Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 75 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ရွိ Mandalay City

Filter by:
  3312
  932
  292
  88
  75
  57
  42
  40
  34
  30
  26
  24
  20
  14
  8
  5
  3
  1
  1
  16
  6
  444
  367
  21
  1
  14
  2
  34
  85
  67
  93
  1
  1
  87
  15
  3
  30
  133
  76
  100
  38
  398
  15
  1
  90
  32
  3
  1
  212
  20
  21
  8
  90
  75
  168
  29
  255
  41
  17
  26
  213
  55
  92
  22
  2
  14
  15
  6
  14
  35
  7
  97
  35
  7
  16
  165
  788
  26
  13
  18
  36
  21
  1
  1
  4
  25
  52
  29
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Sale Admin

Sales & Marketing Jobs

360 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Data Analysis လုပ္ႏိုင္ရမည္။ • ေန႔စဥ္အေရာင္းစာရင္းအား Update လုပ္ႏိုင္ရမည္။ • Customer မ်ားထံသို႔ Invoice ေပးပို႔ျခင္း၊ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ • Customer မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ...
.

.

Great Wall Group of Companies

.

Maintenance Mechanic

Maintenance Jobs

361 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Performs preventive maintenance requirements on engines, motors, pneumatic tools, conveyor systems,and production machines; following diagrams, sketches, operations manuals,manufacturer's instructions, and engineering specifications; troubleshooting malfunctions to ensure the smooth running of the machinery and mechanical equipment. • Identify sources of problems by observing mechanical devices in operation; listening for problems; using precision measuring and testing instruments. • Removes defective parts by dismantling devices; usi ...
.

EAC was founded during the rise of Myanmar market. Due to the changes of the market trend, the business model of trading outside of the country transformed into production and distribution of products within the country.

EAC Company is one of the biggest FMCG companies in Myanmar. The beginning of EAC was at the turning point around 1990, where Myanmar’s business started developing. As a trading company we transport grains to china and in return consumer goods such as battery cells, soft drinks were imported back to Myanmar.

.

Regional Sales Leader-Mandalay

Sales & Marketing Jobs

377 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Financial Services

• Overview and deliver Daily, Weekly and Monthly sales targets in your region • Ensure all sales areas are target driven • Monitor CAs’ telesales performance • Ensure execution of POS Visuals is in line with Company standard • Provides ongoing support to the team to distribute and produce across region • Manage a team of Local Sales Leader in order to maximize sales and meet or exceed goals • Overview relationship with the network of merchants • Address serious issues with relevant merchants in regards with Sales,O.B. ...
Rent 2 Own launched in January 2016. We are fast growing organization which already have 70 employees. Our head office in downtown Yangon. Our head office guarantees that the backbone of our services- the IT infrastructure and administrative systems - is strong and that the process of contracting new clients runs smoothly. Our professional staff works hard to give clients and vendors

Rent 2 Own Co., Ltd.

We are equipment re platform for rural and urban SMEs in Myanmar. Our main focus is helping entrepreneurs, often farmers, to buy the motorcycle they need to grow their business.

Find a job in Mandalay
Employment trends in Mandalay

Mandalay is the second-largest city and the last royal capital of Burma. Located 716 km (445 mi) north of Yangon on the east bank of the Irrawaddy River, the city had a population of 1,225,553 (2014 census).

Mandalay is the economic hub of Upper Burma and considered the centre of Burmese culture. A continuing influx of Chinese immigrants, mostly from Yunnan, in the past twenty years, has reshaped the city's ethnic makeup and increased commerce with China. Despite Naypyidaw's recent rise, Mandalay remains Upper Burma's main commercial, educational and health center.

Mandalay is the major trading and communications center for northern and central Burma. Much of Burmese external trade to China and India goes through Mandalay.

Among the leading traditional industries are silk weaving, tapestry, jade cutting and polishing, stone and wood carving, making marble and bronze Buddha images, temple ornaments and paraphernalia, the working of gold leaves and of silver, the manufacture of matches, brewing and distilling. Looking further out to the Mandalay region, agriculture is the primary economy for locals. Mandalay has the best educational facilities and institutions, after Yangon, in Burma where state spending on education is among the lowest in the world. Students in poor districts routinely drop out in middle school as schools have to rely on forced "donations" and various fees from parents for nearly everything – school maintenance to teachers' salaries

Useful information about Mandalay

Hot, busy and not immediately beautiful, Mandalay is primarily used by travellers as a transport and day-trip hub. But even amid the central grid of lacklustre concrete block ordinariness lurk many pagodas, striking churches, Indian temples and notable mosques. West of centre towards the fascinating Ayeyarwady (Irrawaddy) riverside, shadier backstreets link countless little-visited monasteries. And there's plenty of fascination to be found delving into a range of craft workshops and arts performances.Like most former (and present) capitals of Burma, Mandalay was founded on the wishes of the ruler of the day. On 13 February 1857, King Mindon founded a new royal capital at the foot of Mandalay Hill.
Mandalay International Airport is one of the largest and most modern airports in Burma Today, Mandalay lies at the end of the Lashio Road and it is, by Burmese standards, relatively prosperous as a centre for trade with China and as a centre for the growing trade with India. It has wide lanes filled with bicycles and motorcycles and is known for its cultural diversity. Half of Burma's monks reside in Mandalay and the surrounding areas).

What job are in Mandalay?

The city is a hot tourist destination so job opportunities in Mandalay will arise dramatically around hotel and tourism industries.So go and search a new vacancies being added daily to Jobless.com.mm. New development have risen the demand for people with experience working in telecommunication, construction and production. If you’re a skilled worker and are qualified, Mandalay might have something to offer you, especially if you’re specialty is in Engineering, Finance or even IT these days.  Many careers don’t require to hold University degrees.
If you’re looking for a job in Mandalay, you should consider Jopbless.com.mm as your bridge to better life and future which can intermediate you all job opportunities in Mandalay.See what opportunities are available to you here.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS