Jobs In Myanmar
Load...

We found 177 job offers Admin, Secretarial & PA jobs in Yangon (Rangoon)

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Office Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

697 Days, Full time , Distribution / Logistic

• ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နားလည်ပြီး ရုံးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့် Case File များ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Document များကို ဖြန့်ဝေခြင်း၊ စနစ်တကျစုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ • ကုမ္ပဏီ၏ ဌာနအသီးသီးနှင့်ချိတ်ဆ ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Admin Executive/Senior Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

702 Days, Full time , Automotive

• Provide administrative support for organization • Organize meeting, Internal event & Office activities • Supervise office utilities bills • Arrangement for travel for both local & oversea • Purchase & control stock for stationery & other office supplies • Prepare requirements & facilities for new employee (onboarding process) • Maintenance for office property & cleanliness • Keep filing the documents for Admin Department • Handling to apply Visa, Stay Permit & Others related Immigrati ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Administrative Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

712 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• Maintain and support the office equipment and fixed asset • Schedule meetings and take meeting minute detail • Write and distribute email, correspondence memos, Letters and office document • Collect office stationary needed every month and buy for office equipment • Manage agendas/travel arrangements/ appointments etc. • Maintain electrical, air-condition, lighting and heating • Schedule driving way for every department everyday morning • Coordinate appointments and travel managements for managers or supervisors • Co ...
One of the leading Office Automation, Medical & Engineering Company is looking for self - motivated, experienced candidates in related fields & team work players for our rapidly expending operations in Yangon.

..

Concordia International Limited we first incorporated in Myanmar in 1994 to provide sales of Engineering & Medical Equipment, Material Testing Equipment, Environmental Testing Equipment, Laboratory Equipment, Multimedia Equipment and the main activities have developed into import, distribution, technical support, after sales service and maintenance of these products in various specialties.

Computer Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

730 Days, Full time , Trading

• သင္ယူလိုစိတ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈရွိရမည္။
ခုိင္မာ၍အဓြန္႔ရွည္ေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတတ္မွဳအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္၀ေသာေနရာ အႏွံ႔အျပားမွ လုပ္သားအင္းအားစုမ်ားကုိ ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္ စုေပါင္းစြမ္းအားသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခုိင္မာစြာစုစည္းကာ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး ယုံၾကည္ကုိးစားႏုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ က်ရာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။အရွည္တည္တံ့မွုသည္ အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္း သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္မွုအေပၚတြင္ လုးံ၀မွီတည္ေစရန္။

.“Naing-Naing Trading” ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုသည္ စက္ရုံမ်ား၊ သုိေလွာင္ရုံမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦး အမ်ဴိးမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ အိ္မ္ေဆာက္သံထည္ပစၥည္း၊ အိမ္မုိးသြပ္ျပား၊ ဘိလပ္ေျမစသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ တုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ခုိင္မာေသာ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးျဖင့္ ယုံၾကည္အားကုိၚရေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္လက္တြဲလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

“Naing-Naing Trading” ကုမၸဏီလိမိတတ္သည္စတင္ထူေထာင္သည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မွု ဒါရုိက္တာႏွင့္ တည္ေထာင္သူ ဦးမ်ဳိးျမင့္၏ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားမွုေအာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာနယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္ အမ်ားေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ငန္းစုႀကီးအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖဳိးလာခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမွဳကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုးံပစၥည္းမ်ား၏ အသက္အေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ အရည္အေသြး အထူးျမင့္မားျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ေသာစံႏွုန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မွာယူသုးံစြဲသူမ်ားက “Naing-Naing Trading” ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ အားကုိးယုံၾကည္စြာျဖင့္ သုးံစြဲလ်က္ရွိပါသည္။

Administration Assistant Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

735 Days, Full time , Manufacturing

• Instruct and check the list of cleaning area; • Prepare and submit expenses of admin department; • Manage and direct receptionists for better customer's service, arrange meetings; • Monitoring and managing to the team; • Other job assigned by manager;
EMC is the leading handbags manufacturer with well-established production facilities in Myanmar (located in Mingaladon Industrial Park, Yangon) employing a total workforce more than 6,000 employees. We are the authorized manufacturer of Famous Brand Names’ Handbags shipped all over the world.

.

.

.

CV Maker
Admin Assistant (Factory)

Admin, Secretarial & PA jobs

736 Days, Full time , Automotive

• Assist with day to day operations of the administration department. • Assist to Admin executive for travel, hotel and dinning arrangement as needed. • Assist to Admin Executive for meeting arrangements, reports and maintaining appropriate filling systems. • Assistant to Admin executive for uniform, safety shoe and raincoat for all employees in yearly issue. • Update phone contact and email address for all employee. • Purchase by stationary, cleaning accessories, fixed assets and maintenance for all department in monthly. • ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Admin Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

736 Days, Full time , Retail / Wholesale

• Must have been well knowledge regarding with automobile maintenance & expense control • Must be able to work under stress ,must be able to lead team effectively.
With over 70 stores giving access to our customers and suppliers the opportunity to leverage their product on our network. We stress on providing and maintaining highest standard in product quality and services.

We employ about 1,000 employees, providing job opportunities to various part of the city and serves over 2,000,000 buyers a year with more than 2,500 SKU and over 680 suppliers.

With the establishment of our first store in 2007, ABC Convenience store chain is the industry leader in introducing the new concept of convenience shopping to the people in Myanmar. We bring the concept of organized shopping in a cool, clean and quality environment. During this short period, we have established ABC as the biggest in retail chain in Myanmar and have plans to further accelerate our expansion program. Today, ABC Convenience store is located in all key strategic location and township in Yangon.

Business Assistant (Power Systems)

Admin, Secretarial & PA jobs

737 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• Preparing documents for delivery & inspection. • Preparing Office Letter & submit to customer. • To control Letter In/Out from relevant department. • Responsible for purchasing and controlling of stationery for relevant department. • Prepare payment approval, leave form & vehicle request as require. • Purchasing for normal (Bus/Air tickets) and special items for company needs. • Arrange visiting card for staff and management. • Assist to seniors on other duties when required. • Perform Overtime if availab ...
.

.

RGK+Z&A Group is a Myanmar holding company established in 1996 as Zeya & Associates Co., Ltd. Today RGK+Z&A Group employs over 400 qualified people in Southeast Asia and is one of the leading companies in Myanmar with strong partnership with local and foreign organizations. RGK+Z&A Group activities are focused in Energy, Healthcare, Industry, and Environment Company Zeya & Associates Co., Ltd. Leading Engineering, Procurement and Construction Service Company in Myanmar for Government and Private Projects in local Myanmar currency. Royal GK Pte. Ltd. Subsidiary which gets involved in the Myanmar Projects which are finalized with foreign currencies, and supports International Procurement and Banking Transactions for Z&A Group’s Myanmar Companies. Zeya & Associates Pte. Ltd. Purchasing House in Singapore for Zeya & Associates Co., Ltd. Trading Business in Myanmar. Myanmar Central Power Special Purpose Company for RGK+Z&A Group’s Independent / Small Power Plant Projects. Double Tree Co-Operative Co-operative Company belongs to Z&A Group employees. South Dagon Utility Co., Ltd. Special Purpose Company for Power Trading and Distribution

.

Assistant Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

737 Days, Full time , Electronics / Electrical Equipment

• Purchase & inquiry for Domestic Air tickets & International air tickets. • Supervise the ticketing and submit payment approval for air ticket every month of 25th. • Data input the travel record data after issuing the tickets and update the travel record file • Arrange visa for all staffs & management. • Scan visas for all staffs & management and update as necessary. • Arrange the passport renewable for management and scan the updates. • Arrange, ordering, issuing and stock the employee uniform. • Arrange ...
.

.

RGK+Z&A Group is a Myanmar holding company established in 1996 as Zeya & Associates Co., Ltd. Today RGK+Z&A Group employs over 400 qualified people in Southeast Asia and is one of the leading companies in Myanmar with strong partnership with local and foreign organizations. RGK+Z&A Group activities are focused in Energy, Healthcare, Industry, and Environment Company Zeya & Associates Co., Ltd. Leading Engineering, Procurement and Construction Service Company in Myanmar for Government and Private Projects in local Myanmar currency. Royal GK Pte. Ltd. Subsidiary which gets involved in the Myanmar Projects which are finalized with foreign currencies, and supports International Procurement and Banking Transactions for Z&A Group’s Myanmar Companies. Zeya & Associates Pte. Ltd. Purchasing House in Singapore for Zeya & Associates Co., Ltd. Trading Business in Myanmar. Myanmar Central Power Special Purpose Company for RGK+Z&A Group’s Independent / Small Power Plant Projects. Double Tree Co-Operative Co-operative Company belongs to Z&A Group employees. South Dagon Utility Co., Ltd. Special Purpose Company for Power Trading and Distribution

.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, YankinWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS