လူၾကီးမင္သည္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းသည္ ေပးထားေသာ feature မ်ားအားလံုးကုိ အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ Sign up ျပဳလုပ္ျပီး speed အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္လုိက္ပါ။

Click to Hide Notification

Click to Show Notification
 English English   ျမန္မာဘာသာ ျမန္မာဘာသာ 

အ သံုး ၿပဳ သူ:      လၽွိဳ.၀ွက္စကား:
လၽွိဳ.၀ွက္စကားကို ေမ့သလား?
                            အ လုပ္ အ ျမန္ တင္ ျခင္း

လူ ၾကီး မင္း သည္ company တစ္ ခု ျဖစ္ ျပီး အ လုပ္ သမား မ်ား အား ရွာ ေဖြ ေန ပါ က လူ ၾကီး မင္း ၏ အ လုပ္ မ်ား ကို အား ထုတ္ မႈ အ မ်ား အ ျပား မ လို ဘဲ လွ်င္ ျမန္ စြာ တင္ ရန္ quick tool ရွိ ပါ သည္။ ဤ အ ရာ ကို ၀န္ ထမ္း မ်ား အ မ်ား ဆံုး သိ ရွိ ရွာ ေဖြ ေသာ အလုပ္ မ်ား အ တြက္ အ သံုး ျပဳ နုိင္ ရန္ ျဖစ္ ပါ သည္။

ကု မၸ ဏီ အမည္ *
ကု မၸ ဏီ ႏွင့္ ပက္ သက္ သည့္ ေဖာ္ ျပ ခ်က္ *


အလုပ္တင္ျခင္း ( ဥပမာ ယာဥ္ေမာင္း) *
အလုပ္အမ်ိဳးအစား *
အလုပ္ခန္႔အပ္ၿခင္းပံုစံ *
အခ်ိန္ၿပည့္ *
အခ်ိန္ပိုင္း
အလုပ္တည္ေနရာ *
တယ္လီဖုန္း
e-mail *
အ လုပ္ ေဖာ္ ျပ ခ်က္ *
လို ခ်င္ ေသာ စြမ္း ရည္ ႏွင့္ တတ ္ကၽြမ္း မႈ *
ပံု စံ မ်ား ကို ျဖည့္ ျပီး ကၽြ ႏု္ပ္ တို႔ ၏ website တြင္ တင္ ရန္ ၄င္း ကို ကၽြ ႏု္ပ္ တို႔ အား ပို႔ ပါ။ ကၽြ ႏု္ပ္ တို႔ သည္ ၄င္း ကို မွန္ ကန္ ေသာ category ထဲ့ သို႔ ထည့္ သြင္း ေပး ပါ မည္။ ၄င္း သည္ အ ခ မဲ့ ျဖစ္ ျပီး အ လြန္ ျမန္ ဆန္ ပါ သည္။
Find us on Facebook
Get ads from RSS

လွ်င္ၿမန္စြာဆက္သြယ္ရမည့္သူ

Phone 09421588394, 09421588435
Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Yangon
info@jobsinyangon.com

Are you looking for job in Myanmar? Are you Job Seeker from Myanmar? Seek all Myanmar job vacancies at jobsinyangon.com
© 2012 - 2022 jobless.com.mm. All rights reserved. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission.