/vetting process staff. Consul ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Consultant (Structural Engineer)

NGO, Charity & Voluntary jobs

133 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

Construction Standard Operation Procedure • Coordinate the review and internal approval of the Construction and Community-led Construction SOP (including procurements, contracts and insurance) • Train focal persons from field offices and Country Office on the SOPs, including the infrastructure specialist based in Rakhine State. • Ensure roll-out of the SOP in all field offices and departments and monitor adoption by all teams. Framework Agreement with external engineering firm • Coordinate the tender process for the c ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

Training Consultant

NGO, Charity & Voluntary jobs

133 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , INGO

SCOPE OF ROLE The training facilitator team will provide 3-day training, in Yangon, for project staff for malaria implementing partner/CSOs The lead facilitator will conduct a training on malaria elimination by: • Consulting with SC training organizing team on training needs and context • Developing or adapting a training curriculum (see below) and agenda • Advising organizing committee for training materials production and development • Hiring co-facilitator • Conducting the training (in person) • Collect ...
Save the Children is the world's leading independent organisation for children.

Better Experiences

Save the Children is the world's leading independent organisation for children. It is a dual mandate organization and focuses on development and emergency response. We are currently working in 120 countries around the world touching the lives of 125 million children. Our mission is to inspire breakthroughs in the way the world treats children, and to achieve immediate and lasting change in their lives. Save the Children has been working in Myanmar since 1995. Our programmes include Maternal and Child Health, Nutrition, HIV/AIDS, WASH, Education, Food Security and Livelihoods, Child Protection and Child Rights Governance and Humanitarian Responses across the country. Save the Children offers attractive salary including non-salary benefits which consists of paid medical benefits, various leave benefits, accident insurance, severance and other allowances.

Good Environment and Good Teamwork

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS