Jobs In Myanmar
Load...

Project Sales Executive

30.8.2019, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale
ကုမၸဏီ: NTS Mart
Job Category
Retail / Wholesale
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN"
Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction
Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN
Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability
Develop good relationship for both customers and business partners NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers.

NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• ကုမၸဏီ၏သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီဌါန၏အလုပ္တာ၀န္ကိုေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပီးေျမာက္မွု မွတ္တမ္းမ်ား၊ Customer Details ႏွင့္ Market Report မ်ား စသျဖင့္ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ ၊ ရာသီစဥ္ ၊ ႏွစ္စဥ္ တည္းဟူေသာ သက္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း အေရာင္း Manager ထံသို႔တင္ျပရမည္။
• Project Sales ဌါနႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်မွုစာရင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား Customer Information မ်ား ကုိ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအတိုင္း တိက်မွန္ကန္စြာထိန္းသိမ္းရမည္။ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္။
• လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ အေရာင္းဌာန၏ အေရာင္းစနစ္အတိုင္း၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကြးဆံုးမရွိေစရန္ လည္းေကာင္း ဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္။
• Customer မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပတ္ေတာက္မွူမရွိေစရန္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ Customerအတြက္ပိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွူမ်ားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ေရရွည္ ဆက္ဆံေရးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင္႔ညိွႏွိဳင္းတိုင္ပင္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္။
• Customer မ်ားယံုၾကည္စြာ၀ယ္ယူလာသည္အထိ စနစ္တက်ရွင္းျပရမည္။
• Sales Contract ခ်ဳပ္ဆိုရန္လိုအပ္ပါက မန္ေနဂ်ာ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ မွာယူထားေသာပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိလာပါကလည္း ပစၥည္းအေရတြက္ႏွင့္ အရည္ေသြးမ်ားကိုတိက်စြာ စစ္ေဆးပီးမွ Customer ထံသို႔ပို႔ေဆာင္အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားအား အခ်ိန္တိက်စြာ ေကာက္ခံႏုိင္ရန္စီစဥ္ရမည္။
• Customers Complain အားလံုးကို Managerထံသို႔ အခ်ိန္မွီသတင္းေပးပို႔၍ Customer စိတ္ေက်နပ္မွူရရွိသည္အထိ ၾကိဳးစားေျဖရွင္းရမည္။
• Customer မ်ား၏ Feedback မ်ားကိုနားေထာင္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔စြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အေရာင္း Manager အေရာင္းၾကီးၾကပ္ ထံသို႔ အၾကံျပဳလႊာမ်ား တင္ျပျခင္းျပဳလုပ္ရမည္။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• ႏွစ္စဥ္ Marketing plan မ်ားအား ေရးဆြဲ၍ အေရာင္း Manager အားတင္ျပျပီး အေရာင္းၾကီးၾကပ္သူ၊ အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင္႔တိုင္ပင္ကာ ထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည္။
• ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Marketing strategies မ်ားအားအေရာင္း Manager ၊အေရာင္းၾကီးၾကပ္သူတို႔ ႏွင့္ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ပီး ေစ်းကြက္ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ရမည္။
• ကုမၸဏီမွသတ္မွတ္ေပးထားေသာ တစ္ဦးတည္း / ဌါန၏ Sales Target မ်ားကိုထိေရာက္ေအာင္ ပူးေပါင္း ေရာင္းခ်ရမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable
• Lunch , Commission , Transportation /Ferry

အလုပ္တည္ေနရာ 2, Shwe Gon Daing (West) 2nd St., Shwe Gon Daing (West) Ward,Bahan, Yangon.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: Retail / Wholesale
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 30/8/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Project Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Leading and managing the project team. • Appointment with the new & old project customer. • Outside sales call in new project & old customer. • Customer service communication & manner. • Sent to customer request quotation by using email or phone for sales. • New shipment available items must share • this information to every loyal & regular customer. • Deal with hot sales items and new items from market demand to NTS Myanmar purchasing department • Communication with NTS Myanmar all department and all ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Junior Service Engineer

Engineering & Technical jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

Role Summary • Responsible for performing as maintaining, installation, problem solving and repairing.
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Showroom Sales Trainee

Sales & Marketing Jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• ရုံးချိန် ၉း၀၀ မှ ၅း၃၀
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Designer

Arts, Crafts, and Design

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Creative designers implement their own ideas or build on ideas • Commercial creative designers make graphic design art for businesses that need design elements for logos, product packages or marketing materials. • Creative designers make graphics used to complement or illustrate articles or layouts. • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. Designer(Auto Cad 2D/3D)
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Sales & Marketing Executive

Sales & Marketing Jobs

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Marketing strategies မ်ားအားအေရာင္း Manager ၊အေရာင္းၾကီးၾကပ္သူတို႔ ႏွင့္ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ပီး ေစ်းကြက္ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ရမည္။ • ကုမၸဏီမွသတ္မွတ္ေပးထာ ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

CV Maker
Junior Project Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Project Sales ဌါနႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်မွုစာရင္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား Customer Information မ်ား ကုိ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းအတိုင္း တိက်မွန္ကန္စြာထိန္းသိမ္းရမည္။ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေအာင္ ထ ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Project Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• ကုမၸဏီ၏သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီဌါန၏အလုပ္တာ၀န္ကိုေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပီးေျမာက္မွု မွတ္တမ္းမ်ား၊ Customer Details ႏွင့္ Market Report မ်ား စသျဖင့္ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ ၊ ရာသီစဥ္ ၊ ႏွစ ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• ႏွစ္စဥ္ Marketing plan မ်ားအား ေရးဆြဲ၍ အေရာင္း Manager အားတင္ျပျပီး အေရာင္းၾကီးၾကပ္သူ၊ အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင္႔တိုင္ပင္ကာ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ • ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Marketing str ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

International Purchasing Officer

Purchasing/Material Management Jobs

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Helping to implement department’s KPI and work plan in accordance with company’s rules and regulations. Summarizing and reporting weekly/ monthly/ yearly purchasing report to department head. • Purchase order planning (yearly/ quarterly/ monthly). Proficient in purchasing process & professional in handling customer complaints (Quotation/ PO/ delivery/ QC/ Customer complaints/ etc) in both project and regular order. • Organizing and building purchasing related database. • Understanding department’s goal and excellent in bu ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Project Senior Sales Executive

Sales & Marketing Jobs

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Sales and Distribution to achieve sales target • To share with customers all new products available • Trade/Customer Development • To acquire new customers and to grow the existing customers through selling more line and conversion. • Collection of Trade Receivables • Responsible for ensuring appropriate control over inventory to ensure proper stock levels as well as systems and procedures to ensure security of product. • Market Intelligence • To timely feedback of product information and activities /pricing of competi ...
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

Service Engineer

Engineering & Technical jobs

47 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Repair and maintenance experience in the commercial kitchen or dinning service field
"Devoted to lead the whole distribution channel for food service and hospitality products in Myanmar and ASEAN" Sell the best quality products with high end service and reasonable price to fulfill customer satisfaction Expand the hospitality and kitchen wares market in Myanmar and ASEAN Organized and develop both the system and pull of staffs potential ability Develop good relationship for both customers and business partners

NTS is since 1998, the holding company of NTS, Guangzhou Nantian international Hotel Facilities Wholesale Center, NTI short, has been dedicated to the hotel supply industry. After 15 years of development, NTI has become a world-renowned hotel supply purchasing center and has attracted buyers from all over the wrold. Supported by the superior resources of NTI, NTS provides a one-stop solution for hospitality products and services for our local customers. NTS accomplishes this by establishing showrooms and websites to satidfy the increasing demand of global buyers for a wide and diversified range of products. NTS also makes itself the most convenient economical, and professional environment for its customers. NTS Myanmar is your one-stop supplier and service provider in the hospitality and household goods industry. We are located in No.,(2), Shwe Gone Daing (2) Road, West Shwe Gone Daing Quarter, Bahan Township, Yangon Myanmar. Established in 2013 by NTS China and Ikon Co.,Ltd., NTS Myanmar is dedicated to being a trustworthy and standardized supplier with competitive prices, high quality products and excellent service. NTS Myanmar is offering 9 categories with more than 30,000 kinds of products to our global customers. NTS will alway be your best choice!

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Purchasing Officer
Amazing Myanmar Group
Yangon (Rangoon)
Today
Star Wholesale Centre(Yangon) Assistant Accountant
Star Wholesale Centre(Yangon)
Yangon (Rangoon)
5 ေန႔မ်ား
Audit Assistant
Royal Ayeyarwaddy co. ltd
Yangon (Rangoon)
18 ေန႔မ်ား
WaWa Convenience Store Assistant General Manager
WaWa Convenience Store
Yangon (Rangoon)
19 ေန႔မ်ား
Taxation Associate
Shop.com.mm
Yangon (Rangoon)
38 ေန႔မ်ား
METRO Wholesale Myanmar Ltd Key Account Manager
METRO Wholesale Myanmar Ltd
Yangon (Rangoon)
42 ေန႔မ်ား
Service Engineer
NTS Mart
Yangon (Rangoon)
47 ေန႔မ်ား
Assistant Project Manager
Capital Hyper Market
Yangon (Rangoon)
61 ေန႔မ်ား
Merchandising Executive
City Mart Holding Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
64 ေန႔မ်ား
Personal Assistant
Thanlwin International Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
69 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS