Jobs In Myanmar
Load...

Senior Laboratory Quality Officer

28.7.2020, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit
ကုမၸဏီ: PSI (Population Services International) Myanmar
Job Category
NGO / INGO / Non-Profit
No of Employees
21-50
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
PSI’S MISSION

PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire.

PSI’S VALUES

Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices.
Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect.
Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail.
Collaboration: Active partnering drives impact.
Trust: We have confidence in our people to make good decisions.
Commitment: We build local capacity and programs that last.PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide.

One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government.

Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Quarterly monitoring and supervision of lab technicians from PSI affiliated private laboratories to ensure quality of services are according to NTP guidelines
• Biannual supervision of lab technicians from PSI operated laboratories (QC and TOPs) for STI and HIV lab testing according to guidelines
• Conduct annual monitoring visits to TOP HTC sites to ensure technical competencies for lab related issues and provide feedback to respective supervisors
• Guide and assist to develop lab related standard operation procedures, guidelines and job aids which in line to PSI operated labs and regular update on those
• Regular follow up of lab quality recommendations in subsequent reports from different stakeholders, builds rapport, provides feedback on errors and takes action according feedback to respective labs
• Take as a focal point for coordinating with internal and external stakeholders for maintaining quality results by participating in the external quality assurance system for both HIV and TB, reviewing results and report any shortfalls to respective supervisors
• Overview and validate lab data consistency and report on discrepancies
• Liaise and co-ordinate with respective stakeholders of regular/ refresher lab training for PSI managed and affiliated private labs
• Provide sufficient technical support to Lab technicians/ Microscopist and Field Operation teams, and arrange for the exchange of slides and other work for quality assurance review
• Facilitate training to relevant technicians/staffs from PSI operated labs by coordinating with respective units
• Take main responsibility for maintenance of equipment (microscopes and accessories) that PSI provided and based at 3rd party location (Private/NTP labs)
• Provide technical support on lab issues (slides, lab reagents and related necessary stocks) during the yearly forecasting and procurement plan in collaboration with respective programs
• Advocate to lab technicians, Township Medical Officers, NTP/NAP Officers or local authority if necessary
• Assists National Healthcare Quality Manager for lab related activities

လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Must hold degree/diploma for Lab Technician and valid Lab Technician license
• Must have senior technical and supervising experience for 2 years
• Must have laboratories activities and relevant work experiences for 5 years
• Strongly prefer to have experience in proper lab data validation
• Must be able to work in flexible hours
• Good interpersonal and communication
• Good in written and spoken English
• Good command in computer skills (Microsoft office applications: word, excel and power-point presentation)
• Preferable to have ability to perform duties on own initiative with limited supervision.
• Should be organized, systematic, dynamic and must interact well with others.

ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/ Female
• Salary is negotiable

အလုပ္တည္ေနရာ Bahan, Yangon
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Chemistry Jobs
Company Industry: NGO/ INGO/ Non-Profit
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 28/7/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sales Supervisor

Sales & Marketing Jobs

748 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Closely coordinated with Sales Manager and other counterparts in planning, implementing, supervising and monitoring of sales activities in assigned area. • Prepare monthly work plan and monthly budget for cash requirements. • Closely supervise day-to-day sales activities of sales representatives. Seek efficiencies in their operations while ensuring that they have the necessary resources to perform. • Monitor inventory levels of stock and promotional items. Place timely orders for replenishment. • Monitor, evaluate and oversee th ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

748 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Quarterly monitoring and supervision of lab technicians from PSI affiliated private laboratories to ensure quality of services are according to NTP guidelines • Biannual supervision of lab technicians from PSI operated laboratories (QC and TOPs) for STI and HIV lab testing according to guidelines • Conduct annual monitoring visits to TOP HTC sites to ensure technical competencies for lab related issues and provide feedback to respective supervisors • Guide and assist to develop lab related standard operation procedures, guidelines ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

Technical Support Officer

Health & Medicine jobs

748 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Conducting medical outreach activities effectively for provider behavior change to increase their productivity and to improve in Quality of clinical practice • Regular monitoring/supportive visit to all assigned Sun clinics in assigned area to distribute social franchising products, to deliver new updated forms, to collect MCRs (including TB data collection), financial transaction of provider’s incentive payment, Clinic assistance fees and clients incentive (Providers’ incentive and demand side incentive) • Ensure all social franc ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

Medical Officer(Team Leader)

Health & Medicine jobs

749 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Co-operate with NTP, township health department, consortium partners, WHO project staff and local administrative authority for planning, implementation, training, management and supervision of mobile team activities. • Ensure to operate mobile team activities in accordance with approved work plan and to achieve the target number for screening. • Provide TB screening, refer for sputum examination and treatment according to NTP guidelines and in line with project objectives. • Must attend at least one-week X-ray training provided by ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

749 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , NGO / INGO / Non-Profit

• Assist Technical Support Officer(TSO) in monitoring / supportive supervision visits to Sun Clinics • Assist Technical Support Officer(TSO) in stock issuing and distributing of products and promotional materials in Sun network • Assist Technical Support Officer(TSO) for Sun providers to meet social franchising and clinical practice minimum criteria • Assist Technical Support Officer(TSO) in advocacy, area mapping and clinic auditing for new recruitment of Sun network • Assist Technical Support Officer(TSO) in organizing CME activ ...
PSI’S MISSION PSI makes it easier for people in the developing world to lead healthier lives and plan the families they desire. PSI’S VALUES Measurement: Evidence, research, metrics and evaluation inform our choices. Pragmatism: We strive for excellence, but useful and timely are better than perfect. Honesty: We act with integrity, share what we achieve, and admit when we fail. Collaboration: Active partnering drives impact. Trust: We have confidence in our people to make good decisions. Commitment: We build local capacity and programs that last.

PSI/Myanmar creates powerful campaigns based on evidence to motivate consumer behavior change. These campaigns are executed through mass media and interpersonal communications.

PSI has operated in Myanmar since 1995 and is one of the largest NGOs in the country, delivering significant health impact in nearly all 331 townships. PSI/Myanmar is based in the country’s former capital and its commercial center, Yangon, with eight project offices nationwide. One quarter of Myanmar’s estimated 55 million people live on less than $2 per day. The United Nations Development Programme Human Development Index ranked Myanmar as 149 out of 186 countries in 2013. The health sector has yet to catch up to the rapidly expanding economy. Total health spending from all sources is less than 2.5 percent of the Gross Domestic Product. However, matters are changing drastically; a market economy and broad government reforms are emerging since the 2011 transition to a civilian government. Its work addresses the largest contributors to Myanmar’s burden of disease: HIV, tuberculosis, malaria, pneumonia, diarrhea, reproductive and maternal health. It also works in reproductive health matters.

PSI provides primary health services in 210 townships through its Sun Quality Health franchise network. The network is comprised of more than 1,500 private medical doctors that PSI/Myanmar trains and monitors on reproductive health services as well as treatment for malaria, tuberculosis, pneumonia, diarrhea, HIV and sexually transmitted infections. In addition, PSI supports the Sun Primary Health network of more than 2,000 village health workers.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
Sales Supervisor
PSI (Population Services International) Myanmar
Yangon (Rangoon)
748 ေန႔မ်ား
Chief Finanicial Officer
V Net - Mandalay Internet Service Provider
Mandalay City
2 ေန႔မ်ား
Senior Admin & Accountant (ရဲမ ြန္တြ ြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္) F  (1)
Eastern Group of Companies
Bago Region
2 ေန႔မ်ား
Senior Sales Executive (Best Western China Town Hotel)
Best Western Green Hill Hotel
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Senior PHP Developer
Digital Dots
Yangon Region
3 ေန႔မ်ား
Senior Network Engineer
Myanmar Unilink Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Laboratory Executive
GIORDANO MYANMAR
Yangon (Rangoon)
3 ေန႔မ်ား
Senior Industrial Researcher
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)
Yangon Region
3 ေန႔မ်ား
Junior Enterprise Development Officer M/F  (1)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)
Tanintharyi Region
3 ေန႔မ်ား
Senior System and Network Engineer M/F  (2)
Lan Thit Innovation Co., Ltd
Yangon Region
3 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS