Jobs In Myanmar
Load...

We found 174 job offers Customer Service & Call Centre jobs in Yangon (Rangoon)

Filter by:
  6354
  1391
  543
  106
  89
  80
  77
  66
  64
  56
  51
  44
  37
  33
  15
  3
  2
  0
  0
  14
  6
  860
  865
  9
  7
  19
  56
  127
  122
  73
  221
  30
  2
  1
  91
  234
  202
  111
  106
  671
  25
  2
  124
  55
  5
  1
  422
  54
  27
  60
  321
  67
  206
  38
  456
  32
  25
  18
  357
  108
  142
  49
  2
  35
  33
  4
  40
  91
  11
  97
  23
  3
  4
  171
  1467
  63
  22
  43
  105
  18
  7
  8
  4
  44
  1
  89
  71
  2
  132
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jobless Mobile App

× Get 'Jobs in Myanmar' by e-mail

Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Media / Publishing

• တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႔ရျဖစ္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ • အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။ • Computer ( Microsoft Office, Internet/Email) ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။
Vision To make Myanmar where families' dreams come true, business prospering, and the nation is admired. Mission We create wonderful experiences for people to have choices, overcome challenges and discover new ways to enjoy life.

.

The first step of Mega 39 Development was in media and advertising field and established since 2009. As fast business developing in Myanmar, the demand of marketing services is getting higher and higher. Therefore we hired active and professional staffs who are being able to make our clients satisfied. Since then, we have been caring your business indeed. After achieving in Media & Advertising, we have started to expand potential business such as Construction, Telecommunication and Labelling since 2012. Timing of developing in Myanmar also makes opportunities to grow and achieve each of our business category.

.

Customer Service

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Clothing / Garment / Textile

• Maintain high customer service and build long-term relationships with our clients. • Contact with customer and ensure customer needs are met effectively. • Build effective networks both internally and externally. • Perform any other appropriate duties and responsibilities as assigned.
Pretty Fashion Co.,Ltd.

We are the world's largest wedding & evening dress manufacturer for 30 years. We have more than 10 factories overseas with customers all over the world. The well- known brands such as Pronovias, David's Bridal, Private Label by G, Dessy Collection, Watters & Watters, Bari Jay, Anne Barge ...etc., are our long-term cooperation customers. Welcome to join us if you are interested in the career of beautiful and lovely Bridal business.

.

Pretty Fashion Co.,Ltd.

.

Customer Relation(Service Department)( Code -29674 )

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Recruitment / Employment Agency

- Bachelor level/ engineering background - Experienced in related field is preferable. - To handle the customer appointment especially through Facebook and other media. - To handle the customer complaints through Facebook an various media in professional manner - To explain the products and service in detail
- Advance with you

- Recruitment Services - Executive Search

Dagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services companies. During the current period of Myanmar's economic development, finding right talent at right time is an issue to most of the companies. For companies, Dagon Glory is here to solve your recruitment issue by providing the perfect match on your requirements. We have served over 1,400 clients since 2013. For candidates, Dagon Glory's team is well versed, understands your resume and introduces you the most suitable positions. We have made over 3,000 placements since our establishment.

- Professionalism

TIP
Online Shop Customer Sales Service M/F  (20)

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Technology

We are looking for customer sales service.
Become top No.1 E-Commerence Company in Myanmar.

Looking for talent employees

Yunkey Technology Introduction 1. Basic summary:     Formerly known as EL watch world, Yunkey Technology has been selling Chinese-made mid-end watches in Myanmar since 2014. With strong marketing power, it successfully built Ache, Kim Miou, Ling Xiang and Sanda IV in the low-end watch market in Myanmar. The sales rate of big brands and current malls reaches 60%, due to the risk of agency brands and the strong market potential of e-commerce. In 2017, Yunqi was transformed to sell watches via e-commerce, starting from a long-term starting point, forming a team full of combat effectiveness, and establishing a company in Guangzhou and Myanmar. In just 5 months, the company’s scale has been expanded to 50 people, and the company’s turnover has reached 100%. Growth rate and profitability in the fourth month. The company's main business is now e-commerce, has its own independent station, positioning the Yduck e-commerce brand in the mid-market. Ydcuk has become an important online shopping choice for young people aged 25-45 years in Myanmar. 2. Main business Self-employed e-commerce: involving products for watches, handbags, electronic products, three popular products. Planning: The use of e-commerce means to create an Internet watch brand has strong brand influence in the Southeast Asia region.

hrteam.onlineshop@gmail.com

TIP
Information & Registration Staff M/F  (5)

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , 200 000 - 300 000 Ks, Education / Training

-ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႕စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖုန္းလက္ခံစကားေျပာျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းစသည့္အလုပ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမည္။ -အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ ...
အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

CV Maker
Office Receptionist

Customer Service & Call Centre jobs

2 Days, Full time , Distribution / Logistic

• Arrange for couriers so that outgoing mail can be sent on time • Receive and distribute incoming mail to intended recipients within the company or facility • Update appointment calendars and schedule appointments, meetings and special events • Maintain adequate inventory of supplies and equipment and handle official correspondence • Develop and maintain filing and database systems and ensure that they are properly updated
Only after being tested by food authorities and getting approved by the Food and Drugs Administration (FDA) and Halal Food Authority (HFA), do we produce and distribute nutritious, safe and delectable confectionaries.

With fervor for Confectionery, the innovative leaders of Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd envisioned Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd to be leading international candy producer with a wide variety of high quality confectionaries. As we primarily put the well-beings of our valued customers first and foremost, our company continually acquires the raw materials of the highest possible quality not only locally but also from overseas countries.

Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is a family –owned private company manufacturing assortment of candies since 1998. Over the years, we have expanded to include fruit-flavored candies, dessert-flavored candies and soda-flavored candies. Our well known brand names consist of “Yesss” , “Very Good” , “AHHA” , “Heart to Heart” , “Jaw-Q” , “Minion” , “Gangnam Style” and “WOW” Candy. Known for products innovation and national brand recognition, Tin Ye Win Manufacturing Co.,Ltd is pioneer in manufacturing Candy in Myanmar and attains the highest support from our loyalty customers.

With an Efficient administration and effective marketing strategies, our aim for Tin Ye Win Manufacturing Co., Ltd. is to be a front-runner company in the national food industry and to provide the finest confectionaries to both our royal and new customers in regards, to exceptional quality and advanced technology.

TIP
Customer Sales & Service F  (20)

Customer Service & Call Centre jobs

3 Days, Full time , Technology

We are looking for customer sales service.
Become top No.1 E-Commerence Company in Myanmar.

Looking for talent employees

Yunkey Technology Introduction 1. Basic summary:     Formerly known as EL watch world, Yunkey Technology has been selling Chinese-made mid-end watches in Myanmar since 2014. With strong marketing power, it successfully built Ache, Kim Miou, Ling Xiang and Sanda IV in the low-end watch market in Myanmar. The sales rate of big brands and current malls reaches 60%, due to the risk of agency brands and the strong market potential of e-commerce. In 2017, Yunqi was transformed to sell watches via e-commerce, starting from a long-term starting point, forming a team full of combat effectiveness, and establishing a company in Guangzhou and Myanmar. In just 5 months, the company’s scale has been expanded to 50 people, and the company’s turnover has reached 100%. Growth rate and profitability in the fourth month. The company's main business is now e-commerce, has its own independent station, positioning the Yduck e-commerce brand in the mid-market. Ydcuk has become an important online shopping choice for young people aged 25-45 years in Myanmar. 2. Main business Self-employed e-commerce: involving products for watches, handbags, electronic products, three popular products. Planning: The use of e-commerce means to create an Internet watch brand has strong brand influence in the Southeast Asia region.

hrteam.onlineshop@gmail.com

Customer Service(5BB) M/F  (4)

Customer Service & Call Centre jobs

3 Days, Full time , 200 000 - 400 000 Ks, Telecommunications

Any Degree holder, BE(IT),B.C.Sc, B.C. Tech will be highly desirable. Must have Diploma or Certificate of Hardware and Network Engineering. Minimum (1) year experience in Hardware / Network Installation and Troubleshooting. Good interpersonal and communication skill (Verbal & Writing),Listening Skill, Customer Service Orientation, Fair in English, Interested in IT technology and be able to learn new technology, Attention to Detail & actual, Data Collection and Ordering, Adaptability and Initiative, Problem analysis and solving skill , ...
Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and support processes. Global net has a solid track record of success in numerous verticals including Banking & Finance, Manufacturing, Shipping & Logistics, Healthcare, Education, Pharmaceuticals, Construction & Real Estate, IT & ITES, State & Central Governments. We offer our IT solutions and services to a diverse range of clientele - be it a Large Enterprise, Corporate or Mid-market company or a Small and Medium sized business or a Public sector government enterprise.

We are looking for

Global net is a premier telecommunications service provider serves the ICT needs of multinational enterprises and telecommunication service providers. The Organization / History • Founded in 2002. • Started as a WAN and Telecom Solutions Provider later shifted foucus and specialisation to Network Security,IT Infrastructure Solutions, Consulting, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. • Pioneer in offering packaged end to end Solutions. • Build on strong values with a dedicated team of young and dynamic management who always try to encourage and empower our people and consistently strive to add value to customers. • One of Leading ICT Solutions Provider in Myanmar.

We are also an ICT and System Integration company specialising in Network Security, IT Infrastructure Solutions, Business Continuity Solutions and Global Access Managed Services. Headquartered in Yangon with national deployment and support capability.

Customer Service Manager

Customer Service & Call Centre jobs

3 Days, Full time , Service

• Assist clients in resolving issues • To Complete Customer Records promptly and accurately • Good communication and interpersonal skills
.

.

Mo Mo Play was founded in 2016 and designed to provide excellent value by raising heart and the body training emotion intellectual & social skills.

.

Looking for jobs in Yangon?

Yangon employment market

Yangon is the country’s main center for trade industry, real estate, media, entertainment and tourism. The city alone represents about 25% of the national economy.This city is a melting pot—a diversity of cultures and communities in terms of people, settlement and religions. Because it serves as the country's main entrance and seaport, it is also the country’s centre of business.Yangon is a city that balances tradition, culture and modernity.The city has the best infrastructure and the largest tourist sector in the country, which means finding a jobs in Yangon is easier than most other places in Myanmar. Job opportunities in Yangon vary depending on what kind of industry you work and specialise in. Manufacturing jobs accounts for a sizable share of employment.Construction is a major source of employment.Tourism represents a major source of foreign currency for the city and many new hotels and connecting services are established in Yangon these days.n terms of education and healthcare, Yangon has the best in the county. The city has the highest number of qualified teachers and the highest number of educational facilities. Yangon is home to more than 20 universities and colleges. The general state of healthcare in Myanmar is quite poor when compared to other countries in the region. 

While Yangon University remains the best known, there are many new universities in the suburbs such as Dagon University, the University of East Yangon and the University of West Yangon.onetheless many of the country's most selective universities are still in Yangon. Students from around the country still have to come to study in Yangon as some subjects are offered only at its universities. The University of Medicine 1, University of Medicine 2, Yangon Technological University, University of Computer Studies and Myanmar Maritime University are the most selective in the country.

Jobs in Yangon opportunities

If you’re thinking where your next career move in Myanmar should be, consider www.jobless.com.mm as a starting point. With the most job vacancies on Yangon, this platform has the best job opportunities for people living in Myanmar and Yangon itself. With the growing tourism, construction, banking, IT and automotive sectors, there will be always something to offer to you whatever your talents are. Do not hesitate register on Jobless.com.mm to find the dream job from the top companies in the country.

Yangon City

Yangon is the largest city of Myanmar. There are 34 townships forming the city of Yangon. These townships in alphabetical orders are :
Ahlone, Bahan, Botahtaung, Dala, Dagon, Dagon (Seikkan), Dawbon, East Dagon, Hlaing, Hlaing Tharyar, Insein, Kyeemyindaing, Kamaryut, Latha, Lanmadaw, Mingalardon, Mingalar Taung Nyunt, Mayangone, North Dagon, North Okkalapa, Pabedan, Pazundaung, Sanchaung, South Dagon, Seik Gyi Khanaung To, Seikkan, South Okkalapa, Shwe Pyi Thar, Thingangyun, Thaketa, Thanlyin, Tarmwe, YankinWHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No.806, 8th floor, SOHO Bo Myat Htun Tower (street), between Mahabandoola Rd.& Merchant Rd.
Botahtaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS