လူၾကီးမင္သည္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းသည္ ေပးထားေသာ feature မ်ားအားလံုးကုိ အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ Sign up ျပဳလုပ္ျပီး speed အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္လုိက္ပါ။

Click to Hide Notification

Click to Show Notification
 English English   ျမန္မာဘာသာ ျမန္မာဘာသာ 

အ သံုး ၿပဳ သူ:      လၽွိဳ.၀ွက္စကား:
လၽွိဳ.၀ွက္စကားကို ေမ့သလား?
                            


ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ partner မ်ားအတြက္


Our Job partner jobless.com.mm

လူၾကီးမင္း၏ စာမ်က္ႏွာအတြက္ code

လူၾကီးမင္း၏ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ code ကို သြင္းပါ။ လူၾကီးမင္းသည္ ဘယ္ဘက္တြင္ ရလဒ္ကုိ ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္

<iframe id="affiliatebox" name="affiliatebox" src="https://www.jobsinyangon.com/app/iframe-affiliatebox.php?lang=en&id_affi=YOURCODE" width="632" height="550" frameborder="no" scrolling="no">no frame support</iframe><br><a href="https://www.jobsinyangon.com">Our Job partner jobless.com.mm</a>

 


Find us on Facebook
Get ads from RSS

လွ်င္ၿမန္စြာဆက္သြယ္ရမည့္သူ

Phone 09421588394, 09421588435
FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Yangon
info@jobsinyangon.com

Are you looking for job in Myanmar? Are you Job Seeker from Myanmar? Seek all Myanmar job vacancies at jobsinyangon.com
© 2012 - 2018 jobless.com.mm. All rights reserved. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission.