Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: PRO 1 Myanmar Co., Ltd.
Job Category
Trading
No of Employees
501-1000
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar. Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
o Server စနစ္၊ Database ႏွင့္ Software ပိုင္းတို႔တြင္ အျမဲေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။
o Software၊ Database၊ Severပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း။
o Softwareတစ္ခုၿပီးေျမာက္ရန္ Planခ်ျခင္း၊ user requirement ေကာက္ျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားအား Suggestionေပးျခင္း၊ programmer အား userေတာင္းဆိုသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပျခင္း၊ Develop မလုပ္မီ testing စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ Completeျဖစ္ပါက Launch လုပ္၍ Software စတင္အသုံးျပဳျခင္းနိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
o Database tools မ်ားအသုံးျပဳ၍ Softwareအသုံးျပဳသူuserမ်ား၏ dataအသြားအလာtransaction မ်ားအား အခ်ိန္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားေသာ Dataမ်ားအား လြယ္ကူစြာၾကည့္ရႉနိုင္ရန္ Report မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
o Software and Procedure စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္သြားေသာ ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားကို userမ်ား အသုံးျပဳနိုင္ရန္ အတြက္ သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားအားျပသေပးျခင္း။
o User ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (သို႔) အသစ္ထပ္တိုးလိုက္သည့္ Feature မ်ားအား Update ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း။
o Company အတြက္ ထပ္မံအသုံးျပဳရန္လိုအပ္ေသာ Software မ်ားအား ကိုင္တြယ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Department မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။
o ဝန္ထမ္းမ်ား ( Software ) အသုံးျပဳသူမ်ားအား ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ၊ Online မွျဖစ္ေစ Supporting ေပးျခင္း။
o Software Project တခုလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ၿပီး ထပ္တိုး Branch အသစ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္း။
o POS (Point of Sale) ၊ ERP (Enterprise Resource Planning) ႏွင့္ အျခား ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ Software မ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္း။
o လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍တင္ျပရန္လိုအပ္လာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား Management Team ႏွင့္ ညိဳႏွိုင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း။

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• -တကၠသိုလ္တခုခုမွဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ အမွတ္(၇၆)အာလိန္ငါးဆင့္ဘုရားအနီး၊၀ပ္ေရွာ့မွတ္တိုင္၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: IT/Computing Jobs
Company Industry: Trading
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 15/10/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Senior Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• တစ္ခါတစ္ရံလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရOTဆင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • စာရင္းအင္းကၽြမ္းက်င္နိုင္နင္းရမည္။
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Senior HR Assistant

HR,Training & Recruitment jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ေရရွည္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္နိုင္သူ ျဖစ္ရၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံနိုင္ရမည္။ • လူအမ်ားနဲ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူျဖစ္ရမည္။
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Mobile App Developer (IOS)

Web Developer Jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Designing and developing applications for the iOS platform • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and launch new features • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability • Bug fixing and improving application performance • Work with outside data sources and APIs • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency • Apply your CV to hrho@pro1homecenter.com.mm with your work experience and expected salary.
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Sales Assistant ( Whole Sales)

Sales & Marketing Jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ရမည္။
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Logistics Assistant

Logistics & Supply Chain Jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္ရွိရမည္။ For Zin Htet Cement & Building Materials
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

CV Maker
Thai Translator

Translator/Interpreter Jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• သြက္လက္ခ်က္ခ်ာၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရမည္။
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Architecture Designer

Architecture & Design jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Can handle the responsibilities under pressure
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Should have good interpersonal skills and be able to communicate well with all levels of staff. • Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. • Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Web Developer

Web Developer Jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Designing and developing applications for the Android platform • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and launch new features • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability • Bug fixing and improving application performance • Work with outside data sources and APIs • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Designing and developing applications for the Android platform • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and launch new features • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability • Bug fixing and improving application performance • Work with outside data sources and APIs • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Senior IT Assistant

IT/Computing Jobs

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

o Server စနစ္၊ Database ႏွင့္ Software ပိုင္းတို႔တြင္ အျမဲေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။ o Software၊ Database၊ Severပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျဖရွင္းနိုင္ျခင္း။ o Softwareတစ္ခုၿပီးေျမာက္ရန္ Plan ...
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

Senior Designer

Arts, Crafts, and Design

183 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• အခ်ိန္ပိုဆင္းနိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware, tools, timber, paint, flooring, plumbing, garden supplies and plants, while the divisions of the offices we have are on the Construction, Building, Architecture, and Retail or Wholesale.

PRO1 MYANMAR Co.,Ltd သည္ ZIN HTET TRADING Co.,Ltd ၏ အသစ္ထပ္ မံတိုးခ်ဲဖြင္႔ လွစ္လိုက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ႏွင္႔ အၾကီးဆံုး 'One Stop Home Center' ျဖစ္ပါသည္။

Pro 1 Home Center is located in 76,Lan Thit Rd.,Near Ar Lein Ngar Sint Pagoda, Nanthar Myaing Park Compound, Nant Thar Gone Ward, Insein, Yangon, Myanmar.

Be part of one of the leading warehouse companies in Myanmar! We guarantee that you expertise in the fields we offer will not be put to waste and we will build you to become one of the best employees in the country. Choose the field you specialize in and your professional career will definitely change for the better!

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS