Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 12 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Sales & Marketing Jobs ရွိ Ayeyarwady Region

Filter by:
  7077
  1556
  579
  113
  98
  92
  86
  86
  70
  63
  61
  48
  40
  39
  16
  5
  3
  1
  0
  16
  6
  967
  951
  12
  7
  24
  60
  143
  128
  73
  233
  31
  2
  1
  106
  259
  223
  114
  126
  766
  27
  1
  129
  65
  6
  1
  453
  66
  30
  86
  341
  75
  241
  41
  500
  39
  30
  28
  417
  107
  160
  50
  3
  15
  34
  10
  44
  104
  13
  109
  29
  5
  4
  195
  1638
  66
  20
  44
  114
  20
  8
  9
  6
  57
  1
  108
  87
  2
  147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , 200 - 4 Ks, Telecommunications

Any Graduate Good interpersonal and communication skills Strong organizational skills imperative Must be a quick learner Proficient in Microsoft Office - Excel, PowerPoint, Word Prefer experience in sales and customer service is preferable Excellent customer service and follow –up skills Must possess proven prospecting and negotiation skills Willing to work under pressure and highly self - motivate
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

TIP
5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Managing Fashion Shop • Controlling the sale staff to increase sale revenue • Evaluate the performance of sale staff • Maintain Inventory control • Checking daily sale data • Train to showroom sale staff • Assist to sale manager to draw sale plan
-

-

New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at internally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.

-

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , 600 - 800 , Telecommunications

•Any Bachelor Degree {Preferable in B.A (Arts), or related Diplomas or Certificated} • At least (3) years’ Experience in media related fields. • Capability of talented, creativity and artistic. • Assisting to work in program script writing and budget calculating. • Assisting to work in program scheduling/ air show and strong communication skills. • Flexibility to travel everywhere both of local and oversea. • Ability to work day and night if necessary.
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

Junior Executive

Sales & Marketing Jobs

18 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Insurance / Pensions

• Confer with customers by telephone or in person to provide information about products or services, take or enter orders, cancel accounts, or obtain details of complaints. • Able to provide products or services information to the customers. • Check to ensure that appropriate changes were made to resolve customers’ problems. • Respond to customer problems or complaints. • Keep records of customer interactions or transactions, recording details of inquiries, complaints, or comments, as well as actions taken
IKBZ Insurance Co., Ltd. is dedicated to providing insurance products that provide quality process with value pricing. We wish to establish a successful partnershipwith our clients, our staff members, and companies in industries that respect the interests and goals of each party. Providing effective services for everyone, standing as a Leading Insurance Company and contributing towards strengthening the economic growth of the country.

Our People IKBZ conducts its business through sixteen operating divisions: Yangon, Mandalay, Taungyi, Mawlamyine, Moywa, Magwe, Pathein, Lashio, Nay Pyi Taw, Myeik, Myint Kyi Nar, Bago, Meikhtilar, Pyay, Pakokku and Sittwe . Each division is managed by talented underwriters and staffed by skilled pricing professionals, claims professionals, auditors, and energetic sales staff, all with local expertise and the technical resources to assess and underwrite risk. We offer products with the capacity to listen, understand the need and design the appropriate solution for our business partners. Our diverse platform and strong capitalization provide a stable market to our business partners across all lines of business. Our Products “Our clients and partners benefit from extensive knowledge and experience that enables us to develop creative, tailored solutions to meet their needs.” IKBZ offers altogether twelve service products in the insurance market. Generally, it falls into two categories: (A) Life Assurance • Public life • Group life • Health • Sportsman life • Snake-bite life (B) Non-Life Insurance • Fire & Allied Perils • Comprehensive Motor • Cargo • Special Travel • Cash-in-Safe • Cash-in-Transit • Fidelity

The KBZ Group of Companies has a long history of business establishment since 1995. It all started with rubies, jade and precious metal mining under the name of Shan Yoma, Nilar Yoma and Jain-Phaw-Aung rubies, jade and precious metal mining companies. Most of the precious metal mines are lo­ cated in Mineshu, Mogoke, Phakhant, and Kanti townships in the eastern and northern reaches of the country. The legally earned monetary assets were then invested in what is now publicly known as Kanbawza Bank. Moreover, there are many other diversified businesses under our group.

The official name of the Company is designated as IKBZ Insurance Company. It is a sister concern of the Kanbawza Group of Companies catering solely for their insurance business. The IKBZ Insurance Company is established under the umbrella of the KBZ Group of Companies. With the broad nature of economic reforms in Myanmar since 2011, the insurance sector has opened its arms to the private sector for effective participation and involvement. The Myan­ mar government initiated its first acceptance of applications for establishment of private insurance companies in June, 2012. Along with the formal application, the IKBZ Insurance Co. was granted to start operating in September, 2012. IKBZ Insurance Co. became the first private insurance company to exist in Myanmar on the 12th September,2012. The paid-up capital is (46) billion Kyats which is equivalent to (55) million USD. The insurance lincence (001) was issued on 5th June, 2013. The opening ceremony was held on the 12th June,2013.

Area Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

27 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Technology
CV Maker
Phone Sales Staff

Sales & Marketing Jobs

28 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• ရုပ္ရည္အသင္႔အတင္႔ရွိၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္ ။ • ေရရွည္လုပ္ကိုင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္
.

.

Myanmar Hand in Hand Marketing Services Co.,Ltd.

.

Phone Sales Staff

Sales & Marketing Jobs

28 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• ရုပ္ရည္အသင္႔အတင္႔ရွိၿပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္ ။ • ေရရွည္လုပ္ကိုင္နုိင္သူျဖစ္ရမည္
.

.

Myanmar Hand in Hand Marketing Services Co.,Ltd.

.

52 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• We are looking for candidates on behalf of our clients • Maintaining the good relationship with customer in assigned territory • Manage and assign promoter’s day to day work, weekly coverage and on time route plan • Coordination between promoters and manager • Checking the stock balance list and if required to divide the sales quota • Check and sign on order form submitted by relative promoter & to make sure the order is correct • Sales analysis, taking necessary action and reporting of market situation, stock balanc ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Junior Sales Representative

Sales & Marketing Jobs

99 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

Find job in Ayeyarwaddy Region

Ayeyarwaddy Region

Ayeyarwaddy Region covers the deltaic coast of the Ayeyarwaddy River. on the northwest and west of this division are the Bay of Bengal and Rakhine State, on the north and east is Bago Division, on the east is the Yangon Division, and on the south is the Andaman Sea.

Area & population

The division with an area of 13,567 square miles has a population of about 4,991,057, made up of Sagaw Karens, Po Karens, Chins, Myanmars, Rakhines and Shans. It is organized in 26 Townships, 2,129 Wards and Village Tracts, with Pathein as its capital. Jobs in Pathein will be be need on a wide scale.

Resources

The division is the top paddy producer in the country as such is commonly known as the granary of Myanmar. Agriculture is the main occupation of the people, so you can find job in agriculture industry. The fertile alluvial soil of the delta region enables cultivation of paddy, groundnut, sesame, coconut, banana, jute, tobacco, chilli, onions, pulses and tapioca. The division is criss-crossed with rivers and lakes, is a major producer of fish-paste, dried fish and dried prawns. The Inyegyi Fishery is famous for its scenic beauty. In addition to fresh water fishery, the division is also engaged extensively in sea-fishing and salt-making industries.

Capital

The capital city of Ayeyarwaddy Region is Pathein, which is famous for the Pathein umbrella and Pathein Halawar (greasy rice cakes). Now the new road linking Pathein to Sagaing division (Monywa, Kale, etc.) has being developed. Construction job opportunities will arise tremendeously in coming years. The road passes the plain of Magwe division between the Ayeyarwady river and the western hills of Rakhine and Chin states.

Relaxation Spots

Relaxing spots like Ngwe Saung Beach and Chaung Thar beach lies in this division. That means there will be a lot of job vacancies in the hospitality industry  for improvement to meet the growing demands of the tourism industry.These beaches are along the coast of the Bay of Bengal. It is about only 4 hrs drive from Yangon, and easily accessible by car. Those beached are beautifully located between the sea and the lower hills of Rakhine range.

Employment trends 

The current unemployment rate in the Ayeyarwady Region is very high, The types of vacancies in Ayeyarwady Region are not limited to tourism and construction, there are plenty more large industries in the areaကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS