Jobs In Myanmar
Load...

We found 57 job offers Audit & Taxation Jobs in all regions of Myanmar

Filter by:
  2497
  814
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  271
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  154
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  37
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Junior Audit

Audit & Taxation Jobs

686 Days, Full time , Trading

• သင္ယူလိုစိတ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈရွိရမည္။
ခုိင္မာ၍အဓြန္႔ရွည္ေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတတ္မွဳအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္၀ေသာေနရာ အႏွံ႔အျပားမွ လုပ္သားအင္းအားစုမ်ားကုိ ထိေရာက္ထက္ျမက္သည့္ စုေပါင္းစြမ္းအားသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခုိင္မာစြာစုစည္းကာ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး ယုံၾကည္ကုိးစားႏုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ က်ရာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။အရွည္တည္တံ့မွုသည္ အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္း သိပ္သည္းက်စ္လ်စ္မွုအေပၚတြင္ လုးံ၀မွီတည္ေစရန္။

.“Naing-Naing Trading” ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုသည္ စက္ရုံမ်ား၊ သုိေလွာင္ရုံမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦး အမ်ဴိးမ်ဳိးတုိ႔ျဖင့္ အိ္မ္ေဆာက္သံထည္ပစၥည္း၊ အိမ္မုိးသြပ္ျပား၊ ဘိလပ္ေျမစသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ တုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ခုိင္မာေသာ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးျဖင့္ ယုံၾကည္အားကုိၚရေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္လက္တြဲလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါသည္။

“Naing-Naing Trading” ကုမၸဏီလိမိတတ္သည္စတင္ထူေထာင္သည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မွု ဒါရုိက္တာႏွင့္ တည္ေထာင္သူ ဦးမ်ဳိးျမင့္၏ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားမွုေအာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာနယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္ အမ်ားေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ငန္းစုႀကီးအျဖစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖဳိးလာခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမွဳကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုးံပစၥည္းမ်ား၏ အသက္အေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ အရည္အေသြး အထူးျမင့္မားျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ေသာစံႏွုန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီစြာထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မွာယူသုးံစြဲသူမ်ားက “Naing-Naing Trading” ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ အားကုိးယုံၾကည္စြာျဖင့္ သုးံစြဲလ်က္ရွိပါသည္။

Auditor ( SawBwargyigone)

Audit & Taxation Jobs

686 Days, Full time , Trading

• Ground Stock Taking, Documents Checking, Process Checking. • Good understanding of Audit point of view. • Prepare audit reports including audit findings & suggestions. • Review and follow up on the response. • To coordinate and collaborate with the related departments for Audit Issues. • Excellent communication Skills, Teamwork Skills. • Must be travel. (If Necessary)
Such as “Lwin Oo Htwe always prioritize customers fulfilment” we always served for customers’ satisfication and hope to build the construction materials company into leading the future. 1) To lead the future to construction materials market with reasonable prize, international quality product , unique ( unparallel ) services. 2) To do hope long history of success A To Z By Lwin Oo Htwe Trading CO.,Ltd. 3) To build up the foundation of our company by combining our customers’ trust , satisfaction and agless cooperate. 4) To order to emphasize Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd together with honest labour, and to strive for success in collaboration with the staff that are working to improve life style higher than the high the family (familial –tempered) with psychological. (Or) 4)To improve the life standard of staff who are trying to make success our company , always cooperate familal-tempered .

.

Mingalar Bar, Allow us here with to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started as a family business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for today construction industry.We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices. Our Brand “Two Stars” was born to better introduce our quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are producing and distributing in the market. We strive to present our customers the product that is value for money.Also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc. There are five branches “Royal A To Z Holdings Co.,Ltd” located in Thanlyin , Taung Gyi , Tannguu , Mandalay , Mawlamyine.We always offer the reasonable price and good quality products in the A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd construction materials shops ,any time any where.We strive to present our customers the product that is value for money.

.

Internet Audit Incharge

Audit & Taxation Jobs

710 Days, Full time , Trading

• အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
Flowing in the stream of urbanization, MMK aims to build the variety of low-cost housing projects for the average-income citizens of Myanmar through cooperation and collaboration with the financial institutions. To be a front-runner company in the field of construction industry, MMK aims to a mass production of construction materials by the establishment of production facilities using sophisticated technology so as to provide better quality products with affordable and reasonable price.

To grow sales volume in double through qualified technical and commercial human resources of the Company. To establish the one stop-service sales centre for construction materials in a few years in order to fullfill customer’s choice. To ensure reasonable rate of ROI (Return on Investment) for our shareholders through competitive advantages. Quality focus Customer focus Employee focus Innovation focus

As Myanmar is moving with a momentum towards a developing state in the region of South East Asia, MMK needs to a greater extend of buildings and dwellings in the economic andsocial sectors. To meet the requirements of new housings and buildings, MMK Construction Company was founded in1996. A few years passed by MMK Trading Company, MMK Industry Company and MMK Service Company were also formed as a sister companies in a view to provide better support to the MMK Construction.

MMK's business activities include Construction Industry Trading Service We have developed into the full-bloomed company with our dynamic work force of about 100 employees. The times much on MMK gained much more confident in the area she works for and managed to bring the company to current status. Therefore MMK have recognized and appreciated her professional staffs on their individual efforts and result-oriented performances. MMK always keeps in hermind that out energetic employees are great assets of MMK Company.

Audit Associate

Audit & Taxation Jobs

717 Days, Full time , Retail / Wholesale

• Cash & Bank ၏ ေငြအဝင္အထြက္စာရင္းမ်ားတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။ • ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ဘဏ္ေငြအဝင္အထြက္မ်ား၊ ဘဏ္စာရင္းပိတ္ျခင္းႏွင့္ ေငြလက္က်န္မ်ားအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း။ • Sales & Account Receivable, Purchases & Account Payable မ်ာ ...
To be No.1 building materials trading company by distributing high-quality products. Our company strongly emphasizes on keeping good relations with our valuable customers, dealers, agents, suppliers, employees and other stakeholders continual improvement of the company.

Due to the growing demands and dramatic changes in purchasing behaviour of the consumers, our flagship retail store, Shwe Myitta Home Mart, was renovated in 2012 as a one-stop shopping place for interior decoration materials such as wall tiles, floor tiles, doors, sanitary ware and bathroom necessities. With appealing design, state-of-the-art facilities, bona-fide quality products and exceptional customer service by our gracious and courteous salespersons, we ensure that the customers’ satisfaction is our priority during their patronage.

Being founded by U Khin Maung Win and Daw Soe Moe Thu in 1990, Shwe Myitta Cement & General Trading, located at the heart of the building materials market of Yangon, Saw Bwar Gyi Gone, has been supplying various cement brands and steel materials over two decades. Since then, our wholesale distribution channels throughout the country have been growing substantially every year.

To satisfy the needs of consumers in the upper Myanmar, we branched out into Taunggyi market in 2013, followed by our newest showroom in Mandalay in 2015. In virtue of the sustainability of our quality management for products and services we provide over the years, our company is currently one of the most prestigious market leaders in Myanmar with over 300 employees and a strong distribution network comprising around 1500 shops throughout the country.

720 Days, Full time , 1 - 2 Ks, Recruitment / Employment Agency

• Preparation of internal audit plan on annual/half yearly/quarterly basis for covering maximum risk areas. • Ensure compliance with established internal control procedures by examining records, reports, operating practices and documentation. • Appraise adequacy of internal control systems by completing audit questionnaires. • Prepare internal audit reports along with findings, risks, and recommendations and submit to respective offices for management responses. • Complete audit work papers by documenting audit tests and findi ...
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

CV Maker
Internal Audit Incharge

Audit & Taxation Jobs

726 Days, Full time , Trading

• Audit Plan မ်ား ေရးဆြဲ ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိူင္သူျဖစ္ရမည္။ • ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္႐ုံ၊ ဆိုဒ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးနိူင္သူျဖစ္ရမည္။ • Accounting Standards ႏွင့္ International Financial Reporting Standards(IFRS) မ်ားနားလည္ရမည္။
Flowing in the stream of urbanization, MMK aims to build the variety of low-cost housing projects for the average-income citizens of Myanmar through cooperation and collaboration with the financial institutions. To be a front-runner company in the field of construction industry, MMK aims to a mass production of construction materials by the establishment of production facilities using sophisticated technology so as to provide better quality products with affordable and reasonable price.

To grow sales volume in double through qualified technical and commercial human resources of the Company. To establish the one stop-service sales centre for construction materials in a few years in order to fullfill customer’s choice. To ensure reasonable rate of ROI (Return on Investment) for our shareholders through competitive advantages. Quality focus Customer focus Employee focus Innovation focus

As Myanmar is moving with a momentum towards a developing state in the region of South East Asia, MMK needs to a greater extend of buildings and dwellings in the economic andsocial sectors. To meet the requirements of new housings and buildings, MMK Construction Company was founded in1996. A few years passed by MMK Trading Company, MMK Industry Company and MMK Service Company were also formed as a sister companies in a view to provide better support to the MMK Construction.

MMK's business activities include Construction Industry Trading Service We have developed into the full-bloomed company with our dynamic work force of about 100 employees. The times much on MMK gained much more confident in the area she works for and managed to bring the company to current status. Therefore MMK have recognized and appreciated her professional staffs on their individual efforts and result-oriented performances. MMK always keeps in hermind that out energetic employees are great assets of MMK Company.

Internal Auditor

Audit & Taxation Jobs

742 Days, Full time , Automotive

• Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality and goal ...
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.

Internal Auditor

Audit & Taxation Jobs

751 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Examine documents to ensure accuracy, timeliness, and compliance with applicable standards and regulations • Inspect incomes, expenses, and computing systems for use of accepted procedures • Document all internal processes within an audit; list all data sources; detail all conclusions after an investigation. • Review all financial procedures in order to spot errors, inefficiencies or instances of misuse. • Keep all sensitive information confidential and secure. • Reviews work papers for audit report. • The Auditor reports ...
.

.

Fair Deal Co., Ltd

.

Internal Auditor

Audit & Taxation Jobs

752 Days, Full time , Financial Services

KEY RESPONSIBILITIES • Accountable for the development and coordination of internal plan and activities of assigned area Implement internal auditing policies, procedures and ensure compliance respective SOP. • Ensure financial statement and explicitly loan in MIS information and bear accountability by checking through documents, books, acknowledgements and authorized approval. • Verify and Evaluate the internal controls within the system • Verify and assess that appropriate controls or measures are implemented and practiced by the ...
.

"WELCOME FROM KEB HANA MICROFINANCE" KEB Hana Microfinance Company is the Company which is operating microfinance sector. Our based is from Korea. In Myanmar, we started to establish with the microfinance operation in 2013. Currently, we have about to 400 staffs around Myanmar Country. We always open job opportunities for qualified staffs who are interested in microfinance operations.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS