Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 4 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Admin, Secretarial & PA jobs ရွိ Ayeyarwady Region

Filter by:
  2496
  823
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  10
  2
  353
  279
  18
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  155
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  199
  28
  13
  36
  154
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  123
  564
  10
  9
  15
  27
  18
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Branch In-Charge(Pathein)

Admin, Secretarial & PA jobs

706 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Leader of the Branch Operation responsible for overall operations. • Responsible to drive company vision and mission. • Responsible for the Sales Targets,Expenses ,Assets and the profitability of the Branch • Responsible to Build Strong Business Relationship with the customers of the Branch. • Responsible for all the controls and Compliance as per the guidelines of the company. • Responsible for Recruitment,Building the capability and Performance Management of the Branch Organization. • Responsible for the Health and Safe ...
We are a leading Consumer and Food Products Distribution Company and we urgently need energetic, hardworking & honest candidate for the following posts. Delievering Quality products nationwide, improving the lifestyle and health standards of the myanmar people.

.

Established in 1997 , Pahtama Group is one of the largest and fastest growing distributors for FMCG in Myanmarwith the vision of delivering quality products nationwide, today we have over 30,000 accountswith 1000+ employees nationwide.

.

Admin Supervisor(Pathein)

Admin, Secretarial & PA jobs

736 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for the Admin sector for the whole Burmese. • Good knowledge in management, account and sale plan. • More preferable good in English • Excellent Microsoft skill and internet & email • (Prefer in B.com (or) BBA)
We are a leading Consumer and Food Products Distribution Company and we urgently need energetic, hardworking & honest candidate for the following posts. Delievering Quality products nationwide, improving the lifestyle and health standards of the myanmar people.

.

Established in 1997 , Pahtama Group is one of the largest and fastest growing distributors for FMCG in Myanmarwith the vision of delivering quality products nationwide, today we have over 30,000 accountswith 1000+ employees nationwide.

.

Manager (Rubber Plantation)

Admin, Secretarial & PA jobs

746 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• ေရာ္ဘာၿခံ၏ စီမံႏွင့္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥ၊ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရပါမည္။ • စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲတင္ျပ ...
Vision To be the innovative and dynamic organization embracing highest standards of business practices to deliver positive outcomes and create sustainable growth opportunities for all stakeholders. Mission To endeavor continuous efforts to provide prudent directions for business units in strategic sectors and pivotal commercial areas to turn sustainable profits and growth for all stakeholders. To set good corporate governance and transparency as the bedrock of all of our management policies and implementations in order to achieve all of our vision. To foster the balanced culture of competence and compassion in workplace for our employees to be fully engaged and motivated to be able to overcome challenges of fourth industrial revolution.

Ayeyar Hinthar Holdings Also Take Pride in its capacity and capability to export Myanmar White Rice. Since 2997, Ayeyar Hinthar Holdings has consistently expoerted an average of about 180,000 MT Myanamar White Rice every year.Ayeyar Hinthar Holdings is positioning its as the Global Supplier of Food Demands and has pledged to continuously supply the global demand of White Rice efficiently and at reasonable pricing.

Ayeyar Hinthar ( Group of Companies ) is a young business establishment(Trading, Construction , Health Care Service , Construction Material) we are proud and satisfied with all our achievements and records in past few years. We are devoted to the advancement and continuity of our business traditions and success.

Admin Assistant (Rice)

Admin, Secretarial & PA jobs

748 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Handle administrative requests and quires from senior managers • Organizing and scheduling appointments with admin software • Plan meetings and take detailed minutes • Assist in the preparation of regularly scheduled reports.
Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

  Find job in Ayeyarwaddy Region

  Ayeyarwaddy Region

  Ayeyarwaddy Region covers the deltaic coast of the Ayeyarwaddy River. on the northwest and west of this division are the Bay of Bengal and Rakhine State, on the north and east is Bago Division, on the east is the Yangon Division, and on the south is the Andaman Sea.

  Area & population

  The division with an area of 13,567 square miles has a population of about 4,991,057, made up of Sagaw Karens, Po Karens, Chins, Myanmars, Rakhines and Shans. It is organized in 26 Townships, 2,129 Wards and Village Tracts, with Pathein as its capital. Jobs in Pathein will be be need on a wide scale.

  Resources

  The division is the top paddy producer in the country as such is commonly known as the granary of Myanmar. Agriculture is the main occupation of the people, so you can find job in agriculture industry. The fertile alluvial soil of the delta region enables cultivation of paddy, groundnut, sesame, coconut, banana, jute, tobacco, chilli, onions, pulses and tapioca. The division is criss-crossed with rivers and lakes, is a major producer of fish-paste, dried fish and dried prawns. The Inyegyi Fishery is famous for its scenic beauty. In addition to fresh water fishery, the division is also engaged extensively in sea-fishing and salt-making industries.

  Capital

  The capital city of Ayeyarwaddy Region is Pathein, which is famous for the Pathein umbrella and Pathein Halawar (greasy rice cakes). Now the new road linking Pathein to Sagaing division (Monywa, Kale, etc.) has being developed. Construction job opportunities will arise tremendeously in coming years. The road passes the plain of Magwe division between the Ayeyarwady river and the western hills of Rakhine and Chin states.

  Relaxation Spots

  Relaxing spots like Ngwe Saung Beach and Chaung Thar beach lies in this division. That means there will be a lot of job vacancies in the hospitality industry  for improvement to meet the growing demands of the tourism industry.These beaches are along the coast of the Bay of Bengal. It is about only 4 hrs drive from Yangon, and easily accessible by car. Those beached are beautifully located between the sea and the lower hills of Rakhine range.

  Employment trends 

  The current unemployment rate in the Ayeyarwady Region is very high, The types of vacancies in Ayeyarwady Region are not limited to tourism and construction, there are plenty more large industries in the area

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS