Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 14 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Maintenance Jobs ရွိ Yangon (Rangoon)

Filter by:
  3318
  898
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  441
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  86
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  395
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  164
  29
  254
  41
  17
  24
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  162
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

197 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Maintain all the machines to run the daily production smoothly. • Train the operational staffs about the machines. • Plan,do,check,act the preventive maintenance procedure on all machines. • Arrange the spare parts in time when it's necessary.
We won’t forget our loyal customers and thank to our customers as always. We are using latest technologies to give a new taste of our services. Thus, we provide the best fully facilities services to our loyal customer. We passed with struggle, challenges without looking down.To succeed in our mission, we must have single-minded devotion to our goal. We believe “Coming together is a beginning , keeping together is progress, working together is success”. We keep our achievement and keep trying to become more and more get success.

We are providing care and support where it’s needed most in our country .We are trying to give the best situation for the people who need help. We faced struggle, difficulties to become my company will be more and more famous. From the beginning of Mother Foodstuff Co.,Ltd, our vision is to build May May Foundation which support all the people who need help. Our company not only to support people but also we are dedicated to help to every each Staff ‘s difficulties in our Mother Foodstuff Co.,Ltd . We provide human resources as always. We are committed to reducing poverty and building a positive future of our company staff we work with.

In 2005, we first time ventured in Foodstuff trading under the company name of Mother Foodstuff Co., Ltd. Situated in 51st, between Phoeyazar street and Kanaung Minthargyi street, Pyigyidagon township, Industrial Zone(1), Mandalay. Mother Foodstuff Co., Ltd. is owned by an ethnic across Myanmar.We are distributing qualified products, jelly and soft drinks made from organic fruits, across Myanmar. We established and strictly implemented a quality control system that complies with international and Myanmar standards.

.

Maintenance Manager

Maintenance Jobs

242 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for all vehicle repair and maintenance and recovery activities with cost effectiveness and in timely manner. • Responsible to repairs the vehicles with cost-effectiveness and in timely manner and finding out the root cause of vehicle problems to prevent repeated failure from happening again. • Establish and implement the vehicle preventative maintenance program. • Train the maintenance staff to be able to provide service at company’s workshop. • Regular checking of the vehicles with standard checklist and execute m ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

Boiler Maintenance

Maintenance Jobs

259 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Check the machine daily, make sure the machine work. • Prepare for the assignment for the machine regularly maintenance Plan. • Repair the mechanical systems, Troubleshooting problems in product shift make sure the machine and equipment always work and in good condition. • Perform installation and assignment scheduling for the teams. • Manage and supervise the team attendance and overtime working report. • Support Production Department in maintenance and repairing the mechanical systems.
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.

306 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Construction Site မ်ား၏ Temporary M&E facilities မ်ားကို တပ္ဆင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ • Electrical & Mechanical ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို Preventive Maintenance ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားအာ ...
OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Maintenance Technician

Maintenance Jobs

307 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Inspect Fire Protection system such as Fire Alarm system, Fire Hose reel system and Fire Hydrant system and quickly schedule repairs when needed • Understand and ensure compliance with safety, permit to work and risk assessment • Support the step of Fire Alarm System, Fire Fighting System and conduct repairs when necessary • Working knowledge of tools, common appliance and device • Understanding and good knowledge of reading equipment drawings, as built drawing, zone chart and technician drawings • Excellent and good understa ...
Myanmar Thiha Group of Companies is doing fire extinguishers distribution, refill and maintenance services, fire production system and installation services, solar power electricity supply projects for both private and government sector, distribution own product and other manufacture's products throughout Myanmar.

We always be actively working towards the well-being, prosperity and progress. So, whether you're looking for graduate opportunities or job opening progress your professional career.

Myanmar Thiha Group of Companies was established in 2001 and 100% local own investment in Myanmar. We are doing business dealing with Government Offices, Ministries, Local Private Companies, Foreign Investment Companies and Non-Government Organization.

.

CV Maker
Site Maintenance Manager

Maintenance Jobs

309 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံေပၚမူတည္၍ ညႇိႏွိုင္းေပးမည္ • ကုမၸဏီ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Maintenance လုပ္ငန္းမ်ားကို Maintenance Team အားဦးစီး၍ စီမံခန႔္ခြဲ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္အ ...
OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Maintenance Engineer

Maintenance Jobs

311 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Traveling to client locations for equipment inspection. • Inspecting equipment and conducting routine maintenance. • Servicing and replacing old or faulty equipment. • Troubleshooting equipment malfunctions. • Removing old equipment and installing new machines. • Proving technical support and training on new equipment. • Responding to customer call outs. • Adhering to all safety and performance regulations.
Marketing Executive

Maintenance Jobs

311 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Supporting the Marketing team in the conception and creation of projects • Planning, Developing and Executing the annual Marketing plans • Creating Marketing content and artworks using Photoshop, Illustrator or other tools • Working closely with the Sales teams in the realization of Promotional activities • Participation in team meetings and brainstorming on larger projects • Updating and working with financial and statistical information (MS Excel) • Meeting deadlines, setting priorities and deliver reliable results
Maintenance Fitter

Maintenance Jobs

327 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Under supervision of Shift Leader, carry out routine maintenance and troubleshooting of utility equipment and machineries of the plants. • Carry out fabrication/welding works at the workshop. • Welders, cutter, and welder fitters use flame-cutting and hand-welding equipment and technique to join metal components, weld, fill holes or indentations or fill seams or fabrication on metal project. • To enjoy technical work, to be physically fit, good hand-eye co-ordination, to be able to work independently or as part of a team. • Prac ...
Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, Yankinကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS