Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd
Job Category
Trading
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Search the new suppliers
• Make comparison of offers from suppliers
• Negotiate contract terms of agreement and pricing
• Prepare documents for purchasing and getting approval
• Track orders and ensure timely delivery ,right quantity and quality of products
• Enter order record details into internal database (both hard copy and soft copy)
• Prepare monthly purchasing reports to concerned management
• Discuss and coordinate with other departments to ensure purchasing plan and proper storage
• Purchase for urgent orders from operation.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Bachelor Degree (Engineering Backgeound)
• Age between 26 to 32 years
• Experience in Purchasing at least 3 years
• Able to speak English

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ အမွတ္(၁၁၆)၊ပုလဲလမ္းႏွင့္ ဒီပဲရင္း၀န္ေထာက္ဦးျမဲလမ္းေထာင့္၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ၄ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Purchasing/Material Management Jobs
Company Industry: Purchaser
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 2/7/2019

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• သြက္လက္၍အေျပာအဆိုေျပျပစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီးအက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ • အစိုးရရံုးဌာနမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ ရံုးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရမည္။ • လုိအပ္ပါက အခ်ိန္မရြး နယ္ခရီး ...
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

Secretary

Secretarial Jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Prepares materials for workshops, conferences ,meeting • Maintain agenda and assist in planning and managing appointments ,bard meetings ,conferences etc. • Take minutes during meeting • Produce reports and presentations • Answers telephone communications and record messages • Prepare internal and external corporate documents for internal teams external partners • Manage MD’s travel itineraries • Manage information flow in a timely and accurate manner • Prepare confidential and sensitive documents according to th ...
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

Purchaser

Purchasing/Material Management Jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Search the new suppliers • Make comparison of offers from suppliers • Negotiate contract terms of agreement and pricing • Prepare documents for purchasing and getting approval • Track orders and ensure timely delivery ,right quantity and quality of products • Enter order record details into internal database (both hard copy and soft copy) • Prepare monthly purchasing reports to concerned management • Discuss and coordinate with other departments to ensure purchasing plan and proper storage • Purchase for urgent order ...
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Perform day-to-day Reception and marketing activities. • Assist and handle in other Reception and marketing (rental) office work • Check vehicle (In-Out) List with Security dept; and sent to day-to-day Invoicing dept; • Calculate and collected for rental commission document • Assist and join for all relevant persons
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

Cash Collector

Accountancy Jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading
CV Maker
Senior Accountant

Accountancy Jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Prepare for the rental contracts or agreements with customer according by office rule. • Prepare rental invoices for customer depend on contracts/agreements. • Check the car number, car model , duty period in gate pass list with invoices. • Prepare received voucher for invoice and receivable balance report. • Liaise with each customer to proceed with bill . • Data entry for daily transaction with exce.
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

Senior Cashier

Accountancy Jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading
Store Accountant

Accountancy Jobs

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Must be check ground stock balance every month. • Must be report for lower stock and slow movement stock. • Must be reorder for required stock and checking for price. • Must be record stock received ,issued and transfer with manual & Excel. • Must be check the material usages , returns and damage. • Prepare the stock report to Account Dept,weekly ,monthly. • Also must check fuel usage with ground balance. • Abilities stock controlling for heavy machinery’s spare parts list.
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

Cashier

Accountancy Jobs

265 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Handle Petty cash book. • Advance claim. • Daily Cash balance report. • Handles daily routine cash payment and receives • Performs some particular clerical work regarding to cash and financial transactions. • Cashier must have Good service skills • Pleasant personality ,good communication and interpersonal skill
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd

.

.

.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Purchaser
M.M.M Construction Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
209 ေန႔မ်ား
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd Purchaser
Two Elephant Asiagroup Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
230 ေန႔မ်ား
Purchaser
Strong Source Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
261 ေန႔မ်ား
Purchaser
Best Guiding Star Company Limited
Yangon (Rangoon)
265 ေန႔မ်ား
Logo Purchaser
Yangon (Rangoon)
271 ေန႔မ်ား
Purchaser
Authentic Group
Yangon (Rangoon)
286 ေန႔မ်ား
Shu San Industry Co.,Ltd Purchaser
Shu San Industry Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
378 ေန႔မ်ား
Purchaser
I-GREEN Construction Company Limited.
Yangon (Rangoon)
378 ေန႔မ်ား
Purchaser
Capital Hyper Market
Yangon (Rangoon)
388 ေန႔မ်ား
Purchaser
Pro Paragon Construction Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
391 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS