Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 22 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Science & Research jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  4859
  988
  473
  102
  74
  70
  64
  59
  58
  58
  54
  53
  52
  33
  9
  5
  5
  2
  0
  10
  8
  680
  657
  14
  5
  10
  51
  86
  90
  106
  172
  22
  2
  1
  74
  156
  162
  83
  78
  525
  16
  1
  94
  54
  2
  1
  319
  43
  25
  51
  280
  58
  163
  21
  331
  23
  23
  14
  258
  67
  97
  28
  2
  148
  25
  4
  29
  74
  10
  65
  20
  4
  4
  148
  1062
  62
  22
  43
  84
  16
  8
  9
  2
  26
  1
  55
  44
  2
  89
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

2 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Product development by communicating with marketing and Nissin Singapore R&D. • Support the consumer test to conduct new product development and adjusting the product. • Check the raw material to use product by checking quality, document and factory inspection. • Conduct daily raw material inspection by liaising with QC team. • Conduct QA for the instant noodle factory and process. • To communicate with FDA and apply the FDA license. • Apply and maintain the GMP, HACCP, and food related license if necessary.
.

Sar Taw Kal NISSAN Co., Ltd.

Research & Development Manager

Science & Research jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Develop and manage innovation of product and process in company to achieve goals. • Develop and improve formula and innovation of existing product with good profitability. • Develop and formulate new product with good costing • Manage, lead, and review product development project • Manage consumer test before new product launch • Manage good relationship with raw material, flavor, and seasoning supplier to look for potential item
UMG headquartered in Myanmar, has several overseas network (Cambodia, Indonesia, Laos, PNG, Singapore, Sri Lanka, and Vietnam).

UMG IS A DIVERSIFED CONGLOMERATE, HEADQUARTERED IN YANGON, MYANMAR. UMG IS PREDOMINANTLY INVOLVED IN THE FIVE SECTORS OF DISTRIBUTION, RESOURCES, FOOD, COMMUNICATION, EDUCATION & ENTERTAINMENT AND PROPERTY & INFRA DEVELOPMENT.

UMG is a leading company which enables all its stakeholders to grow together as a team, with a spirit of professionalism, passion, and joy.

With more than 2,500 workforce in myanmar alone, umg myanmar has social responsibility to help build and improved education systems. UMG established UMG College that aims to be center of excellence for next generation leader in Myanmar.

Junior Research Executive

Science & Research jobs

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• Understanding the nature of research works • Assists Executive Director and Research Managers in general management, HR and financial management and project tracking and admin support • Prepare and record project financial statements • Arrange weekly meetings and monthly meetings for Research Division • Perform as a contact person for secretariat office of MRA and arrange MRA meetings and prepare meeting minutes and communication among MRA members Jr. Research Executive (Secretary)
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Product development by communicating with marketing and Nissin Singapore R&D. • Support the consumer test to conduct new product development and adjusting the product. • Check the raw material to use product by checking quality, document and factory inspection. • Conduct daily raw material inspection by liaising with QC team. • Conduct QA for the instant noodle factory and process. • To communicate with FDA and apply the FDA license. • Apply and maintain the GMP, HACCP, and food related license if necessary.
.

Sar Taw Kal NISSAN Co., Ltd.

System Coordinator

Science & Research jobs

11 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• Validates and support Master data in System • Formulate plan outlining steps required to develop program, using structured analysis and design. • Write Code programs utilizing the appropriate hardware, database, and programming technology and conduct Test (Unit testing and integrate testing) and Debug computer program. • Modify and improve the developed and existing programs to match with the changing requirements. • Write and maintain documentation to describe program development, coding, testing, changes, and corrections. ...
UMG headquartered in Myanmar, has several overseas network (Cambodia, Indonesia, Laos, PNG, Singapore, Sri Lanka, and Vietnam).

UMG IS A DIVERSIFED CONGLOMERATE, HEADQUARTERED IN YANGON, MYANMAR. UMG IS PREDOMINANTLY INVOLVED IN THE FIVE SECTORS OF DISTRIBUTION, RESOURCES, FOOD, COMMUNICATION, EDUCATION & ENTERTAINMENT AND PROPERTY & INFRA DEVELOPMENT.

UMG is a leading company which enables all its stakeholders to grow together as a team, with a spirit of professionalism, passion, and joy.

With more than 2,500 workforce in myanmar alone, umg myanmar has social responsibility to help build and improved education systems. UMG established UMG College that aims to be center of excellence for next generation leader in Myanmar.

CV Maker
Researcher

Science & Research jobs

14 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Production / Creative Team မ်ားႏွင့္ Team work ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • Microsoft Office ကိုေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရမည္။ • စာအုပ္စာေပမ်ားကို ေလ့လာ ဖတ္ရွဳ႕အားေကာင္းသူျဖစ္ရမည္။ • Media Field ကို အထူးစိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
Its telecommunication products offerings range from fiber optic cables, to transmission materials, and two way radios. For their services in engineering, Fortune supplies heavy machinery for use in the industrial sectors of the country, ranging from tractors, to water pumps, turbines, to diesel engine parts and equipment for marine communication. Fortune also cares for people’s health, so aside from engineering services, they also deal devices for measuring blood glucose, and radiological equipment such as x-ray films.

As Myanmar is undergoing unparalleled socio-economic changes, Fortune has established itself as one of the country's leading companies. Now, Fortune is providing more than just service for elevators. It has made his mark in the real estate industry by developing a luxury residential complex in Yangon. The company also has dipped into telecommunications, and is one of the leading communications equipment provider in the country.

Fortune had its humble beginnings in the year 1991 with the vision to become an integral part of Myanmar's development. Starting with the installation and servicing of elevators as its core business, Fortune has matured into a diversified organization focused on the proper infrastructure development in Myanmar.

Apply for any of the available jobs at Fortune and join our many divisions! As one of the country's top companies, we have numerous well-rounded opportunities available for the taking. If you're hardworking, knowledgable, a go-getter, and someone who cam get things done, then we'd love to have you on our team. Inquire now!

Research & Business Data Analyst

Science & Research jobs

28 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Responsible for market survey and research • Report market research report to management • Assist in data analyzing by using excel • Purpose business plan using analysis and research report • Other job assigns by Country Manager
.

POCARI SWEAT is similar with the composition of body fluids that containing electrolytes. Therefore, it can be absorbed by the body faster and better than ordinary drinking water. It can help to prevent the occurrence of severe dehydration and heatstroke. It`s also help to relief from diarrhea and dengue fever. Pocari Sweat aims to support the improvement of Myanmar People Health.Join us...be a part of a team who works to create a better future for Myanmar people every day

Otsuka Pharmaceutical was established in Japan in 1964. At Otsuka Pharmaceutical, we are committed to a holistic approach to health and well-being of people and are striving to create innovative, thoroughly-original pharmaceutical and nutraceutical products based on our corporate philosophy “Otsuka-people creating new products for better health worldwide”. Analogous to riding on a bicycle, we drive on two wheels. In Myanmar, we launched Pocari Sweat on February, 2015. Now, it’s available in 21 countries. We have 30 years history in Hong Kong, Taiwan, Singapore and Korea. It was recently launched in Myanmar and Cambodia in last year, 2015. Pocari Sweat was accepted as “ION supply drink” in many countries and has several advantages over other drinks:

.

Field Researcher

Science & Research jobs

29 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Able to go travel according of working condition.
Whether you need , we have what you need at prices you can afford. At Good Brothers' Co., Ltd., our goal is to provide you with courteous, expedient, professional service of the highest caliber.

In addition, our friendly and professional staff is here to answer any questions you may have about our company or our services.

Good Brothers' Co., Ltd. has been serving the Yangon community since [1991]. We specialize in Trading especially in Agricultural Machinery, and our staff offers quality and reliable Products and Services you can count on.

Browse our Web site for more information about Good Brothers' Co., Ltd.. If you have any questions or would like to speak with a Good Brothers' Co., Ltd. representative regarding our [PRODUCTS / SERVICES], please e-mail us at sale@gbs.com.mm or call us at +951682147.

Research Executive

Science & Research jobs

55 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• ေစ်းကြက္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္၀င္စားသူ၊ ေလ့လာလိုသူျဖစ္ရမည္။ • လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုရဲျပီးဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူ ၊ကမၸဏီႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
ICE Services Co.,Ltd

.

.

.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS