Jobs In Myanmar
Load...

We found 505 job offers Admin, Secretarial & PA jobs in all regions of Myanmar

Filter by:
  3307
  1372
  389
  112
  79
  69
  68
  55
  50
  38
  34
  31
  26
  17
  14
  5
  5
  3
  0
  564
  505
  9
  7
  42
  60
  91
  99
  2
  149
  17
  4
  1
  17
  145
  105
  64
  63
  385
  11
  70
  28
  3
  1
  1
  248
  66
  10
  43
  318
  54
  149
  24
  274
  10
  12
  15
  253
  49
  54
  32
  2
  80
  22
  6
  10
  63
  2
  52
  27
  2
  2
  297
  727
  33
  11
  31
  75
  33
  10
  6
  1
  21
  1
  38
  27
  41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Admin Assistant M/F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Banking / Investments /Fin.service

• အစိုးရရံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ၾကိဳးစားလိုစိတ္ရွိ၍ သည္းခံစိတ္ရွိသူ၊ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
KGL Family Co., Ltd.

KGL Family Co., Ltd.

.

KGL FAMILY is one of the oldest business families in Myanmar. It is a diversified business group which is growing at a pace to match the economic development and globalisation happening in Myanmar. A professionally managed group driven by values and ethical business practices have fine tuned themselves to seize every business opportunity globally. The companies under the KGL brand is managed by six brothers of the family. Each company focuses on varied activity broadly classified into Imports & Exports, Cement & Steel, Automobile sector, Recycling Industry, Forex services and Finance & Investments. The board has appointed Mr.Myat Zin, the youngest member of the family as the Managing Director of the group. This is a clear indication that the senior members of the board are looking at the future and believe in developing young leaders to take the company to the next level. Mr.Myat Zin backed by the wisdom and knowledge brought in by the seniors in the board along with the professional team in Trading, Finance, Shipping and Marketing is taking giant strides into many path breaking ventures and initiatives.

.

Admin Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Education / Training

• Deal with a range of telephone for school inquiries about admission process and follow ups. • Answer, screen and forward any incoming phone calls while providing basic information. • Greet visitors warmly and make sure they are comfortable. • Making outgoing calls fro, office matters. • Sort and distribute daily mails and other delivery items when necessary • Provide for lunch order requested by teachers and office • Collect ferry fees and snack fees. • Arrange uniform sales. • Treat medical emergencies. • Records ...
Yangon Academy International School

Vision Yangon Academy empowers each student to reach their full potential. Mission Yangon Academy is a dynamic international school that provides a challenging K-12, American-based education which prepares our students for excellence in university and life. Our community inspires students to love learning and to contribute positively within a diverse and ever-changing world.

.

Yangon Academy International School is a privately-held, Pre-Nursery through Grade Twelve international school located in Yangon’s Bahan Township. The School, established in 2004, is housed on two campuses – the elementary school campus for Pre-Nursery through Grade 5 students, and the secondary school campus for Grade 6 through Grade 12 students. Utilizing an American curriculum with English as the primary language of instruction, Yangon Academy strives to educate the whole child with the goal of developing excellent students today and exemplary leaders tomorrow. The School further distinguishes itself by providing an affordable, high-quality education to the children of Myanmar as well as to children of the city’s expanding expatriate community. Moreover, Yangon Academy is a school that embraces Myanmar history and culture while offering a rigorous 21st Century, American-based program of study. This dynamic approach to learning is best reflected in the composition of its faculty and staff. All grade-levels are staffed by both experienced international teachers, mainly from the U.S. and Canada, and by Myanmar faculty and teaching assistants. Collaborating together as a team of dedicated educators our faculty and staff provide each Yangon Academy student with an outstanding level of personal care and intellectual challenge. In return, our motivated and respectful students inspire the faculty every day; and, together, the faculty and students of Yangon Academy, continually create a vibrant community of learners and leaders.

.

Admin Assistant Manager M/F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Banking / Investments /Fin.service

- ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသျဖစ္၍ Management ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Diploma (သို႔) Certificate ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ - English (4)skill ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္ရမည္။ - အသက္(၃၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္ရမည္။
KGL Family Co., Ltd.

KGL Family Co., Ltd.

.

KGL FAMILY is one of the oldest business families in Myanmar. It is a diversified business group which is growing at a pace to match the economic development and globalisation happening in Myanmar. A professionally managed group driven by values and ethical business practices have fine tuned themselves to seize every business opportunity globally. The companies under the KGL brand is managed by six brothers of the family. Each company focuses on varied activity broadly classified into Imports & Exports, Cement & Steel, Automobile sector, Recycling Industry, Forex services and Finance & Investments. The board has appointed Mr.Myat Zin, the youngest member of the family as the Managing Director of the group. This is a clear indication that the senior members of the board are looking at the future and believe in developing young leaders to take the company to the next level. Mr.Myat Zin backed by the wisdom and knowledge brought in by the seniors in the board along with the professional team in Trading, Finance, Shipping and Marketing is taking giant strides into many path breaking ventures and initiatives.

.

Admin Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Manufacturing

• Organize and schedule appointments • Plan meetings and take detailed minutes • Write and distribute email, correspondence memos, letters, faxes and forms • Assist in the preparation of regularly scheduled reports • Order office supplies and research new deals and suppliers • Maintain contact lists • Book travel arrangements • Submit and reconcile expense reports • Provide general support to visitors • Act as the point of contact for internal and external clients • Liaise with executive and senior administrative ...
Concordia International

-

-

Concordia International Limited we first incorporated in Myanmar in 1994 to provide sales of Engineering & Medical Equipment, Material Testing Equipment, Environmental Testing Equipment, Laboratory Equipment, Multimedia Equipment and the main activities have developed into import, distribution, technical support, after sales service and maintenance of these products in various specialties.

-

Admin Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Education / Training

• သင္ၾကားေရးမွအပ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအ၀၀ကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ • ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံဆရာ/မ၊ ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍လိုအပ္သ ...
George English Training Centre

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ GETC သင္တန္းေက်ာင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္အျမဲ ၾကဳိးပမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ ေရွ့ဆက္၍အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖဳိးမႈ၊ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္နုိင္မႈ၊ ခြဲျခားစိတ္ျဖာနုိင္မႈနွင့္ တီထြင္ဖန္တီးနုိင္မႈစြမ္းရည္ မ်ားတုိးတက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူနွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ GETC သင္တန္းေက်င္း၏ သင္ၾကားမႈနွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားရေက်နပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

.

GETC George English Training Centre

.

CV Maker
Personal Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Education / Training

• အထက္အရာရွိမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။ • အထက္အရာရွိမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ညႊန္ၾကားျခင္း။ • တာ၀န္ခံအရာရွိမ်ား၏ Reportမ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းေပးျခင္း။ • ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား အေကာင ...
George English Training Centre

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ GETC သင္တန္းေက်ာင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္အျမဲ ၾကဳိးပမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ ေရွ့ဆက္၍အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖဳိးမႈ၊ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္နုိင္မႈ၊ ခြဲျခားစိတ္ျဖာနုိင္မႈနွင့္ တီထြင္ဖန္တီးနုိင္မႈစြမ္းရည္ မ်ားတုိးတက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူနွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ GETC သင္တန္းေက်င္း၏ သင္ၾကားမႈနွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားရေက်နပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

.

GETC George English Training Centre

.

Senior Operator

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Food & Beverages / Catering

• Preform daily goods requisition form • Check and sign off at daily production and consumption record • Analysis and prepare weekly report to production supervisor • Monitoring and analysis on the machine condition • Check the production output and transfer to warehouse • Trace analysis to injection molding system • Check incoming material list • Provides proper operation training to responsible production team • Check and inspect for machine environment • Record process parameter • Ensure to prepare daily cons ...
MM Interplast

MM Interplast is part of a fast growing, international, diversified, and deeply integrated company within the polyester industry.

MM Interplast delivers high quality products, reliable performance, and low scrap rates. Using the most advanced systems available we are able to offer a diverse range of products, including light weighting to help our customers save money and improve their profitability. Pet Preforms Preforms constitute the basic product (semi-manufactured) from which bottles for various liquids are produced through an injection and blowing process. Preforms are currently one of the fastest growing and most sought after categories in the packaging segment in Myanmar. MM Interplast is a technology leader in the Myanmar market as one of the first companies to produce preforms using the most advanced and productive machines in the world. The raw material with which preforms are manufactured is PET (Polyethylene Terephthalate). Closures MM Interplast concentrates on the supply, distribution and sales of plastic closures for beverage, food and non-food markets. Closure solutions range from simple liquid tight solutions to closures for the demanding challenges of carbonated soft drinks. Other Containers MM Interplast can also supply suitable containers for a variety of industries such as: Pharmaceutical, Household & Personal Care and Edible Oil. Technical assistance for concept-to-commercialization of packaging designs Strategic Partnership to achieve efficiency and reduce costs Evaluation of customer market

MM Interplast is a Myanmar based manufacturer providing customized PET preforms, closures and containers for the food, beverage and consumer industry produced on state of the art equipment.MM Interplast serves local and international bottling and consumer companies across Myanmar for their packaging needs in Purified Drinking Water, Flavored Water, Juice, Carbonated Soft Drinks, Consumer and Household & Personal Care Products. MM Interplast is your preferred partner to support your sustainable strategy in Myanmar’s fast growing consumer market.

MM Interplast is a Myanmar based manufacturer providing customized PET preforms, HDPE closures and containers for the food, beverage and consumer industry produced on state of the art equipment.

Contract Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Construction / Building

• Responsible for preparation of proposals, negotiation of contracts, and administration of commercial and government contracts in accordance with company policies and legal requirements • Provide tender & Contract documents and arrangements to supply necessary documents to thecustomer within defined tender deadlines • Establish and manage client base and Secure project deals • Build relationships with Government Organization and Client • Ensure tender, contracts and proposal documentation are formatted, collated and presented ...
Wa Minn Group of Companies

From its origin, Wa Minn’s long standing goal is to maximize its shareholder returns. Guided by this principle, the company has created a quality focused and disciplined business culture.

The company road map begins with our mission and that is excellent quality, boundless innovation, care for our investors, providing employee opportunities and passion for service which is shown in all of our ventures. Regardless of the many changes and diversification Wa Minn has had over the years it continues to focus on providing a satisfactory return to shareholders; looking after its employees and ensuring they have a safe environment in which to work; looking after and caring for the environment; and making a contribution to the communities in which it operates.

The company road map begins with our mission and that is excellent quality, boundless innovation, care for our investors, providing employee opportunities and passion for service which is shown in all of our ventures. Regardless of the many changes and diversification Wa Minn has had over the years it continues to focus on providing a satisfactory return to shareholders; looking after its employees and ensuring they have a safe environment in which to work; looking after and caring for the environment; and making a contribution to the communities in which it operates.

Wa Minn Group of Companies

Office Trainee

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• Ability to work with team • Able to read and write English
Ever Glory General Trading

We have international experienced Myanmar and Japanese members so that we have confidence to provide high quality products and service to our customers by using our experience, technical skills and knowledge. Founded in 1983 as a small shop and candle production plant in Pathein, Ever Glory Company Limited is one of the fastest growing companies in Myanmar. Ever Glory Headquarter is located at Yangon, largest city and business hub in Myanmar, and there are total 3 offices and a few production plants. There are four business fields in Ever Glory which are Medical, Engineering Service, Trading and Production. We have distribute our products to more than 200 hospital and lab for medical business and more than 120 project record for engineering services within five years. We are actively expanding our business and we can cover the whole country by using our three offices.

.

.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS