Jobs In Myanmar
Load...

We found 54 job offers in Ayeyarwady Region

Filter by:  Reset filter
  4478
  3522
  404
  100
  98
  55
  54
  52
  46
  41
  37
  28
  27
  25
  15
  3
  2
  1
  0
  6
  774
  540
  29
  14
  2
  6
  70
  120
  77
  13
  3
  150
  11
  25
  101
  8
  9
  2
  1
  2
  58
  60
  116
  14
  283
  127
  1
  177
  118
  13
  48
  1
  5
  482
  20
  3
  20
  11
  145
  28
  37
  3
  95
  3
  12
  362
  97
  2
  144
  264
  40
  9
  88
  104
  1
  24
  211
  47
  3
  21
  33
  142
  146
  460
  43
  123
  30
  8
  6
  48
  16
  2
  2
  10
  1
  12
  98
  9
  5
  37
  57
  13
  4
  31
  347
  755
  13
  3
  19
  73
  136
  97
  6
  5
  7
  62
  90
  7
  14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Filling Attendant

Customer Service & Call Centre jobs

Today

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။

View Job

Max Energy Co., Ltd.

Max Energy Co., Ltd.

Promotor

Sales & Marketing Jobs

1 Day

• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္ျပီး၊ စကားေျပာဆို ေျပျပစ္သူျဖစ္ရမည္။ • က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

View Job

Asia Beverages Co., Ltd.

Tracing its origins back over 15 years, where it began production of rectified spirits, becoming the dominant supplier to the alcoholic beverages industry, ABC has grown significantly as a result of its commitment to quality.

This core value has allowed ABC to diversify vertically, bringing its expertise into producing branded alcoholic beverages renowned for their taste and consistent quality.

Asia Beverages Company Limited is one of Myanmar’s leading independent distilleries and distributors.

Asia Beverages Co., Ltd.

Sales Admin Assistant

Sales & Marketing Jobs

5 Days

• (Pathein - AYA) • Processing a high volume of product orders. • Processing invoices for all sales transactions. • Checking prices and contracts are up to date. • Reporting monthly sales results to the sales team. • Communicating internally important feedback from customers. • Dealing with and responding to high volumes of emai ...

View Job

Wilmar Myanmar International Co., Ltd.

.

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Bar Supervisor

Hotel & Restaurant Jobs

7 Days

• Pleasant appearance and personality • Knowledge of all drinks available at the bar

View Job

Hotel Yangon

The company works under the supervision of European management with over 20 years of experience in tourism industry working and living in Myanmar. We are a registered foreign joint venture company licensed by The Ministry of Hotels and Tourism under license no. KHA 0910. In 2003 Moby Dick Co., Ltd established offices in Thailand; Karon, Phuket from where we can closely carry out our operations to operate fleet of vessels for diving and adventure tours around Thailand and Myanmar territoral waters of the Andaman Sea.

Our services - Reliable and genuine and flexible programs to meet your needs Quick and accurate response Personalized service Tailor-made tours

MyanmarTravel.cc is regulated and maintain by Moby Dick Tours Co., Ltd, Myanmar. Moby Dick Tours was established in Myanmar in the year 2002 as up country tour operator with the establishment of offices in Yangon which is the former capital city and Kawthaung in the South of Myanmar.

No matter which destination or tour package you would like to buy, we will make sure that our service will be the top class and we always hope to provide you with the best quality to make your trip exciting and enjoyable.

IT Coordinator

IT/Computing Jobs

8 Days

• A+& Hardware maintenance • Good leadership, team works and interpersonal skills • For Pathein

View Job

City Mart Holding Co., Ltd.

It pioneers, spearheads and continuously sets the standards in the supermarket and retail environment through the introduction of innovative and superior concepts that others have emulated.

City Mart Supermarket is the market leader in food retailing in Myanmar.

City Mart Holding Co., Ltd., a respected institution for seven years now, has been in the forefront of the Myanmar retail industry.

City Mart Holding Co., Ltd.

Social Force Effectiveness Officer

Project Management Jobs

8 Days

• To support developing annual plan for social force effectiveness • To support SFE leader for implementation of SFE activities • To define tools and process which enable to serve customers efficiently • To support branches through gaps identification and capacity building process to deliver the highest standard services for customers

View Job

World Vision Myanmar

.

World Vision has been working in Myanmar since 1991, with current operations in 13 out of 14 states/regions. World Vision is one of the largest international NGOs operating in Myanmar, with over 700 full-time staff and 3,000 volunteers who work in 34 programme areas and over ten special projects. Programmes span a range of sectors including education, health, agriculture, livelihoods, and child protection. A microfinance program began operating in 1998, with the number of clients increased up to over 60,000. World Vision also has a significant disaster response capability, with pre-positioned supplies in warehouses in Yangon and Mandalay. Community-based disaster risk reduction is an increasing programmatic emphasis. As a leading humanitarian agency in Myanmar, World Vision continues to offer relief support to internally displaced people in Kachin state and rehabilitation support to areas affected by the 2015 floods in Ayeyarwady, Magway and Sagain Regions, and landslides in Chin State.

Service Admin

Admin, Secretarial & PA jobs

10 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

View Job

Unlimited Channel Co., Ltd.

Mobile Hand Set ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘားအံ၊ ျမိတ္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ Distribution Point မ်ား ထားရွိကာ SAMSUNG Hand Set မ်ားျဖန္႕ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးသုိ႕ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအားေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Unlimited Channel Co., Ltd သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ကာ SAMSUNG Mobile Hand Set မ်ားအား ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ တရားဝင္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Unlimited Channel Co., Ltd.

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

10 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

View Job

Unlimited Channel Co., Ltd.

Mobile Hand Set ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘားအံ၊ ျမိတ္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ Distribution Point မ်ား ထားရွိကာ SAMSUNG Hand Set မ်ားျဖန္႕ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးသုိ႕ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအားေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Unlimited Channel Co., Ltd သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ကာ SAMSUNG Mobile Hand Set မ်ားအား ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ တရားဝင္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Unlimited Channel Co., Ltd.

CV Maker
Area Sales Manager

Sales & Marketing Jobs

10 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔နွင့္ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

View Job

Unlimited Channel Co., Ltd.

Mobile Hand Set ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ငူ၊ ျပည္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘားအံ၊ ျမိတ္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ Distribution Point မ်ား ထားရွိကာ SAMSUNG Hand Set မ်ားျဖန္႕ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးသုိ႕ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအားေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Unlimited Channel Co., Ltd သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ကာ SAMSUNG Mobile Hand Set မ်ားအား ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ တရားဝင္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

Unlimited Channel Co., Ltd.

Branch Mananger

Senior Management jobs

13 Days

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။

View Job

Golden Hawks International Limited.

We take pride in the fact that the company has been growing steadily since the establishment just after the introduction of market oriented economic policy by the Government of Myanmar.

We have earned enormous trust of our customers because of timely and efficient execution of handling the outgoing and incoming merchandise by our employees.

We, Golden Hawks International Limited, initiated trading business in 1991. Our company is one of the leading business enterprises and we concentrate mainly on items of imports has been essential pharmaceuticals . We are a distributor of reputed pharmaceuticals. We have put utmost emphasis on essential drugs importation and on its Distribution throughout the nation ensuring to reach remotest an difficult to reach areas where our underserved brethren inhabit. Our colleagues and dedicated staffs have been pivotal in bringing success through their persistent efforts.

Golden Hawks International Limited.

Customer Service Representative

Customer Service & Call Centre jobs

16 Days

• Customer Service Representative for Automobile • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အဖြဲ႕စည္းႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • အက်င့္စာရိ ...

View Job

Yoma Fleet Ltd.

Yoma Fleet is an exciting new business in Myanmar, being the first vehicle operating lease company of scale. We support other companies to manage their business mobility in an economical and sustainable way. The purpose of our business is to acquire and retain customers. Our success to achieve this is only possible with a committed team of people and we put our employees at the heart of our strategies. In Myanmar, we have offices in Yangon and Mandalay with nationwide expansion plans. We strive to ensure that our work environment is fulfilling and enhancing, with an open, friendly culture where people really do feel they can make a difference.

Project Engineer

Engineering & Technical jobs

23 Days

• Can supervise of all civil works in construction site. • Can Estimate Engineering material and labor cost.

View Job

Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO)

To be the vanguard of agriculture and agribusiness sectors. To reform the agro-based industry into a more vibrant and competitive sector To catalyse the agriculture segment to become the nation’s engine of growth To place MAPCO as a prominent and preferred agribusiness investment avenue To position MAPCO as a major global agro-commodities trading entity.

On 21st January 2012, U Chit Khine, Chairman of Myanmar Rice Federation (MRF), together with senior Central Executive Committee members of MRF, had a courtesy meeting with H.E. President U Thein Sein and cabinet ministers. The purpose of the meeting was to promote private-public partnership for the development of rice industry and agriculture sector of Myanmar. One of the outcomes of the meeting is to form a Public Company which can increase the investment and trade of the rice industry and agriculture sector. Hence, Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) was formed in 2012 under the guidance and initiative of Myanmar Rice Federation. MAPCO therefore acts as the business arm of Myanmar Rice Federation.

MAPCO was formally formed in August, 2012 as the Public Company, fully-owned by private investors. MAPCO intends to mobilize public savings and to foster broader investment in agriculture and agro-based industries of Myanmar. In addition, MAPCO is founded in response to the growing demand for a business corporation to lead the private sector of Myanmar’s rice industry. Using market-based approaches and strategies, as well as working in partnership with stakeholders from the farmers to the exporters, MAPCO promises and promotes sustainability and profitability in the interest of national food security, rice and agriculture sector development of Myanmar. MAPCO works closely with the Government of Myanmar to set up and invest not only in modern rice mills and warehousing facilities but also on infrastructure and strategic projects to help alleviate poverty through agribusiness activities within the rural communities. The set of ideals that MAPCO carries is a paradigm shift from the previous agribusiness model to a more robust and comprehensive system.

30 Days

⦁ လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရပါမည္။ ⦁ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ ⦁ ရိုးသားၾကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။ ⦁ အသင္းအဖြဲ႕နွင ...

View Job

R.Oasis Limited

We are looking for

One of the Top Pharmaceutical Distribution Companies in Myanmar, founded at 1996. Our organization has been running by our passionate hardworking employees with quality-oriented systems and providing excellent customer services and excellent relationship with our loyal suppliers. Combining the Management of Mr. Aye Myint, Managing Director and the best teamwork of our employees, R.OASIS Ltd. is contributing growth day by day with new potential customers and strengthen our loyal relationship with our customers. R.OASIS Ltd. mainly imports Pharmaceutical Formulations, Electrolyte Beverage, Dietary Supplements and Personal Care Products, especially from Thailand.

Marketing Coordinator

Marketing & PR jobs

31 Days

• Ensures that the plans identified by the Center and Marketing Manager is rolled out accordingly and conducts post-event activities to measure effectiveness • Collects relevant data for market and industry awareness. Includes information regarding current and potential customers and competition • Informs other employees of the marketing ac ...

View Job

SERGE PUN & ASSOCIATES (MYANMAR) LIMITED

SPA is a private investment holding company. All the investments of SPA are made through its two flagship public investment holding companies: First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI), which is incorporated and operates in Myanmar, and Yoma Strategic Holdings Ltd. (YSH) which is incorporated in Singapore and operates in Myanmar. SPA, FMI and YSH are strategically affiliated and have investments in eight business sectors in Myanmar as follow: real estate, healthcare, financial services, aviation, luxury tourism, food & beverages and automotive. While having common and shared interest in group’s businesses, SPA, FMI and YSH operate independently of each other and in compliance of corporate governance and transparency standard set for listed companies.

We are looking for

SPA Myanmar was founded in 1991, when a group of like-minded colleagues joined me to establish our first business venture. We shared a clear vision of what we wanted to achieve and had a bold plan of how to achieve it, and thus, Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. was born. One year later we founded First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI), one of Myanmar’s earliest public companies, which has since become our flagship brand. From these small beginnings, our Group has expanded over the years and, at the end of our second decade, we now operate a range of diverse businesses in seven key sectors – Financial Services, Real Estate, Services, Agriculture, Automobiles, Manufacturing & Trading and Retail.

Marketing Manager

Marketing & PR jobs

31 Days

• Planning ,developing, implementing and evaluating marketing strategies, policies, programs and procedures to achieve agreed enrolment targets. • Build relationship with stakeholders such as current and potential customers, partners, private and public schools and institutions, organizations, alumni, regulatory agencies, suppliers and media ...

View Job

SERGE PUN & ASSOCIATES (MYANMAR) LIMITED

SPA is a private investment holding company. All the investments of SPA are made through its two flagship public investment holding companies: First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI), which is incorporated and operates in Myanmar, and Yoma Strategic Holdings Ltd. (YSH) which is incorporated in Singapore and operates in Myanmar. SPA, FMI and YSH are strategically affiliated and have investments in eight business sectors in Myanmar as follow: real estate, healthcare, financial services, aviation, luxury tourism, food & beverages and automotive. While having common and shared interest in group’s businesses, SPA, FMI and YSH operate independently of each other and in compliance of corporate governance and transparency standard set for listed companies.

We are looking for

SPA Myanmar was founded in 1991, when a group of like-minded colleagues joined me to establish our first business venture. We shared a clear vision of what we wanted to achieve and had a bold plan of how to achieve it, and thus, Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. was born. One year later we founded First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI), one of Myanmar’s earliest public companies, which has since become our flagship brand. From these small beginnings, our Group has expanded over the years and, at the end of our second decade, we now operate a range of diverse businesses in seven key sectors – Financial Services, Real Estate, Services, Agriculture, Automobiles, Manufacturing & Trading and Retail.

31 Days

• Custodian of Administrative files, letters, documents, contracts, and agreements • Entertains all inquiries and requests directed to the office • Prepares requisitions and maintains basic inventory of office supplies and other consumable materials of the center • Ensures that the office is tidy and orderly • Takes responsibility, cu ...

View Job

SERGE PUN & ASSOCIATES (MYANMAR) LIMITED

SPA is a private investment holding company. All the investments of SPA are made through its two flagship public investment holding companies: First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI), which is incorporated and operates in Myanmar, and Yoma Strategic Holdings Ltd. (YSH) which is incorporated in Singapore and operates in Myanmar. SPA, FMI and YSH are strategically affiliated and have investments in eight business sectors in Myanmar as follow: real estate, healthcare, financial services, aviation, luxury tourism, food & beverages and automotive. While having common and shared interest in group’s businesses, SPA, FMI and YSH operate independently of each other and in compliance of corporate governance and transparency standard set for listed companies.

We are looking for

SPA Myanmar was founded in 1991, when a group of like-minded colleagues joined me to establish our first business venture. We shared a clear vision of what we wanted to achieve and had a bold plan of how to achieve it, and thus, Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. was born. One year later we founded First Myanmar Investment Co., Ltd. (FMI), one of Myanmar’s earliest public companies, which has since become our flagship brand. From these small beginnings, our Group has expanded over the years and, at the end of our second decade, we now operate a range of diverse businesses in seven key sectors – Financial Services, Real Estate, Services, Agriculture, Automobiles, Manufacturing & Trading and Retail.

Find job in Ayeyarwaddy Region

Ayeyarwaddy Region

Ayeyarwaddy Region covers the deltaic coast of the Ayeyarwaddy River. on the northwest and west of this division are the Bay of Bengal and Rakhine State, on the north and east is Bago Division, on the east is the Yangon Division, and on the south is the Andaman Sea.

Area & population

The division with an area of 13,567 square miles has a population of about 4,991,057, made up of Sagaw Karens, Po Karens, Chins, Myanmars, Rakhines and Shans. It is organized in 26 Townships, 2,129 Wards and Village Tracts, with Pathein as its capital. Jobs in Pathein will be be need on a wide scale.

Resources

The division is the top paddy producer in the country as such is commonly known as the granary of Myanmar. Agriculture is the main occupation of the people, so you can find job in agriculture industry. The fertile alluvial soil of the delta region enables cultivation of paddy, groundnut, sesame, coconut, banana, jute, tobacco, chilli, onions, pulses and tapioca. The division is criss-crossed with rivers and lakes, is a major producer of fish-paste, dried fish and dried prawns. The Inyegyi Fishery is famous for its scenic beauty. In addition to fresh water fishery, the division is also engaged extensively in sea-fishing and salt-making industries.

Capital

The capital city of Ayeyarwaddy Region is Pathein, which is famous for the Pathein umbrella and Pathein Halawar (greasy rice cakes). Now the new road linking Pathein to Sagaing division (Monywa, Kale, etc.) has being developed. Construction job opportunities will arise tremendeously in coming years. The road passes the plain of Magwe division between the Ayeyarwady river and the western hills of Rakhine and Chin states.

Relaxation Spots

Relaxing spots like Ngwe Saung Beach and Chaung Thar beach lies in this division. That means there will be a lot of job vacancies in the hospitality industry  for improvement to meet the growing demands of the tourism industry.These beaches are along the coast of the Bay of Bengal. It is about only 4 hrs drive from Yangon, and easily accessible by car. Those beached are beautifully located between the sea and the lower hills of Rakhine range.

Employment trends 

The current unemployment rate in the Ayeyarwady Region is very high, The types of vacancies in Ayeyarwady Region are not limited to tourism and construction, there are plenty more large industries in the areaWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS