Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 16 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Science & Research jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3983
  1015
  421
  96
  62
  54
  53
  53
  51
  46
  44
  44
  36
  25
  6
  5
  5
  3
  1
  14
  8
  582
  545
  11
  4
  15
  50
  53
  72
  75
  126
  18
  2
  60
  131
  139
  77
  57
  453
  16
  1
  78
  54
  3
  1
  276
  40
  21
  49
  254
  51
  127
  1
  18
  269
  23
  23
  14
  226
  55
  73
  23
  2
  135
  18
  3
  30
  67
  6
  60
  17
  3
  3
  155
  913
  55
  16
  35
  69
  15
  9
  7
  2
  27
  1
  52
  42
  2
  73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Research & Development Manager

Science & Research jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Accounting/Audit/Tax Services

• Product development by communicating with marketing department and Nissin Singapore R&D. • Support the consumer test to conduct new product development and adjusting the product. • Check the raw material to use product by checking quality, document and factory inspection. • Conduct daily raw material inspection by liaising with QC team. • Conduct QA for the instant noodle factory and process. • To communicate with FDA and apply the FDA license. • Apply and maintain the GMP license. • Apply and maintain the HACCP lic ...
Food, being the Group’s initial business, has been developed into an integrated end-to-end value chain. The Group has successfully built up a strong, extensive and multi-channel nation-wide distribution network covering more than 90% of the country. In 2008, entered into the retail market by opening the Capital Hypermarket, followed by starting a chain of Grab & Go convenience stores.

With the launch in 2013 of its flagship Capital City mixed-use development in Yangon, CDSG is fast gaining recognition as a major real estate developer as well.

Started in the 1960s as a small trading company, CDSG has since grown into one of the most respected and prominent conglomerates in Myanmar, with 13 operating entities across the following key sectors: • Food; • Retail; • Real Estate; • Pharmaceutical; • Personal & Home Care; • Financial Services; • Automotive; • Telecommunication Services • and Infrastructure.

We envision Capital Diamond Star Group to become the first choice in the mind of our customers and to be the leading global vendor partners in providing quality products and services for both the Myanmar and the regional markets. We will create caring and responsible employees working within a corporate culture of INTEGRITY with unwavering focus on CUSTOMER SERVICES, THE COMMUNITY and THE ENVIRONMENT.

Research & Business Data Analyst

Science & Research jobs

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Responsible for market survey and research • Report market research report to management • Assist in data analyzing by using excel • Purpose business plan using analysis and research report • Other job assigns by Country Manager
.

POCARI SWEAT is similar with the composition of body fluids that containing electrolytes. Therefore, it can be absorbed by the body faster and better than ordinary drinking water. It can help to prevent the occurrence of severe dehydration and heatstroke. It`s also help to relief from diarrhea and dengue fever. Pocari Sweat aims to support the improvement of Myanmar People Health.Join us...be a part of a team who works to create a better future for Myanmar people every day

Otsuka Pharmaceutical was established in Japan in 1964. At Otsuka Pharmaceutical, we are committed to a holistic approach to health and well-being of people and are striving to create innovative, thoroughly-original pharmaceutical and nutraceutical products based on our corporate philosophy “Otsuka-people creating new products for better health worldwide”. Analogous to riding on a bicycle, we drive on two wheels. In Myanmar, we launched Pocari Sweat on February, 2015. Now, it’s available in 21 countries. We have 30 years history in Hong Kong, Taiwan, Singapore and Korea. It was recently launched in Myanmar and Cambodia in last year, 2015. Pocari Sweat was accepted as “ION supply drink” in many countries and has several advantages over other drinks:

.

Researcher

Science & Research jobs

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Production / Creative Team မ်ားႏွင့္ Team work ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • Microsoft Office ကိုေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရမည္။ • စာအုပ္စာေပမ်ားကို ေလ့လာ ဖတ္ရွဳ႕အားေကာင္းသူျဖစ္ရမည္။ • Media Field ကို အထူးစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
Its telecommunication products offerings range from fiber optic cables, to transmission materials, and two way radios. For their services in engineering, Fortune supplies heavy machinery for use in the industrial sectors of the country, ranging from tractors, to water pumps, turbines, to diesel engine parts and equipment for marine communication. Fortune also cares for people’s health, so aside from engineering services, they also deal devices for measuring blood glucose, and radiological equipment such as x-ray films.

As Myanmar is undergoing unparalleled socio-economic changes, Fortune has established itself as one of the country's leading companies. Now, Fortune is providing more than just service for elevators. It has made his mark in the real estate industry by developing a luxury residential complex in Yangon. The company also has dipped into telecommunications, and is one of the leading communications equipment provider in the country.

Fortune had its humble beginnings in the year 1991 with the vision to become an integral part of Myanmar's development. Starting with the installation and servicing of elevators as its core business, Fortune has matured into a diversified organization focused on the proper infrastructure development in Myanmar.

Apply for any of the available jobs at Fortune and join our many divisions! As one of the country's top companies, we have numerous well-rounded opportunities available for the taking. If you're hardworking, knowledgable, a go-getter, and someone who cam get things done, then we'd love to have you on our team. Inquire now!

Plant Microbiologist

Science & Research jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Support implementation of Colgate Global Quality Standards and Guidelines & the International Norm related to Cosmetic GMPs with particular focus on some area. • Provide annual Quality targets and goals to all individuals from the Micro Lab team (Individual Objectives) • Lead the Microbiological Control Quality Standard QS 023 implementation in the plant including compliance of Micro Lab and guidance on new or modified equipment layout & design in accordance to corporate guidelines. • Develop and implement an on-site microb ...
.

In Myanmar, we focus on Oral Care and Personal Care and have been selling brands such as Colgate and Palmolive for 15 years. In 2014, we added Laser Toothpaste to our portfolio of great brands.

Colgate-Palmolive Company is a $17.3 billion global company serving people for more than 200 years with consumer products that make lives healthier and more enjoyable. We are among the world’s most trusted and recognized brands, serving hundreds of millions of consumers across over 220 countries.

Colgate-Palmolive’s strong culture of collaboration, inclusion and excellence is rooted in our core values of: Caring: The Company cares about people, as well as being committed to protecting the global environment, enhancing the communities where Colgate people live and work, and to be compliant with government laws and regulations. Global Teamwork: All Colgate people are part of a global team, committed to working together across countries and throughout the world. Continuous Improvement: Colgate is committed to getting better every day in all it does, as individuals and as teams.

Research & Development Manager

Science & Research jobs

15 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Develop and manage innovation of product and process in company to achieve goals. • Develop and improve formula and innovation of existing product with good profitability. • Develop and formulate new product with good costing • Manage, lead, and review product development project • Manage consumer test before new product launch • Manage good relationship with raw material, flavor, and seasoning supplier to look for potential item
UMG headquartered in Myanmar, has several overseas network (Cambodia, Indonesia, Laos, PNG, Singapore, Sri Lanka, and Vietnam).

UMG IS A DIVERSIFED CONGLOMERATE, HEADQUARTERED IN YANGON, MYANMAR. UMG IS PREDOMINANTLY INVOLVED IN THE FIVE SECTORS OF DISTRIBUTION, RESOURCES, FOOD, COMMUNICATION, EDUCATION & ENTERTAINMENT AND PROPERTY & INFRA DEVELOPMENT.

UMG is a leading company which enables all its stakeholders to grow together as a team, with a spirit of professionalism, passion, and joy.

With more than 2,500 workforce in myanmar alone, umg myanmar has social responsibility to help build and improved education systems. UMG established UMG College that aims to be center of excellence for next generation leader in Myanmar.

CV Maker
16 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Assist in new product development. • Execute test cases, conduct experiments, producing sample products, and document results. • Conduct daily in-house product test and report / rectify any failed tests. • Compiling/checking product specifications. • Evaluate new ingredient submissions. • Conduct sensory evaluation and shelf life test. • Maintain proper documentation to support costing, labelling, scale up and production of new and existing products. • Ensure compliance of product formulations, p ...
It pioneers, spearheads and continuously sets the standards in the supermarket and retail environment through the introduction of innovative and superior concepts that others have emulated.

City Mart Supermarket is the market leader in food retailing in Myanmar.

City Mart Holding Co., Ltd., a respected institution for seven years now, has been in the forefront of the Myanmar retail industry.

City Mart Holding Co., Ltd.

Research and Development Manager

Science & Research jobs

20 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Good Presentation and Reporting Skills to the Management .
We take pride in the fact that the company has been growing steadily since the establishment just after the introduction of market oriented economic policy by the Government of Myanmar.

We have earned enormous trust of our customers because of timely and efficient execution of handling the outgoing and incoming merchandise by our employees.

We, Golden Hawks International Limited, initiated trading business in 1991. Our company is one of the leading business enterprises and we concentrate mainly on items of imports has been essential pharmaceuticals . We are a distributor of reputed pharmaceuticals. We have put utmost emphasis on essential drugs importation and on its Distribution throughout the nation ensuring to reach remotest an difficult to reach areas where our underserved brethren inhabit. Our colleagues and dedicated staffs have been pivotal in bringing success through their persistent efforts.

Golden Hawks International Limited.

Environmental Officer

Science & Research jobs

33 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Energy / Utilities

• Manage the ESIA development, compilation and submission processes and any subsequent public consultations in accordance with the Myanmar EIA Procedures. • Map out an action plan to implement the ESMP and ensure compliance with all legislations as well as company commitments • Lead the development of M&AOSB environmental management systems, policies, and procedures in support of construction and operational activities • Monitor by contractors, suppliers, sub-contractors, consultants and other applicable stakeholders for complian ...
MPRL E&P is a privately owned, independent oil and gas exploration and production company with interests in both onshore and offshore Myanmar. Founded in 1996, we are now at an exciting stage in our development as we evolve to take advantage of new business opportunities, consolidate our successes to date and collaborate with other major E&P companies to progress new projects.

.

MPRL E&P is a privately owned, independent oil and gas exploration and production company with interests in both onshore and offshore Myanmar. Founded in 1996, we are now at an exciting stage in our development as we evolve to take advantage of new business opportunities, consolidate our successes to date and collaborate with other major E&P companies to progress new projects.

.

Research & Development Executive

Science & Research jobs

88 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ပိုင္း , Manufacturing

• လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ Raw နွင့္ Quality တူေသာ ပစၥည္းနွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း။ • စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္း။ • ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရန္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း။ ...
United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးသည္။ > တိက်ေသသပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိခ်မွတ္ျပီး အလုပ္ရုံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သည္။ > UPG သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ႏွင့္အတူ တိုးတက္လွပေသာ အနာဂတ္ကုိ ခ်ီလွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သင့္ပါသည္။

United Paints Group Co. Ltd., is one of the most trusted brands when it comes to paints. Ever since its establishment in 1995, the company has developed a wide range of products such as architecture paints, decorative paints, industrial paints, marine paints, wood coats, and other painting-related products. After a few years of the company’s birth, UPG became the leading paint manufacturer in Myanmar. The company continues to grow and enhance their products to meet their customers’ needs. Each paint was designed and developed after careful and thorough research and development processes. Thanks to a highly organized network of dealers, UPG products have been distributed throughout Myanmar. UPG is aware of their responsibility as the major supplier of painting products to te country’s industrial and end-users. With their innovative products and services, UPG continues to participate in the nation building endeavors, gain customer delight, and further grow in the regional market. UPG believes that innovative technology is the key to ensure products are reliable and will satisfy customers. The company strongly believes in thorough research and development especially since each customer is from a different field with a specific set of requirements. If you are someone who is willing to work in a place where innovation is one of the core values, apply here at UPG!ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS