Jobs In Myanmar
Load...

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေဒသအားလံုးရွိ 13 ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Maintenance Jobs ရွိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား

Filter by:
  2504
  857
  236
  85
  42
  41
  37
  28
  23
  22
  20
  17
  17
  8
  7
  5
  3
  0
  0
  9
  2
  356
  287
  17
  1
  8
  2
  27
  58
  60
  105
  1
  69
  16
  1
  26
  110
  66
  72
  35
  277
  13
  1
  75
  31
  3
  6
  155
  16
  14
  9
  83
  82
  138
  22
  204
  28
  13
  40
  157
  43
  74
  18
  3
  3
  12
  4
  24
  26
  6
  79
  32
  6
  13
  119
  573
  10
  9
  17
  28
  18
  1
  1
  1
  5
  18
  42
  25
  55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App
Best Internet Provider in Mandalay

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

5 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ ,
Maintenance Incharge

Maintenance Jobs

483 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Education / Training

To fulfill your duties and carry out all orders and directives given to you by the management diligently. Your duties include, but are not limited to: • Develop maintenance procedures and ensure implementation • Carry out inspections of the facilities to identify and resolve issues • Prepare weekly maintenance checking schedules and allocate work • Keep maintenance logs and report on daily activities • Allocate workload and supervise maintenance staffs • Hire and supervise outside technician during building renovation process ...
Vision Yangon Academy empowers each student to reach their full potential. Mission Yangon Academy is a dynamic international school that provides a challenging K-12, American-based education which prepares our students for excellence in university and life. Our community inspires students to love learning and to contribute positively within a diverse and ever-changing world.

.

Yangon Academy International School is a privately-held, Pre-Nursery through Grade Twelve international school located in Yangon’s Bahan Township. The School, established in 2004, is housed on two campuses – the elementary school campus for Pre-Nursery through Grade 5 students, and the secondary school campus for Grade 6 through Grade 12 students. Utilizing an American curriculum with English as the primary language of instruction, Yangon Academy strives to educate the whole child with the goal of developing excellent students today and exemplary leaders tomorrow. The School further distinguishes itself by providing an affordable, high-quality education to the children of Myanmar as well as to children of the city’s expanding expatriate community. Moreover, Yangon Academy is a school that embraces Myanmar history and culture while offering a rigorous 21st Century, American-based program of study. This dynamic approach to learning is best reflected in the composition of its faculty and staff. All grade-levels are staffed by both experienced international teachers, mainly from the U.S. and Canada, and by Myanmar faculty and teaching assistants. Collaborating together as a team of dedicated educators our faculty and staff provide each Yangon Academy student with an outstanding level of personal care and intellectual challenge. In return, our motivated and respectful students inspire the faculty every day; and, together, the faculty and students of Yangon Academy, continually create a vibrant community of learners and leaders.

.

908 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Maintain all the machines to run the daily production smoothly. • Train the operational staffs about the machines. • Plan,do,check,act the preventive maintenance procedure on all machines. • Arrange the spare parts in time when it's necessary.
We won’t forget our loyal customers and thank to our customers as always. We are using latest technologies to give a new taste of our services. Thus, we provide the best fully facilities services to our loyal customer. We passed with struggle, challenges without looking down.To succeed in our mission, we must have single-minded devotion to our goal. We believe “Coming together is a beginning , keeping together is progress, working together is success”. We keep our achievement and keep trying to become more and more get success.

We are providing care and support where it’s needed most in our country .We are trying to give the best situation for the people who need help. We faced struggle, difficulties to become my company will be more and more famous. From the beginning of Mother Foodstuff Co.,Ltd, our vision is to build May May Foundation which support all the people who need help. Our company not only to support people but also we are dedicated to help to every each Staff ‘s difficulties in our Mother Foodstuff Co.,Ltd . We provide human resources as always. We are committed to reducing poverty and building a positive future of our company staff we work with.

In 2005, we first time ventured in Foodstuff trading under the company name of Mother Foodstuff Co., Ltd. Situated in 51st, between Phoeyazar street and Kanaung Minthargyi street, Pyigyidagon township, Industrial Zone(1), Mandalay. Mother Foodstuff Co., Ltd. is owned by an ethnic across Myanmar.We are distributing qualified products, jelly and soft drinks made from organic fruits, across Myanmar. We established and strictly implemented a quality control system that complies with international and Myanmar standards.

.

910 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Daily regular checks and require repair and maintain industry equipment • Record daily maintenance progress error report • Well knowledge about diesel boiler and beer brewing industry background.
Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Maintenance Manager

Maintenance Jobs

953 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Distribution / Logistic

• Responsible for all vehicle repair and maintenance and recovery activities with cost effectiveness and in timely manner. • Responsible to repairs the vehicles with cost-effectiveness and in timely manner and finding out the root cause of vehicle problems to prevent repeated failure from happening again. • Establish and implement the vehicle preventative maintenance program. • Train the maintenance staff to be able to provide service at company’s workshop. • Regular checking of the vehicles with standard checklist and execute m ...
Our headquarters office is in Yangon and we have the branch offices in Mandalay, Myintkyina, Mawlamyine, Taunggyi, Lashio, Magwe, Sittwe, Kalay, Meik, Dawei, Pathein and Nay Pyi Taw.

We have over 700 employees nationwide with the fleet of over 140 vehicles for nationwide distribution We have the distribution reach to over 6,300 Hospitals, Clinics, Pharmacies and Drugs Stores. We also provide urgent deliveries of lifesaving drugs to key doctors and hospitals nationwide with air-shipments. We distribute and markets products that comply with international standards on safety and efficacy.

AA Medical Products Ltd. was established in 1996 and we are the largest pharmaceutical distribution company in Myanmar and have overseas subsidiary office in Singapore.

We are also one of the largest distributors of Petrol Chemical Lubricants in Myanmar.

CV Maker
Boiler Maintenance

Maintenance Jobs

970 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Manufacturing

• Check the machine daily, make sure the machine work. • Prepare for the assignment for the machine regularly maintenance Plan. • Repair the mechanical systems, Troubleshooting problems in product shift make sure the machine and equipment always work and in good condition. • Perform installation and assignment scheduling for the teams. • Manage and supervise the team attendance and overtime working report. • Support Production Department in maintenance and repairing the mechanical systems.
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.

1017 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Construction / Building

• Construction Site မ်ား၏ Temporary M&E facilities မ်ားကို တပ္ဆင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ • Electrical & Mechanical ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးကို Preventive Maintenance ျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားအာ ...
OUR VISION We are committed to our clients, our colleagues, our workmanship, our profession and our planet. Commitment is the vital quality of all the best teams and their members. OUR MISSION To become a leading key player in Construction business with a trustworthy goodwill by seeding and developing the ethical business vision with the following core values.

OUR VALUES • Commitment with Dedication • Honesty • Innovation • Win-Win mindset

Pro Paragon Construction “Commitment is the Vital Quality of all the best teams and their members” The Company was established by enthusiastic and energetic engineers aiming to serve its customers with outstanding services. The Company offers a range of engineering and contracting services that start from surveying, engineering design and drafting, project cost estimation to construction of residential, commercial and industrial buildings, general renovation work, interior decoration work and Infrastructure civil work and earthwork. With the workforce of having international experience, the company is carrying out Mechanical, Electrical and Piping design and installation work which includes Electrical Power Distribution system of High Voltage to Low Voltage, Plumbing and Sanitary system, Air-conditioning and Mechanical Ventilation system, Security and Communication system and Disaster prevention system like Fire Alarm, Fire Fighting etc.

Our Service The Company realized that there is big movement in the construction market as foreign investors see the country as one of the best potentials in South East Asia with a major reform in the government. In order to facilitate the demanding growth of the industry, the Company is preparing itself and aiming to provide its services at internationally recognized standards.

Maintenance Technician

Maintenance Jobs

1018 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , Trading

• Inspect Fire Protection system such as Fire Alarm system, Fire Hose reel system and Fire Hydrant system and quickly schedule repairs when needed • Understand and ensure compliance with safety, permit to work and risk assessment • Support the step of Fire Alarm System, Fire Fighting System and conduct repairs when necessary • Working knowledge of tools, common appliance and device • Understanding and good knowledge of reading equipment drawings, as built drawing, zone chart and technician drawings • Excellent and good understa ...
Myanmar Thiha Group of Companies is doing fire extinguishers distribution, refill and maintenance services, fire production system and installation services, solar power electricity supply projects for both private and government sector, distribution own product and other manufacture's products throughout Myanmar.

We always be actively working towards the well-being, prosperity and progress. So, whether you're looking for graduate opportunities or job opening progress your professional career.

Myanmar Thiha Group of Companies was established in 2001 and 100% local own investment in Myanmar. We are doing business dealing with Government Offices, Ministries, Local Private Companies, Foreign Investment Companies and Non-Government Organization.

.

Maintenance Fitter

Maintenance Jobs

1038 ေန႔မ်ား, အခ်ိန္ၿပည့္ , FMCG

• Under supervision of Shift Leader, carry out routine maintenance and troubleshooting of utility equipment and machineries of the plants. • Carry out fabrication/welding works at the workshop. • Welders, cutter, and welder fitters use flame-cutting and hand-welding equipment and technique to join metal components, weld, fill holes or indentations or fill seams or fabrication on metal project. • To enjoy technical work, to be physically fit, good hand-eye co-ordination, to be able to work independently or as part of a team. • Prac ...
Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS