Jobs In Myanmar
Load...

We found 154 job offers Admin, Secretarial & PA jobs in Yangon Region

Filter by:
  6367
  1401
  543
  106
  89
  80
  79
  77
  66
  57
  52
  44
  37
  33
  15
  3
  2
  0
  0
  14
  6
  862
  867
  9
  7
  19
  56
  127
  122
  73
  221
  30
  2
  1
  91
  236
  204
  112
  106
  672
  25
  2
  124
  55
  5
  1
  424
  55
  27
  68
  321
  68
  207
  38
  457
  32
  25
  18
  358
  108
  143
  49
  2
  35
  33
  4
  40
  91
  11
  97
  23
  3
  4
  172
  1478
  63
  22
  43
  106
  18
  7
  8
  4
  44
  1
  90
  71
  2
  132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Office Staff

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time , Automotive

• Communication Skill ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။
KTM Company Limited

.

.

.

.

Leasing Manager

Admin, Secretarial & PA jobs

1 Day, Full time , Service

• Must have an understanding of the current market and submarket. • Well-versed in marketing and sales techniques.
Conceived to be a Model Community that will set the benchmark in urban development, Star City is a seamlessly integrated Model Community that combines residential, recreational and commercial elements to offer its residents a higher and more enriched level of living standards in Myanmar.

Star City is built with community in mind. The essence of Star City is to provide the residents not just a quality home but a quality lifestyle as well. This is a place where friendship and a sense of a close knit community flourish.

The Model Community of Tomorrow

The Community is master-planned to ultimately include over 8,000 residential units upon completion, allowing a healthy population of 25,000 to live in Star City.

Executive Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Investment

• To provide support to the Chairman in delivering YIG overall strategic objectives. • To provide administrative services including diary management, booking meetings, planning events, organising travel and preparing travel itineraries, correspondence and prioritising emails for the Chairman. • To work closely with the Chairman and Senior Leadership Team through regular correspondence, arrange meetings and prepare briefing materials for the Chairman. • To provide administrative support in the delivery of assignments and initiatives o ...
.

WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOME

OUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF BUSINESSES AS TELECOM, INSURANCE, FINANCING, MINING, MANUFACTURING, TRADING, ENERGY, CONSTRUCTION, MEDIA

.

General Affair Manager F  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Construction / Building

• Keep fixed asset’s original ownership documents and listing in corporate asset register • Plan and organize for seasonal religious events • Organise Annual Board Meeting (as Coy. Sec.) • Prepare for annual business report to BOD and present • Check for and process all incoming mail • Bank relation: serve for Executive Director’s (other personal incomes & expenditure) cash transaction deposit and withdrawal • Facilitate Executive Director’s properties (personal apartment) and other businesses affair external proc ...
Ayer Shwe Wah is a group of companies doing a variety of businesses and managing each unit underneath the breath of a strategic sustainability.

Ayer Shwe Wah is one of the largest conglomerates in Myanmar with a diversified portfolio across different business sectors - oil & gas distribution, construction, transportation & logistics and hotels & tourism. Since our founding in 1999, we have been contributing to Myanmar’s economic growth and development. Our team of over 1,000 well-trained professional, managerial and operational personnel, all unified by our core value of TRUST consistently follow a sustainable strategy through expansive corporate social responsibility programs by investing to improve human capital, conserve environmental resources, and strengthen corporate governance.

Office Supervisor

Admin, Secretarial & PA jobs

2 Days, Full time , Education / Training

• ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံဆရာ/မ၊ ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍လိုအပ္သည့္ ကိစၥအ၀၀တို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။ • ေက်ာင္းသားေရးရာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအ ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

CV Maker
Admin Manager M  (2)

Admin, Secretarial & PA jobs

3 Days, Full time , Agriculture / Forestry / Fishing

အသက္ (၃၅ မွ ၅၀)ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္။စီမံေရးရာႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း အေတြ႕ အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကို တာ၀န္ယူစီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ရမည္။ ဌာနဆိုင္ရာ ရံုးမ်ားသို႔ ၀င ...
VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our best... • To inspire moments of optimism and happiness... • To create value and make a difference. MISSION Our vision serves as the framework for our Road-map and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth. • People: Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be. • Portfolio: Bring to the world a portfolio of quality products and services that anticipate and satisfy people's desires and needs. • Planet: Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communities. • Profit: Maximize long-term return, while being mindful of our overall responsibilities. • Productivity: Be a highly effective, lean and fast-moving organization.

Nilar has since evolved. It has 35 restaurants all over Yangon. It now specializes in the manufacture and sales of a State of the art technology wide range of very affordable high quality food products including the signature biryani. Production is carried out in a modern factory and high-end technology and stringent quality control measures ensure that the exacting standard, that is synonymous with the Nilar brand, is consistently achieved. All production processes and facilities are certified to have met Halal standards. Having brought to where it was, Mr. Tin Hla realized then that he needed to diversify his business. It was then (1995) that he started “Innwa Cold Drinks And Confectionary” fast food outlet and today there are three bakery houses which now markets its wide range of baked products. In 1998, Mr.Tin Hla introduced his eldest son, Mr.Tin Myint Ni, in the business arena to help him bring the business to another level. Fresh ideas and innovative marketing strategies, in sync with changing consumer trends, were implemented. A pivotal decision regarding diversification of business was made .Though the food industry was the upbringing of the Company, it decided to venture into other industries. In 2000, the company set up a paper mill under the name “Nilar Paper Mill” which produces recycled paper for the local market. International trading was at its boom during 2000’s, Nilar Company decided to follow the trend and registered itself under “Nilar Star International Co. Ltd”. The company entered into export & import trading business with a wide range of products right from car parts, iron for construction to consumer products. The company also exported beans, rice and fishery products. In 2003, the Company started the trial production for making virgin pulp for rice straw. After doing a year long research for the same, the Company started the commercial production of high quality unbleached rice strawpulp. The havoc created by 2006 Cyclone Nargis did not leave the Mill untouched. The Company had to spent a fortune to rebuilt the Mill. It was then the company decided to stop the local paper production and focus only on pulp production for Export The Company’s focus shifted towards the “Agro-products”. Import of Urea was started in 2005 but by 2008 the Company started producing Straw Pulp on large scale. In 2015, Company had over 1000 full time and 200 part time-project based employees. The Company started farming in 2010, currently it does farming on 7000 hectare of land. To handle day to day operations, separate offices were opened. Group of companies were formed and their names were altered according to the respective sector they dealt with.

The Nilar Group Of Company is a well known diversified group in Myanmar. The Group's activities span from exploration and production of pulp and paper to food and beverage to international trading to agriculture to Saw Timber to Plywood. Major Group Companies are Myanmar Nilar Foodstuff Company, Nilar Pulp And Paper Company, CO2 Solutions and United Nilar Agribusiness.

Nilar has its humble beginnings in 1960 in a small leased shop on Anawrahta Street, Yangon, Myanmar. People from every corner of Yangon would travel to this shop to savor the perfect biryani. People have fond memories of the pleasure of every bite of the biryani. They loved the delicious biryani, painstakingly made with specially selected spices and herbs. The unmistakable aroma of Nilar biryani has since won the hearts of many Yangonites, both young and old.

Admin Assistant M  (1)

Admin, Secretarial & PA jobs

3 Days, Full time , Service

• Good communication and interpersonal skills. • Good communication skills in English.
.

.

Mo Mo Play was founded in 2016 and designed to provide excellent value by raising heart and the body training emotion intellectual & social skills.

.

Merchant Support Officer

Admin, Secretarial & PA jobs

3 Days, Full time , Telecommunications

Company Background: Mogozay.com is a Myanmar based e-commerce start-up which aims to offer a simple, secure, fuss-free, and door-to-door shopping experience for customers. We aim to continuously improve shopping experience for Myanmar consumers guaranteeing the best value and shopping selection. Founded in 2018, Mogozay has a unique desktop and mobile app designed for users in Myanmar. At Mogozay, we are collaborative, fast paced and you will get an opportunity to build and achieve pioneering status in a new internet venture in Myanmar. Re ...
.

.

Starhigh Asia Pacific Pte Ltd.

.

Personal Assistant

Admin, Secretarial & PA jobs

3 Days, Full time , Construction / Building

• Manage daily routines for Director in an effective and efficient manner • Manage Director’s schedule, arrange meetings/make appointments • Check and prepare meeting documents, Meeting minutes • Arrange and prepare for business trips for Director • Maintain work calendar to make sure appointments and activities are arranged appropriately • Internal & External Communication and Cooperation • Translation by oral and written • Ad-hoc work as and when required
.

.

K.U.S Building Supplies, founded in 2012, specialises in the sales & rental of formwork components and scaffolding systems. To cater to the needs of different contractors for different types of projects, K.U.S Building Supplies has a wide range of plywood under its own branding, “Beaverply”. With locking systems being an integral part of formwork components, K.U.S Building Supplies also supplies the various kinds of locking systems that are commonly used in the market. K.U.S Building Supplies offers a comprehensive range of scaffolding systems, including Modular Scaffolding Systems (Ringlock System, Cuplock System and Kwikstage System), as well as the Conventional Scaffolding Systems (Frame System and Tubular System) As a major supplier in the market, K.U.S Building Supplies is committed to delivering competitive and quality products, with a flexible business model through their rental and buyback program, providing clients with an alternative upon completion of their projects. K.U.S Building Supplies is committed to adjusting strategically to the evolving construction industry and continuing to develop and supply a wide range of products and services that meet the needs of this market.

.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS