Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 57 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Admin, Secretarial & PA jobs ရွိ Yangon Region

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Cashier(Yangon) (Code-41169) M/F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Overall Job Purpose Receive and disburse money in establishments other than financial institutions. Usually involves use of electronic scanners, cash registers, or related equipment. Often involved in processing credit or debit card transactions and validating checks. Key Responsibilities: • Managing all the cash and bank transactions in workplace • Maintaining daily account of the daily transactions • Balancing the daily account at the end of each day • Checking the daily cash and bank balance • Interacting with the customer ...
Logo
Secretary (Code-39564) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

The recruitment is Trading Company located in Kyee Myin Daing Townships. -Demonstration of "presence" and excellent communication skills -Experienced in preparing meeting Resolutions and legal contracts - Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint, Using Internet & E-mail) -Can work with under pressure and detail-oriented
Logo
Office Cashier (Code-36732) F  (5)

Admin, Secretarial & PA jobs

4 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

-Monitoring the inventory of office supplies and purchasing the stationary and materials -Maintain and update office service contracts such as outsourced security, office ferry, renew car licenses and insurance -Maintain an up to date fixed asset list and report when fixed assets are requested -Perform payment such as YCDC bill, water bill, electricity bill & Phone bill etc. -Conduct and manage office cars usage in order to support daily operations -Proper dealing and handling of the documentation process with Government Offices -Chec ...
Logo
6 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

Description Interpreter & Translator (Japanese - Myanmar)} If necessary, required to make long trips to Japan. other : Must be able to travel abroad for long periods Experience of studying and working in Japan is more desirable Need to be familiar with insurance and IT field, so should be comfortable with that and eager to learn
Logo
CV Maker
Personal Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

423 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Personal Assistant to the General Manager • General Manager's travel arrangements (including visas/accommodation). • General Manager’s office systems, including data management and filing. • Maintain records of General Manager's contact and timeline. • Screen calls, enquiries and requests, and deal with them when appropriate. • Produce documents, briefing papers, reports and presentations for the General Manager's. • • Organize meetings and ensure that GM's is well prepared for those meetings, preparing agendas, pre-me ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Executive Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

642 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and transmitting text, data, and graphics. • Conserves executive's time by reading, researching, and routing correspondence; drafting letters and documents; collecting and analyzing information; initiating telecommunications. • Maintains executive's appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, teleconferences, and travel. • Represents the executive by attending meetings in the executive's absence; speakin ...
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

702 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Design / Decoration

• Cash Collection, Cheque Collection • Assist in Banking Process • Sending and Collecting documents to and from Clients • Submission of Tender documents • Collection of Material samples • Other ad-hoc duties as assigned by supervisor
VISION A global furniture and interior fit out company, recognized for our intrinsic quality of work and for the value we bring to our clients. MISSION To evolve the way we perceive our interior surroundings and transform a space into ambience.

TRANSFORMING SPACE, DESIGNING LIFE As a premier interior fit out specialist and high-end contract furniture manufacturer, we’re committed to realising your visions for interior spaces. We understand that mood and character of spaces can have a profound impact on how life interacts within. We strive to create atmospheres that redefine how we perceive space, changing the way we live, work and play. We believe when we transform a space, we are designing life itself. We are founded on the principles of innovation, integrity and diligence. Innovation in our designs, solutions, processes and thinking. Integrity and diligence in our work, conduct and operations, and in our promise to you. With headquarters in Singapore, we have strong regional presence with manufacturing plants in Myanmar, Vietnam and Singapore. Our extensive experience operating within Asia Pacific gives us insight on the evolving needs of the region.

.

.

Project Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

719 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Design / Decoration

• Site မ်ား အတြက္ အဝယ္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းသြင္းျပဳစုနိုင္ရမည္။ • Site မ်ားအလိုက္အသုံးျပဳလိုက္ေသာပစၥည္းစာရင္းမ်ား ႏွင့္ လက္က်န္စာရင္းမ်ား ကိုစစ္ေဆးရမည္။
.

.

Design Communications International Co, Ltd.

.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS