Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 60 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Arts, Crafts, and Design ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Hospitality / Hotel

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိုင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Paragon Constructionတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon. Our current businesses include Best Western Green Hill Hotel, Best Western Chinatown Hotel, Grand Palace Hotel and upcoming Service Residence in Shwe Taung Kyar.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Advertising / Public Relations

• Developing expert skills within the team – Typography, animation, retouching. • Nimble, dynamic, resilient, energetic, innovative with a ‘can –do’ attitude • A bright thinker who can find inspiration from anywhere • Ability in AI, Photoshop, InDesign and others • A team player
What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ပိုင္း ,
Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Think creatively and develop new design concepts, graphics and layouts. • Work with a wide range of media and use graphic design software. • Design graphics that will communicate marketing, advertising & promotional ideas. • Create content for social media, layout and production design for a range of marketing needs. • Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio. • Understanding best practices in branding and graphic design and utilizing them in all output. • Maintain freshness of concepts and ideas for ...
Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stakeholders) with dignity, respect, and be honest. - We will make sure to provide all who work with us a pleasant and safe work place with friendly atmosphere, rewarding system, necessary support and empathy.

.

Polymer Co., Ltd was established in November, 1991 and one of the leading developer and distributor in polyurethane foam (PU), spring mattresses, foam mattresses, molded foams and sofa settees which are made locally.

.

7 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,

JOB DESCRIPTION: The position is an entry to mid-level position, where the individual must have experience in commercial or industrial Architectural CAD drafting. Immediate responsibilities include: •Perform highly detailed Architectural drawings using specialist computer-aided design (CAD) applications as directed by the Director or Team Leader. •Preparing As-Built drawing, coordinating with team leaders. •Support the team leader in the documentation process. •Support material and product research for projects. •Ensure that all ...
Logo
CV Maker
Content Writer

Arts, Crafts, and Design

90 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Insurance / Pensions

• Writing content for social media posts and other communication channels such as staff memos, general announcements, and press releases. • Collaborating with the marketing team to ideate content and ways to increase engagement • Monitoring the effectiveness of content, and preparing regular reports • Ensuring the accuracy and consistency in language, style, font, and tone of the content • Research industry-related topics (combining online sources, interviews, and studies) • Write clear marketing copy to promote products/servic ...
Our Mission is to provide peace of mind, knowing that we are always there for the people that rely on us the most. We foster good relationships with all internal and external stakeholders and it is our bond that keeps us connected. Loyalty and keeping our word are paramount, it means everything to us. We value people and personal relationships above all else. We are more than just a policy, our vision is to lead the market by example; providing quality, care and service beyond all expectations.

We take immense pride in the work we do because we believe in the highest standards. We will toil tirelessly to meet your needs. We treat each customer as a valued member of our team, because they are an integral part of our success. We remain humble while still striving to put forth our best effort. Upward trajectory is the path we have chosen. This is the core of our institution. Honesty is the creed we live by. We stand strong together through triumphs and challenge; we grow as one.

On 26th of September 2012, The Ministry of Finance and Revenue, permitted to use the name of EXCELLENT FORTUNE INSURANCE CO., LTD.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

307 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• We are looking for candidates on behalf of our clients. • သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Graphic Designer (Onepay)

Arts, Crafts, and Design

581 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Banking / Investments /Fin.service

• Meet with Head of Marketing or UI/UX lead to determine the scope of each project • Create materials by hand or by using technology, including computer software programs: Adobe's Creative Suite—including Photoshop, Illustrator, InDesign • Use digital illustration, photo editing software, and layout software to create designs • Create visual elements such as logos, original images, and illustrations to help deliver a message • Design layouts, including selection of colors, images, and typefaces • Present design concepts to He ...
To provide the best quality of service and to become a market leader in financial services by leveraging innovative technologies. To provide end to end tailor-made financial products and outstanding customer service by combining cutting edge technology and Myanmar hospitality. We endeavor to ‘Make Banking Easy’ by becoming part of our customers daily lives through delivering simple and agile financial products and services.

.

Asia Green Development Bank (AGD) is a public commercial bank founded in Myanmar in 2010. We are committed to providing high-quality financial services and products to our clients and partners. AGD Bank delivers banking excellence through inspired and outstanding customer service and innovative products and services that meet your banking needs.

.

Graphic Designer for VSK

Arts, Crafts, and Design

597 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Agriculture / Forestry / Fishing

• Study design briefs and determine requirements • Schedule projects and define budget constraints • Conceptualize visuals based on requirements • Prepare rough drafts and present ideas • Develop illustrations and other designs using software • Use the appropriate colors and layouts for each graphic • Work with team and third party to produce final design • Test graphics across various media • Printing & Production Processing
Whether you need , we have what you need at prices you can afford. At Good Brothers' Co., Ltd., our goal is to provide you with courteous, expedient, professional service of the highest caliber.

In addition, our friendly and professional staff is here to answer any questions you may have about our company or our services.

Good Brothers' Co., Ltd. has been serving the Yangon community since [1991]. We specialize in Trading especially in Agricultural Machinery, and our staff offers quality and reliable Products and Services you can count on.

Browse our Web site for more information about Good Brothers' Co., Ltd.. If you have any questions or would like to speak with a Good Brothers' Co., Ltd. representative regarding our [PRODUCTS / SERVICES], please e-mail us at sale@gbs.com.mm or call us at +951682147.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS