Jobs In Myanmar
Load...

We found 155 job offers Sales & Business Development jobs in all regions of Myanmar

Filter by:
  3983
  1015
  421
  96
  62
  54
  53
  53
  51
  46
  44
  44
  36
  25
  6
  5
  5
  3
  1
  14
  8
  582
  545
  11
  4
  15
  50
  53
  72
  75
  126
  18
  2
  60
  131
  139
  77
  57
  453
  16
  1
  78
  54
  3
  1
  276
  40
  21
  49
  254
  51
  127
  1
  18
  269
  23
  23
  14
  226
  55
  73
  23
  2
  135
  18
  3
  30
  67
  6
  60
  17
  3
  3
  155
  913
  55
  16
  35
  69
  15
  9
  7
  2
  27
  1
  52
  42
  2
  73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Business Development Executive

Sales & Business Development jobs

Today , Full time , Health / Beauty Care

• တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပး၍ မိမိကိုယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္တာဝန္ယူနိုင္စြမ္းရွိရမည္။
Our Vision To become a leading provider of remote medical assistance via mobile devices for every citizen throughout Myanmar. This digitally-delivered healthcare will make use of a world-class health-specific phone service Our Mission To remotely provide effective and consistent health information and expert advice, and/or timely referral to recommended healthcare units

 Informative health education to general public  Consultations, especially discussion about misbeliefs and misconceptions, referrals, medical second opinions  Confidential counselling for reproductive health  Symptom-based interactive consultation  Triage system (assessing severity level of patient conditions and referral to most appropriate hospitals and clinics)  Safe home remedies, over-the-counter drugs, first-aid care advice  Health Directory  Chronic disease monitoring and follow-up  Vaccination reminder  Appointment booking

Trust Oo Group is located in 148 (11/A), Mya-mar-lar Lane, A-1 Street, Mayangone Township, Yangon, Myanmar. Trust Oo Group is a social enterprise primarily to implement m-health initiatives systematically in Myanmar. We aim to provide a remote medical assistance via mobile devices for every citizen throughout Myanmar. We intend to contribute towards the goal of uplifting the health status of Myanmar by delivering effective and consistent healthcare information and expert advice, and/or timely referral to recommended healthcare units. Via different platforms including hotline, we thrive to increase the accessibility and remotely solve the health problems of general public round the clock. By integrating interdependent platforms into a comprehensive m-health system, we adapt to bridge the gap of user-friendliness and technological feasibility at the present whilst getting ourselves prepared for disruptive innovation in the future. Every step that we take in becoming a leading healthcare provider will be based upon the values of: Knowledge: Medical knowledge is an essence of our business. We continually enhance our knowledge base, and keep ourselves and others updated of the latest medical findings and research. Reliability: We aim to make a difference in people’s lives. Hence, we will provide dependable healthcare expertise and high-quality healthcare services. Confidentiality: We want to become a trustworthy healthcare provider of our customers and thus we hold the full responsibility in maintaining their personal information private. Collaboration: We recognize the value of alliance and teamwork. We cooperate with potential partners including the government, mobile operators and non-governmental organizations in achieving our goal of helping every mobile user access our healthcare services. Integrity: We conduct our business activities with transparency and due diligence. We communicate honestly and behave ethically. We demand the best of ourselves and accept shared accountability for our actions.

.The medical doctors provide informative health education, and consultation based on the caller’s symptoms and address general and/or specific health queries. Moreover, the doctors correct any misbeliefs and misconception, and provide medical second opinions. We serve as a front line medical service provider that lays down a triage system nationwide. Triage system is established to assess the severity level of patients’ conditions and refer them to most appropriate hospitals and clinics nearby. Furthermore, the doctors provide safe home remedies, prescribe over-the-counter drugs and deliver first aid advice. Last but not least, the doctors serve a large diversified customer base with the focus on Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH), offering confidential counselling for reproductive health.

E-Commerce Assistant Manager

Sales & Business Development jobs

Today , Full time , Distribution / Logistic

• Able to execute online/offline advertising and promotion including any campaigns • Can work with department heads or staffs to discuss topics online and offline plan advertising and promotional campaigns • Able to implement overall responsibility of internal & external event functions. • Draw to implement overall responsibility of internal & external event functions. • Draw the detail plan about online promotion on the e-commerce platform • To handle and distribute the promotion items (e.g: coupon, explanation cards) ...
Our Vision To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar. To be the benchmark company of IT and Mobile phone. To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons. Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation. To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.

Quality All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services. Intrinsic Long-term Value Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future. Decentralization Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo Risk Taking Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo Operating Efficiency We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality. Community Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage. Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services. The Company owns; Official Xiaomi Myammar, Official Gionee Myanmar, Beauty in the Pot, CANTON PARADISE, Hotel SS Aung Ban, Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Career Development Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.

Sales Representative M  (5)

Sales & Business Development jobs

Today , Full time , Manufacturing

အသက္(20-30)ႏွစ္၀န္းက်င္၊တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရျပီးသူျဖစ္ရမည္။ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳအနည္းဆုံး (၁)ႏွစ္ရွိရမည္။ လအလိုက္ သတ္မွတ္ Sales Target အားျပည့္မွီေအာင္ ေရာင္းခ် ...
HANA အသင့္စားရွမ္းေခါက္ဆြဲဟာ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားျခင္းမဟုုတ္ေသာ Non-Fried ဆန္ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ရွမ္းေခါက္ဆြဲအရသာကိုု အႏွစ္ပံုုစံျဖင့္ ထုုတ္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲဆိုုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားသံုးသည့္အရသာအတိုုင္း လတ္ဆတ္အရသာရွိစြာ စားသံုုးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACECOOK ကုုမၺဏီသည္ အဆင့္ျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ကုုမၸဏီႀကီးတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုုင္ငံေပါင္း ၄၆ ႏိုုင္ငံသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲမ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

We are looking for qualified and talented applicants to fill the vacancy mentioned below. If you are a self-motivated individual with a high level of initiative and dedication, we invite you to join us.

ACECOOK MYANMAR CO., LTD is one of the Instant Noodle Company in Myanmar since 2014. To manufacturer semi-finished and finished product of instant noodles, export and sell wholesale domestically those products.

Import and process semi-finished products of instant noodles into finished products export and sell wholesale domestically those products.

FMCG Brand Manager M/F  (3)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time , 800 000 - 1 000 000 Ks, Distribution / Logistic

• Take brand ownership and provide the vision, mission, goals and strategies to match up to • Translate brand strategies into brand plans, brand positioning and go-to-market strategies • Lead creative development and create motivating stimulus to get targeted population to “take action” • Establish performance specifications, cost and price parameters, market applications and sales estimates • Measure and report performance of all marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs) • Coach the team and get the best ...
Only after being tested by food authorities and getting approved by the Food and Drugs Administration (FDA) and Halal Food Authority (HFA), do we produce and distribute nutritious, safe and delectable confectionaries.

With fervor for Confectionery, the innovative leaders of Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd envisioned Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd to be leading international candy producer with a wide variety of high quality confectionaries. As we primarily put the well-beings of our valued customers first and foremost, our company continually acquires the raw materials of the highest possible quality not only locally but also from overseas countries.

Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is a family –owned private company manufacturing assortment of candies since 1998. Over the years, we have expanded to include fruit-flavored candies, dessert-flavored candies and soda-flavored candies. Our well known brand names consist of “Yesss” , “Very Good” , “AHHA” , “Heart to Heart” , “Jaw-Q” , “Minion” , “Gangnam Style” and “WOW” Candy. Known for products innovation and national brand recognition, Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is pioneer in manufacturing Candy in Myanmar and attains the highest support from our loyalty customers.

With an Efficient administration and effective marketing strategies, our aim for Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd. is to be a front-runner company in the national food industry and to provide the finest confectionaries to both our royal and new customers in regards, to exceptional quality and advanced technology.

1 Day, Full time , 800 000 - 1 500 000 Ks, Distribution / Logistic

• Investigate why targets are not being met and set out action plans in order to achieve targets. • Responsible for the development and performance of all sales activities in assigned market. • Lead sale team towards the achievement of maximum profitability and growth in line with company vision and values. • Establishes plans and strategies to expand the customer base in the marketing area and contributes to the development of training and educational programs for clients and staff. • Monitor performance off all teams against ind ...
Only after being tested by food authorities and getting approved by the Food and Drugs Administration (FDA) and Halal Food Authority (HFA), do we produce and distribute nutritious, safe and delectable confectionaries.

With fervor for Confectionery, the innovative leaders of Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd envisioned Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd to be leading international candy producer with a wide variety of high quality confectionaries. As we primarily put the well-beings of our valued customers first and foremost, our company continually acquires the raw materials of the highest possible quality not only locally but also from overseas countries.

Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is a family –owned private company manufacturing assortment of candies since 1998. Over the years, we have expanded to include fruit-flavored candies, dessert-flavored candies and soda-flavored candies. Our well known brand names consist of “Yesss” , “Very Good” , “AHHA” , “Heart to Heart” , “Jaw-Q” , “Minion” , “Gangnam Style” and “WOW” Candy. Known for products innovation and national brand recognition, Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is pioneer in manufacturing Candy in Myanmar and attains the highest support from our loyalty customers.

With an Efficient administration and effective marketing strategies, our aim for Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd. is to be a front-runner company in the national food industry and to provide the finest confectionaries to both our royal and new customers in regards, to exceptional quality and advanced technology.

CV Maker
MBA Fresher

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time , Trading

• သြက္လက္တက္ၾကြသူျဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္ရမည္။ • အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present time, MZN has established three factories along the coastal fringe of Myanmar located in Yangon (Hlaing Thar Yar), Sittwe and Myeik respectively.

The company, its proprietors, managers and staff at all levels are committed to working in harmony and with diligence towards elevating the reputation of seafood from Myanmar to the best quality and reliability in the world.

MIN ZAR NI CO., LTD WAS IN CORPORATED in 1993 AND MADE ITS ENTRY INTO SEAFOOD BUSINESS AND OVER THE YEARS EVOLVED INTO A PROFESSIONALLY MANAGED SEAFOOD PROCESSOR & EXPORTER WITH INTERGRATED PROCESSING FACILITIES AND HIGH QUALITY RAW MATERIALS FROM OUR OWN FARMS (FISH).

Our core business is processing Fishery products (Fresh/Sea Water Prawns, Sea Water Fish Fillets, Fresh Water Fish Back/Belly Gutted and Surimi) complying with Department of Fisheries guidelines and our own set standards and as per customer's requirement which is in line with different market requirements worldwide. Our company is an enterprise in a new generation dedicated to top quality, service and utmost reliability in selecting, purchasing, processing and marketing of fishery commodities. With several years of experiences and professional expertise, we are ready to respond any customer's needs in ever increasing cometitive international fishery businesses. To maintain our outstanding track record and high standards, Min Zar Ni has established a network of industry complex and wide range of infrastructures equipped with "State of the Art" technology matching global top enterprises, We aspire to produce fresh, good quality and safe goods for consumers by Producing, Storing and Distributing in accordance with the HACCP and GMP Principles so that all products from Min Zar Ni are free from biological, chemical and physical hazards which is safe for consumers' health.

Senior PHP Developers (Five Posts)

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time , Technology

• Assist the team with highly visible, growth-oriented projects at Myanmar High Society • Communicate consistently and effectively with prospects • Assist with gathering of data • Assist with reviewing data and creating reports for senior members of the team • Present your findings
Myanmar High Society Co.,Ltd. is a Software Company based in Myanmar. At Myanmar High Society, we believe in setting clear expectations and coordinating with our clients to deliver the best digital experiences. Everyone at Myanmar High Society is an individual valued for their skills, capabilities and experience, but we all have four things in common - a passion for; technology, innovation, creativity and customer service.

.

.

.

Junior Business Development Assosiate

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time , Technology

• Assist the team with highly visible, growth-oriented projects at Myanmar High Society • Communicate consistently and effectively with prospects • Assist with gathering of data • Assist with reviewing data and creating reports for senior members of the team • Present your findings
Myanmar High Society Co.,Ltd. is a Software Company based in Myanmar. At Myanmar High Society, we believe in setting clear expectations and coordinating with our clients to deliver the best digital experiences. Everyone at Myanmar High Society is an individual valued for their skills, capabilities and experience, but we all have four things in common - a passion for; technology, innovation, creativity and customer service.

.

.

.

Assistant Leasing Manager

Sales & Business Development jobs

1 Day, Full time , Retail / Wholesale

• Good organisational and time management skills
We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.

By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, SsangYong, and King Long in Myanmar.

Super Seven Stars International Trading Co., Ltd was established in 2001 as a trading firm selling Japanese electronic appliances as well as passenger and commercial vehicles and automobile spare parts. From 2012, Super Seven Stars Co., Ltd has become an appointed distributor of Kia Motors Corporation (KMC) and SsangYong Motors Company in Myanmar. The Exclusive Distributorship agreement with KMC allowed SSS to open the first brand new car showroom in Myanmar in 2013.

Currently, SSS Co., Ltd sells Kia passenger cars (Compacts, Saloons, SUV, MPV, Light Trucks) are imported and sold throughout Myanmar through 8 Sales Showrooms. After receiving SsangYong Motors Co., Ltd's Exclusive Distributorship agreement, SSS has been selling SUV, MPV and Double Cabin Pickup cars through our sales outlets across Myanmar.WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS