Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 87 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Business Management Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  3318
  904
  292
  87
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  442
  366
  20
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  33
  133
  75
  100
  38
  396
  16
  1
  90
  32
  3
  1
  211
  20
  21
  8
  90
  74
  165
  29
  254
  41
  17
  25
  209
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  92
  34
  7
  16
  163
  790
  26
  12
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  24
  51
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Supervisor (Business Development)

Business Management Jobs

357 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Ability to work under pressure and successfully.
• In 1997, the company ventures into manufacturing sector and formed Yathar Cho Industry Limited which focus on manufacturing and distribution of Yum Yum instant Noodle in Myanmar. In 2004, the company has received the accreditation of ISO 9001:2000, HACCP and Halal certification. • In 2001, the company had further expanded its manufacturing business and formed Cho Cho Industry Limited that focus on manufacturing and distribution of Shin Shin instant vermicelli in Myanmar and the company currently is in the process of preparation for ISO, HACCP and Halal certification. And aslo GMP certified. • As Information and communications technology is increasingly becoming part of our daily lives and has substantial influences on the way we work and live. We at Cho Cho Company Limited firmly believe that it is the competition platform of tomorrow and are dedicated towards providing IT products that can contribute towards better operations for organization and improve the quality of life for people in Myanmar and in 2002 we incorporated a new Information Technology Strategic Business Unit to distribute IT related products and services in Myanmar.

• Myanmar Zarla Distribution Co., Ltd. was established on the 20th of November 2005 in Yangon, Myanmar, its distribution channels to include wholesales, retail, modern trade and any other significant market segment in order to capitalize on our demand network. After many years of building our capacity and infrastructure to include both hard and soft competencies, Myanmar Zarla Distribution is fast becoming one of the Premier Distribution in the country who can truly claim nationwide reach.

Cho Cho Company Limited was first formed in 1989 and is duly incorporated under the Myanmar Citizen's Investment Law of the Union of Myanmar. The company started out as a Trading company doing Import and Export of commodities as the main core business.

Black Canyon Operation Manager

Business Management Jobs

357 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

362 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Technology

• Develop and maintain strong relationships with current and prospective clients in logistics & transportation • Responsible for account management and sales activities to support the growth strategy for the Transportation market segment. • Coordinate with customers and internal teams for services specifications and development criteria; and accordingly recommending services and competitive positioning. • Responsible for providing market analysis, new services development direction, and support to customers. • Responsible for ...
Our Vision is to become a Largest & Most Trusted Telecom Services Company in Myanmar with excellence in planning and delivery in the telecommunications horizon of Myanmar.

• In Top 5 Companies in Myanmar for “Best Rewards & Recognition Programs” By Myanmar Employer Awards 2018. • Excellent Working Culture at iGenesis Myanmar • Best of the Employees Training and Development Initiatives.

iGenesis Technologies (Myanmar) Ltd, is a leading Telecom Services Provider Company in Myanmar offering services and solutions to address the Network Life Cycle requirements of Telecom Operators, Technology providers (OEM’s) and Tower Companies. iGenesis Technologies (Myanmar) Ltd is Contributing in the Vision of Digital & Brighter Myanmar by Contributing to the Telecom Industry through Excellent Construction Building Capabilities & Expertise in Electrical, Power & Solar.

• Excellent Working Culture • Best of the Employees Training and Development Initiatives/ Program • International Standard of Policies and Procedures • Excellent Practices of Employee Engagement & Team Engagement Activities

TIP
CEO M/F  (1)

Business Management Jobs

363 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Information Technology

-Developing high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives -Leading and motivating subordinates to advance employee engagement develop a high performing managerial team - Overseeing all operations and business activities to ensure they produce the desired results and are consistent with the overall strategy and mission -Make high-quality investing decisions to advance the business and increase profits -Enforce adherence to legal guidelines and in-house policies to maintain the co ...
Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.

So our mission and vision is crystal-clear: Affordable 10 Mgbs Fiber or Wireless Internet to all Myanmar households and enterprices.

The internet in Myanmar kinda sucks and we want to fix that. We want it uncapped, unlimited and friendlier than ever. We’re calling it the Internet Revolution, and we want you with us as we challenge our industry and work towards a better—and faster—and cheaper tomorrow.

Ambitious? Absolutely. We’re re-thinking, re-wiring and re-imagining the internet for homes and businesses and schools and hospitals in Mandalay and Mandalay region these days. Join us and find out how great the internet can be.

Business Development Manager

Business Management Jobs

365 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Tourism / Travel
CV Maker
Business Development Manager

Business Management Jobs

393 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• identify new business opportunities - including new markets, growth areas, trends, customers, products and services • seek out the appropriate contact in an organisation • seek ways of improving the way the business operate • generate leads and cold call prospective customers • meet with customers/clients face to face or over the phone • understand the needs of your customers and be able to respond effectively with a plan of how to meet these • think strategically, work strategically • draw up client contracts • have ...
From its origin, Wa Minn’s long standing goal is to maximize its shareholder returns. Guided by this principle, the company has created a quality focused and disciplined business culture.

The company road map begins with our mission and that is excellent quality, boundless innovation, care for our investors, providing employee opportunities and passion for service which is shown in all of our ventures. Regardless of the many changes and diversification Wa Minn has had over the years it continues to focus on providing a satisfactory return to shareholders; looking after its employees and ensuring they have a safe environment in which to work; looking after and caring for the environment; and making a contribution to the communities in which it operates.

The company road map begins with our mission and that is excellent quality, boundless innovation, care for our investors, providing employee opportunities and passion for service which is shown in all of our ventures. Regardless of the many changes and diversification Wa Minn has had over the years it continues to focus on providing a satisfactory return to shareholders; looking after its employees and ensuring they have a safe environment in which to work; looking after and caring for the environment; and making a contribution to the communities in which it operates.

Wa Minn Group of Companiesကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS