ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလု
Jobs In Myanmar
Load...

0 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသအားလံုး G&G Company Limited ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  4356
  1884
  504
  123
  90
  86
  72
  68
  55
  54
  53
  48
  34
  23
  18
  10
  7
  6
  2
  10
  3
  737
  646
  13
  1
  11
  57
  74
  107
  143
  1
  164
  29
  7
  1
  53
  207
  138
  83
  66
  539
  21
  90
  35
  5
  3
  1
  330
  68
  28
  62
  343
  71
  186
  2
  25
  381
  26
  21
  32
  316
  72
  98
  44
  4
  117
  20
  4
  29
  75
  3
  70
  26
  1
  3
  346
  960
  55
  16
  47
  99
  40
  11
  10
  3
  39
  2
  50
  48
  66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

ဝမ္းနည္းပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ လူၾကီးမင္း၏ စံႏႈန္းႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အလုပ္မ်ားမရွိေသးပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ မတူညီေသာ filter ကုိ အလုပ္ရွာေဖြရန္အတြက္ ျပန္လည္းၾကိဳးစားပါ။

CV Builder တြင္ လူၾကီိးမင္း၏ CV ကုိျဖည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူၾကီးမင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အလုပ္မ်ားကုိ လူၾကီးမင္း၏ အီးေမလ္းသုိ႔ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ CV ကုိ ဖန္တီးပါ။ အသစ္ရွာေဖြမႈကုိ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ကုမၸဏီ သတင္းအခ်င္အလက္: G&G Company Limited

Vision To be the leading conveniences store in Myanmar. Mission To be the destination for consumers, offering the BEST RTE and E-Services in all G&G stores.

Each “G&G” location offers 24-hour service and offers customers exceptional value by providing basic consumer goods such as dry food, fast food, stationery; and offering e-services such as mobile top up, bill payment, bus and air ticket. “G&G” aims to be the top convenience outlet in Myanmar by accelerating and focusing on customer service

CDSG operates a chain of convenience stores under the "Grab & Go" or “G&G” brand. The first “G & G” store was opened in 2012 and the chain has expanded rapidly ever since. “G&G” celebrated the opening of its 200th store in April 2017 and continues to expand rapidly. Currently, there are “G&G” stores at various townships in Yangon, Nay Pyi Taw and Mandalay.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS