Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 198 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Logistics & Supply Chain Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Logistic Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Logistics / Transport

• Strategically plan and manage logistics, warehouse, transportation and customer services. • Communicate and negotiate with suppliers, consumers. • Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency • Must be prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information • Arrange warehouse, plan routes and process shipments. • Respond to any issues or complaints. • Meet cost, productivity, accuracy and timeliness targets.
..

..

..

..

Warehouse Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Ensuring inbound and outbound shipments are accurate and free of damage. • Collaborate with the Transportation Supervisor to delivery process. • Handling of returned / damaged good ensuring the appropriate response to customers and shoppers question and complaints. • Ensure the efficient and safe operation of all materials handling equipment. • Ensure all operation are conducted in a manner that promotes efficiency and safety.
NCX Myanmar Co.Ltd

..

..

..

Senior Logistics Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

762 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• Strategically plan and manage logistics, warehouse, and transportation. • Direct, optimize and coordinate full order cycle. • Liaise and negotiate with suppliers, manufacturers, retailers and consumers. • Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency. • Research ideal shipping techniques, routing, and carriers. • Work with other departments to incorporate logistics with company procedures and operations. • Comply with local and state warehousing, material handling as well as ...
To continue laying the groundwork for the industry we helped build by providing innovative solutions to the outdoor advertising needs of our clients. We empower companies by harnessing the power of outdoor advertising to build brand loyalty and recognition.

.

At the tail end of the 1980s, UMW Toyota commissioned ganad for the supply of six billboards. Then a new kid on the block, we could have toed the line and performed no more than the contents of the brief. But the team had other ideas. Determined to do justice by the trust vested in us, we added value to the automotive powerhouse’s foray into outdoor media with the introduction of backlighting, the first of its kind in the region. UMW Toyota has since lent its long-standing support, ensuring our growth from a below-the-line advertising contractor into a fully integrated operation. Our success naturally inspired a slew of imitators, as well as our own further contributions to the industry lexicon. We brought metropanels and digital screens to Malaysian shores. We expanded the range of options for billboards and spectaculars to include concrete structuring and portrait orientation. We go beyond merely providing the canvas, inserting ourselves into the creative process with suggestions for making the most out of every ringgit. Our penchant for innovation stems from listening to not just what our clients want, but also what they need. Through the three decades worth of feedback gathered, we constantly put ourselves in a better position to construct effective methods of achieving public awareness, provide the most compatible platforms and accurately measure sales impact. ganad’s unique blend of unparalleled experience and personal attention has won fans across the board; from the most humble of SMEs to multinational corporations the likes of Citroën, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Isuzu, McDonald’s, Canon and Johnson Suisse. Wherever one lies on the corporate spectrum, all that walk through our doors are assured of equal quality of service. And in the same vein, equal access to one of the world’s biggest LED screens. Located at the busy Bukit Bintang intersection, it eschews the typical SMD (surface mounted display) technology for DIP (dual inline package), which promises visibility even under direct sunlight. ganad’s influence can also be felt overseas, as our Myanmar, Thai and Cambodia offices continue to break new ground in South East Asia. Our early entry into these exciting markets not only carries our trademark innovation and responsibility to clients, but to the community as well via the launch of local talent development programmes. Outdoor advertising has enjoyed nothing but surging demand, readily satiated by an abundance of agencies crying for attention in a crowded space. For anyone new to the game, the choices may seem overwhelming. But there is one choice that has seen proven results time and time again. One choice favoured by the more discerning members of the business elite. One choice aiming for long-term partnership rather than short-term patronage. One choice representing a legacy of excellence that shows no signs of stopping. One choice where your opinions matter.

Procurement Executive

Logistics & Supply Chain Jobs

763 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Develop plans for purchasing equipment, services, and supplies • Estimate and establish cost parameters and budgets for purchases • Create and maintain good relationships with vendors/suppliers • Collect purchase orders and purchase requisitions in order to order materials, goods and supplies • Maintain records of purchases, pricing, and other important data • Review and analyze all vendors/suppliers, supply, and price options • Negotiate the best deal for pricing and supply contracts • Ensure that the products and supp ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Warehouse Manager

Logistics & Supply Chain Jobs

763 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Establish, monitor and manage warehousing operations. • Ensure warehouses are operating at optimal efficiency by planning, organizing, leading and training the warehouse team. • Plan efficient warehousing operations through product handling and storage requirements, equipment utilization and inventory management. • Ensure SAP and Warehouse Management Systems run effectively to maintain accuracy and drive productivity. • Manage daily operations of the warehouse, including timely receiving and outbound, inventory control, space ma ...
Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

CV Maker
Warehouse Issuing Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

764 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Make sure data accuaracy for all stock transactions(i.e, receiving, put-away, picking, dispatch) • Manage warehouse operation team • Responsible for KPI< stock accuracy, operational cost, HSE and customer service • Well prepare, record and monitor documents/reports and customer reporting requirements. • Drive ISO compliance and 5'S & Safety • Other duties assigned by warehouse manager
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Logistic Supervisor

Logistics & Supply Chain Jobs

765 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ LC / TT ဖ ြင့္လွစ္နိုင္ရမည္။ • ဘဏ္တ ြင္ Bill ထုတ္ျခင္း • Custom agent မ်ားႏွင့္ ဆက္သ ြယ္ေဆာင္ရ ြက္နိုင္ရမည္။ • အစိုးရ ဌာနမ်ား ႏွင့္ ဆက္သ ြယ္ေဆာင္ရ ြက္နိုင္ရမည္။ • က ြန္ျပဴတာ ကၽြမ္းက်င္စ ြာ အသုံးျပဳ ...
..

.

Warehouse Staff

Logistics & Supply Chain Jobs

765 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Assist in receiving, unloading, moving and storing incoming tractors and implements • Checking tractor/implements received and ensuring that they are accurate quantity and acceptable quality • Place the received tractors/implements in warehouse • Assist in tractor/implement delivery • Handle,operate and maintain necessary tools and equipment • Warehouse cleaning • Perform other duties assigned by Manager
.

.

.

.

Parts Warehouse Staff

Logistics & Supply Chain Jobs

765 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Automotive

• Assist in receving, moving, checking, and storing incoming parts • Checking parts received and ensuring that they are of accurate quantity and acceptable quality • Place the received parts in correct bin • Update bin cards • Pick and pack the parts correctly • Warehouse cleaning • Other duties assigned by Manager
.

.

.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS