Jobs In Myanmar
Load...

We found 26 job offers Arts, Crafts, and Design in all regions of Myanmar

Filter by:  Reset filter
  2811
  925
  285
  96
  55
  46
  38
  35
  29
  29
  27
  26
  24
  16
  11
  9
  4
  2
  0
  445
  439
  14
  3
  34
  26
  61
  70
  1
  132
  10
  4
  21
  127
  1
  93
  47
  35
  357
  6
  56
  26
  4
  188
  63
  9
  40
  208
  47
  93
  26
  219
  7
  6
  8
  219
  37
  41
  26
  1
  70
  23
  5
  5
  47
  2
  32
  31
  1
  1
  212
  545
  17
  6
  33
  59
  54
  7
  1
  1
  18
  33
  34
  45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

 
Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

1 Day

• ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။ • လုိအပ္သည့္ ပုံရိပ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း။ • အၾကမ္းဒီဇုိင္း ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း။ • ဒီဇုိင္းအတည္ျပဳျခင္း။ • ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။
Thanlwin International Co., Ltd.

.

.

A Well-known Myanmar Construction Material Trading Company. To contribute towards the development of quality living standards & lifestyles of our customers in Myanmar by offering highest customers services with “Readiness & Availability” based on our hard-earned experiences in the construction materials trading, by continuous maintenance of existing business partners, and finding business ties with new suppliers from within the nation, and neighboring countries in the region. “Thanlwin International Co.,Ltd” emphasizes to provide the real-time quality products to the needs of various customers so as to totally match with ever improving quality of living standards and lifestyles in the market by outsourcing the needful materials from within and abroad aiming to be one-stop ideal place be relied on by our customers and business partners.Description To ensure consistent provision of best proper materials this would be of absolute-match to the dreams of our customer’s social and living values. To guarantee expert consultation for cost efficiency, timely door-to-door delivery of materials, and importation of essential & special goods to our customers as part of our service program. To expand our scope of business dynamics by partying utility of technology, network, information and business dealing together with our existing, new customers and business partners.

.

Creative Designer

Arts, Crafts, and Design

4 Days

• Design Idea , Creative Idea, Conceptual Idea မ်ားတြင္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေအာင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ CID မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Design အားလံုးကို အဆင့္တန္းျမင့္မား ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ လက္ရိွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ...
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Services. As the country opens up, a key issue for both foreign and local organizations is the lack of readily-available and reliable data. Since 1992, our teams have accumulated a wealth of knowledge and data on Myanmar through thousands of interviews, focus groups or surveys across all major industries and communities. MMRD has unrivaled capabilities when it comes to data collection, processing and analysis in order to provide our clients with unique insights on Myanmar business and social environment.

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Who we are: At MMRD we are proud to support Myanmar business since 1992. We strive to be the best information provider and enable local SMEs, global businesses, and social organizations in Myanmar.

Senior Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

6 Days

• Can travel • Good Communication skill
Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.

The aim of the company is to supply the local farmers and peasants with good-quality agricultural products at affordable prices and to share a firm place in the farming market fulfilling the needs of the local farmers.

Tharaphu Soe Myint Co., Ltd is a private-owned company which deals with agricultural merchandize. Situated within the spacious compound of Thirimon Plaza (Bayintnaung), the company imports and sells a wide variety of foreign-made agricultural machines and tools ranging from the tractors through engines to pumps. The company also exports local products such as Green Maung Bean, Black Mat-pe, Yellow Maize, Red Kidney Bean etc. to its associates in Singapore, Malaysia, India, Pakistan and UAE.

Graphic Designer & Content Creator

Arts, Crafts, and Design

7 Days

• ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း႐ွိသူကို ဦးစားေပးမည္။ • Facebook Page ကိုပူးတြဲတာ၀န္ယူေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ • Meal Allowance ရွိသည္။
IME Service Co., Ltd.

Being a team with young and talented individuals, we are exuberant and obsessed with everything we do. Our dedication to success of our clients encourages us to improve our abilities constantly.

IME is an organization that offers the best marketing and media services for businesses. We always explore latest advertising and marketing strategies, media development campaigns and market research in addition to creative ideas and solutions to fulfill our customers’ needs, their dreams and aspirations. We truly understand that knowing market demands and using marketing strategy and advertising media wisely and effectively helps a company to succeed in today's competitive marketplace. IME always listens to its customers, learn about their business, find out their objectives, and know their customers as a first step before delivering best and outstanding services.

8 Days

• Highly motivated and independent • A good team player with ability to meet tight deadlines • Able to work under stress situation, Can work under pressure.
Haven Group of Companies

Building/ Construction/ Engineering

Haven Group of Companies

Building & Construction Project Management Engineering & Construction Consultancy Services Mechanical & Electrical Services

8 Days

• Highly motivated and independent • A good team player with ability to meet tight deadlines • Able to work under stress situation, Can work under pressure.
Haven Group of Companies

Building/ Construction/ Engineering

Haven Group of Companies

Building & Construction Project Management Engineering & Construction Consultancy Services Mechanical & Electrical Services

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

10 Days

• အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရမည္။ • ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲျခင္း အေတြ႕အၾကဳံရွိရမည္။
Golden Hawks International Limited.

We take pride in the fact that the company has been growing steadily since the establishment just after the introduction of market oriented economic policy by the Government of Myanmar.

We have earned enormous trust of our customers because of timely and efficient execution of handling the outgoing and incoming merchandise by our employees.

We, Golden Hawks International Limited, initiated trading business in 1991. Our company is one of the leading business enterprises and we concentrate mainly on items of imports has been essential pharmaceuticals . We are a distributor of reputed pharmaceuticals. We have put utmost emphasis on essential drugs importation and on its Distribution throughout the nation ensuring to reach remotest an difficult to reach areas where our underserved brethren inhabit. Our colleagues and dedicated staffs have been pivotal in bringing success through their persistent efforts.

Golden Hawks International Limited.

Graphic designer

Arts, Crafts, and Design

11 Days

• Employ marketing analytics techniques to gather important data (social media, web analytics, rankings etc.) • Prepare and deliver promotional presentations • Demonstrable ability to multi-task and adhere to deadlines • Able to work with timeline and under pressure
Medicare Health & Beauty Co., Ltd

.

.

MEDICARE is a Health & Beauty retail business with an optimistic outlook. We provide genuine, affordable& quality pharmacy-health & beauty ranges with some fun to young minded male & female consumers interested in staying healthy, attractive and on trend.

.

CV Maker
Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

12 Days

• ေခတ္ေပၚ Design Trend မ်ားကုိ အျမဲမျပတ္ **ကုိယ္တုိင္** ေလ့လာႏုိင္သူျဖစ္ရပါမယ္။ • အေရာင္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ Creative Skill ရွိရမည္။ • အဂၤလိပ္စာ ေျပာဆုိ၊ ေရးဖတ္အသင့္အတင့္ရွိရမည္။
George English Training Centre

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ GETC သင္တန္းေက်ာင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑တြင္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္ရန္ အစဥ္အျမဲ ၾကဳိးပမ္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ ေရွ့ဆက္၍အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးအျပင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖဳိးမႈ၊ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္နုိင္မႈ၊ ခြဲျခားစိတ္ျဖာနုိင္မႈနွင့္ တီထြင္ဖန္တီးနုိင္မႈစြမ္းရည္ မ်ားတုိးတက္လာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူနွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ GETC သင္တန္းေက်င္း၏ သင္ၾကားမႈနွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားရေက်နပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

.

GETC George English Training Centre

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

13 Days

• Prepares work to be accomplished by gathering information and materials. • Creating clothing designs Creating fashion designs Illustrates concept by designing rough layout of art and copy regarding arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts. • Obtains approval of concept by submitting rough layout for approval. • Prepares finished copy and art by operating typesetting, printing, and similar equipment; purchasing from vendors. • Prepares final layout by marking and pasting up finished copy and art. ...
New Ever Best Trading Co., Ltd.

-

-

New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at internally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.

-

Fashion Designer

Arts, Crafts, and Design

13 Days

• Report to Director own idea • A thorough understanding of textile construction, color and printing techniques. • Have got the creative idea about of fashion Ability to do flat drawings/sketches for design prototypes. • Able to interpret trends and translate them to our customer. • Knowledge of industry resources. Good organization skills and attention to detail. • Ability to meet deadlines Ability to work in a team environment. Strong interpersonal skills. • CAD experience is preferred. Travel is required.
New Ever Best Trading Co., Ltd.

-

-

New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at internally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.

-

Graphic Illustrator

Arts, Crafts, and Design

16 Days

• Is proficient with CAD/CAM software for drafting and illustrating, including three-dimensional (3D) perspectives of documentation to satisfy documentation requirements for Engineering, Manufacturing, Marketing, and Customer Service. • Renders new product concept illustrations from free-hand sketches or marketing or engineering input. Makes suggestions to product committee on various design requirements and recommends possible solutions or alternate constructions. Prepares evaluations of strength of materials, tolerances and stress ...
Win Thein & Sons Co Ltd.

.

.

The Win Thein & Sons Group is one of the prominent and illustrious business group in Myanmar. We are specialized and professional in auto parts and steel business sector as well as providing a diverse range of services including logistics & transportation. Headquartered in Yangon, Myanmar, Win Thein & Sons Company has more than 17 years of operating experience and played a pivotal role in respective markets. Royal Rose Trading, our subsidiary in Singapore, is well established, leading in import and export business, constantly raising the bar in providing quality products and services towards our devoted customers. We are also strategically invested in our subsidiaries across Myanmar, comprising of auto parts, steel and logistics, tailoring toward excellence and distinguished in delivering services that our customers want, each subsidiary operates dependently under the guidance and supervision of WTSC board of directors. We work closely and amicably with our suppliers, leveraging our scale in particular markets, customer reach and extensive operational experience to lead and be successful in respective industries. Together, the Group serves substantial number of customers across Myanmar. Win Thein & Sons Group is one of the widely-known company in Yangon, Myanmar, renowned for its distinctive or quality products and services. The Group has a vast network of offices throughout Myanmar and employs more than 100 staffs.

.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

17 Days

• Drawing promotion design for online shop & Mart. • Must have Graphic design like as Photoshop, illustrator. • Able to arrange Vinyl, Pamphlet & Sticker for promotion activities or others program. • Must have creative skill. • Be active and clear communicate with others.
IME Holdings Group

Our Vision To Support The Country’s Development And Make A Better Future For All Stakeholders. Our Mission To develop a comprehensive business ethics policy and implement it throughout all our businesses and make it the core of our corporation culture To develop and implement a more efficient and effective reporting system throughout all businesses and departments, so that the decisions will not be delayed or inappropriate To audit the system and processes of each department and implement a culture of continuous improvement throughout our businesses To build a culture of listening to customers/market and try to continuously improve our products and services to satisfy customers’ needs To build a stronger HR department which is able to facilitate, train and recruit qualified team members as the company grows To look into the financial situation of each businesses and decide whether to scale up, maintain, or scale down the business activities. So that, the available resources go to the right operation. To contribute to the society to make the society wants/needs us to be there with them To make sure our business activities do not pollute any part of the already injured planet Earth, but implement at least one corporate initiative to heal the Earth

IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

IME Holdings Co., Ltd. is a privately-owned diversified group of companies which was incorporated in 2011, and located at Bahan Township, Yangon, Myanmar. Since the founding of IME Holdings, IME Holdings has been able to gain trust and support from shareholders, clients and employees. With the support of all stakeholders, the group is able to diversify its business portfolio into many sectors such as Mineral Mining, Media & Services, Construction, Retail & E-Commerce, Real-Estate Development and Trading & Distribution. IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

* Together * Everyone * Achieves * More

Creative Designer

Arts, Crafts, and Design

21 Days

• Develop graphics and layouts for product illustrations • Create promotional displays, packaging, and marketing brochures • Think creatively to produce new ideas and concepts • Coordinate with brand manager to develop required material on time • Involve and assist media material development, participate in brand marketing activation
United Pharmaceutical Co., Ltd.

United Pharmaceutical Company has founded in 3rd March 1997 in Myanmar. It is an affiliate of United Laboratories Philippines, the largest pharmaceutical company in South East Asia. UPCL is trying to be the preferred Healthcare Solution Provider in Myanmar by promoting total well-being and quality of life. UPCL currently has health care promoting programs with over 20 products in wide range of Myanmar. Nearly 400 employees are working out of 21workplaces in Myanmar.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

33 Days

• Bring your own creativity to be a success in this role • Create images that identify a product or covey a message • Create graphics, design and media essentials for others marketing materials. • Develop graphics and visual or audio images for product illustrations ,logos and website • Create Designs either by hand or using computer software packages . • Select colors , images , text style and layout • Review designs for errors before printing or publishing them • Keep your designs relevant in an ever changing market ...
Big Impact Media Co., Ltd.

.

Big IMPACT Media (BiM) is media and content production company in Myanmar. BiM started out as software development company in 2012 working on outsource projects from UK, Singapore and Australia. In 2013, MyOpenAds ad network was established, and it was first commercial ad network in Myanmar. At the same year, full digital services are offered to the clients who needs more than just advertising platform. In 2014, MogokAds CPC network was launched to cater the demand for cost effective advertising and to help small and medium size local websites. In 2015, all of company’s websites were managed under a service brand called Content King.

Graphic Designer

Arts, Crafts, and Design

35 Days

• ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • အလုပ္ကိုေရရွည္ျမဲျမံစြာလုပ္လိုသူ ၊ Creation Idea ရွိသူျဖစ္ရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
I.E.M Co., Ltd.

.

.

.

.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

FACE 24 Co., Ltd
MMG Tower, 11th Floor, Room Number 1104
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS