Jobs In Myanmar
Load...

We found 12 job offers Customer Service & Call Centre jobs in Mandalay Region

Filter by:
  6492
  1453
  535
  107
  100
  92
  82
  80
  63
  60
  52
  46
  34
  28
  14
  5
  3
  0
  0
  15
  6
  874
  873
  9
  7
  18
  56
  130
  123
  71
  224
  31
  2
  1
  92
  241
  207
  114
  109
  687
  25
  2
  127
  55
  6
  1
  430
  58
  27
  83
  324
  70
  209
  37
  466
  34
  25
  24
  365
  103
  151
  48
  3
  37
  34
  6
  42
  91
  11
  100
  24
  3
  4
  177
  1524
  63
  20
  42
  109
  18
  7
  8
  4
  52
  1
  91
  75
  2
  138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Customer Service & Information Staff

Customer Service & Call Centre jobs

1 Day, Full time , 200 000 - 250 000 Ks, Education / Training

၁။ Reception စားပြဲတြင္ ထမင္းစားခ်ိန္မွလြဲ၍ အခ်ိန္ျပည့္ ရွိေနရမည္။ ၂။ Reception ေနရာတြင္ အျမဲတမ္းသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္လွပျပီး ေမႊးၾကိဳင္လန္းဆန္းေအာင္ ဂရုစုိက္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ၃။ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႔စဥ္အလ ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Sales & Customer Service M/F  (1)

Customer Service & Call Centre jobs

1 Day, Full time , Consulting / Professional Services

• Customer မ်ားအား ျပံဳးရႊင္ခ်ိဳသာစြာ ၾကိဳဆိုျခင္း၊ Customer မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေမးျမန္းျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရမည္။ • Customer မ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ ႏွင့္ Product မ်ားႏွင့္ပတ္သ ...
No one needs to tell you how bleak or weak the U.S. dollar can be at times. All you need to do is walk into the grocery store and look at the price of a steak that will leave you in sticker stock.

If you've wanted to learn how to make money to give you financial independence or for additional income to purchase things you've wanted, you will want to read on.

GWA provides vital services to progressive business owners to create successful strategies for growth and efficiency in their organisations.

Working a second job away from home isn't an option for many people with families. There are several options to make money from the comfort of your home.

Customer Service Assistant

Customer Service & Call Centre jobs

59 Days, Full time , Financial Services

• ေဟမာန္ MFI၏ရံုးအေဆာက္အအံုႏွင့္တကြ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ • Hayman ရံုးသုိ႔လာေသာ Customer မ်ားအား ဧည့္ႀကိဳျပဳျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Customer မ်ား၏ ကား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ရပ္န ...
Hayman Capital is an investment company based in Singapore and now expanding Myanmar for establishing Microfiance Institution ( MFI ). To be the leading capital company, delivering world-class service through the blending of state-of-the-art technology and visionary management in partnership with competent and committed staff, to achieve sound financial health with sustainable value addition to all our stakeholders. We are committed to do this mission while ensuring the highest levels of ethical standards, professional integrity, corporate governance and regulatory compliance.

NA

NA

Service Admin

Customer Service & Call Centre jobs

75 Days, Full time , Automotive

• Prepare Photoshop, video editing • Document Process • Support to trainer & warranty mechanics • Controlling training tools & equipment, warranty parts • Report training & warranty data to Service Manager • Clear trip expenses
.

With decades of industry leadership across multiple regions, we are recognized as a global leader and innovator in the food business. Our priority is to ensure the highest level of quality and safety in every CP product. The key to our success lies in our ability to controlend-to-end process that meets international standards. We start by using safe, trusted, and traceable materials to manufacture high-quality feed products for our animals. Then we combine advanced technology and research to raise a variety of animals such as chicken, duck, swine, shrimp, and fish in hygienic conditions. This produces the highest quality of meat selection to be processedinto tasty, ready-to-eat meals for consumers worldwide. We have also expanded our businesses to several areas which include retail, telecommunication and media, e-commerce and digital, property development, plastics, automotive, finance and insurance, and pharmaceutical.Establish since 1921, 500 largest Companies in the world (The Fortune Global 500) Automobile Business, MG CAR in Thailand, Motorcycle in China, Caterpillar in China, Carburetor, Injection and Automotive Parts, Industrial Pump, Industrial Zone Development in Thailand, Vietnam. Experience in Automotive and Industrials more than 30 years ago.(Production, R&D, Sales & Marketing, Purchasing and Management)

Automotive and Other Industries Business Group of CP Group Since 1924 after CP Group has been established, CP Group has explored the global business continuously. Since then, on January 1st, 1985, CP Group established the first Joint Venture motorcycle company in China and then 1992, the 2nd motorcycle company in China of CP Group was established. Both produced motorcycle with most advance technology from Japan. CP group also established several automotive parts manufacturing companies in China and Thailand after then. Early of 2013, CP Group set up a car manufacturing company in Thailand with the brand and technology from Morris Garage (MG) of The United of Kingdom (UK). From 2014, CP group started to survey and research the automotive and other industry in Myanmar and finally decided to invest motorcycle business in the country. From December 02, 2015 has set up CP Motor services Co, Ltd for the purpose of market survey research and variety of service field. On 13 January 2017 established CP Motor Myanmar Cp., Ltd. to be the motorcycle manufacture in Myanmar. The company targeted to build the number one in the country with advance technology, high quality, best service and affordable price to supply and server Myanmar market and users for all category of motorcycle products and parts.

.

Service Supervisor

Customer Service & Call Centre jobs

82 Days, Full time , Food & Beverages / Catering

• မနက္တုိင္း briefing ေခၚရမည္။ အစည္းအေ၀းတုိင္းတြင္ ‘လုပ္ရမည့္ ၊မလုပ္ရမည့္ အရာမ်ား’၊ ယေန ့အတြက္ မရႏုိ္င္ သည့္ ဟင္းအမည္မ်ား၊ ပုိေရာင္းသင့္သည့္ ဟင္းအမယ္မ်ား ( kitchen and F&B)ႏွင့္ ဂ်ဴတီ အဆုိင္းမ်ား ခ်ေပးျခင္း မ်ားေ ...
ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

CV Maker
Assistant Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

82 Days, Full time , Food & Beverages / Catering

• Take responsibility for entire All outlets and operations and staff performance • Ability to handle Customer Complaints and queries
ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

82 Days, Full time , Food & Beverages / Catering

• You are needed to established the service standard and procedures for all service employees in the organization. • Defining the responsibilities and roles of each Restaurant Supervisor, waiter and helper. • You are required to supervise all restaurant supervisor day to day. • You must have the skill of giving training to the employees of service standard and procedure. • Conceptual skill and ideas of appearance of food & drink and shop decoration • Able to suggest the new menus. • Have to develop and control the health ...
ယခုဆိုလွ်င္၀န္ထမ္း၁၀၀ ေက်ာ္ရွိႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးဆိုင္ခြဲေပါင္း၈ဆိုင္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

သည့္အျပင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနျဖင့္အနာဂတ္တြင္ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းကိုပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႕အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

EasyRayသည္၂၀၀၁ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာစားေသာက္ဖြယ္မုန္႔မ်ိဳးစံု ႏွင့္အေအးမ်ိဳးစံုတို႔ကိုစားသံုးသူမ်ားထံသို႔ ပထမ ၪီးဆံုးေသာတည့္ခင္းေပးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

Customer Service Associate

Customer Service & Call Centre jobs

122 Days, Full time , Information Technology

• Manage Customer Inquiry and well explained about our Service • Issue ticket and handle daily cash sale • Have to communication Chinese partner • Ensured customers with special needs get required facilities • Collecting client's requirements and prepare the quotations • Able to work under pressure and first-paced environment
.

If South East Asia has been at the centre of your adventure dipped dream trip, the rich heritage, colonial charm and heavily steeped geographical diversity of Myanmar will no doubt have pulled at your senses. It’s a country whose doors have been opened widely in recent years and one which here with FlyMya, we hope to open even further as it continues to boom as a must-visit hub on the traveller’s trail. FlyMya sets its sights on removing the muss and fuss from the process by bringing you a newly revamped one-stop shop for domestic bookings online and placing this beautiful country alongside its South East Asian neighbours, and the rest of the world. From the hotspots to the remote, FlyMya gives travelers the choice of flights, tours and transport rental to over 20 destinations. And after just few clicks of the mouse, within minutes you have yourself what we hope will be the trip of a lifetime. We’ve sent customers on their way to lose themselves within the vibrant city hustles of Yangon, explore the pagodas, monasteries and the sacred hilltop of Mandalay, to stare up at the world’s biggest standing Buddha image in Monywa and embark on the trekking pilgrimages in Kyaing Tong. Than Tun Win Flymya.com CEO

Front Office Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

222 Days, Full time , Hospitality / Hotel

• Register guests and assigns rooms. Accommodates special requests whenever possible. • Assists in preregistration and blocking of rooms for reservations. • Thoroughly understand and adheres to proper credit, check- cashing, and cash handling policies and procedures. • Understands room status and room status tracking. • Knows room locations, types of rooms available, and room rates. • Must be sales-minded. Presents options and alternatives to guests and offers assistance in making choices. • Uses suggestive selling technique ...
Whether you are travelling for business or pleasure, it is often the little things that make the biggest difference to your feeling of overall comfort and satisfaction. The Hotel by the Red Canal has made it its mission to understand and to take care of these details — and to ensure that your stay is enjoyable, comfortable and affordable.

As Tony or Mr Kumar is popularly known to his guests, put it: “By choosing to stay with us, we will provide you with the extra measure of quality, comfort and personal convenience that you are looking for. Being small, we are able to provide personal attention to the needs, wants, and expectations of every guest.” The boutique-style hotel is a celebration of all things Myanmar, featuring teak furniture and fixtures & fittings made from rattan, mother-of-pearl and other local materials as well as Myanmar marble lining the bathroom walls. Each of the 4 types of guestrooms, differentiated by individual style, bears the name of the major ethnic groups in multi-cultural Myanmar and is adorned with rich traditional paraphernalia and trappings reflecting their respective cultural heritage. All Chin and Shan rooms feature a balcony overlooking the swimming pool and garden green. Ground floor Chin rooms enjoy a “water moat”. The Rakhine rooms are spacious and ideal for the business traveler. An outdoor shower with a slate wall of cascading water is the highlight of the honeymooner Kachin rooms. The Spice Garden serves the best North Indian cuisine in all Mandalay, and as well as Myanmar specialties and familiar continental favorites in an annex with a choice of indoor or outdoor dining.

Since opening in November 2006, The Hotel by the Red Canal has quietly established itself as Mandalay's most affordable and value driven boutique hotel, with the discerning traveller in mind who seeks design, comfort, prime location and truly genuine service. Hotel general manager, Mr Ashwin Kumar, leads a dedicated team of budding but passionate hoteliers to combine the very best elements of Myanmar grace and hospitality with the conveniences of today’s modern world (only hotel in Mandalay with in-room Internet connection and Wi-Fi access) to create a relaxed atmosphere within a friendly yet discreet environment. - See more at: http://www.hotelredcanal.co.uk

The Hotel by the Red Canal acknowledges and appreciates the many compliments and accolades posted online (www.tripadvisor.com) or the positive feedback received in the guest comments cards helping us to raise the service bar even higher — all bearing testimony that our guests have enjoyed the resort experience in a city-convenient location.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS