Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 6 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Public Sector & Government jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2493
  823
  238
  79
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  10
  2
  353
  279
  18
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  86
  1
  73
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  155
  16
  14
  9
  82
  77
  138
  23
  199
  28
  13
  35
  154
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  123
  564
  10
  9
  15
  27
  18
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Recruitment / Employment Agency

• Willingness to communicate, coordinate, negotiate with relevant government departments. • Able to handle office documentation.
To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international companies trying to establish business foothold in Myanmar To be the most respected financial and market entry advisory firm in Myanmar

.

TVP group (the "Group") is Myanmar local professional firm which provides Myanmar local companies and MNCs with the highest standard of financial advisory. Based on wide range of corporate network, the Group supports its clients for group structuring, valuation, M&A, Joint venture and research with a reasonable price.

.

Manager - Government Relationship

Public Sector & Government jobs

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Employment Agencies

• Develop and execute programs to advance AFPM’s legislative strategy. • Initiate and maintain effective working relationships with Members of Congress, Congressional staff, Congressional Committees, Executive Branch officials and their staff. • Monitor and drive legislation pertaining to the fuels and petrochemical industries. • Participate in, develop, and lead coalition activities in support of AFPM objectives. • Maintain strong working relationships with AFPM member company representatives. • Identify emerging legislative ...
Pleasant working environment within international team of experts. Flexible working hours Competitive salaries Personal trainings

Roger Quest International is an executive search company helping all organizations to identify leaders who will improve the performance of their companies. RQI provides access to the top executives all around SEA. We are currently looking for above mentioned position for our client.

If you are interested in a fast growing international company and supportive environment, if you want to work with talented individuals and international experts , if you want to develop new leadership skills, you should join Roger Quest international now,

Government Relations Staff

Public Sector & Government jobs

714 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသြားရာက္၍ documentation မ်ားစီစစ္ျပင္ဆင္ပးရမည္။ • ခရီးသြားရမည္။ • Responsible to effectively communicate with regulators and authorities. • Analyse and identify the characteristics of related stakeholders and implement excellent communication techniques • Maintain all documentations and do any ad-hoc work related assignments.
Our company now specializes in cost-effective market penetration for high-quality products which meet international standard specifications. We will also provide a steel mill (CCI) in the near future in this way, customers will have standard in our region.

.

We have started selling construction materials since 1986 and since then we have provided the best quality products to our value consumers throughout the country. We have imported best quality materials even before the development in the construction sector. The development in our country’s policy has provided many business opportunities and the country itself have developed more than ever.

.

Senior Government Communication Officer

Public Sector & Government jobs

749 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Telecommunications

• Monitoring legislative and regulatory actions at the federal and State levels related to company interest • Summarizing and analyzing the impact of legislation and rule making • Contributing to written and oral legislative updates • Assisting with the preparation of policy priorities at the federal and State levels related interest , including the facilitation of a committee meetings of policy makers • Assisting with efforts to conduct outreach and education for elected officials at the Ministry , State and Local level • Dev ...
Our Mission- To provide high-speed internet & telecommunication services to all Myanmar people

if you have the relevant experience and strong aspiration to work in the fast paced and challenging environment we would love to receive your application.

We Are a Network FacilitiesService(Individual) License HolderRepublic of the Union of MyanmarMinistry of Communications andInformation Technology(MCIT).With extensive experience in telecommunications in Myanmar and overseas, our shareholders and management, pursuant to the new Telecom law, decided to launch a new company specifically dedicated to providing telecommunications services in Myanmar. Golden TMH Telecom Company Limited was incorporated in October 2014 and in July 2015 received its NFSI License. Soon thereafter, GTMH signed on its first project for the implementation and deployment of a VSAT cellular back haul for a large Mobile Telecom company. In December 2015, having successfully completed our VSAT project, GTMH management decided to launch the deployment of a much large infrastructure. Starting with 5 employees at the beginning in July 2015, GTMH has grown to over 80 staff members. GTMH is a leading communications and network service provider in Myanmar with one of the most complete service offerings in the market, providing wireless, fiber and VSAT access combined into a unique one stop shop solution set for our clients. The latest addition to our offer is a complete Tier II and Tier III designed data center located in Yangon. Our services are already available in the Yangon region including some key landmark buildings such as Sakura Tower, Myanmar Plaza and Vantage Tower. We are now launching our nationwide rollout starting with Mandalay.Products & Services Connectivity Solutions & Services,Value Added Services,Data Centre Services

At GTMH, we are comprised of the people with diverese culture and different professional backgrounds. We appreciate the value of each employees who make things happen and always open the equal opportunities for both men and women.

Customs Clearance Staff

Public Sector & Government jobs

764 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Export / Import / Trading

• Responsible for overall custom clearance duties for the company • Prepares all the customs clearance documents by self • Prepares all the necessary Import/Export documents • Keeps up-to-date with all the custom clearance rules and regulations, Import/Export rules and regulations and reports accordingly • Other duties assigned by management • Completes necessary management reports as required.
.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

CV Maker
776 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Budgeting for yearly liquor license new purchase and other licenses like Business licenses …. • Planning for applying based on demographically, demand and management’s decision • Ensure to inquiry time to time to related authority for any changes rule & regulation regarding liquor and other licenses matters • Ensure to have good relationship with related authorities • Ensure not to expire any applying licenses • Well managed and skill for negotiation • Ensure to apply all the stores to have liquor license if there ...
.

.

Capital Hyper Market

.

  

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

  Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

  ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

  09421588394, 09421588435
  info@jobsinyangon.com

  Office

  Roger Quest International Co., Ltd
  No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
  Pazudaung Township
  Yangon
  Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS