Jobs In Myanmar
Load...

We found 65 job offers Purchasing/Material Management Jobs in all regions of Myanmar

Filter by:
  4072
  1008
  415
  97
  59
  54
  54
  52
  46
  44
  44
  41
  36
  24
  7
  6
  5
  2
  1
  14
  8
  592
  553
  11
  4
  15
  50
  52
  79
  71
  131
  18
  2
  64
  133
  137
  80
  59
  457
  17
  1
  79
  57
  3
  2
  274
  41
  21
  48
  250
  53
  130
  1
  20
  274
  26
  24
  14
  226
  54
  72
  24
  2
  127
  20
  3
  30
  75
  7
  65
  15
  3
  2
  152
  917
  62
  17
  35
  68
  16
  9
  7
  2
  28
  1
  54
  38
  2
  71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Purchaser

Purchasing/Material Management Jobs

1 Day, Full time , FMCG

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drink without carbonation, carbonated drinks, flavored milk drinks and energy drinks and soft milk.

.

Purchasing Staff

Purchasing/Material Management Jobs

1 Day, Full time , Trading

• ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္
.

Elegant in style. Unique in designs. Serviced by professionals. Your most satisfying experience to decorate your home. All at Amazing One.

Buyer

Purchasing/Material Management Jobs

3 Days, Full time , Tourism / Travel

• အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမည္။ • တာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ • Convenience store, mini market, supermarket တြင္ေရာင္းခ်သည့္ Stock မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူနိုင္ရမည္။ • တရုတ္စကားေျပာကၽြမ္းက်င ...
.

.

Co Co Store

.

Storekeeper M  (1)

Purchasing/Material Management Jobs

4 Days, Full time , 250 000 - 300 000 Ks, Education / Training

၁။ ေက်ာင္းသံုးစာေရးကရိယာမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥမ်ားႏွင့္ ရံုးသံုးပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို ေန႕စဥ္ အျမဲမပ်က္စစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျပတ္လပ္မႈမရွိေအာင္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားအ ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Procurement Supervisor

Purchasing/Material Management Jobs

4 Days, Full time , Business Service

• Purchasing Policies ကိုသိကၽြမ္းနားလည္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူ၊ • Inventories စာရင္းဇယား ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာေရးဆြဲႏိုင္သူ၊ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး လူအမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိသူ၊
.

.

Global Grand Group of Companies (GGG) is one of the conglomerates of Republic of the Union of Myanmar and it has been formed up under the Myanmar Companies Act in August of the year 2011 existing with various subsidiaries which are going to implement different business activities. Global Grand Group (GGG) is a diversified business company, active in a wide range of industries, including Trading, Services, Manufacturing, Hospitality Services, Development Projects and Joint Venture Endeavors. GGG’s headquartered in Yangon, Myanmar.As a truly diversified business, GGG has more than 200 employees nationwide. There are three main pillars which support Global Grand Group’s long term goal: Organizational & Financial Reputation Diversity of Business Expertise & Talented Workforce Adopting Best Practices to Market with due Care to Environmental and Social Sustenance. While we hold onto business simple, easy to realize and focused on the strategic issues under work together, sharing ideas in an open, constructive style with encouragement on different backgrounds and styles of working and welcome diversity.

.

CV Maker
Assistant Procurement Supervisor

Purchasing/Material Management Jobs

4 Days, Full time , Business Service

• Purchasing data မ်ားကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး ေစ်းကြက္အေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္သူ၊ • Operational သေဘာတရားကိုသိရွိနားလည္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ • ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ၿပီး လူအမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း ...
.

.

Global Grand Group of Companies (GGG) is one of the conglomerates of Republic of the Union of Myanmar and it has been formed up under the Myanmar Companies Act in August of the year 2011 existing with various subsidiaries which are going to implement different business activities. Global Grand Group (GGG) is a diversified business company, active in a wide range of industries, including Trading, Services, Manufacturing, Hospitality Services, Development Projects and Joint Venture Endeavors. GGG’s headquartered in Yangon, Myanmar.As a truly diversified business, GGG has more than 200 employees nationwide. There are three main pillars which support Global Grand Group’s long term goal: Organizational & Financial Reputation Diversity of Business Expertise & Talented Workforce Adopting Best Practices to Market with due Care to Environmental and Social Sustenance. While we hold onto business simple, easy to realize and focused on the strategic issues under work together, sharing ideas in an open, constructive style with encouragement on different backgrounds and styles of working and welcome diversity.

.

Purchaser

Purchasing/Material Management Jobs

4 Days, Full time , Construction / Building

• သြက္လက္ထက္ျမတ္ျပီး ၊ ေရရွည္လုပ္ကုိင္လုိသူျဖစ္ရမည္။ • ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ၊ အပင္ပမ္းခံႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.We seek to be the leading customer oriented Construction , Mechanical and Electrical Equipment & services for our Professionalism, Quality, Cost Efficiency and Timely Delivery. .To provide the highest standard of our professional services to all our clients, and to exceed the expectations of our clients by ensuring Quality, Reliability, Safety and Timely Completion of projects through continual improvement in our operation system.

.

.We are newly emerged Construction Services Firm with one of the fastest growth rate in today’s Myanmar Construction Industry. .Over the past three years, we had accomplished many prestigious projects in various areas across the country. .Our clients are ranging from government ministries, Multinational Companies and local developers. .We specialize in Design, Consulting, Project Management, System Integration, System maintenance and undertaking Turnkey projects for the client.

.Planning, Design and Building Construction work Mechanical and Electrical Services Installation work Factories, Power station, Sub-Station turnkey project Security system, Data system, Communication system design, supply and installation work Fire Fighting system supply & install

Purchaser

Purchasing/Material Management Jobs

7 Days, Full time , FMCG

• Verifies purchase requisitions by comparing items requested to master list; clarifying unclear items; recommending alternatives. • Authorizes payment for purchases by forwarding receiving documentation. • In charge of purchasing the materials in the range of time assigned by the company.
Be one of the world's largest agribusiness groups with leadership in key commodities. Have a leading presence in key developing markets globally Maintain world-class operations in all aspect of our business Operate in integrated business model to maximize efficiency while minimizing efficiency costs Be the employer of choice for our employees globally

.World’s largest processor and merchandiser of palm and lauric oils, manufacturer of oleochemicals, specialty fats, palm biodiesel and consumer pack oils as well as crusher of palm kernel and copra crusher One of the largest oil palm plantation owners and the largest palm oil refiner in Indonesia and Malaysia Largest edible oils refiner, specialty fats and oleochemicals manufacturer as well as leading oilseed crusher, flour and rice miller, and producer of consumer pack oils, flour and rice in China Amongst the top 10 global raw sugar producers as well as the largest raw sugar producer and refiner, and a leading merchandiser of consumer brands in sugar and sweetener market in Australia Leading producer of consumer pack table margarine, mayonnaise and sauces in Russia A leading branded consumer pack oils producer, oilseed crusher and edible oils refiner in India Leading supplier of edible oils and third largest sugar producer in Africa One of the largest edible oils refiners in Ukraine

Wilmar International Limited, founded in 1991 and headquartered in Singapore, is today Asia’s leading agribusiness group. Wilmar is ranked amongst the largest listed companies by market capitalization on the Singapore Exchange. Wilmar’s business activities include oil palm cultivation, oilseed crushing, edible oils refining, sugar milling and refining, manufacturing of consumer products, specialty fats, oleo chemicals, biodiesel and fertilizers as well as flour and rice milling. At the core of Wilmar’s strategy is an integrated agribusiness model that encompasses the entire value chain of the agricultural commodity business, from cultivation, processing, merchandising to manufacturing of a wide range of agricultural products. It has over 500 manufacturing plants and an extensive distribution network covering China, India, Indonesia and some 50 other countries. The Group has a multinational workforce of about 90,000 people. We are looking for highly motivated and committed individual, through competitive compensation packages and excellent career development opportunities.

Purchaser & Analyst

Purchasing/Material Management Jobs

9 Days, Full time , Manufacturing

• Doing market research on local Raw Materials. • Keep track of price and trends in the local Raw Material market. • Analyze supply and demand. • Make report to the Purchase Manager (local), (Asia) and Managing Director Myanmar. • Look for opportunities in the market. • Make field trips to corn production regions like Shan state and Ayeyarwaddy Delta, etc.. • Give advice on buying decisions. • Purchase of Corn (up to and authorized limit) • Negotiate with the suppliers • Building up a network among suppliers and tr ...
.

.

Royal De Heus Group is an international organization with a leading position in the animal feed industry. De Heus was founded in 1911 and has its roots in the Netherlands. After more than a 100 years the company is still owned and managed by the De Heus family. Since its founding Royal De Heus has expanded from a regional feed company to a feed conglomerate with activities in more than 50 countries in Europe, Asia, Middle East, Africa and Latin America. Due to the rapid growth outside the Netherlands the De Heus Group is a global top-15 feed supplier. De Heus is in the process of establishing their first production facility in Myanmar. Prior to the grand opening we will already be in need of talented and ambitious people to join our company. If you think you are the right person to join our team, do not hesitate to apply and we would be happy to meet you soon in our office in Yangon!

.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS