Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 140 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ IT/Computing Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

IT Support

IT/Computing Jobs

719 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Beauty / Cosmetics

• Install, modify, and repair computer hardware and software. • Clean up computers. • Run diagnostic programs to resolve problems. • Resolve technical problems with Local Area Networks (LAN), Wide Area Networks (WAN), and other systems. • Maintaining and repairing technological equipment (e.g. routers) or peripheral devices . • Installing well-functioning LAN/WAN and other networks and manage components (servers, IPs etc.) • Install computer peripherals for users.
Thiri Cosmetic Co., Ltd was established in 2002 through a joint venture between MK Group of Companies (Myanmar) and Better Way (Thailand). We are the sole distributor of Mistine products in Myanmar for over 10 years.

Thiri Cosmetic Co., Ltd.

The slogan Mistine La bar bi shin has always been heard throughout Myanmar as a representation of the local number one cosmetic company.

Staff (IT)

IT/Computing Jobs

720 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Install and configure computer hardware, software, systems, networks, printers, and scanners. • Monitor and Maintain computer systems and networks. • Respond issues and requests in timely manner. • Set up accounts for new users. • Repair and replace equipment as necessary. • Keep and update Fixed Assets Equipment records. • Estimate Expenses. • Other Administration duties as assigned by manager. • Make price comparison for fixed assets.
We invest heavily to improve on the productivity of our business as this is the niche for the construction industry to grow steadily. It allows us to enjoy significant and sustainable cost benefits as compare to our peers in this industry.

We provide quality sustainable construction together with good project management and innovative construction ideas for both private and public projects. Our projects comprise of Port Extension project (Earthworks), Dams and Reservoirs, Residential, Upgrading, Institutional, Commercial, Industrial, Residential Development Projects, High-Rise Building, Infrastructures, Factories, Educational, Social, Health, Recreational, Office Buildings and Hotels. Construction is also gaining a strong foothold in land redevelopment and infrastructure investment opportunity as a developer.

Max Myanmar Construction Co., Ltd was incorporated in 1997 and has successfully built and accomplished diversity of construction projects. Our business includes design, build and management of construction projects.

This achievement is testament to our company’s effort to push for sustainability via the inclusion of specific energy and environmental-friendly features and practices.

IT Coordinator

IT/Computing Jobs

720 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Working together with team member or end-user through steps to help them resolve their technical problems. • Establish accounts for new users and assist with password or login problems for Warehouse Management System (WMS) and Sales Force Automation (SFA) • Timely provide reports to entire organization • Master data management • Monthly setting up promotion and route for entire sales team
We are a leading Consumer and Food Products Distribution Company and we urgently need energetic, hardworking & honest candidate for the following posts. Delievering Quality products nationwide, improving the lifestyle and health standards of the myanmar people.

.

Established in 1997 , Pahtama Group is one of the largest and fastest growing distributors for FMCG in Myanmarwith the vision of delivering quality products nationwide, today we have over 30,000 accountswith 1000+ employees nationwide.

.

ERP Officer

IT/Computing Jobs

721 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Cooperate to enhance operating systems, networks, telecommunications in areas where ERP Applications are deployed • Responsible for preparation, implementation, testing, operation & supporting of ERP Application for new Plant and new Depot • Responsible for developing configuration documentation, training guide, troubleshooting experience guide & keep them “live” • Participate to System development projects according to assign role
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.

Data & SEO Scientist

IT/Computing Jobs

733 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Work with stakeholders throughout the organization to identify opportunities for leveraging company data to drive business solutions • Mine and analyze data from company databases to drive optimization and improvement of product development, marketing techniques and business strategies • Assess the effectiveness and accuracy of new data sources and data gathering techniques • Develop custom data models and algorithms to apply to data sets • Use predictive modeling to increase and optimize customer experiences, revenue generation ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

CV Maker
Senior Android Developer

IT/Computing Jobs

740 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Transportation

• Design, code and maintain mobile user experiences end-to-end. • Optimize code for performance, stability and maintainability. • Work with a cross-functional team of hardware engineers, application/UI software engineers, QA/Validation, and designers
Services Parcel & mail delivery Your time is too precious to spend the time to send the parcels or mails. Leave the job to us. We deliver every parcel with care and on time. Our delivery professionals pick up and deliver your package to any destination in our network. Bulk mail delivery We can help you expend your business by reaching out to more people. Grow your business by using our services to send your product information to the target audience. Distribution With our nationwide network, the retail and online shops will be able to reach out to broader customer base. We distribute your products from your factory, retail shops or online shop to end customer and collect the cash on delivery and transfer back to you. We deliver high levels of service, reliability and control over your product movement to your customers. We deliver what you want to where you want on when you want it. Special delivery Whether you want to deliver the birthday cake for your friend, or the banquet for your love, we have got you covered. If you also want to deliver that is out of ordinary – whether it is highly valuable, extremely urgent, needs to keep in the refrigerator, or requires special handling – we can tailor a solution to meet your exact needs. Payment collection Delivering the products to the customers is not enough for the retailers and online shops. It needs a reliable system to receive the payment when the products are delivered. Our cash-on-delivery service is the solution. Our delivery professionals will collect the money for your products, and transfer it back to you by bank or in person, along with the hand-written confirmation sheet. Timely payment is the key a business to thrive and Marathon Myanmar will provide the key.

Marathon Myanmar is a door to door parcel delivery service (courier express) company with the primary focus on e-commerce parcels and cash on delivery collection.

749 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Work independently in client facing situations as well as part of larger project teams in the design, development and implementation of new and improved business processes and enabling technology. • Develop and maintain key client relationships with key accounts in the local territory through professional and personal networks, market leading forums, iconic point of view activities, and thought leadership to build new business or deepen existing engagements. • Interacts with senior management levels at a client and/or within the firm ...
Vanguard entered into the ERP markets with a mission to provide value into business community.

Vanguard is a specialist in implementing ERP software to organisations of all sizes, with vast experience in local projects right through to international implementations.

We are #1 SAP Gold Partner, consist of a local team of 30 consultants and have access to over 120 partner consultants from ASEAN region with specialised expertise and experiences across a range of industries, focusing on business process improvement.

Vanguard also offers comprehensive consultancy, product support and training as well as project management services. With team possess over 60 years of combined experience, Vanguard has the knowledge and experience to cater all your business management solution requirements.

Assistant IT Manager

IT/Computing Jobs

750 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Ensure network capacity meets existing and future requirement • Local Computer and Network Security • Preparation of IT Infrastructure and network & security report • Co-ordinate and support affiliate companies • Supervising network Support & Helpdesk staff • Securing network systems by establishing and enforcing security policies.
.

.

.

.

751 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• Understands and assists with enhancing IT customer communication and collaboration migrations in accordance with agreed upon service agreements. • Designs, plans and performs Microsoft Technology. • Design, planning and implementation experience with Miscrosoft Platform • Experience in other messaging solutions such as anti-virus/anti-spam appliances and or applications, archiving solutions, mobility solutions or real-time collaboration solutions a plus • Responsible for leadership and delivery of project based assignments that ...
Strategic ICT Solutions provide not only competitive necessities but also competitive advantages to the organizations.

MIT provides a comprehensive range of solutions by leveraging our domain and business expertise and strategic partnerships with leading technology providers in the world.

MIT was founded in 1997 with the objective of promoting ICT industry in Myanmar. Since then, MIT has become a leading software house in Myanmar by providing reliable strategic ICT solutions through highly innovative state-of-the-art technologies for banking, retail, trading, hospitality, manufacturing, healthcare industries as well as government sectors.

Myanmar Information Technology Pte Ltd.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS