Jobs In Myanmar
Load...
ကုမၸဏီ: Myanmar Imperial University
Job Category
Education / Training
No of Employees
51-100
ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပခ်က္
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics.

To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement

To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respectMyanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world.

MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide.

MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English.

Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

အလုပ္ေဖာ္ၿပခ်က္
• Having relevant web development skills and experience in writing website using standard HTML/XHTML, CSS and JavaScript coding.
• Working under leadership of the Head of Department and closely working with other departments and creative designers to carry out necessary implementations on University’s website in line with brand image and guidelines.
• Constant communication with fellow department heads and colleagues to develop contents for the website, making sure that contents are clearly established within timeframe.
• Close monitoring of the University’s website to ensure it is secured, safe and running effectively at all times.
• Updating existing applications to meet the security and standards as outlined in University’s website policies.
• Implementing contingency plans should University’s website malfunctions.
• Gathering specifications and requirements based on University’s website technical needs.
• Being responsible in maintaining and expanding, consistently whereas the website fully operates.
• Being updated with latest technology trends to be applied into working operations.
• Integrating data from diverse back-end databases and services.
• Preparing reports as guided by the Head of Business Development Department and submitting within deadlines.
• Must be proficient in using server-side frameworks such as Python, Ruby, PHP, Java, ASP, ASP.NET.


လိုခ်င္ေသာကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ား
• Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Information Systems or equivalent.
• At least 2 years and above experience in software development/ web development or programming experience.
• In-depth understanding of HTML5, CSS3, Boostrap, Ajax, JQuery, JavaScript, SQL Server and Web Service.
• Familiar with UI/UX toolkits and frameworks.
• Experienced with Web editor on developing Search Engine Optimization (SEO) of the University’s Website.


ဘာသာစကားမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို.ကမ္းလွမ္းသည္ • Male/Female.
• Salary is negotiable.

အလုပ္တည္ေနရာ No.1, Zay Myouk Street, PhayarGyi Ward,Dagon Tsp;Yangon.
ေနရာေဒသ: Yangon (Rangoon)

Job details အလုပ္အမ်ိဳးအစား: Web Developer Jobs
Company Industry: Education/Training
အလုပ္ခန္.အပ္ၿခင္းပံုစံ: အၿခားေသာ
အခ်ိန္ၿပည့္: YES
ေနာက္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း: 10/6/2020

လူၾကီးမင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံေပးလုိေသာ အလုပ္မ်ား
ဤကုမၸဏီမွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအလုပ္မ်ား
× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Research Development Officer

Science & Research jobs

304 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Producing and disseminating research data and report. • Writing research paper specifications. • Carrying out quantitative data analysis through the utilization of Microsoft Excel and / or SPSS. • Conducting qualitative analysis of data conducted through interviews, focus groups or workshops. • Analyzing data. • Making sure that assigned project deadlines are met. • Writing/editing questionnaires and reports. • Keeping up-to-date with research/policy development. • Providing guidance on ethical issues in research ass ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

Front Office Officer

Customer Service & Call Centre jobs

304 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Receiving guests at the reception by greeting, warmly welcoming, directing them appropriately • Notify the responsible department of guests arrival • Answering screening and forwarding incoming phone calls • Ensure reception area is tidy and presentable with all necessary stationery and materials (e.g. pens, form and brochures) • Provide basic and accurate information in person and via phone • Support PR Team of Marketing Department (PR Monthly Report and Messenger Reply ) • Supports continuity among work teams by document ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

First Aid Officer

Health & Medicine jobs

304 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Maintaining a well-organized, clean and orderly Health Centre • Maintaining resources, equipment and stocks relating to student health and first aid • Must apply safety principles, standards, practices and analytical technique • Ensuring that all staff members receive accurate and up-to-date information regarding students with particular/serious/chronic health issues • Immediately reporting all matters which may affect workplace health and safety to the respective Head of Department • Correctly using any information, training ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

Brand Manager

Marketing & PR jobs

305 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Planning and execution of all communication and media actions on all channels including online, offline and social media to reach the targeted customers. • Developing strategies and managing marketing and branding campaigns across print, broadcast, online, email and social media platforms to ensure that products and services meet customers’ expectations and to build credibility of brands. • Analyzing the success of branding campaigns and creating reports. • Creating and managing promotional collaterals to establish and maintain p ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

English Lecturer

Education, Childcare & Teaching jobs

305 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

We are looking for part-time English Language Teachers to join a team of creative mind and problem solvers to provide the best language services to our clients and ensure their long-term success. • Delivering lecturers, workshops and tutorials • Designing, preparing and developing teaching materials • Assessing and marking student's assignments • Supporting students through an advisory role • Developing and implementing new methods of teaching to reflect changes in research • Carrying out administrative tasks related to the de ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

CV Maker
Finance Manager

Financial Management Jobs

305 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Manage and control the day-to-day financial operations such as payroll, invoicing, expenses, debt collection, purchase control and payment, and other transactions • Manage the Annual Tax clearance • Review financial data and prepare monthly and annual reports • Collect, interpret and review financial information • Produce financial reports on time related to budgets, account payables, account receivables, expenses etc. • Prepare the monthly, quarterly financial statements on time and report directly to Management • Develop ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

Human Resources Manager

HR,Training & Recruitment jobs

305 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Planning, implementing and managing the overall Talent Acquisition strategy • Providing counseling and support on policies and procedures • Performing duties such as job descriptions, job posting and promotion and hiring analytics • Developing HR policies and ensure employees understand and comply with them • Oversee daily operations of the HR department • Identifying Key performance indicators of Job roles • Preparing the employment contract for employees • Making Employee Orientations • Evaluating the employee perf ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

Web Developer

Web Developer Jobs

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Having relevant web development skills and experience in writing website using standard HTML/XHTML, CSS and JavaScript coding. • Working under leadership of the Head of Department and closely working with other departments and creative designers to carry out necessary implementations on University’s website in line with brand image and guidelines. • Constant communication with fellow department heads and colleagues to develop contents for the website, making sure that contents are clearly established within timeframe. • Close mon ...
To be the first chosen leading private institution in Myanmar to develop qualified leaders with positive attitudes and ethics. To develop qualified leaders with positive attitudes, ethics and leadership skills by providing globally recognized quality education with academic excellence, knowledge and encouragement To create a desirable, joyful environment filled with shared values and respect

.

Myanmar Imperial College (MIC), founded in 2004, is one of the leading private institutions in Myanmar, which provides world-class academic qualifications and opportunities for Myanmar students, in collaboration with the UK Education Body and highly acclaimed universities around the world. MIC is a Pearson Approved Center offering internationally well-recognized Higher National Diploma Courses and Qualifications for Myanmar students to develop professionally through a wide range of academic programmes in Business, Hospitality and Tourism, and Advertising. Students can finish their entire Bachelor and Master Study in Myanmar or continue their studies at our partner universities world-wide. MIC is enthusiastic to fully support professional needs of Myanmar in that students’ potentials are enhanced, skills sharpened and horizon widen thorough international curriculums that emphasize on creativity and critical thinking skills, through interactive communication in English. Looking ahead, MIC anticipates ongoing success as more people make MIC their college of choice. MIC will continue to be an educational leader, setting the standard for higher learning, and supporting our broadening campuses for years to come.

.

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္မာ်းကုိ ေအာင္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ ရွာပါ။

တူညီေသာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား
English Teachers (Native)
Direct English Myanmar
Yangon (Rangoon)
268 ေန႔မ်ား
Chinese Teacher
BFI Education Services Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
275 ေန႔မ်ား
Primary Assistant Teacher
Reward English Language Centre
Yangon (Rangoon)
282 ေန႔မ်ား
Assistant Admin Manager
GUSTO College
Yangon (Rangoon)
295 ေန႔မ်ား
Lecturer- Business
Myanmar Noble College
Yangon (Rangoon)
296 ေန႔မ်ား
English Teacher (Part-Time)
Lithan University College
Yangon (Rangoon)
299 ေန႔မ်ား
Reception Officer
Wall Street English Myanmar
Yangon (Rangoon)
303 ေန႔မ်ား
Web Developer
Myanmar Imperial University
Yangon (Rangoon)
306 ေန႔မ်ား
Sales & Customer Service Executive
SHICHIDA MYANMAR
Yangon (Rangoon)
347 ေန႔မ်ား
Admin Assistant
KND Corporation Co., Ltd
Yangon (Rangoon)
357 ေန႔မ်ား
ပုိ၍ျပပါ။
Best Internet Provider in Mandalayကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS