12 job offers Architecture & Design jobs in Yangon Region
Jobs In Myanmar
Load...

We found 12 job offers Architecture & Design jobs in Yangon Region

Filter by:
  4386
  1886
  500
  127
  86
  84
  72
  68
  55
  53
  52
  48
  34
  23
  17
  10
  7
  6
  2
  10
  3
  733
  645
  13
  1
  11
  58
  73
  104
  143
  1
  163
  29
  7
  1
  54
  208
  139
  84
  67
  542
  21
  91
  38
  5
  3
  1
  331
  68
  29
  60
  342
  70
  188
  2
  24
  386
  27
  21
  32
  320
  75
  95
  45
  4
  117
  20
  4
  29
  76
  3
  74
  26
  1
  3
  340
  961
  54
  17
  48
  100
  45
  11
  10
  3
  38
  2
  50
  51
  67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Graphic Designer

Architecture & Design jobs

1 Day, Full time , Trading

• ဌာနၾကီးမွဴး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ • လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
.

.

.

.

Designer (PR Department)

Architecture & Design jobs

1 Day, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• Supporting Design and Creative Work • Event Design and Support an Execution Plan • Support for developing graphics for product illustrations, Logos, and websites • Present the designs to DyM and HOD • Support a PRD events (visuals) and other assigned • Ad.hoc i.e resins , FB Posts
Our Motto is “လံုၿခံဳစိတ္ခ်၊ အားထားယံုၾကည္ UAB"

.

United Amara Bank was established in 2010 as a full fledged Domestic private bank. On 16th August 2010, we opened our first branch in Nay Pyi Taw and the branch network has since grown to 22 branches. It is envisaged that the network will further expand to 30 branches by end -2014. In 2011, an Authorised Dealer License was obtained allowing the Bank to do foreign exchange transactions through its Money Changer Counters and subsequently on 9th July 2012, a Foreign Banking License was obtained which enabled the Bank to perform foreign banking transactions. The Bank is now fully licensed to make International money transfers and issue Letters of Credit. On 27 th December 2012, the Bank began inbound money remittance through its partnership with Western Union Payment Inc and in 2013, a principal license was obtained from VISA and MasterCard for the acquiring business.

Our intense recruitment process will help you uncover what is meaningful to you, and, at our very best, we advise you on the various jobs or roles that may best suited to you. We believe in long term growth and sustainably – a job is a job unless you make it your career. At UAB – we give you career options, you make your career decisions.

Interior Designer

Architecture & Design jobs

1 Day, Full time , 200 000 - 600 000 Ks, Construction / Building

• Effective communication skills, analytical and interpersonal skill
.

We are looking for Hard working, Passionate , willing to learn & contribute.

Prestige Myanmar is founded by a group of like-minded people, Together with a team of creative and passionate designers and professional engineers. Being a customer oriented company, we believe in the importance of possessing good working attitude and staying committed to our customers. Building trusting relationships work commitment, and quality assurance while working closely to identify and address your individual needs and wants. Our Services included Architecture & Interior Design, construction.

Prestige Myanmar's team members include International and local professional architects, interior designers and construction engineers. We have been involved in many projects in Yangon,other major cities throughout Myanmar, and overseas.

Junior Graphic Designer

Architecture & Design jobs

2 Days, Part time , Education / Training

• အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Fashion Designer

Architecture & Design jobs

2 Days, Full time , Trading

• Must have fashion sense, the design could draw especially in Myanmar traditional dress, Kid design etc. • Proficiency in Pattern, Cutting. • Proficiency in using Website/ Facebook Page.
Our Vision To Support The Country’s Development And Make A Better Future For All Stakeholders. Our Mission To develop a comprehensive business ethics policy and implement it throughout all our businesses and make it the core of our corporation culture To develop and implement a more efficient and effective reporting system throughout all businesses and departments, so that the decisions will not be delayed or inappropriate To audit the system and processes of each department and implement a culture of continuous improvement throughout our businesses To build a culture of listening to customers/market and try to continuously improve our products and services to satisfy customers’ needs To build a stronger HR department which is able to facilitate, train and recruit qualified team members as the company grows To look into the financial situation of each businesses and decide whether to scale up, maintain, or scale down the business activities. So that, the available resources go to the right operation. To contribute to the society to make the society wants/needs us to be there with them To make sure our business activities do not pollute any part of the already injured planet Earth, but implement at least one corporate initiative to heal the Earth

IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

IME Holdings Co., Ltd. is a privately-owned diversified group of companies which was incorporated in 2011, and located at Bahan Township, Yangon, Myanmar. Since the founding of IME Holdings, IME Holdings has been able to gain trust and support from shareholders, clients and employees. With the support of all stakeholders, the group is able to diversify its business portfolio into many sectors such as Mineral Mining, Media & Services, Construction, Retail & E-Commerce, Real-Estate Development and Trading & Distribution. IME Holdings is considered as a medium size company today; however, we are working very hard at every sector that we are in. At IME, employees are treated fairly and respected in all aspects. We also believe that human resource is the key to success, thus we are providing and offering rewarding career opportunity for employees at all levels. With the strong talented team, we are confident to achieve the goal of becoming one of the most trusted and leading companies in Myanmar.

* Together * Everyone * Achieves * More

CV Maker
Graphic Designer

Architecture & Design jobs

3 Days, Full time , Entertainment / Recreation

• Photoshop or illustrator of fireworks or equivalent image creation software, mainly for wed, but occasionally for desktop publishing. • Be able to create nice looking graphic content. • Experience with content management system and Facebook and twitter and effectively promoting events and conversation on these social media platform.
Wired Media Myanmar Co., Ltd. Is a Marketing and Trading Agency serving International Companies to accomplish Marketing Campaign across countries. Company has started in the year of 2012. Who is now recognized as one of the fastest growing and more experienced Advertising Media. We are offering one stop solution for all online and offline advertising and marketing needs of its customers and prospect. While we have successfully delivered numerous project in the area of online and offline advertising & marketing, we have also gathered vast knowledge base through continuous learning. Our Media append makes it possible to connect and engage with your audience across multiple channels. You can measure and lead generation from within your CRM. This information, integrated with your CRM, opens the door for new possibilities of engagement through instant access to the profiles of your customers and prospects. It’s now possible to append your customers and prospects.

.

.

.

Architect & Interior Designer

Architecture & Design jobs

34 Days, Full time , Tourism / Travel

• In charge of architecture and interior projects from schematic design to construction drawings. • lead junior architects to complete project • prepare for building permit application • work with consultants and site engineers • deal with Client's requirements
.

.

Co Co Store

.

Architecture

Architecture & Design jobs

47 Days, Full time , Construction / Building

• Must have strong communication skills • Strong in Engineering / Bidding Process
Our success is dependent on each individual’s commitment to these enduring values and no success is worth the expense of compromising ethical behavior. iGREEN Construction Company’ Vision, Mission, Strategy, Goals and Values are the foundation of our company.

They serve as the roadmap for our accomplishments and the benchmark by which we measure our performance each year.

The iGREEN Construction Company is connected with five diverse strategic business partners operating around Myanmar. We at iGREEN Construction Company are proud of our reputation for excellence: a reputation based on our commitment to the highest ethical standards. At iGREEN Construction Company, all of our business relationships with customers, shareholders, employees, suppliers and host communities must rest on a foundation of integrity and trust.

I-GREEN Construction Company Limited.

Architect Coordinator

Architecture & Design jobs

79 Days, Full time , Accounting/Audit/Tax Services

• Prepare/Draw shop & as-built Archi Drawings • Liaise & Work with relevant authorities/Sub-contractors/clients on shop drawings/equipment submission,inspection,testing requirement commissioning • Supervise the progress of work on site to ensure compliance with plan • To supervise construction works so as to ensure quality of work is to the client's specification and programme • To lead,motivate, control labour and co-ordinate subcontractors. • To Draw,amend and perform the duties of a draftsman.
Myanmar Golden Wing Construction Co., Ltd သည္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္ မၾကာမီေဆာက္လုပ္မည့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အထပ္ၿမင့္အေဆာက္အဦးစီမံကိန္း မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီၿဖစ္ပါသည္။

.

.

.

Yangon Region job opportunities

Geographical closeness to Yangon City makes Yangon Region very attrarctive in the eyes of thousands of companies looking for new fresh staff in Yangon and Yangon region. Yangon Region is located at the eastern extremity of the Ayeyarwaddy Delta area with Andaman Sea on the south-east, Bago Region on the north and Ayeyarwaddy Region on the west. The area of Yangon Region is 3,927 square miles; population, which is cosmopolitan, is about 3,973,782. It is organized in 39 Townships and 1,144 Wards and Village-Tracts. Here you are the 11 Yangon region township
Hlegu Township
Hmawbi Township
Htantabin Township
Kawhmu Township
Kayan Township
Kungyangon Township
Kyauktan Township
Taikkyi Township
Thanlyin
Thongwa Township
Twante Township

Yangon Region is one of the major paddy production areas. Main crops are paddy, groundnut, jute, pulses, rubber and sugar cane. The whole Region is engaged in implementing the special high-yield paddy cultivation project.

For regional development, there are many State-owned factories.  The Myanmar pharmaceutical industry, steel mill, tarpaulin factory, aluminium works, tile factory, soap factory, glass factory, rubber ball factory, shuttle-cock factory, umbrella factory, and footwear factory are located in Yangon Region as well. So it is a huge opportunity to find a good job in near future around.

Yangon Region is quite economically developed compared to other regions, as it is at a strategic spot in the communications network. Motor roads, rail roads, waterways and airway connect Yangon City with the whole country.But the quality is still quite low. As such many new job opportunities arise while region being developed and reconstructed. WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS