Jobs In Myanmar
Load...

We found 625 job offers Admin, Secretarial & PA jobs in all regions of Myanmar

Filter by:
  4502
  992
  464
  102
  70
  64
  60
  57
  56
  53
  53
  51
  49
  34
  9
  5
  5
  2
  0
  16
  7
  659
  625
  12
  5
  14
  52
  78
  86
  102
  144
  22
  2
  71
  141
  147
  85
  69
  479
  16
  1
  90
  55
  2
  1
  297
  45
  22
  54
  275
  57
  154
  19
  305
  24
  21
  13
  231
  58
  89
  25
  2
  147
  22
  3
  30
  70
  8
  56
  19
  3
  4
  148
  1011
  59
  18
  43
  72
  16
  8
  8
  2
  30
  1
  56
  43
  2
  78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Admin Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Service

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။
.

.

Mo Mo Play was founded in 2016 and designed to provide excellent value by raising heart and the body training emotion intellectual & social skills.

.

Helper

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• ေဖာ္ေရြ၍ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးေျပလည္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • ကုမၸဏီႏွင့္ေရရွည္လက္တြဲလုပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
The Myanmar First Asia is Group of companies focused in Marketing and Distribution of Gems & Jewellery, Lubricant, Coach and bus , Food and Beverages founded in 2008. Myanmar First Asia is striving to fulfill our customer 's needs and wants by improving the manageability, availability, and quality of product and services through rapid development, ambitious hardworking staffs and delivery of innovative customer service solutions. Now, we are seeking highly motivated, energetic, and result oriented applicants. We welcome you to join if you have below qualified.

.

Myanmar First Asia (MFA) is an investment company in Myanmar since 2008. We have wide rage of investment in different project . We have both way of investment either 100 percent fully operate by MFA (or) partnership with other.

Administration Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Investment

• Plan and coordinate administrative procedures and systems and devise ways to streamline processes • Recruit and train personnel and allocate responsibilities and office space • Assess staff performance and provide coaching and guidance to ensure maximum efficiency • Ensure the smooth and adequate flow of information within the company to facilitate other business operations • Manage schedules and deadlines • Monitor inventory of office supplies and the purchasing of new material with attention to budgetary c ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA

.

Admin Executive

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Service

• Good interpersonal and communication skill. • Able to work under stress situation • Construction ပိုင္းႏွင့္ Administration အေတြ႔အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။
Building/ Construction/ Engineering

Haven Group of Companies

Building & Construction Project Management Engineering & Construction Consultancy Services Mechanical & Electrical Services

Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Trading

• ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ အရပ္အသင့္အတင့္ ရွိရမည္။ • နယ္မွလာသူမ်ား ေနစရာစီစဥ္ေပးမည္။
Our Vision To Support The Country’s Development And Make A Better Future For All Stakeholders. Our Mission To develop a comprehensive business ethics policy and implement it throughout all our businesses and make it the core of our corporation culture To develop and implement a more efficient and effective reporting system throughout all businesses and departments, so that the decisions will not be delayed or inappropriate To audit the system and processes of each department and implement a culture of continuous improvement throughout our businesses To build a culture of listening to customers/market and try to continuously improve our products and services to satisfy customers’ needs To build a stronger HR department which is able to facilitate, train and recruit qualified team members as the company grows To look into the financial situation of each businesses and decide whether to scale up, maintain, or scale down the business activities. So that, the available resources go to the right operation. To contribute to the society to make the society wants/needs us to be there with them To make sure our business activities do not pollute any part of the already injured planet Earth, but implement at least one corporate initiative to heal the Earth

IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

IME Holdings Co., Ltd. is a privately-owned diversified group of companies which was incorporated in 2011, and located at Bahan Township, Yangon, Myanmar. Since the founding of IME Holdings, IME Holdings has been able to gain trust and support from shareholders, clients and employees. With the support of all stakeholders, the group is able to diversify its business portfolio into many sectors such as Mineral Mining, Media & Services, Construction, Retail & E-Commerce, Real-Estate Development and Trading & Distribution. IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

* Together * Everyone * Achieves * More

CV Maker
Admin Staff M/F  (2)

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , 200 000 - 250 000 Ks, Education / Training

၁။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥေရးရာမ်ားအတြက္ အထက္အရာရွိအားကူညီျခင္း။ ၂။ ေက်ာင္း၏ Repair and Maintainess ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ ၃။ ေက်ာင္းသံုး၊ ရံုးသံုး လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Personal Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

Today , Full time , Distribution / Logistic

• Scheduling and arranging important meetings and conferences whenever required • Communicating with clients by attaining telephone calls and MD's guests. • Planning and organizing meetings with the clients and attaining • Making calendar entries for the reporting managers and scheduling meetings and appointments • Preparing and maintaining the data shared between the departments and recording the information accordingly • Attending events and meeting on behalf of the MD's and later briefing about the same • Plan and arrang ...
Our Vision and Values are what we describe our Way of Life at Focus Star - Striving to be Myanmar’s leading Trading, Distribution and Services company while attaining Trust, Mutual Respect and Recognition globally.

Focus Star ventured into Automotive Repairs and Detailing business in 2017, bringing the very first specialist and state of the art facility from Singapore and started Optima Werkz Yangon and in 2018. 2018 saw Focus Star diversifying into packaged water distribution and launched WavePlus. Initially launched and distributed in Yangon and in Mandalay, Focus Star plan to distribute and make the packaged water available all over Myanmar.

We began in Yangon as Central Myanmar in 1974 when we began in Shipping Services, as an agent, freight handler, import – exporter and later on specializing in importing motor vehicles and high-speed diesel. In 2007 we helped import super specialty cars and high-end luxury cars. It was then the name was changed to Focus Star Company Limited. With our Vision and Values, and led by the people who manage our business, we are stepping into our Future. In 2007 we entered into a distributor agreement with Japan Tobacco International and started distributing its products across Myanmar. Today we are present across the length and breadth of Myanmar and in over 21 towns

Focus Star is over 300 people strong and growing. We are head quartered in Yangon and have a regional office in Mandalay. We are adding many more services and products into our portfolio and aim to be a leading business house in the new and emerging Myanmar.

Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time , Trading

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present time, MZN has established three factories along the coastal fringe of Myanmar located in Yangon (Hlaing Thar Yar), Sittwe and Myeik respectively.

The company, its proprietors, managers and staff at all levels are committed to working in harmony and with diligence towards elevating the reputation of seafood from Myanmar to the best quality and reliability in the world.

MIN ZAR NI CO., LTD WAS IN CORPORATED in 1993 AND MADE ITS ENTRY INTO SEAFOOD BUSINESS AND OVER THE YEARS EVOLVED INTO A PROFESSIONALLY MANAGED SEAFOOD PROCESSOR & EXPORTER WITH INTERGRATED PROCESSING FACILITIES AND HIGH QUALITY RAW MATERIALS FROM OUR OWN FARMS (FISH).

Our core business is processing Fishery products (Fresh/Sea Water Prawns, Sea Water Fish Fillets, Fresh Water Fish Back/Belly Gutted and Surimi) complying with Department of Fisheries guidelines and our own set standards and as per customer's requirement which is in line with different market requirements worldwide. Our company is an enterprise in a new generation dedicated to top quality, service and utmost reliability in selecting, purchasing, processing and marketing of fishery commodities. With several years of experiences and professional expertise, we are ready to respond any customer's needs in ever increasing cometitive international fishery businesses. To maintain our outstanding track record and high standards, Min Zar Ni has established a network of industry complex and wide range of infrastructures equipped with "State of the Art" technology matching global top enterprises, We aspire to produce fresh, good quality and safe goods for consumers by Producing, Storing and Distributing in accordance with the HACCP and GMP Principles so that all products from Min Zar Ni are free from biological, chemical and physical hazards which is safe for consumers' health.

Admin Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time , Trading

• လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present time, MZN has established three factories along the coastal fringe of Myanmar located in Yangon (Hlaing Thar Yar), Sittwe and Myeik respectively.

The company, its proprietors, managers and staff at all levels are committed to working in harmony and with diligence towards elevating the reputation of seafood from Myanmar to the best quality and reliability in the world.

MIN ZAR NI CO., LTD WAS IN CORPORATED in 1993 AND MADE ITS ENTRY INTO SEAFOOD BUSINESS AND OVER THE YEARS EVOLVED INTO A PROFESSIONALLY MANAGED SEAFOOD PROCESSOR & EXPORTER WITH INTERGRATED PROCESSING FACILITIES AND HIGH QUALITY RAW MATERIALS FROM OUR OWN FARMS (FISH).

Our core business is processing Fishery products (Fresh/Sea Water Prawns, Sea Water Fish Fillets, Fresh Water Fish Back/Belly Gutted and Surimi) complying with Department of Fisheries guidelines and our own set standards and as per customer's requirement which is in line with different market requirements worldwide. Our company is an enterprise in a new generation dedicated to top quality, service and utmost reliability in selecting, purchasing, processing and marketing of fishery commodities. With several years of experiences and professional expertise, we are ready to respond any customer's needs in ever increasing cometitive international fishery businesses. To maintain our outstanding track record and high standards, Min Zar Ni has established a network of industry complex and wide range of infrastructures equipped with "State of the Art" technology matching global top enterprises, We aspire to produce fresh, good quality and safe goods for consumers by Producing, Storing and Distributing in accordance with the HACCP and GMP Principles so that all products from Min Zar Ni are free from biological, chemical and physical hazards which is safe for consumers' health.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS