Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 30 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Ayeyarwady Region

Filter by:
  3307
  936
  293
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  15
  6
  444
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  399
  15
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  74
  168
  29
  256
  41
  17
  26
  213
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  166
  787
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

298 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ရိတ္ေႁခြစက္အေၾကာင္းႏွင့္ အေရာင္းပိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ေရႊေညာင္၊ ဟသၤာတ၊ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ရမည္။ • CV ေလၽွာက္သည့္အခါ ထမ္းေဆာင္လိုသည့္ ၿမိဳ႕ကို ( ) ျဖ ...
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.

Branch Manager (Pathein)

Sales & Marketing Jobs

305 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for brand ownership and provide the vision, mission, goals and strategies to match up to • Interpret brand strategies into brand plans, brand positioning and go-to-market strategies • Manage and lead creative development and create motivating stimulus to get targeted population to “take action” • Create performance specifications, cost and price parameters, market applications and sales estimates • Monitor, measure and report performance of all marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs) • Tra ...
Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.

The aim of the company is to supply the local farmers and peasants with good-quality agricultural products at affordable prices and to share a firm place in the farming market fulfilling the needs of the local farmers.

Tharaphu Soe Myint Co., Ltd is a private-owned company which deals with agricultural merchandize. Situated within the spacious compound of Thirimon Plaza (Bayintnaung), the company imports and sells a wide variety of foreign-made agricultural machines and tools ranging from the tractors through engines to pumps. The company also exports local products such as Green Maung Bean, Black Mat-pe, Yellow Maize, Red Kidney Bean etc. to its associates in Singapore, Malaysia, India, Pakistan and UAE.

318 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ကားအေရာင္းပိုင္းကို စိတ္ပါဝင္စားၿပီး ကားအေရာင္းပိုင္း အေတြ႕အၾကဳံ ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
.

.

IME International Co., Ltd. Incorporated in 2016, IME International Co., Ltd. is one of the subsidiaries of IME Holdings Co., Ltd; a group of companies in industries such as real estate, construction, property development, e-commerce, fashion and mining. As IME International Co., Ltd. our focus is trading and distribution consisting of three main business units – Agriculture Machinery Business Unit In 2016, we have become authorized distributor of YTO Tractors in Myanmar. As the nation is moving towards mechanizing the agriculture industry, we want to be part of the master plan of our nation. Within one year of operation, we have successfully made YTO brand known throughout Myanmar. IME International Co., Ltd. also becomes known for its after sales service among the users of agriculture machinery. At the end of 2017, we have 11 operating branches throughout Myanmar and this number is going to grow as our businesses are growing rapidly. Tyre Business Unit IME Holdings Co., Ltd. has a very good relationships with many mining companies in Myanmar. As we are always looking towards verticals to grow and to value add our existing customers in 2015, IME International Co., Ltd. went and obtained the authorized-distributorship from Goodyear OTR division to supply OTR tires to the mining sites in Myanmar. To diversify the price and product ranges, in 20xx, we went and obtained the authorized-distributorship from Triangle tires. In 2018, we are starting to distribute not only OTR but also TBR tires from Triangle.

.

Branch Manager (Pathein)

Marketing & PR jobs

321 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Responsible for managing the Sale team, developing a business plan covering sales, revenue, and expense controls, meeting agreed targets, and expanding ting company’s business • Achieve growth and hit operations targets by successfully managing the operation team • Design and implement a strategic business plan that expands company’s requirement base and ensure its strong presence for all operation system • Build and promote strong, long-lasting customer & Supplier relationships by partnering with them and understanding ...
To expand our product portfolio and sales channels. To be a Platform that Provides Quality Goods and Services throughout the Nation.

MDG is proud to be the leading FMCG distributor from Myanmar, for Myanmar. With over 21 branch offices across the nation, we aim to connect Myanmar consumers with quality products from reputable global partners. Our success is based on our capability to improve on the capacity of our workforce. As we continue to expand our businesses, we are looking forward to recruiting dynamic individuals who are not afraid to embark on a challenging and rewarding career with MDG.

"MDG is proud to be the leading FMCG distributor from Myanmar, for Myanmar. With over 19 branch offices across the nation, we aim to connect Myanmar consumers with quality products from reputable global partners. Our success is based on our capability to improve on the capacity of our workforce. As we continue to expand our businesses, we are looking forward to recruiting dynamic individuals who are not afraid to embark on a challenging and rewarding career with MDG.”

We provide you with in-depth market insight across all categories and markets coupled with unrivalled local knowledge. In addition, we continuously bring you closer to your markets by conducting systematic research and analysis including surveys, feasibility studies, and more. Ultimately, running a successful business is all about knowing your markets and understanding your customers’ needs and desires. We offer you one of the most comprehensive marketing and sales coverage of consumer products outlets in the country, serving all relevant outlets from the largest international hypermarkets to the smallest mom-and-pop shop to bring your products to the appropriate POP. In order that your goods fit into local customs and appeal to local cultural habits we’ve tailored route-to-market models to suit local requirements and share best practices and tools in par with the most modern standards. With our state-of-the-art infrastructure, we have the capacity and the expertise to transport, store, and distribute your products efficiently and professionally, helping you to deliver your brand-new, sensitive or fresh products rapidly to every corner in urban or rural territory. Our highly-trained and educated after-sales service staff allows you to focus on your core business and provides clients and customers with reliable services after the sale.

Admin Supervisor(Pathein)

Admin, Secretarial & PA jobs

323 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for the Admin sector for the whole Burmese. • Good knowledge in management, account and sale plan. • More preferable good in English • Excellent Microsoft skill and internet & email • (Prefer in B.com (or) BBA)
We are a leading Consumer and Food Products Distribution Company and we urgently need energetic, hardworking & honest candidate for the following posts. Delievering Quality products nationwide, improving the lifestyle and health standards of the myanmar people.

.

Established in 1997 , Pahtama Group is one of the largest and fastest growing distributors for FMCG in Myanmarwith the vision of delivering quality products nationwide, today we have over 30,000 accountswith 1000+ employees nationwide.

.

CV Maker
Area Sales Manager (Ayeyarwady)

Sales & Marketing Jobs

330 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• In charge of Channel Sales (Coverage & Sell-thru), Retail Sales (Sell-Out) & Trade Marketing for Ayeyarwady & Rakhine Region. • Maintaining and increasing the sales of Vsmart products and Discover sales opportunities through establishing, maintaining & expanding relationships with Customers (Wholesalers/ Regional Distributors or Dealers/ Key Accounts) in the Region • Handling the Key/major customer accounts yourself. • Reaching the targets and goals set for your area • Setting KPI, sales targets for each Supervis ...
.

.

Vingroup Myanmar

.

Manager (Rubber Plantation)

Admin, Secretarial & PA jobs

333 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• ေရာ္ဘာၿခံ၏ စီမံႏွင့္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥ၊ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရပါမည္။ • စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲတင္ျပ ...
Vision To be the innovative and dynamic organization embracing highest standards of business practices to deliver positive outcomes and create sustainable growth opportunities for all stakeholders. Mission To endeavor continuous efforts to provide prudent directions for business units in strategic sectors and pivotal commercial areas to turn sustainable profits and growth for all stakeholders. To set good corporate governance and transparency as the bedrock of all of our management policies and implementations in order to achieve all of our vision. To foster the balanced culture of competence and compassion in workplace for our employees to be fully engaged and motivated to be able to overcome challenges of fourth industrial revolution.

Ayeyar Hinthar Holdings Also Take Pride in its capacity and capability to export Myanmar White Rice. Since 2997, Ayeyar Hinthar Holdings has consistently expoerted an average of about 180,000 MT Myanamar White Rice every year.Ayeyar Hinthar Holdings is positioning its as the Global Supplier of Food Demands and has pledged to continuously supply the global demand of White Rice efficiently and at reasonable pricing.

Ayeyar Hinthar ( Group of Companies ) is a young business establishment(Trading, Construction , Health Care Service , Construction Material) we are proud and satisfied with all our achievements and records in past few years. We are devoted to the advancement and continuity of our business traditions and success.

Admin Assistant (Rice)

Admin, Secretarial & PA jobs

335 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Handle administrative requests and quires from senior managers • Organizing and scheduling appointments with admin software • Plan meetings and take detailed minutes • Assist in the preparation of regularly scheduled reports.
Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

F&B Supervisor (Chaung Tha Beach)

Food & Beverages/Bakery Jobs

339 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Managing staff's work schedules. • Conducting regular inspections of the kitchen to determine whether proper standards of hygiene and sanitation are maintained. • Overseeing food preparation, presentation, and storage to ensure compliance with food health and safety regulations. • Checking in on dining customers to enquire about food quality and service. • Monitoring inventory and ensuring that all food supplies and other essentials are adequately stocked. • Reviewing customers' feedback to develop and implement ways to impro ...
Vision • Our Hotel will be a leading hotel in the region offering quality service with good reputation. • We will provide employment opportunities and economic development for the region, through tourism and family resort destination. Mission • To completely delight and satisfy our guests and provide an unforgettable experience of comfort, pleasure and adventure where customer’s satisfaction is our best reference with our happy people.

• Azura Beach Resort, the largest beach resort located on Chaung Tha Beach in Ayeyarwaddy Division, Myanmar, is about 5 hours’ drive away from Yangon, about 40km west of capital Pathein. Complete getaway for both for locals and foreigners. • Hotel rooms have beautiful views of the sea. In addition, you can experience even more of the amenities and comforts of home with our available two bedroom suites and sea front bungalows that include Satellite Television, Mini bar, Coffee tea facilities, Air Conditioning, In room safes in most rooms, Spacious and comfortable sitting areas. • We provide daily room cleaning service, free car parking, lovely swimming pool, delicious seafood, barbeque area and friendly courteous staff eager to make your stay more enjoyable. • We believe that our dedication to maintaining clean rooms and immaculate grounds only adds to your vacation enjoyment.

.

• Azura's Culture, policies and practices are reflective of our mission and vision. We commit to our core values, as a foundation and guiding principles in our approach in creating workplace harmony. • While we care about the important issues, we do not neglect other things. Building relationships, caring for our employee’s well-being and giving back to the community are just as important. • We work hard but we play hard too.

Find job in Ayeyarwaddy Region

Ayeyarwaddy Region

Ayeyarwaddy Region covers the deltaic coast of the Ayeyarwaddy River. on the northwest and west of this division are the Bay of Bengal and Rakhine State, on the north and east is Bago Division, on the east is the Yangon Division, and on the south is the Andaman Sea.

Area & population

The division with an area of 13,567 square miles has a population of about 4,991,057, made up of Sagaw Karens, Po Karens, Chins, Myanmars, Rakhines and Shans. It is organized in 26 Townships, 2,129 Wards and Village Tracts, with Pathein as its capital. Jobs in Pathein will be be need on a wide scale.

Resources

The division is the top paddy producer in the country as such is commonly known as the granary of Myanmar. Agriculture is the main occupation of the people, so you can find job in agriculture industry. The fertile alluvial soil of the delta region enables cultivation of paddy, groundnut, sesame, coconut, banana, jute, tobacco, chilli, onions, pulses and tapioca. The division is criss-crossed with rivers and lakes, is a major producer of fish-paste, dried fish and dried prawns. The Inyegyi Fishery is famous for its scenic beauty. In addition to fresh water fishery, the division is also engaged extensively in sea-fishing and salt-making industries.

Capital

The capital city of Ayeyarwaddy Region is Pathein, which is famous for the Pathein umbrella and Pathein Halawar (greasy rice cakes). Now the new road linking Pathein to Sagaing division (Monywa, Kale, etc.) has being developed. Construction job opportunities will arise tremendeously in coming years. The road passes the plain of Magwe division between the Ayeyarwady river and the western hills of Rakhine and Chin states.

Relaxation Spots

Relaxing spots like Ngwe Saung Beach and Chaung Thar beach lies in this division. That means there will be a lot of job vacancies in the hospitality industry  for improvement to meet the growing demands of the tourism industry.These beaches are along the coast of the Bay of Bengal. It is about only 4 hrs drive from Yangon, and easily accessible by car. Those beached are beautifully located between the sea and the lower hills of Rakhine range.

Employment trends 

The current unemployment rate in the Ayeyarwady Region is very high, The types of vacancies in Ayeyarwady Region are not limited to tourism and construction, there are plenty more large industries in the areaကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS