Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 18 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Secretarial Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3318
  898
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  254
  41
  17
  24
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Secretary

Secretarial Jobs

Today , အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Respond to calls, emails, and routine letters; direct inquiries to the appropriate person • Manage schedules and calendars; arrange, coordinate, and schedule meetings; prepare meeting documents. • Make travel arrangements for office personnel • Maintain a content management system • Track inventory of office supplies and order more when necessary • Write and distribute routine correspondence • Compile data and prepare reports
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

Secretary

Secretarial Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Answer telephones and give information to callers, take messages. • Arrange meetings, and travel reservations. • Manage the daily/weekly/monthly agenda and arrange new meetings and appointments • Complete forms in accordance with company procedures. • Compose, type, and distribute meeting notes, routine correspondence, and reports. • Greet visitors and callers, handle their inquiries, and direct them to the appropriate persons according to their needs. • Locate and attach appropriate files. • Make copies of correspon ...
Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stakeholders) with dignity, respect, and be honest. - We will make sure to provide all who work with us a pleasant and safe work place with friendly atmosphere, rewarding system, necessary support and empathy.

.

Polymer Co., Ltd was established in November, 1991 and one of the leading developer and distributor in polyurethane foam (PU), spring mattresses, foam mattresses, molded foams and sofa settees which are made locally.

.

Secretary

Secretarial Jobs

3 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Tourism / Travel

• ရံုးတြင္းကိစၥမ်ားကိုတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Adminပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Meeting Minuteမ်ားမွတ္ရမည္။ • MD ကို Remindလုပ္ေပးရမည္။
.

.

.

.

265 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Computer / IT

• Managing daily schedules • Answering phone call and replying emails, organizing internal and external meetings, taking minutes. • Arranging detailed travel plans including local and overseas trips. • Communicate with both external and internal stakeholders/organizations, and follow up and supported as needed. • Provide administrative support to the departments where required. • Undertake any additional duties entrusted by the Chairperson or the Executive Committee as needed.
Strategic ICT Solutions provide not only competitive necessities but also competitive advantages to the organizations.

MIT provides a comprehensive range of solutions by leveraging our domain and business expertise and strategic partnerships with leading technology providers in the world.

MIT was founded in 1997 with the objective of promoting ICT industry in Myanmar. Since then, MIT has become a leading software house in Myanmar by providing reliable strategic ICT solutions through highly innovative state-of-the-art technologies for banking, retail, trading, hospitality, manufacturing, healthcare industries as well as government sectors.

Myanmar Information Technology Pte Ltd.

Secretary

Secretarial Jobs

268 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Planning and arranging to get approval sign from GM for other department’s needs • Communicate with HODs to build good internal network • Arranging trip plan for local and oversea • Arranging Visa, Air Ticket, Hotel booking for expatriates • Improving network and reputation of the branch and company • Coordinate internal and external meetings Preparing documents and presentation materials; screening and responding to incoming correspondence, inquiries, and phone calls; drafting letters and official information releases; ar ...
Myanmar Golden Rock International Co., Ltd.

World wide No - 1 branded products distribution and servicing

Distribution the electronic products such as - Canon (copier,scanner,printer,camera,..),WINCOR NIXDORF ,NEC,Glory,3M,Intimus,Kodak,THALES,NORITSU,AkzoNobel,Dulux,NALCO, REMACO

CV Maker
Secretary

Secretarial Jobs

269 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Health / Beauty Care

• to check email daily & reply & take action accordingly • to be able to communicate well with customers & colleagues on behalf of Directors • to type & print/ copy for tender process, Sale & rental Contract in Burmese & English • to update & monitor the sale case register & monitor the sale visit of marketing staffs daily • to arrange meeting & take meeting minutes • to communicate with each department for smooth work flow & good outcome • to arrange trip & transportation for staf ...
UNI Diagnostic Company Limited

Our mission is to contribute Myanmar’s Healthcare industry through our creation and knowledge, by providing affordable and Quality IVD Solutions. Our goal is to make In-Vitro Diagnosis reachable everywhere in Myanmar. Our Vision is to keep improving and to be the best Myanmar IVD Trading Company in 30 years well planning. The lifelong goal of our service team is to provide the best after-sales service and the most effective solutions for our clients in order to shorten analyzers’ downtime at their sides and prevent wastage on time and energy. To fulfill our commitments upon customers, we always invest on training biomedical service engineers and IVD expertise. For years to come, through our effort, we have won trust and confidence from customers in our market. And, the one who started from single digit customers company, nowadays we have successfully transformed into a professional IVD pure play company who has hundreds of digits customers and multi millions revenues within 7 years. We always update our concepts in all aspects of strategic longterm planning for 30 years, such as Trading & Distribution, Promotion & Channel Penetration, Sales and Marketing and Human Resources & Financing.

Integrity, commitment, customers’ satisfaction and trust are main core values of us. Among them, integrity is the most basic and the most important core value of us, as we believe that the outcome of our accomplishment is the best proof of our merit. Therefore, we do not make commitments lightly. Once we make a commitment, we devote ourselves completely to meet that commitment. For UNI Diagnostics, customers always come first. We believe that the success of our customers is the success of us and customers’ success will bring growth and future of our company, as we are doing B2B model. We always Strive to build deep and enduring relationships with our customers, who trust and rely on us, and we are trying to contribute part of their success over long term cooperation.

Established in 2013, our headquarters is in YANGON, and branch office in Mandalay. UNI Diagnostics is a pure play In-Vitro Diagnostic (Clinical laboratory) products trading company, we are only focus on IVD. Our selling products can cover the whole range of clinical laboratory setting, such as Immunology, Serology, Immunochemistry (specific protein estimation), Biochemistry, Electrolyte, Hematology, Coagulation, Urinalysis, Molecular Biology and Microscopy. We always pursue the advanced and innovative technologies, and prioritize better comprehensive solutions for clinical laboratories. Our ultimate goal is to meet the needs of local market and customers’ satisfaction. We are in partner and trading with well-known manufacturers from all over the world such as Mindray which is No. 1 medical devices manufacturer in China, AGAPPE which is top 3 IVD reagents manufacturer in India, and ACON which is a leading Rapid tests and POCT devices manufacturer from United States, etc. We had won Growth Breakthrough Award from Mindray in 2018, and Mispa-i3 (Immunochemistry analyzer) Distribution Champion Award from AGAPPE in two successive years of 2018 and 2019. Besides trading, our additional value and market differentiation is that we can provide one stop professional and counselling service not only for customers’ clinical laboratory’s setup and design but also the calculation of their investment and return.

Management Secretary

Secretarial Jobs

286 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Electronics / Electrical Equipment

• Answer phone calls and redirect them when necessary • Manage the daily/weekly/monthly agenda and arrange new meetings and appointments • Prepare and disseminate correspondence, memos and forms • File and update contact information of employees, customers, suppliers and external partners • Support and facilitate the completion of regular reports • Develop and maintain a filing system • Check frequently the levels of office supplies and place appropriate orders • Make travel arrangements • Do ...
..

..

Office Secretary

Secretarial Jobs

287 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Answering phone calls and redirect them when necessary • Managing the daily/weekly/monthly agenda and arrange new meetings and appointments • Other all Department information collect report to MD • To Keep on office running smoothly and efficiently,office Secretaries perform many tasks • Ability to operate office equipment (Fax,copier, mail,etc) • Minimum(2) years experiences in related field
.

.We offer a wide range of food products from different countries with excellent service.

.Established in 1990, the Grand Wynn Group of Companies is a leading corporation in Myanmar today involved in importing & exporting, meat & seafood processing and distributing all F&B and FMCG (Food products) in Myanmar. The Group is committed to the growth of its business and the economy in Myanmar.

.

Secretary

Secretarial Jobs

296 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

• Administer the student cycle from registration or admission to graduation or leaving • Deal with a range of telephone and drop in inquires of potential customers • Prepare the report card process and the grade issuing process • Arrange and participate in Parent-Teacher Conference (PTC) annually • Coordinate monthly student attendance reports with teachers • Schedule discussion section with parents whenever necessary • Manage the substitute teacher needs using the guidelines of Principal/School Director
Vision Yangon Academy empowers each student to reach their full potential. Mission Yangon Academy is a dynamic international school that provides a challenging K-12, American-based education which prepares our students for excellence in university and life. Our community inspires students to love learning and to contribute positively within a diverse and ever-changing world.

.

Yangon Academy International School is a privately-held, Pre-Nursery through Grade Twelve international school located in Yangon’s Bahan Township. The School, established in 2004, is housed on two campuses – the elementary school campus for Pre-Nursery through Grade 5 students, and the secondary school campus for Grade 6 through Grade 12 students. Utilizing an American curriculum with English as the primary language of instruction, Yangon Academy strives to educate the whole child with the goal of developing excellent students today and exemplary leaders tomorrow. The School further distinguishes itself by providing an affordable, high-quality education to the children of Myanmar as well as to children of the city’s expanding expatriate community. Moreover, Yangon Academy is a school that embraces Myanmar history and culture while offering a rigorous 21st Century, American-based program of study. This dynamic approach to learning is best reflected in the composition of its faculty and staff. All grade-levels are staffed by both experienced international teachers, mainly from the U.S. and Canada, and by Myanmar faculty and teaching assistants. Collaborating together as a team of dedicated educators our faculty and staff provide each Yangon Academy student with an outstanding level of personal care and intellectual challenge. In return, our motivated and respectful students inspire the faculty every day; and, together, the faculty and students of Yangon Academy, continually create a vibrant community of learners and leaders.

.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS