Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: URC (Myanmar) Co., Ltd.
Job Category
FMCG
No of Employees
101-200
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing. John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
I. JOB SUMMARY
The position is responsible for managing the actual sales operations and implement business strategies in assigned area (Taunggyi), key accounts and outlets to consistently achieve the unit's sales volume objectives. It shall ensure the primary objective of maximizing sales and growth of the businesses for both URC and distributors. It shall be responsible for developing sub-dealers in the assigned distributor’s area of coverage through development and maintenance of existing developmental accounts.
A. Coverage
• Know and determine the business size of the given territory. (Profiling)
- Strategically plan business improvement of Wholesalers by conducting environmental scanning and analysis, outlet visit and trade monitoring.
- Develop sub-dealers in the assigned Wholesalers' area of coverage and assist in the business development of distributors through maintenance of existing and developmental accounts.
• Strategically plan business improvement of Wholesaler by conducting environmental scanning and analysis, outlet visit and trade monitoring. (Account Clustering)
• Review and analyze efficient and effective coverage of Wholesalers Sales Personnel.
• Identify Big Dealers, Semi-Wholesalers, Other Big Cities, Modern Trade and Retails Shop Lead Accounts and work with Operations Manager (OM)/Field Supervisor (FS) in validating master list of accounts (Active Buying Accounts).
• Execute and ensure adherence to the Approved Master Route Coverage Plan.
• Coordinate regularly with Wholesalers/ Sub-Wholesaler owner and top management team by reviewing and updating them on the territory performance and implementation of plans and programs.
• Ensures prompt submission and accurate posting on his/her Weekly Expense Reports.

B. Availability
• Directly responsible to Sales-To-Trade (STT), Order Fill-Rate and Inventory Management (VMI) both the Wholesalers and Sub-Wholesalers.
• Conduct territorial audit and prepare Field Check Report / Availability Mapping to verify availability of New Products Placement, Retail Performance Standards (RPS), Pricing, Merchandising, Competitive Activities, BO Monitoring, and Route Coverage.
• Ensure the execution of approved availability (RPS) and replenishment on the trade level.

C. Merchandising
• Ensure the execution of approved plan-o-gram on the trade level.
• Audit and monitor quality and freshness of all products in the Wholesalers/ Sub-Wholesalers warehouse and trade level in accordance with Good Warehouse Practices (GWP).

D. Activation
• Develop and recommend appropriate sales promotion and present business strategies to guarantee its growth.
• Plan and monitor Wholesalers/ Sub-Wholesaler -initiated programs/promo and ensure proper documentation and evaluation.
• Ensures preparation of Promotional Work Plan (PWP) and see to it that activity will be implemented after approval of the last authorized approver. “No Approved PWP, No Activation Policy”.
• Monitors and controls the spending of his / her allocated budget for Trade Promo, Display Allowance, Business Development Fund, Merchandisers and Marketing. This is to ensure that spending is within the given budget per Account.
• Ensures adherence to proper OR Entry and to ensure deductions are properly labelled and accounted.
• Ensures collection of unpaid invoices and to coordinate immediately with the Wholesalers and Sub-Wholesaler on discrepancies of payments.

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Immediate Superior: Area Sales Manager
• Next Level Superior: National Sales Manager
• Internal contacts: Sales, Marketing, HR, Supply Chain, Finance and Admin

• At least a Bachelor’s degree in Business Management, Marketing or equivalent.
• At least 2 year experience in an FMCG industry.
• Strong work experience in market or territory development, negotiations, communications and people management skills.
• Strong interpersonal skills and a team player.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ B/6/7, No.(3) Main Rd., Mingalardon Industrial Park,Mingalardon, Yangon.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Sales & Marketing Jobs
Company Industry: FMCG
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 3/12/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

The position is responsible for managing the actual sales operations and implement business strategies in assigned areas (Upper Myanmar) , key accounts and outlets to consistently achieve the unit's sales volume objectives. It shall ensure the primary objective of maximizing sales and growth of the businesses for both URC and distributors. It shall be responsible for developing sub-dealers in the assigned distributor’s area of coverage through development and maintenance of existing developmental accounts. - Establish and control the are ...
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing.

John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.

Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.

URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

231 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

I. JOB SUMMARY Under the supervision of QA Supervisor, the QA Analyst is responsible for checking the physical and chemical analyses of all incoming raw and packaging materials, in-process and finished products. Conducts plant and warehouse inspection and give recommendation on proper material disposition. Monitors in-line process and packaging activities; help in implementation of QA related activities. II. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES Reports to the QA Supervisor, Asst. QA/RD Manager, QA/RD Manager a ...
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing.

John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.

Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.

URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

550 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

The position is responsible for managing the actual sales operations and implement business strategies in assigned area , key accounts and outlets to consistently achieve the unit's sales volume objectives. It shall ensure the primary objective of maximizing sales and growth of the businesses for both URC and distributors. It shall be responsible for developing sub-dealers in the assigned distributor’s area of coverage through development and maintenance of existing developmental accounts. - Establish and control the area sales strategy ...
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing.

John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.

Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.

URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

Production Operation Analyst F  (1)

Engineering & Technical jobs

612 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

Main responsibility is for assisting the Plant Management Representatives in implementing the established document and data control policy and procedure in accordance with the requirements of the Quality and Food Safety Management Systems adapted by the Plant. Under the supervision of the Plant Manager, the Operations Analyst is responsible for providing support to its assigned plant in the area of productivity improvement. -Implements productivity tools and programs based on Corporate Industrial Engineering . -Analyses results and recomme ...
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing.

John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.

Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.

URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

Sales Executive (Taunggyi)

Sales & Marketing Jobs

620 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

I. JOB SUMMARY The position is responsible for managing the actual sales operations and implement business strategies in assigned area (Taunggyi), key accounts and outlets to consistently achieve the unit's sales volume objectives. It shall ensure the primary objective of maximizing sales and growth of the businesses for both URC and distributors. It shall be responsible for developing sub-dealers in the assigned distributor’s area of coverage through development and maintenance of existing developmental accounts. A. Coverage • Know ...
URC is engaged in a wide range of food-related businesses, including the manufacture and distribution of branded consumer foods and is also in commodities. URC is the leading branded snackfoods and beverage company in the Philippines. URC is the first "Philippine Pan ASEAN Multinational" and the company has unswervingly showcased its innovation and excellence through its groundbreaking products, wide distribution network, and effective marketing.

John Gokongwei Jr. established a vision for URC to become one of the leading pan Asian players in snack foods and beverages. This vision is gradually being realized as URC has managed to transform itself from a Philippine operation to a recognized Asian multinational with full scale operations in eight countries outside the Philippines, now with its presence in Myanmar. Soon, in emerging markets like Laos and Cambodia. In addition, URC's products are already being exported to mainstream markets in the US, Europe, Japan, Korea the Middle East and frontier markets in West Africa, like Ghana and Nigeria.

Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded consumer food and beverage product companies in the Philippines and has a significant and growing presence in the ASEAN markets. It has been in operations for over 50 years.

URC has built three strong regional brands over the years; "Jack 'n Jill" for snack foods, "C2" for ready to drink tea, and "Great Taste" for coffee, with these brands becoming popular across the ASEAN region. URC will continue to transform itself in line with the changing external dynamics in line with increasing opportunities in Asia and beyond.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Territory Manager ( FMCG)
Roger Quest International
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Deputy Manager (Spare Parts Admin/Engineer)
Cho Cho Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
254 ေန႔မ်ား
Sales Executive (Taunggyi)
URC (Myanmar) Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
620 ေန႔မ်ား
Mechanical & Electrical Technician
Mother Foodstuff Company
Yangon (Rangoon)
688 ေန႔မ်ား
Financial Controller
Europe Asia Commercial Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
697 ေန႔မ်ား
Boiler Supervisor
Myanmar Mamee-Double Decker Ltd.
Yangon (Rangoon)
755 ေန႔မ်ား
Assistant HR Manager
Ya Thar Wa Thi Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
758 ေန႔မ်ား
Sales Representative
Myanmar Distribution Group (MDG)
Yangon (Rangoon)
778 ေန႔မ်ား
HR Executive
Food2u
Yangon (Rangoon)
778 ေန႔မ်ား
QC Operator (Rice Project)
Wilmar Myanmar International Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
810 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS