Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 8 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Kachin State

Filter by:
  3318
  916
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  13
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  444
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  85
  15
  3
  38
  133
  77
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  261
  41
  17
  24
  210
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  789
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Assistant HR Manager

HR,Training & Recruitment jobs

122 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• အလုပ္ႏွင့္နီးေသာ ျမိဳ႔နယ္မ်ား ( ေျမာက္ဥကၠလာပ ၊ ေျမာက္ဒဂုံ ၊ မဂၤလာဒုံ ၊ ေရႊေပါကၠံျမိဳ႔နယ္၊) တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားဦးစားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ • ကုမၼဏီ ႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
.

.

KSH Co., Ltd. is a young and fast growing company managed by a group of young and energetic people who shared the same goals and spirits. We are continuously seeking for excellence to provide the best products and reliable services to our customers. We keep learning, improving and innovating ourselves, our staffs, our operation systems and our organization to become one of the leading trading companies in Myanmar Market.

Kaung Swann Htet (KSH) Company Limited is a trading company. Since 2007, we started as the tyre supplier for jade mining in Hpakant, Kachin State, Myanmar. We officially registered the company on May 2010. We expanded our business to rigid dump trucks as well as spare parts business. Started from 2013, we set up our branches in Mandalay and Yangon to supply truck and bus tyres. Our goal is to provide high quality products with least amount of prices. In 2010 •We imported and sold over 1000 units of 60 tons Chinese rigid dump truck (model: TAS3600). •Since then, we had become partner with WeiChai Power’s Engines and Gensets. KSH is the sole distributor and Service Partner in Myanmar market. In 2013 •We started to expand our tyre business in Mandalay and Yangon focused on Truck and Bus Tyres and we became one of the main suppliers in the field within two years of time. In 2014 •We had become partner with Fast Gear Company. KSH is the sole distributor and Service Partner in Myanmar market. •We also become a sole agent of the SENTA (T90) [90 tons dump truck] for Myanmar market. •We imported over 300 units of used KOMATSU dump truck HD785 and HD465 from Indonesia coal mine. •We also started partnership with Carlisle friction disc. In 2015 •We expanded our business to lubricant. We partner with TA Resources Myanmar to found the Joint Venture (KSH-TA Company to distribute the Shell lubricant in Hpakant area for jade mining customers). •We found the Joint venture with Multico Singapore based company to establish United Treasure Myanmar Company Limited to distribute Michelin Off the Road Tyre •KSH Co., Ltd. is the distributor of Advance, Aeolus Techking and Michelin on Off the Road Tyres, Samson and Techking on Truck&Bus Tyres, Weichai Power for Dump Trucks, Engines and Gendsets and Carlisle friction disc.

230 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications
Supervisor(Mohnyin)

Accountancy Jobs

246 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ား၏ လက္လီ/လကၠားေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ဝန္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ပစၥည္း(ဆီ)/ေငြစာရင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ ...
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

247 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ား၏ ဆီအေရာင္းစာရင္း၊ေငြစာရင္း၊ပစၥည္းစာရင္းနင့္ ဆက္စပ္စာရင္းမ်ားအားလုံး အား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ Report မ်ား ေပးပို႔ျခင္း။ • စီမံေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင ...
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

Management Trainee(Mohnyin)

Admin, Secretarial & PA jobs

247 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• ဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ဆီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံမွစတင္လုပ္ကိုင္သင္ယူေစၿပီး • အစမ္းခန႔္ကာလၿပီးေျမာက္ပါက သက္ဆိုင္ရာဆီအေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာရာထူးျဖင့္တာဝန္ခ်ထ ...
.

.

Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC has a commanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations and a largely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that provides a wide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.

.

CV Maker
Sale Engineer

Sales - Engineer/Tech/IT Jobs

299 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Must know customer relationship management • Able to work with sale target and under pressure • Must be do well planning and get achievement
.

.

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံအနွံ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

.

Operation Manager (Putato)

Hospitality & Tourism jobs

301 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• Planning and organizing accommodation, catering and other hotel services. • Promoting and marketing the business. • Managing budgets and financial plans as well as controlling expenditure. • Creative, self-motivated and able to communicate at all levels. • Able to do training and development. • Planning and organizing accommodation, catering and other hotel services.
.

.

Over the last 15 years, HTOO Hospitality has built a family of 9 brands under 4 boutique collections to cater to the needs of travellers. Today, we take pride in being the largest collection of boutique hotels located in 11 destinations within Myanmar.

Built on authentic Burmese culture, values and traditions, we invite you to experience Myanmar, one destination at a time with HTOO Hospitality!

Junior Executive Operation-Myitkyina

Admin, Secretarial & PA jobs

305 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Insurance / Pensions

• undertaking commercial and personal surveys; • collating and assessing risk information on site; • using templates to record assessments and collecting photographic evidence; • preparing detailed reports and presentations for underwriters; • making recommendations to underwriters about required improvements; • advising clients on-site and discussing opportunities and requirements to reduce the risk of future insurance claims;
.

.

KBZ Life

.

  Jobs in Kachin

  If you do not find any job in Kachin today, do not worry and post your CV here. There are plenty of companies looking for people in Kachin and they can contact you soon.

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS