Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 49 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Purchasing/Material Management Jobs ရွိ Yangon (Rangoon)

Filter by:
  2496
  814
  239
  78
  42
  38
  28
  26
  23
  21
  20
  19
  17
  7
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  352
  279
  17
  1
  7
  2
  26
  60
  57
  85
  1
  71
  15
  1
  27
  111
  63
  91
  31
  272
  14
  1
  75
  31
  3
  1
  153
  16
  14
  8
  83
  77
  140
  23
  198
  28
  13
  39
  153
  42
  75
  18
  3
  8
  14
  1
  14
  24
  6
  78
  32
  6
  13
  122
  564
  10
  9
  15
  27
  17
  1
  1
  1
  4
  18
  42
  19
  57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Purchasing Executive

Purchasing/Material Management Jobs

758 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Service

• ကုန္ပစၥည္းစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ ISO လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရျခင္း။ • ကုန္ၾကမ္းဝင္ခ်ိန္တြင္ လက္ခံျဖတ္ေပးျခင္း၊ ေငြတြက္ေပးျခင္း၊ GRP ဆြဲျခင္း။ • ကုန္တင္ကုန္ခ် စာရင္းခ်ဳပ္မ်ားကိုေန႔စဥ ...
Vision To be the innovative and dynamic organization embracing highest standards of business practices to deliver positive outcomes and create sustainable growth opportunities for all stakeholders. Mission To endeavor continuous efforts to provide prudent directions for business units in strategic sectors and pivotal commercial areas to turn sustainable profits and growth for all stakeholders. To set good corporate governance and transparency as the bedrock of all of our management policies and implementations in order to achieve all of our vision. To foster the balanced culture of competence and compassion in workplace for our employees to be fully engaged and motivated to be able to overcome challenges of fourth industrial revolution.

Ayeyar Hinthar Holdings Also Take Pride in its capacity and capability to export Myanmar White Rice. Since 2997, Ayeyar Hinthar Holdings has consistently expoerted an average of about 180,000 MT Myanamar White Rice every year.Ayeyar Hinthar Holdings is positioning its as the Global Supplier of Food Demands and has pledged to continuously supply the global demand of White Rice efficiently and at reasonable pricing.

Ayeyar Hinthar ( Group of Companies ) is a young business establishment(Trading, Construction , Health Care Service , Construction Material) we are proud and satisfied with all our achievements and records in past few years. We are devoted to the advancement and continuity of our business traditions and success.

Procurement Staff

Purchasing/Material Management Jobs

764 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Medical / Hospital
Procurement Manager

Purchasing/Material Management Jobs

764 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Medical / Hospital

• Guide and provide procurement/sourcing related strategic and operational support and guidance to the organization. • Lead, coach, mentor and train the procurement team for smooth and efficient operation of the procurement function. • Conduct supplier analysis based on price/quality positioning. • Research potential vendors for all business requirements.. • Compare and evaluate offers from suppliers • Negotiate contract terms of agreement and pricing. • Track orders and ensure timely delivery • Prepare reports on purchas ...
.

.

Golden Care Medical Supply Co.,Ltd.

.

Procurement Supervisor

Purchasing/Material Management Jobs

764 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Medical / Hospital

• Guide and provide procurement/sourcing related strategic and operational support and guidance to the organization. • Lead, coach, mentor and train the procurement team for smooth and efficient operation of the procurement function. • Conduct supplier analysis based on price/quality positioning. • Research potential vendors for all business requirements.. • Compare and evaluate offers from suppliers • Negotiate contract terms of agreement and pricing. • Track orders and ensure timely delivery • Prepare reports on purchas ...
.

.

Golden Care Medical Supply Co.,Ltd.

.

Purchaser

Purchasing/Material Management Jobs

769 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• အသက္ (၃၀) ဝန္းက်င္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • Procurement / Logistics Knowledge ရွိရမည္။
Flowing in the stream of urbanization, MMK aims to build the variety of low-cost housing projects for the average-income citizens of Myanmar through cooperation and collaboration with the financial institutions. To be a front-runner company in the field of construction industry, MMK aims to a mass production of construction materials by the establishment of production facilities using sophisticated technology so as to provide better quality products with affordable and reasonable price.

To grow sales volume in double through qualified technical and commercial human resources of the Company. To establish the one stop-service sales centre for construction materials in a few years in order to fullfill customer’s choice. To ensure reasonable rate of ROI (Return on Investment) for our shareholders through competitive advantages. Quality focus Customer focus Employee focus Innovation focus

As Myanmar is moving with a momentum towards a developing state in the region of South East Asia, MMK needs to a greater extend of buildings and dwellings in the economic andsocial sectors. To meet the requirements of new housings and buildings, MMK Construction Company was founded in1996. A few years passed by MMK Trading Company, MMK Industry Company and MMK Service Company were also formed as a sister companies in a view to provide better support to the MMK Construction.

MMK's business activities include Construction Industry Trading Service We have developed into the full-bloomed company with our dynamic work force of about 100 employees. The times much on MMK gained much more confident in the area she works for and managed to bring the company to current status. Therefore MMK have recognized and appreciated her professional staffs on their individual efforts and result-oriented performances. MMK always keeps in hermind that out energetic employees are great assets of MMK Company.

CV Maker
Junior Purchasing Officer

Purchasing/Material Management Jobs

770 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Contact suppliers/subcontractors in regards of administrative documents and coordinate for accounts payable to pay suppliers. • Prepare and record payment requests (AFP) and coordinate with the Accounting department. Resolve payment issues when necessary. • Ensure that appropriate procurement administrative documents are recorded in accordance with the SOP. • Maintain files both soft and hard copy, and keep an updated database for the work of the team. • Adaptability with team members and department head to complete other ...
RMA’s Vision: “To be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia & beyond.”

We are looking for

A Leader in Global Business Solutions Headquartered in Bangkok, Thailand, RMA Group employs over 6,000 people and has an operational presence in 15 countries globally. RMA continues to be the partner of choice for leading automotive, equipment, services and food brands in Southeast Asia and beyond. The history of the business, and its mission today, is defined by a long term commitment to support the needs of customers in developing market economies through its five areas of operation: Automotive Distribution, Infrastructure, Engineering, Hospitality and Financial Services. Over 30 years, RMA has developed sustaining partnerships to support the needs of its clients worldwide, underpinned by its core values of Innovation, Integrity and Endurance. RMA’s roots are in Southeast Asia, where in the 1980s it started to supply goods and equipment to governments, NGOs and private contractors in Cambodia and Vietnam. RMA fast became renowned for its expertise in establishing high quality distribution and service support networks in emerging and post-conflict markets: helping to build or rebuild infrastructure, and providing a range of much-needed services. RMA has subsequently taken that experience across the world, with businesses in Europe, Central Asia, the USA, Australia and Sub-Saharan Africa as well as its core operations in Southeast Asia. Thousands of employees work in the Mekong region alone, in Automotive Retail, Manufacturing, Fleet Management and Parts Distribution, in International Food Franchises and Heavy Machinery, Generator and Engineering Services.

RMA Group specializes in providing essential products and services to economies in transition by working alongside the development community to build or rebuild local infrastructure, such as power generation, transport, communications, and heavy equipment. RMA builds long-term customer relationships, investing, employing and supporting on the ground, always backing up the quality of its products with an unswerving commitment to service long after the sale. The RMA operating philosophy has three guiding values that are essential to its culture and the way it serves its customers and their communities: Innovation, Integrity, and Endurance.

Procurement Executive

Purchasing/Material Management Jobs

771 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Business Service

• Preparation of Procurement Documents. • Maintain to filling system for the Procurement Department. • Can be used MS Office (Excel , Word & PowerPoint)and Email & Internet.
Our Vision To Foster a high brand value in diversified portfolio of the conglomerate by innovative professionals and build public confidence. Our Mission Thrive the challenges of the new emerging country successfully by uniting in harmony decided rightly and performing precisely. We will sculpt the century's nationhood with our hands, magnificent Barons Group of Companies

.

Barons Group of Companies is an entity with strong ability, advanced management structure with stable development striving for a bright future. Founded in 1997 as a small scale trading company named as Myanmar Innwahtani LPG Trading Co., Ltd, with import of LPG Gas cookers and tyres into Myanmar, a serious diversification of the new management team in 2002 transformed the company into an engineering based company with a rapid growth within 10 years of management take-over. The company now engaged in engineering, project management, project construction, supervision of electrical power, civil construction, material handling and process industries. The company is significantly well known in Energy & Electricity sector, Infrastructural sector, Industrial sector, Telecom & Information Technology sector for its fast & satisfactory customer service and highly regard as leader in each sector it exits. Barons Group of Companies comprises of following companies with specialist quality of service in each sector Barons Machinery & Engineering Co., Ltd, Barons Machinery & Engineering Construction Co., Ltd, Barons Tele-Link Services Co., Ltd, Barons Industrial Technology Co., Ltd, Barons Machinery & Engineering Pte Ltd, Myanmar Innwahtani LPG Trading Co., Ltd etc.

.

Assistant Merchandising Manager(Capital)

Purchasing/Material Management Jobs

782 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Retail / Wholesale

• Analyzing customer demand/seasonal trend and customer buying pattern • Plan and source the right products and assortments • Negotiating with suppliers to get the lowest possible price, higher margin (both front/back end Margin-buying income) • Present new items plan to MM/management with deletion plan for old,slow-moving items • Create and update items and vendor information • Implement category management (including developing planogram) • Manage price change (Cost and retail) • Work with suppliers on demand planning i ...
.

.

Capital Hyper Market

.

Procurement Assistant

Purchasing/Material Management Jobs

783 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Food & Beverages / Catering

• Management of business process outsourcing activities • Identification and realization of cost-saving and cost-reduction opportunities • Selection and management of procurement systems • Proficient in sourcing, contracting, transaction purchasing, supplier management, and miscellaneous internal procurement support activities • Able to liaise with account department as necessary • Budget management for categories under management – and for procurement itself • Provide and secure supplies for the various outlets • Liai ...
.

.

Apex Hospitality Group is the company in charge of Apex Food & Beverage and Apex Gourmet. Apex Food and Beverage strives to be a leading local area developer for various International Franchises. Since its inception, Apex Food and Beverage has successfully introduced Harry’s to Myanmar and looking to expand our operations. Apex Gourmet is a well-established importer and sole-distributor that offers premium cuts of meat, poultry, seafood, ciders, beers, wines as well as a diverse selection of top-notch produce from the United States , Portugal, Spain, France, Australia, New Zealand, Italy and beyond.

.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, Yankinကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS